Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2023 on ilmestynyt

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö. Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Länsimetro Oy:ssä Länsimetro-rakennusprojektin valmistumisen jälkeen. Länsimetro toimii ainutlaatuisella tehtäväkentällä metroinfran omistamisen ja kehittämisen parissa osana pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostoa. Metroinfran omistajana Länsimetro varmistaa, että länsimetron metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan.

Länsimetro omistaa länsimetron eli metroinfran Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlah-teen: 13 metroasemaa, 21 km pitkän rataosuuden ja maanalaisen metrovarikon.

Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2023 on ilmestynyt. Toimintakertomus kuvaa

  • tilinkauden aikaista toimintaa,
  • arvion tulevasta kehityksestä ja
  • arvion taloudellisesta asemasta ja tuloksesta.

Länsimetron vt. toimitusjohtaja Matias Johansson kuvaa kertomuksen toimitusjohtajan katsauksessa vuotta 2023 seuraavasti:

– Vuoden 2023 aikana terävöitimme Länsimetron suuntaa modernin ja aikaa kestävän metroinfran omistajana ja peilasimme toimintaamme erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Länsimetron ilmettä freesattiin kuvaamaan tekemisen painopisteen muutosta. Länsimetron tarvitsemaa erityisasiantuntemusta vahvistettiin muutamilla rekrytoinneilla. Länsimetro muutti kesällä uusiin toimitiloihin Keilaniemeen.

Länsimetrolla on edelleen omia rakennuttamistehtäviä. Kaupunkiympäristö kehittyy voimakkaasti metroradan varrella. Esimerkiksi Helsingissä Koivusaaren alueen kehittyessä metroaseman toisen sisäänkäynnin rakentamiseen valmistaudutaan. Lännen pääteasemalla Espoon Kivenlahdessa aseman toisen sisäänkäynnin loppuunsaattaminen odottaa ympäröivien rakennushankkeiden etenemistä. Länsimetro on myös mukana metron kapasiteettia ja luotettavuutta parantavassa hankkeessa.

Länsimetrossa jokaisen työpanoksella on suuri merkitys

Länsimetrossa on ainutlaatuista asiantuntemusta ja osaamista modernin ja aikaa kestävän metroinfran omistamisesta, kehittämisestä ja rakentamisesta. Länsimetron asiantuntijoita esittelevässä juttusarjassa ääneen pääsee Matias Johansson, joka toimii talousjohtajan tehtävien lisäksi tällä hetkellä vt. toimitusjohtajana.

Kuka olet? Mitä teet Länsimetro Oy:ssä?

Olen Matias Johansson. Työskentelen Länsimetron talousjohtajana. Vuoden 2024 alusta alkaen olen toiminut myös yhtiön vt. toimitusjohtajana.

Matiaksen suosikkiasema on Lauttasaaren metroasema. Sieltä hän nostaa esille erityisesti Gyldenintien sisäänkäynnin, jonka rakentamista hänen perheensä asunnosta pystyi seuraamaan. Matias kertoo, että heidän lapsensa ensimmäisiä lauseita oli ”Kohta läjähtää!”. Tutustu Lauttasaaren asemaan.

Kuva: Sami Siilin Photography

Matkasi Länsimetrossa

Olen työskennellyt Länsimetron talousjohtajana vuodesta 2017 alkaen. Minulla on kokemusta kiinteistö- ja rakennusalan taloushallinnon ja johdon tehtävistä reilusti toistakymmentä vuotta. Ennen Länsimetroa olin esimerkiksi mukana moottoritiehankkeessa, jossa rakennettiin lähes 100 kilometriä uutta moottoritietä Porvoosta Haminaan. Hanke toteutettiin PPP-mallilla (Public Private Partnership), joka tarkoittaa yksityisrahoitteista kumppanuusmallia, jolla julkinen toimija hankkii liikenne-, toimitila- tai muun julkisen toiminnan järjestämiseen liittyvän kokonaispalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta

Kun tulin Länsimetroon vuonna 2017, Länsimetro-hankkeen ensimmäisen vaiheen eli Ruoholahti-Matinkylä-osuuden matkustajaliikenne alkoi saman vuoden lopulla ja toisen vaiheen eli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden louhinnat olivat käynnissä. Projekti ryhtyi tuona vuonna työskentelemään big room-mallin mukaisesti yhteisissä toimitiloissa.

Rakennushankkeen toisen vaiheen aikana tärkeä osa tehtävääni talousjohtajana oli kustannusohjauksen kehittäminen. Rakentamisen kustannusseurannan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisättiin ensimmäisen vaiheen oppien myötä ja koko rakennuttamisorganisaation kustannusohjautuvuutta parannettiin yhdistämällä kustannustieto ja -ennusteet osaksi tilannekuvajohtamismallia. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisessa onnistuttiin hienosti ja investointivaiheen kustannukset alittavat budjetin arviolta 100 miljoonalla eurolla. Lopulliset kustannukset tiedetään kokonaisuudessaan vasta kaikkien hankesuunnitelmaan kuuluvien töiden valmistumisen jälkeen. Jäljellä on vielä mm. Kivenlahden aseman toisen sisäänkäynnin rakentaminen sekä liityntäpysäköintikohteita.

Viimeisen parin vuoden ajan tehtävieni painopiste on siirtynyt entistä vahvemmin ylläpidon kustannusohjauksen kehittämiseen ja taloushallinnon järjestelmien modernisointiin. Meillä on menossa mm. laaja tietovarastohanke, jossa kootaan toiminnasta syntyvä talous- ja muu toteumatieto sekä standardoidaan ja automatisoidaan toistuvaa raportointia ja nopeutetaan analyysien ja skenaarioiden tekemistä.

Länsimetro vastaa lähes 2,5 miljardin euron omaisuuden ylläpidosta ja kehittämisestä. Meidän tehtävänämme on huolehtia, että metro pysyy kunnossa, palvelee matkustajia parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittyy ympäröivän kaupunkirakenteen muutosten mukana.

Tämän vuoden alusta olen toiminut myös yhtiön vt. toimitusjohtajana. Sen myötä olen ollut vielä aiempaa enemmän mukana yhtiön strategisessa johtamisessa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa, tärkeimpinä omistaja-kaupungit Espoo ja Helsinki sekä Kaupunkiliikenne Oy.

Mistä työpäiväsi koostuvat?

Tavanomainen työpäiväni koostuu henkilökohtaisista tapaamisista, kokouksista ja muusta yhteydenpidosta. Näissä kohtaamisissa suunnitellaan, ohjataan ja kehitetään Länsimetron toimintaa ja ratkaistaan ajankohtaisia ongelmia.

Länsimetro on pieni asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee tällä hetkellä 16 henkilöä. Jokaiselle uudelle asialle ei koskaan ole valmiiksi nimettyä vastuuhenkilöä, joten päiviini kuuluu niin isompien kuin pienempienkin asioiden selvittelyä ja delegoimista. Tämän lisäksi hoidan myös itse hyvin käytännönläheisiä töitä ja vastaan osasta taloushallinnon rutiiniprosesseja.

Vastaan myös Länsimetro-konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjaamisesta.  Länsimetro Oy:llä on viisi tytäryhtiötä, jotka se omistaa 100% osuudella: Kiinteistö Oy Matinkylän bussiterminaali, Kiinteistö Oy Matinkylän liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Espoonlahden Bussiterminaali ja Sammalvuoren Metrovarikko Oy. Lisäksi Länsimetro Oy omistaa osuuden Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminta liittyy länsimetron metroliikennettä tukevaan liityntäliikenteeseen ja varikkotoimintaan. Lisätietoja tytäryhtiöistä.

Mikä saa sinut innostumaan työstäsi?

Mielestäni Länsimetron vetovoima perustuu yhtiön tehtävään. Länsimetron omistamalla metrolinjan osuudella tehdään melkein 40 miljoonaa matkaa vuosittain. Länsimetrolla on suuri vaikutus siihen, millaiseksi pääkaupunkiseutu kehittyy tulevina vuosikymmeninä. Pienenä yhtiönä meillä on poikkeuksellisen suuri vastuu, sillä metron kymmenet järjestelmät ja satojen miljoonien eurojen kiinteistöt hoidetaan pienen asiantuntijaporukan voimin. Tämän vuoksi jokaisen työpanoksella on suuri merkitys. Tehtäväkenttä on niin laaja, että joka päivä saa oppia uutta!

Millainen on sinusta hyvä työyhteisö?

Hyvä työyhteisö syntyy yhteisestä tavoitteesta, työelämätaidoista sekä tehtävien ja resurssien tasapainosta. Helppokin homma menee pieleen, jos ei ole halua tai kykyä yhdessä tekemiseen, ja hyvä tiimi onnistuu melkein mahdottomassakin tehtävässä.

Länsimetro on työyhteisönä käynyt läpi niin vastoinkäymisiä kuin onnistumisiakin. Kokemuksien myötä olemme kasvaneet työyhteisönä. Meillä on ainutlaatuista, pitkälle kokemukselle rakennettua osaamista ja yhteistyön tavat niin talon sisä- kuin ulkopuolellekin ovat hioutuneet toimiviksi.

Miten palaudut töistä?

Vapaa-ajalla harrasta juoksua, suunnistusta ja uintia.

 

Koosteet hallituksen kokouksista 24.1., 30.1., 7.3. ja 27.3.

Hallitus 24.1.2024

Kokouksen alussa hallitukselle kerrottiin valmisteilla olevista ajankohtaisia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Metka-hankkeen osana uusittavan radioverkkohankinnan tarjouskilpailun tarjousvertailu. Esityksen perusteella hallitus päätti hyväksyä seuraavat osallistumishakemuksen jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet kolme ehdokasta mukaan osallistumaan 49H22 hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen:

  • Elisa Oyj
  • Ryhmittymä MetroTrust Networks DNA & Edzcom Alliance
  • Telia Finland Oyj

Asian esitteli hankejohtaja Heikki Viika. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n kanssa, jotka ovat tehneet vastaavat hankintapäätökset.

Kivenlahden metroaseman yhteydessä on tarpeen päivittää pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen aluetta. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan Kivenlahden huoltoporrasalueen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen Espoon kaupungin kanssa vastaavin ehdoin kuin muutkin pitkäaikaiset Espoon kaupungin kanssa tehdyt maanvuokrasopimukset.

Länsimetron varavoima- ja sähköpääjakelun tilatiedot on tarpeen liittää etävalvontaan poikkeustilojen varmempaa hallintaa varten. Hallitus päätti esittelyn jälkeen hyväksyä hankesuunnitelman ja valtuuttaa toimitusjohtaja päättämään ja tilaamaan hankesuunnitelman mukaiset hankinnat.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n riskienhallinnan vuosiraportti ja kerrottiin viime kokouksessakin esillä olleesta Sammalvuoren varikkoyhtiön liiketoimintasiirron tilanteesta. Kokouksen lopuksi hallitukselle esiteltiin ajankohtaisia HR-asioita.

Hallitus varautuu pitämään ylimääräisen kokouksen 30.1. Sammalvuoren liiketoimintasiirtoon liittyen ja maaliskuun alussa asiantuntijapalveluhankinnan puitejärjestelyyn liittyen. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 27.3.2024.

Hallitus 30.1.2024

Hallitus päätti viime kokouksessa esitellyn mukaisesti Sammalvuoren liiketoimintasiirron toteutukseen liittyen mitätöidä yhtiön haltuun hankitut V sarjan osakkeet.

Hallitus 7.3.2024

Hallitukselle esiteltiin Helsingin metron liikenteenohjausjärjestelmän ja mobiiliverkon tuen asiantuntijapalvelujen hankinnan puitejärjestelyyn saadut tarjoukset ja niiden vertailu. Hankinnan enimmäisarvo kaikki 11 osa-aluetta yhteen laskettuna on 25 000 000 euroa. Asian esittelijänä toimi hankejohtaja Heikki Viika. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa, joka on tehnyt asiassa oman hankintapäätöksen.

Hallitus päätti valita esitetyn mukaisesti tarjousvertailun paremmuusjärjestyksessä esitetyt toimittajat puitesopimuskumppaneiksi 11 osahankintaan. Tarkemmat perustelut ja lista valituista toimittajista on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-kanavassa.

Hallitus 27.3.2024

Kokouksen alussa hallitukselle kerrottiin valmisteilla olevista ajankohtaisia asioita. Länsimetrolla on selvityksessä erilaisia energiatehokkuustoimia. Metkan junakulunvalvontajärjestelmän hankinnan neuvotteluvaihe alkaa ja neuvottelukierrokset käydään huhti- ja toukokuun aikana. Radioverkkohankinnan tutustumiskierrokset ovat käynnissä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro-konsernin tilintarkastuksen tilannetta. Kokouksessa oli kuultavana tilintarkastaja. Hallitus päätti hyväksyä Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen ja päätti kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen päivämäärä tarkastetaan vielä omistajakaupunkien konsernijaostokäsittelyjen aikataulun mukaan.

Hallitukselle esiteltiin ratageometriamittausten hankinta-asiaa. Mittauksilla on tarkoitus selvittää koko metrolinjan (länsimetro ja kantametro) kunto ja varautua mahdollisiin korjaustarpeisiin ajoissa. Hankinta on kilpailutettu ja tarjousten vertailu on käynnissä. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Hallitus päätti hyväksyä päätösesityksen ratageometriamittausten hankinnasta. Hallitus valtuutti vt. toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan tarjouskilpailun voittavalta toimittajalta Länsimetron osuuden ratageometriamittaushankinnat kuitenkin niin, että hankintojen kokonaiskustannus ja tilausvaltuus kolmelle mittauskerralle on enintään 600 000 euroa (alv 0%).

Hallitus käsitteli Länsimetro Oy:n henkilöstöön sovellettavan PALTAn TESin mukaisen palkantarkistuksen vuoden 2024 osalta. Hallitus päätti, että Länsimetro Oy:n työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2024 seuraavan palkanmaksukauden alusta PALTAn toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen mukaisesti.

Hallitus varautuu pitämään ylimääräisen kokouksen huhtikuun aikana vastikelaskelman käsittelyä varten. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 23.5.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy vt. toimitusjohtaja Matias Johansson, puh. 040 590 0313

Kulttuurikohteisiin opastaminen kehittyi Tapiolan metroasemalla

Tapiolan metroaseman opastamista on kehitetty. Asematiloihin on lisätty opasteita Tapiolassa toimiviin kulttuurikohteisiin. Niin asemalaiturilla kuin aseman itä- ja länsipäissä on uusia opasteita, joilla on merkitty kulkureitit Espoon teatteriin, Espoon kulttuurikeskukseen, Espoon modernin taiteen museoon EMMAan, Espoon kaupunginmuseoon KAMUun, Suomen kello- ja korumuseo Kruunuun, Museo Leikkiin ja näyttelykeskus Weegeehen.

Asematilojen opasteiden kehittämistä tehtiin yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuurikohteissa kävijöiltä ja metron käyttäjiltä saatu palaute ohjasi metroaseman opastamisen kehittämistä.

Opasteita Tapiolassa toimiviin kulttuurikohteisiin on lisätty Tapiolan metroasemalle. Kuva: M. Partanen. 

Ainutlaatuista osaamista vahvistamalla luodaan vahva pohja Länsimetron toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa

Länsimetrossa on ainutlaatuista asiantuntemusta ja osaamista modernin ja aikaa kestävän metroinfran omistamisesta, kehittämisestä ja rakentamisesta. Länsimetron tehtäväkenttää avataan asiantuntijaesittelyjen kautta. Tällä kertaa pääset tutustumaan henkilöstöpäällikkö Anna Tammistoon ja hänen ajatuksiinsa Länsimetrosta.

Kuka olet? Mitä teet Länsimetro Oy:ssä?

Olen Anna Tammisto ja toimin Länsimetrossa henkilöstöpäällikkönä. Olen toiminut myös toimitusjohtajan assistenttina. Olen kotoisin Kuopiosta, mutta asunut eteläisessä Suomessa, pääasiassa Espoossa, yli 20 vuotta. Olen valmistunut tradenomiksi pääaineena kansainvälinen yritysmarkkinointi. Ehkä jonain päivänä vielä opiskelen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Yksi Annan suosikkiasemista on Tapiolan metroasema. Aseman valkoisella asemalaiturilla lukuisten valaisinkupujen alla matkustajaa tervehtii ”Emma jättää jäljen” -teoksen veistos. Annalla on lämpimiä muistoja Tapiolan harjannostajaisista ja rakennusvaiheen aikaisista työmaavierailuista. 

Tutustu Tapiolan asemaan.

Matkasi Länsimetrossa

Olen työskennellyt Länsimetrossa kahdeksan vuotta. Aloitin lokakuussa 2015 äitiysloman sijaisena assistentin tehtävässä.  Tehtävään kuului mm. toimitusjohtajan avustaminen ja työmaavierailujen koordinointi. Toimin jo silloin työterveyden ja palkka-asioiden yhteyshenkilönä. Tehtäviini kuului myös toimiston käytännön asioiden hoitamista, laitteiden hankintaa ja IT-järjestelmien oikeuksien hallinnointia.

Myöhemmin olen toiminut henkilöstökoordinaattorin nimikkeellä ja vuodesta 2018 alkaen henkilöstöpäällikkönä. Suoritin työn ohessa Markkinointi-instituutissa (nyk. Rastor-instituutti) henkilöstöpäällikön tutkinnon. Olen toiminut myös toimitusjohtajan assistenttina.

Mitä tehtäviisi kuuluu? Mistä työpäiväsi koostuvat?

Nykyisiin tehtäviini kuuluu hr-asiat koko työsuhteen elinkaaren aikana. Näitä ovat mm. rekrytoinnit, henkilöstön kehittäminen, toimintatapojen ja hr-prosessien suunnittelu ja kehittäminen, työntekijöiden ja esihenkilöiden tukeminen sekä  hr-aineistojen ja -ohjeiden luominen. Työskentelen edelleenkin työterveyshuollon ja palkkahallinnon yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin IT-kumppanin yhteyshenkilönä ja vastaan osaltani IT-hankinnoista ja järjestelmistä.  Minua voisi kuvailla Länsimetron toimiston ”jokapaikanhöyläksi”.

Työpäiväni ovat hyvin erilaisia ja yllättäviäkin. HR-rutiinien lisäksi päivä voi tuoda eteen mitä tahansa, kun ihmisten kanssa työskennellään. Tämä on yksi työni parhaimmista ja välillä haastavimmistakin piirteistä. Työni sisältää paljon selvittelyä, joten saan oppia aina lisää. Tässä työssä ei olla koskaan valmiita. Työni luonnetta kuvaa se, että pääsen hyvin kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisestikin tekemään monenlaisia asioita.

Mikä saa sinut innostumaan työstäsi?

Minun sydän sykkii erityisesti työhyvinvointiin liittyvin asioihin. Innostun siitä, kun muut innostuvat tai onnistuvat työssään tai tavoitteissaan. Paras asia työssäni on auttaa esihenkilöitä ja työntekijöitä.

Ajankohtaisista teemoista minua innostaa henkilöstön osaamisen kehittäminen ja oppilaitosyhteistyön lisääminen. Henkilöstöpäällikkönä uskon, että meidänkaltaisessa pienessä asiantuntijaorganisaatiossa on tärkeä tarjota ihmisille mahdollisuus kehittää asiantuntemustaan ja syventää erityisosaamistaan. Iso osa työssä viihtymistä on tunne siitä, että oppii uutta ja kehittyy.

Ainutlaatuinen ja vankka osaaminen metroinfran omistamisesta, kehittämisestä ja rakentamisesta on Länsimetron tekemisen pohja. Metro on rakennettu vuosikymmeniksi eteenpäin ja katsomme pitkälle tulevaisuuteen, joten toiminnan jatkuvuuden kannalta panostaminen nuoriin osaajiin on myös tärkeää.

Millä kolmella sanalla työkaverisi kuvailisi sinua? Mistä olet saanut kollegoiltasi palautetta?

Olen saanut palautetta siitä, että olen auttavainen, kuuntelen ja kyselen aina kuulumisia. Olen vilpittömästi kiinnostunut meidän työntekijöistämme. Minulla on aina aikaa auttaa ja kuunnella. Toivon, että jokainen länsimetrolainen tuntisi itsensä tärkeäksi ja hänellä olisi tunne, että hänestä välitetään ja hän tulisi kuulluksi. Toisinaan pelkkä kuulumisten kysyminen voi olla äärettömän tärkeää. Toivon maailmaan muutenkin enemmän toisista välittämistä, inhimillisyyttä ja positiivisuutta.

Vastavuoroisesti kiitän ja kehun kaikkia kollegoitani mahtavasta työtoveruudesta.

Mitä haluaisit muiden tietävän länsimetrolaisista?

Länsimetro on rakennusprojektin jälkeen yhä olemassa. Meillä on merkittävä asiantuntijatehtävä metroinfran omistajana joukkoliikennetoimijoiden taustalla. Meillä ei ole metronkuljettajia ja metrokalustoa, emmekä vastaa metron aikatauluista tai liityntäliikenteestä, mutta me pidämme hyvää huolta omistamastamme metroinfrasta Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen saakka.

Olemme pieni organisaatio, jossa on huippuasiantuntijoita ja huippuhauskaa porukkaa. Länsimetrolaisten oma huumori on aivan mahtavaa! Länsimetro-projektin aikana työskentelimme isossa toimitilassa, jossa olimme aika hajallaan, emmekä niin tiivisti yhdessä. Projektin päätyttyä muutimme Keilaniemeen pienempiin tiloihin, jonka myötä kohtaamisia ja keskusteluja on enemmän, käymme yhdessä syömässä ja pidämme kahvitaukoja. Mielestäni muutolla on ollut positiivisia vaikutuksia yhteishenkeen ja yhteistyöhön.

Mikä on suosikkiasemasi?

Yksi suosikeistani on Tapiolan metroasema. Tapiolan aseman harjannostajaiset olivat melkein heti aloitettuani työt Länsimetrossa. Mieleeni on jäänyt myös työmaavierailut Tapiolaan ja muistan, kuinka olen lompsinut turvavarusteissa vielä rakennusvaiheessa olevalla metroasemalla ja radalla. Asemasta tuli mielestäni todella hieno Emma-patsaineen, Emman kädenjälkineen ja laiturialueen katossa olevien valaimisien tekniikoineen.

Työmaa-aidoista taiteeksi

Espoon uusin lukio otetaan käyttöön keskiviikkona 7.2.204. Lukio on rakennettu aivan Matinkylän metroaseman kulmille. Metroaseman läntisen sisäänkäynnin kautta on yhteys Tynnyritielle ja Suomenlahdentielle. Lukion lisäksi sisäänkäynnin tuntumassa on myös mm. Matinkylän uimahallin.

Seuraavan lukion Espoossa suunnitellaan nousevan myös metron tuntumaan Kiviruukkiin, metron läntisen päätepisteen Kivenlahden kupeeseen.

Eläinteokset Matinkylän lukion liikuntakentän laidalle ovat syntyneet vanhoista Länsimetron työmaa-aidoista. Kuva: M. Partanen.

Matkustajille metron sisäänkäyntiä tuntemattomampi tila sijaitsee myös Matinkylän lukioalueen yhteydessä. Liikuntakentän laidalla sijaitsee metron huoltoon tarkoitettu tunneli. Huoltotunnelin seinää koristaa lukiolaisten tekemät eläinteokset, joiden takana on myös yhteys metroon. Eläinteokset on tehty Länsimetron vanhoihin työmaa-aitoihin. Syksyllä 2022 Kaitaan lukion kuvataiteen opintojakso toteutettiin katutaideprojektina, jossa opiskelijat saivat suunnitella ja toteuttaa taidetta tulevan lukionsa piha-alueelle. Opintojaksolla opettajina toimivat lukion kuvataideopettaja Heljä Renfors ja katutaitelija Emilio Mäkipää. Länsimetro toimi yhteistyökumppanina lukion taideprojektissa. Lue lisää oppilaiden ja opettajien kurssikokemuksista.

Länsimetron oranssit työmaa-aidat olivat metron rakennusvuosien ajan näktvä osa kaupunkikuvaa asemaympäristöissä. Rakentamisen päätyttyä lukiolaiset loihtivat työmaa-aidoista taidetta. Nämäkin oranssiin aitaan tehdyt eläinteokset löytävät nyt Matinkylän lukion liikuntakentän laidalta. Kuvat: Heljä Renfors.

Tiesitkö, että metroasemilla voi esiintyä?

Useimmilla Länsimetron asemilla on esiintymispaikkoja. Nämä paikat on tarkoitetut pienimuotoisiin ja lyhytaikaisiin (max 2 h) esityksiin, kuten katusoittoon. Paikkoja ei voi varata ennakkoon, vaan niitä voi vapaasti käyttää esiintymiseen paikan ollessa vapaana. Paikat ei ole tarkoitettu yksityisen yrityksen, kaupallisen tuotteen, aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen kannan markkinointiin tai edistämiseen.

Ennen aloittamista ilmoita esiintymisestä metron järjestyksenvalvojalle. Jos asemalla ei ole tavoitettavissa järjestyksenvalvojia, voi esiintymisen aloittaa omatoimisesti. Järjestyksenvalvojilla on oikeus keskeyttää esiintyminen, jos siitä on haittaa aseman toiminnalle.

Länsimetro jakaa mielellään tietoa esiintymisistä asemilla omissa some-kanavissamme, joten Länsimetro kannattaa tägätä some-postauksiin.

Katso listaus esiintymispaikoista ja ilahduta kanssamatkustajia esitykselläsi

Metron uuden radioverkon hankinta etenee neuvotteluvaiheeseen

Metroon hankittavan uuden radioverkon hankinnan neuvotteluihin etenee kolme ehdokasta. Hankinnalla parannetaan metron kapasiteettia ja luotettavuutta.

Kaupunkiliikenteen hallitus (23.1.), Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta (18.1.) ja Länsimetron hallitus (24.1.) päättivät kokouksissaan, että metroon hankittavan uuden radioverkon neuvotteluvaiheeseen etenee kolme osallistumishakemuksen jättänyttä ryhmittymää: Elisa Oyj, Telia Finland Oyj sekä ryhmittymä MetroTrust Networks DNA & Edzcom Alliance. Osallistumishakemuksen jätti yhteensä neljä ehdokasta.

Osallistumishakemukset käsiteltiin kahdessa vaiheessa: ensiksi tarkistettiin ehdokkaiden soveltuvuus, ja sen jälkeen osallistumishakemusten osallistumispyynnön mukaisuus. Hakemusten käsittelyyn osallistui yhteensä kymmenen asiantuntijaa. Asiantuntijaryhmä koostui hankintayksikön edustajien työryhmän lisäksi konsulttiyritysten henkilöistä.

Metrossa nykyisin käytössä oleva radioverkko täytyy uusia, jotta se tukee tulevaa junakulunvalvontajärjestelmää. Aiemmin päätettiin, että uusi radioverkko toteutetaan mobiiliverkkoteknologialla, sillä sen nähdään parhaiten soveltuvan uuden junakulunvalvontajärjestelmän sekä metron tarpeisiin.

Hankinta etenee rinnakkain junakulunvalvontajärjestelmän uusimisen kanssa

Hankinta jatkuu niin, että neuvottelukutsut lähetetään helmikuun aikana, ja alustavat tarjoukset pyydetään toimittamaan huhtikuussa. Helmi- ja maaliskuun aikana neuvotteluihin kutsutut järjestelmätoimittajat tulevat tutustumaan Helsingin metrojärjestelmään.

Hankinta toteutetaan rinnakkain junakulunvalvontajärjestelmän hankinnan kanssa vuosien 2023–2025 aikana. Tavoitteena on saada junakulunvalvontajärjestelmän ratalaiteasennukset valmiiksi vuoden 2029 aikana, ja sen toiminnan mahdollistavan radioverkkojärjestelmän toteutusaikataulu tarkentuu hankintaneuvottelujen aikana.

Radioverkon ja junakulunvalvontajärjestelmän uusimishankkeet ovat osa METKA-hankekokonaisuutta, jolla parannetaan metron kapasiteettia ja luotettavuutta. METKA on Kaupunkiliikenne Oy:n, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin yhteistyöhanke.

Lisätiedot:

Heikki Viika, hankejohtaja, etunimi.sukunimi@kaupunkiliikenne.fi, puh. 040 664 0879

Kooste hallituksen kokouksesta 20.12.2023

Länsimetron hallitus kokoontui 20.12. Kokouksen alussa kerrottiin ajankohtaisia asioita. Lokakuun kokouksessa päätösasiana olleen junakulunvalvontajärjestelmän hankintapäätös oli tullut lainvoimaiseksi kaikkien hankintayksiköiden osalta. Sammalvuoren varikon liiketoimintasiirron valmistelut ovat käynnissä.

Hallitukselle esiteltiin Sammalvuoren varikon yhtiöittämisen tilannetta ja tarvittavia päätöksiä. Hallitus päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään järjestelyyn tarvittavista toimista. Samalla hallitus päätti osaltaan hyväksyä liiketoimintasiirtoon liittyvät toimet, jotka Länsimetron yhtiökokous oli sen valtuuttanut hyväksymään varsinaisessa yhtiökokouksessaan aiemmin keväällä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron energiatehokkuuteen liittyviä selvityksiä. Tavoitteena on selvittää eri toteutusvaihtoehtoja, joilla etenkin asemien energiatehokkuutta voidaan kehittää ja näin ollen säästää energiakustannuksia sekä edistää osaltaan esimerkiksi omistajakaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Selvitystyötä jatketaan ja mahdollisista energiatehokkuusinvestoinneista päätetään erikseen myöhemmin.

Osana Koivusaaren alueen tulevaisuuden kehitystä esiteltiin hallitukselle Länsimetrolle laadittu hankesuunnitelma uuden läntisen sisäänkäynnin toteuttamiseksi Koivusaaren asemalle. Hankesuunnitelma on pohjana jatkosuunnittelulle ja sille odotetaan vielä omistajakaupunkien ennakkokantaa.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 24.1.2024.

Lisätietoja
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Matias Johansson on Länsimetron vt. toimitusjohtaja 1.1.2024 alkaen

Matias Johansson toimii Länsimetron vt. toimitusjohtajana 1.1.2024 alkaen, kun Ville Saksi jätti tehtävänsä toimitusjohtajana ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Vt. toimitusjohtajan nimitys on voimassa siihen saakka, kun uusi toimitusjohtaja nimitetään.

Johansson on toiminut Länsimetron talousjohtajana keväästä 2017 alkaen.

Yhteystiedot
Matias Johansson, puh. 040 590 0313, etunimi.sukunimi(at)lansimetro.fi