Uutiset

Poliisin tiedote: Poliisi harjoittelee Kaitaan metroasemalla Espoossa 30.3.

Länsi-Uudenmaan poliisi harjoittelee keskiviikkona 30.3. Espoossa Kaitaan metroasemalla.

Metroaseman läheisyydessä liikkuu harjoituksen aikana tavallista enemmän poliiseja. Mukana harjoituksessa on myös muita viranomaisia, kuten esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon ja pelastustoiminnan henkilöstöä.

Harjoitus on osa poliisin normaalia koulutustoimintaa. Harjoituksen aikana metroasemalle on pääsy vain harjoituksessa mukana olevilla viranomaisilla.

Finnoossa ja Matinkylässä savunpoiston testausta yöaikaan 4.-6.4.

Jo liikenteellä olevan Matinkylän aseman ja valmistuvan Finnoon aseman ja asemien välisen rataosuuden automaatiojärjestelmiä liitetään yhteen 4.-6.4.2022 yöaikaan klo 23-04.  Integraatio edellyttää järjestelmien testausta. Työstä saattaa aiheutua melua lähiympäristöön, kun ratatunnelin savunpoistopuhaltimia koekäytetään. Testien vaikutusalue rajoittuu Matinkylän ja Finnoon asemille ja niiden väliseen rataosuuteen.

Testaaminen tehdään yöllä, kun metro ei liikennöi.

Pahoittelemme testauksesta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Länsimetro-projektin käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo, puh. 0400 896 672

Länsimetron palautepuhelin (ma–pe klo 9–13) 050 377 3700

 

Vuoden 2021 ympäristöselonteko on laadittu

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-projektin ympäristöselonteko vuodelta 2021 on valmistunut. Länsimetro on selvittänyt ympäristöselonteossa metrotunneleiden sekä viiden metroaseman (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti) sekä Sammalvuoren varikon rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset vuonna 2021. Vuonna 2021 rakentamisen pääpaino oli testaamisessa. Syksyllä alkoi kaikkien järjestelmien testaus poikkeustilanteissa matkustajaturvallisuuden varmistamiseksi. Ennen poikkeustilannetestausta yksittäiset laitteet ja komponentit on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa. Myös koeajot alkoivat kesällä 2021. Lisäksi vuonna 2021 tehtiin viimeisiä asennustöitä ja viimeisteltiin metrotyömaita.

Vuoden 2021 osalta ympäristöselonteossa raportoitiin:

  • Pääraaka-aineiden kulutus
  • Energiankulutus
  • Rakentamisen ja materiaalien hiilidioksidipäästöt
  • Jätteiden muodostuminen ja käsittely
  • Vaikutukset pohjaveteen, maaperän painuntaan, vedenpintaan ja maaperään
  • Poistoveden määrä ja laatu
  • Luonnon monimuotoisuus
  • Pölyäminen
  • Melu
  • Sidosryhmät ja vuorovaikutus, palautteet, ympäristövaatimukset

Aikaisemmin on julkaistu ympäristöselonteko vuosilta 2014-2019 ja vuoden 2020 ympäristöselonteko. Rakennusprojekti päättyy vuonna 2022 ja metroliikenne Matinkylä-Kivenlahti-osuudella alkaa vuoden 2023 aikana. Projektin ympäristöselonteko laaditaan vielä vuodesta 2022.

Vesissä ja maaperissä ei havaittu muutoksia

Pohjavesitarkkailu, painumaseuranta, vuotovesiseuranta ja Hannusjärven vedenpinnan tason tarkkailu jatkuivat vuonna 2021. Pohjavedessä ja maaperässä ei havaittu merkittäviä muutoksia. Myöskään pohjavesiputkien vedenlaadussa ei havaittu muutoksia.

Painaumaseuranta jatkui vuonna 2021 Kaitaalla ja Espoonlahdessa. Suurin osa painumapisteistä jätettiin pois jo vuonna 2019 vähäisten muutosten vuoksi. Kaitaan ja Espoonlahden painumapisteillä ei havaittu merkittäviä muutoksia.

Lisäksi rakentamisalueella sijaitsevan Hannusjärven vedenpinnantasoa on seurattu vuodesta 2013 alkaen. Hannusjärvi on todettu herkäksi ympäristökohteeksi johtuen järven pienestä valuma-alueesta ja järven pienestä vesitilavuudesta. Vuonna 2021 luontaisesta poikkeavia muutoksia ei havaittu maapohjaveden pinnan tasossa Kaitaantien ja Hannusjärven välisellä alueella eikä myöskään Hannusjärven vedenpinnan tasossa.

Vuonna 2021 Finnoon, Kaitaan, Soukan ja Espoonlahden asemien poistovedet alettiin pumpata HSY:n hulevesiviemäriin.  Myös asemien välisten rataosuuksien vedet johdetaan jo pääosin hulevesiviemäriin. Kivenlahden ja varikon poistovedet on siirretty jo aikaisemmin hulevesijärjestelmään. Jatkossa hulevesijärjestelmään johdettavan poistoveden laatua mitataan automaattisilla analysaattoreilla. Poistovedeksi kutsutaan kalliosta tihkuvaa vettä. Skandinaavisessa peruskalliossa, johon länsimetrokin on louhittu, liikkuu aina vettä. Louhintavaiheessa kalliota on tiivistetty ja lisäksi tunneleissa on veden ohjaamista varten salaojia tihkuvan veden keräämiseen ja ohjaamiseen pumppaamoihin, joista se kulkee edelleen HSY:n hulevesijärjestelmään.

Maanpäällisten alueiden maisemoinnit jatkuivat

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -projektin suurimmat suorat luontovaikutukset aiheutuvat metroasemien maanpäällisten osien rakentamisesta. Työmaa-aitoja ja tukikohtia purettiin vuonna 2021 Soukassa, Kaitaalla ja Finnoossa. Samalla näitä työmaiden käytössä olleita alueita maisemoitiin.

Maisemointitöitä tehtiin vuoden 2021 keväällä Soukanväylän huoltotunnelilla ja syksyllä 2021 Kaitaan metroaseman huoltotunnelilla. Lue lisää Soukanväylän työmaa-alueen maisemoinnista ja työmaa-aitojen ja -tukikohtien purkamisesta.
Ilmakuva Finnoon alueesta. Etualalla on Meritien sisäänkäynti ja takana Finnoonsillan sisäänkäynti. Kummallakinsisäänkäynnillä on vihekatto.
Kaikille Matinkylä-Kivenlahti-osuuden asemille, joilla on omat sisäänkäyntirakennukset, rakennetaan viherkattoja. Viherkattoja rakennettiin vuonna 2021. Kuvassa näkyvät Finnoon metroaseman Meritien ja Finnoonsillan sisäänkäyntirakennusten katot.

Vuorovaikutusta pandemiasta huolimatta

Sidosryhmätyöskentely on tärkeä osa Matinkylä-Kivenlahti-projektia. Tärkeimmät sidosryhmät ympäristövastuullisuuden näkökulmasta ovat rakentamisalueen ympäristön asukkaat, yritykset ja muut toimijat, rakentajat, päättäjät ja omistajataho, viranomaiset sekä projektin oma henkilöstö.  Vuonna 2021 Covid-19 -pandemia rajoitti kaikille avoimien työmaavierailujen ja yleisötilaisuuksien pitämistä, joten viestintä painottui verkkoon. Rakentamisen etenemisestä kerrottiin muun muassa videoilla (”Matka Länsimetron salaisiin tiloihin” ja ”DESIGN. TUNNE. METRO. – Taidetta Finnoosta Kivenlahteen”-videot) sekä rakentamisen ja testaamisen etenemistä seurattiin verkossa.

Palautekanavina toimivat edellisvuoden tapaan verkkolomake ja puhelin. Meluun, tärinään ja pölyämiseen liittyvien palautteiden määrät laskivat edellisiin vuosiin verrattuna, koska käynnissä ei ole häiriöitä aiheuttavia työvaiheita. Testaamiseen liittyvistä häiriöistä, kuten savunpoistopuhaltimen hurina ja pölyäminen, palokellon kilinä ja evakuointikuulutukset, tiedotettiin ennakkoon.  Kaikki palautteet käsiteltiin ja niihin vastattiin.

Kooste Länsimetro Oy:n hallituksen kokouksesta 23.3.2022

Projektijohtaja esitteli rakennusprojektin Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsauksen. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liikenteen osuudella arvioidaan voivan alkaa vuoden 2023 aikana kun myös HKL:n ja HSL:n valmistelevat työt on tehty. Koeajot alkoivat ratakalustolla päivälleen aikataulun mukaisesti 21.6. 2021 jatkuen syksyn aikana Kivenlahteen asti. Kaikkien asemien ja varikon skenaariotestaus eli kaikkien järjestelmien testaus erilaisissa poikkeustilanteissa on tehty. Käyttöönottovaihe etenee suunnitellusti.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tilaamaan väliaikaisten pysäköintialueiden urakat Soukassa, Kaitaalla ja Finnoossa korkeintaan 918 300 euron hintaan. Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden asemien läheisyydessä on käynnissä ja alkamassa muuta rakentamista. Tästä syystä osa liityntäpysäköinnistä on järjestettävä väliaikaiseksi. Väliaikaista liityntäpysäköintiä tarvitaan Soukassa, Kaitaalla ja Finnoossa.

Projektijohtaja Heikki Viika Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:stä esitteli METKA-hankkeen (metron kapasiteetin ja luottavuuden parantaminen), jonka tavoitteena on turvata metroliikenteen kapasiteetti ja luotettavuus koko metrolinjalla myös tulevaisuudessa. Kantametrossa on käytössä monia järjestelmiä, joiden elinkaari on jo hyvin pitkällä tai jo loppumassa. Sujuvan liikennöinnin kannalta on tärkeää, että näiden järjestelmien toiminta varmistetaan. Nykyinen kulunvalvontajärjestelmä on elinkaarensa lopussa ja sen käyttöikä lähenee loppuaan. Tästä syystä järjestelmä on syytä uusia. Järjestelmien uusiminen vaikuttaa myös Länsimetron osuuteen.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan.  Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti. Talousjohtaja esitteli tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset.

Viestintäjohtaja esitteli Länsimetron toisen vaiheen käyttöönoton viestintäaikataulua ja viestinnän painopisteitä vuodelle 2022.

Seuraava hallituksen kokous on 27.4.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos harjoittelee uusilla metroasemilla Espoossa

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos harjoittelee Matinkylä-Kivenlahti-osuuden metroasemilla viikoilla 13-14. Metroasemien ympäristössä (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti) liikkuu arkipäivisin pelastuslaitoksen yksiköitä ja kalustoa. Harjoittelun avulla ylläpidetään ja kehitetään viranomaisten osaamista erilaisissa metroon liittyvissä onnettomuustilanteissa.

Osuuden arvioidaan avautuvan liikenteelle 2023 aikana.

Lisätietoja:
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9–13) 050 377 3700

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos harjoittelee Matinkylä-Kivenlahti-osuuden metroasemilla viikoilla 13-14. Metroasemien ympäristössä (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti) liikkuu arkipäivisin pelastuslaitoksen yksiköitä ja kalustoa. Kuvassa ilmakuva Soukasta. Kuva: Iiro Mikola, Optivision Oy

Seuraa projektin etenemistä verkossa ja katso kuvia testausvaiheesta

Rakentamisen sivulla seurataan testaamisen etenemistä ja muutamien keskeisten tilannehuoneesta poimittujen rakennustöiden ja asennusten etenemistä Matinkylä-Kivenlahti-osuuden asemilla ja ratalinjalla sekä kerrotaan esimerkein valmistuneista asennuksista ja testauksista. Sivua päivitetään kerran kuukaudessa.

Esimerkiksi yksi seurattavista asioista on kokonaisvalmius, joka oli maaliskuun alussa 95,8%. Kokonaisvalmius pitää sisällään rakentamis- ja testausvaiheet. Testaamisen osalta seurataan pistetestauksia, toimintakokeita ja skenaariotestauksia. Myös ajettuja koeajojaksoja seurataan.

Testauksen vaiheisiin voit kurkistaa myös kuvapankissa (Flickr) olevien kuviemme kautta.

Poliisi harjoittelee Kaitaan metroasemalla Espoossa 16.3.

Länsi-Uudenmaan poliisi harjoittelee keskiviikkona 16.3.2022 Espoossa Kaitaan metroasemalla.

Metroaseman läheisyydessä liikkuu harjoituksen aikana tavallista enemmän poliiseja. Mukana harjoituksessa on myös muita viranomaisia, kuten esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon ja pelastustoiminnan henkilöstöä.

Harjoitus on osa poliisin normaalia koulutustoimintaa. Harjoituksen aikana metroasemalle on pääsy vain harjoituksessa mukana olevilla viranomaisilla.

Uutinen julkaisti Poliisin sivuilla

Savunpoistopuhaltimia testataan Espoonlahdessa 9. –10.3.2022

Espoonlahden metroasemalla testataan savunpoistopuhaltimia keskiviikkona ja torstaina 9.–10.3.2022 klo 8–16. Testaamisen aikana voi syntyä ajoittaista hurinaa ja pölyämistä Espoonlahden metroaseman lähiympäristön lisäksi myös viereisten asemien, Kivenlahden ja Soukan metroasemien lähiympäristöön. Pahoittelemme mahdollisia häiriötä.

Savunpoistopuhaltimia käytetään tulipalotilanteessa puhaltamaan savu pois maanalaisista tiloista savuosastoituja reittejä pitkin ulkoilmaan. Savunpoistopuhaltimia on metrolinjan pystykuiluissa ja metroasemien itä- ja länsipäissä. Yhteensä savunpoistopuhaltimia on asennettu Matinkylä–Kivenlahti-osuudelle 15 kappaletta.

Lisätietoja
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9–13) 050 377 3700

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos harjoittelee uusilla metroasemilla Espoossa

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos harjoittelee Matinkylä-Kivenlahti-osuuden metroasemilla viikoilla 8-10. Metroasemien ympäristössä (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti) liikkuu arkipäivisin pelastuslaitoksen yksiköitä ja kalustoa. Harjoittelun avulla ylläpidetään ja kehitetään viranomaisten osaamista erilaisissa metroon liittyvissä onnettomuustilanteissa.

Harjoitukset ovat osa Matinkylä-Kivenlahti-osuuden testausvaihetta. Parhaillaan on käynnissä asemien järjestelmien testaus erilaisissa poikkeustilanteissa. Järjestelmien testauksilla varmistetaan, että kaikki länsimetroon asennetut 52 eri järjestelmää toimivat suunnitellusti ja turvallisesti kaikissa olosuhteissa kuten tulipalon, tulvan tai sähkökatkon aikana. Osuuden arvioidaan avautuvan liikenteelle 2023 aikana.

Lisätietoja:
Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9–13) 050 377 3700

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos harjoittelee Matinkylä-Kivenlahti-osuuden metroasemilla viikoilla 8-10. Metroasemien ympäristössä (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti) liikkuu arkipäivisin pelastuslaitoksen yksiköitä ja kalustoa. Kuvassa ilmakuva Soukasta. Kuva: Iiro Mikola, Optivision Oy

Metro saapui Sammalvuoren varikolle

Metroliikenne Matinkylä–Kivenlahti-osuudella alkaa arvion mukaan vuoden 2023 aikana. Tällä osuudella on myös maanalainen metrovarikko Espoon Sammalvuoressa. Varikko valmistui vuonna 2020 ja se otetaan käyttöön, kun rakentamisprojektin kaikki viisi asemaa, varikko ja raideinfra järjestelmineen luovutetaan samanaikaisesti Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle liikenteen alkamisen valmisteluja varten.

Ensimmäinen metrojuna saapui Sammalvuoressa sijaitsevalle metrovarikolle helmikuun 2022 alussa. Kuvassa metro on ensimmäistä kertaa varikon huoltohallissa. Koeajot Matinkylä-Kivenlahti-osuudella alkoivat kesällä 2021. Kuva: Juha-Matti Pakka.

Matinkylä–Kivenlahti-osuudella on käynnissä matkustajaturvallisuuden varmistavien järjestelmien testaaminen. Testaamiset ovat käynnissä myös Sammalvuoren varikolla. Lisäksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne (HKL on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy 1.2.2022 alkaen) varustaa Länsimetron rataosuudelle sijoittuvaa varikkoa.

Metrovarikko on metrojunien säilytys- ja huoltopaikka. Maan alla on kaksi hallia. Toisessa hallissa on yösäilytystilat 20 metrojunalle. Junien säilytystilan pituus on noin 400 metriä ja leveys noin 26 metriä. Toisessa hallissa on huoltotilat. Huoltohallista on erotettu omaksi tilakseen töhrynpoisto- sekä sorvitilat. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja leveys on mitoitettu kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys on noin 25 metriä. Lisäksi varikolla on teknisiä tiloja ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen henkilökunnan tiloja.

Alla olevan videon myötä voit tutustua maanalaiseen metrovarikkoon Sammalvuoressa. Videon alla on myös kuvia.

Esittelyvideon myötä pääset kurkistamaan Sammalvuoren varikolle. Video on kuvattu keväällä 2021. Video on katsottavissa myös Youtubesta.

 

Ilmakuva Sammalvuoren metrovarikosta. Kuva: Iiro Mikola, Optivision Oy

Metrovarikon huoltohalli. Kuva: M. Wirman.

Varikko lämmitetään kokonaisuudessaan maalämmöllä. Kuvassa varikon maalämpöpumput. Kuva: M. Wirman.