Organisaatio ja päätöksenteko

Omistajaohjaus ja yhtiökokous

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaavat Espoon ja Helsingin konsernijaostot. Omistajakaupungit toimivat osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti ja käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Kaupungit ovat sopineet keskinäisestä kustannusjaosta rajalta poikki -periaatteen mukaisesti, eli kumpikin maksaa omalla alueellaan syntyvät kustannukset. Kaupunkien osuudet jakautuvat niin, että Espoon osuus on 83,5 % ja Helsingin 16,5 %.

Länsimetron omistus- ylläpito- ja hallinnointi katetaan omistajien maksamilla hallinto-, hoito- ja rahoitusvastikkeilla. Länsimetro Oy:n tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.

Hallitus

Länsimetro Oy:n toimintaa ohjaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, jotka omistajat nimittävät. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on varmistaa Länsimetro Oy:n tehtävien toteutuminen ja tukea toimitusjohtajan työtä. Hallitus kokoontuu säännönmukaisiin kokouksiin ennalta sovitun aikataulun mukaan. Tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia kutsutaan kokousvälillä koolle. Hallitus päättää kaikista sellaisista toimista, joihin toimitusjohtajalle annetut valtuudet eivät riitä. Lisäksi hallituksen päätettäväksi tuodaan muutkin yhtiön toimintaa koskevat merkittävät asiat.

Hallituksen jäsenet:

– Olli Isotalo, Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja, hallituksen puheenjohtaja
– Kari Pudas, tekninen johtaja, Helsingin kaupunki, hallituksen varapuheenjohtaja
– Hannu Järvinen, valtuutettu, Espoo (ps.)
– Hannele Kerola, valtuutettu, Espoo (sd.)
– Kimmo Oila, varavaltuutettu, Espoo, (kok.)
– Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki

Hallituksen sihteeri:
– Timo Kuismin, lakiasiainjohtaja, konsernihallinto, Espoon kaupunki

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisen toiminnan järjestämisestä ja raportoi hallitukselle. Hallitus on valtuuttanut toimitusjohtajan tietyin euromääräisin valtuuksin tekemään yhtiötä koskevia päätöksiä. Toimitusjohtajan valtuuden ylittyessä asia tuodaan aina hallituksen päätettäväksi.

1.1.2024 alkaen vt. toimitusjohtajana toimii Matias Johansson.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajalla on johtamisen tukena yhtiön johtoryhmä, jossa yhtiön kaikki vastuualueet (omistaminen, rakentaminen, talous ja hallinto) ovat edustettuina.

Asiantuntijat

Länsimetron organisaatio on jaettu toiminnoittain neljään eri vastuualueeseen: omistaminen, rakentaminen, talous ja hallinto. Yhtiö haluaa olla asiantuntijuudesta tunnettu organisaatio. Länsimetrossa on paljon kokemusta modernin metrojärjestelmän rakentamisesta Länsimetro-rakennusprojektin myötä sekä vahva osaaminen elinkaarenaikaisesta ylläpidosta. Länsimetro mahdollistaa joukkoliikennetoimijoiden taustalla toimivana yhtiönä, että metro on houkutteleva liikkumisvaihtoehto. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä 16 asiantuntijaa.

Länsimetro-konserni

Länsimetro Oy:llä on viisi tytäryhtiötä, jotka se omistaa 100% osuudella:

  • Kiinteistö Oy Matinkylän bussiterminaali,
  • Kiinteistö Oy Matinkylän liityntäpysäköinti
  • Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti
  • Kiinteistö Oy Espoonlahden Bussiterminaali ja
  • Sammalvuoren Metrovarikko Oy

Lisäksi Länsimetro Oy omistaa osuuden Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä.

Tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminta liittyy länsimetron metroliikennettä tukevaan liityntäliikenteeseen ja varikkotoimintaan. Yhtiöillä ei ole omaa henkilöstöä vaan Länsimetro Oy:n henkilöstö vastaa näiden hallinnollisista tehtävistä.

 

Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti tuottaa  Matinkylän metroaseman liityntäpysäköintipalvelut. Länsimetro Oy omistaa määräosan tontista sekä tontille liityntäpysäköinnin järjestämistä varten rakennetusta pysäköintilaitoksesta yhdessä muiden tontinomistajien kanssa yhteisen hallinnanjakosopimuksen mukaisesti. Matinkylän  liityntäpysäköinnin palvelut tuottaa Aimo Park Finland Oy (ent. Q-Park)

Länsimetro Oy:n omistuksessa oleva kiinteistö on myös Kiinteistö Oy Matinkylän bussiterminaali. Yhtiö palvelee bussiliikenteen liikennöitsijöitä ja matkustajia. Yhtiö omistaa määräosan tontista sekä tontille rakennetun joukkoliikenteen terminaalitilat. Matkustajaliikenteen aikatauluista ja järjestelyistä sekä liityntälinjojen että metroliikenteen osalta vastaa HSL kuntayhtymä. Osapuolet toimivat yhteistyössä Iso Omenan kauppakeskuksen omistavan Citycon Oyj:n kanssa.  Kiinteistöhuollosta vastaa Matinkylän toimintojen osalta Are.

Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti tuottaa liityntäpysäköintipalvelut Kivenlahden metroasemalle. Liityntäpysäköinnin operoijana toimii EuroPark Finland Oy.

Kiinteistö Oy Espoonlahden bussiterminaalin tarkoituksena on tarjota joukkoliikenteen toimintaan liittyviä palveluja Espoon kaupungin bussiliikennettä hoitaville liikennöitsijöille ja yleisölle, joka käyttää tiloja Espoon joukkoliikenteessä tapahtuvaan matkustamiseen.

Sammalvuoren Metrovarikko Oy vastaa Espoon Sammalvuoressa sijaitsevan varikon liiketoiminnasta. Yhtiö omistaa ja hallinnoi varikkokiinteistöä ja sen maanalaisia tiloja. Sammalvuoren varikolla on metrojunien yösäilytykseen, huoltoon ja kunnossapitoon varattuja tiloja sekä henkilöstön toimitilat. Varikkotilat on vuokrattu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n käyttöön. 

Länsimetro toteuttaa omistustensa kautta sille osoitetut liityntäpysäköintivelvoitteet myös Tapiolan metroasemalle.  Yhtiön omistuksessa on Tapiolan keskuspysäköinti Oy:n 370/2100 A- sarjan osaketta (omistusosuus 18%).  Yhtiön suurimmat muut omistajat ovat Tapiolan Toimitalo Oy, Espoon kaupunki ja Kiinteistö Oy Biens. Tapiolan liityntäpysäköinnin palvelut tuottaa Aimo Park Finland Oy (ent. Q-Park).