Koosteet hallituksen kokouksista 24.1., 30.1., 7.3. ja 27.3.

Hallitus 24.1.2024

Kokouksen alussa hallitukselle kerrottiin valmisteilla olevista ajankohtaisia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Metka-hankkeen osana uusittavan radioverkkohankinnan tarjouskilpailun tarjousvertailu. Esityksen perusteella hallitus päätti hyväksyä seuraavat osallistumishakemuksen jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet kolme ehdokasta mukaan osallistumaan 49H22 hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen:

  • Elisa Oyj
  • Ryhmittymä MetroTrust Networks DNA & Edzcom Alliance
  • Telia Finland Oyj

Asian esitteli hankejohtaja Heikki Viika. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n kanssa, jotka ovat tehneet vastaavat hankintapäätökset.

Kivenlahden metroaseman yhteydessä on tarpeen päivittää pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen aluetta. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan Kivenlahden huoltoporrasalueen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen Espoon kaupungin kanssa vastaavin ehdoin kuin muutkin pitkäaikaiset Espoon kaupungin kanssa tehdyt maanvuokrasopimukset.

Länsimetron varavoima- ja sähköpääjakelun tilatiedot on tarpeen liittää etävalvontaan poikkeustilojen varmempaa hallintaa varten. Hallitus päätti esittelyn jälkeen hyväksyä hankesuunnitelman ja valtuuttaa toimitusjohtaja päättämään ja tilaamaan hankesuunnitelman mukaiset hankinnat.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n riskienhallinnan vuosiraportti ja kerrottiin viime kokouksessakin esillä olleesta Sammalvuoren varikkoyhtiön liiketoimintasiirron tilanteesta. Kokouksen lopuksi hallitukselle esiteltiin ajankohtaisia HR-asioita.

Hallitus varautuu pitämään ylimääräisen kokouksen 30.1. Sammalvuoren liiketoimintasiirtoon liittyen ja maaliskuun alussa asiantuntijapalveluhankinnan puitejärjestelyyn liittyen. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 27.3.2024.

Hallitus 30.1.2024

Hallitus päätti viime kokouksessa esitellyn mukaisesti Sammalvuoren liiketoimintasiirron toteutukseen liittyen mitätöidä yhtiön haltuun hankitut V sarjan osakkeet.

Hallitus 7.3.2024

Hallitukselle esiteltiin Helsingin metron liikenteenohjausjärjestelmän ja mobiiliverkon tuen asiantuntijapalvelujen hankinnan puitejärjestelyyn saadut tarjoukset ja niiden vertailu. Hankinnan enimmäisarvo kaikki 11 osa-aluetta yhteen laskettuna on 25 000 000 euroa. Asian esittelijänä toimi hankejohtaja Heikki Viika. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa, joka on tehnyt asiassa oman hankintapäätöksen.

Hallitus päätti valita esitetyn mukaisesti tarjousvertailun paremmuusjärjestyksessä esitetyt toimittajat puitesopimuskumppaneiksi 11 osahankintaan. Tarkemmat perustelut ja lista valituista toimittajista on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-kanavassa.

Hallitus 27.3.2024

Kokouksen alussa hallitukselle kerrottiin valmisteilla olevista ajankohtaisia asioita. Länsimetrolla on selvityksessä erilaisia energiatehokkuustoimia. Metkan junakulunvalvontajärjestelmän hankinnan neuvotteluvaihe alkaa ja neuvottelukierrokset käydään huhti- ja toukokuun aikana. Radioverkkohankinnan tutustumiskierrokset ovat käynnissä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro-konsernin tilintarkastuksen tilannetta. Kokouksessa oli kuultavana tilintarkastaja. Hallitus päätti hyväksyä Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen ja päätti kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen päivämäärä tarkastetaan vielä omistajakaupunkien konsernijaostokäsittelyjen aikataulun mukaan.

Hallitukselle esiteltiin ratageometriamittausten hankinta-asiaa. Mittauksilla on tarkoitus selvittää koko metrolinjan (länsimetro ja kantametro) kunto ja varautua mahdollisiin korjaustarpeisiin ajoissa. Hankinta on kilpailutettu ja tarjousten vertailu on käynnissä. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Hallitus päätti hyväksyä päätösesityksen ratageometriamittausten hankinnasta. Hallitus valtuutti vt. toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan tarjouskilpailun voittavalta toimittajalta Länsimetron osuuden ratageometriamittaushankinnat kuitenkin niin, että hankintojen kokonaiskustannus ja tilausvaltuus kolmelle mittauskerralle on enintään 600 000 euroa (alv 0%).

Hallitus käsitteli Länsimetro Oy:n henkilöstöön sovellettavan PALTAn TESin mukaisen palkantarkistuksen vuoden 2024 osalta. Hallitus päätti, että Länsimetro Oy:n työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2024 seuraavan palkanmaksukauden alusta PALTAn toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen mukaisesti.

Hallitus varautuu pitämään ylimääräisen kokouksen huhtikuun aikana vastikelaskelman käsittelyä varten. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 23.5.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy vt. toimitusjohtaja Matias Johansson, puh. 040 590 0313

Kooste hallituksen kokouksesta 20.12.2023

Länsimetron hallitus kokoontui 20.12. Kokouksen alussa kerrottiin ajankohtaisia asioita. Lokakuun kokouksessa päätösasiana olleen junakulunvalvontajärjestelmän hankintapäätös oli tullut lainvoimaiseksi kaikkien hankintayksiköiden osalta. Sammalvuoren varikon liiketoimintasiirron valmistelut ovat käynnissä.

Hallitukselle esiteltiin Sammalvuoren varikon yhtiöittämisen tilannetta ja tarvittavia päätöksiä. Hallitus päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään järjestelyyn tarvittavista toimista. Samalla hallitus päätti osaltaan hyväksyä liiketoimintasiirtoon liittyvät toimet, jotka Länsimetron yhtiökokous oli sen valtuuttanut hyväksymään varsinaisessa yhtiökokouksessaan aiemmin keväällä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron energiatehokkuuteen liittyviä selvityksiä. Tavoitteena on selvittää eri toteutusvaihtoehtoja, joilla etenkin asemien energiatehokkuutta voidaan kehittää ja näin ollen säästää energiakustannuksia sekä edistää osaltaan esimerkiksi omistajakaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Selvitystyötä jatketaan ja mahdollisista energiatehokkuusinvestoinneista päätetään erikseen myöhemmin.

Osana Koivusaaren alueen tulevaisuuden kehitystä esiteltiin hallitukselle Länsimetrolle laadittu hankesuunnitelma uuden läntisen sisäänkäynnin toteuttamiseksi Koivusaaren asemalle. Hankesuunnitelma on pohjana jatkosuunnittelulle ja sille odotetaan vielä omistajakaupunkien ennakkokantaa.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 24.1.2024.

Lisätietoja
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Koosteet hallituksen kokouksista 21.6., 23.8., 12.10. ja 25.10.2023

Hallitus 21.6.2023

Länsimetron hallitus kokoontui 21.6.2023 Kokouksen alussa kerrottiin tiedoksi ajankohtaisia asioita. Länsimetron toimisto on muuttanut Keilaniemeen kuluneella viikolla.

Hallitukselle esiteltiin Kivenlahden metrokeskushankkeen tilannetta. Länsimetron Kivenlahden aseman toinen eli läntinen sisäänkäynti integroidaan tulevaan kauppakeskukseen. Hallitus päätti antaa toimitusjohtajalle neuvotteluvaltuudet sisäänkäynnin loppuunrakentamista koskevan urakkasopimuksen solmimiseksi.

Hallitukselle esiteltiin metrolinjaan, asemille ja junakalustoon tarvittavan WLAN tekniikan uusimisen hankesuunnitelma. Hanke on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n kanssa. Länsimetro vastaa vain sen maantieteelliselle osuudelle sijoitettavien laitteiden ja työn kustannuksista. Hallitus päätti hyväksyä hankesuunnitelman.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-vaiheen ensimmäisen vuoden takuutarkastukset on pidetty. Hallitukselle esiteltiin tiivistelmä takuutarkastushavainnoista. Hallitus sai tiedoksi myös HSL:n toimittamat matkustajamääriä koskevat tiedot ajalta 1-4/2023 Länsimetron uusien joulukuussa 2022 matkustajaliikenteelle avautuneiden asemien osalta.

Talousasioiden osalta hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n konserniyhtiöiden tilinpäätökset ja tulokset. Myös ylläpidon budjettitilanne käytiin läpi.

Henkilöstöön liittyvistä asioista hallitukselle kerrottiin avoinna olevasta rata-automaatiojärjestelmän ja tiedonsiirtojärjestelmien projektipäällikön rekrytoinnin tilanteesta. Valittava henkilö tulee pääosin työllistymään metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen (Metka) -hankkeeseen. Lisäksi Länsimetro Oy aloittaa elokuussa uuden assistenttiresurssin rekrytoinnin.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 23.8.2023.

Hallitus 23.8.2023

Länsimetron hallitus kokoontui 23.8.2023Kokouksen alussa kerrottiin tiedoksi ajankohtaisia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasemaa koskevan sulautumisprosessin tilannetta. Yhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa vaan se omistaa metroaseman ja kauppakeskus Lippulaivan väliin jääviä yhteisrakenteita ja järjestelmiä. Hallitus päätti hyväksyä Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroaseman sulautumisen osaksi Länsimetro Oy:tä maaliskuu 2023 hallituksen kokouksessa hyväksytyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin tiedoksi omistamiseen ja takuisiin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä käynnissä olevia ja tulevia pienempiä rakentamishankkeita.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 25.10.2023.

Hallitus 12.10.2023

Hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 12.10.2023 päättämään metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen (Metka) -hankkeeseen liittyvästä junakulunvalvontajärjestelmän hankinnasta. Päätöksellä valittiin neuvotteluvaiheeseen mukaan kutsuttavat tarjoajaehdokkaat. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) kanssa. Kaikki hankintayksiköt ovat tehneet asiassa samansisältöisen päätöksen.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 25.10.2023.

Hallitus 25.10.2023

Länsimetron hallitus kokoontui 25.10.2023. Kokouksen alussa kerrottiin tiedoksi ajankohtaisia asioita. Avoinna ollut talouden ja hallinnon assistentin rekrytointi on saatu päätökseen. Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasema on sulautunut osaksi Länsimetroa 30.9.

Hallitukselle esiteltiin takuuvaiheen tehtävien organisaatiota ja resursseja. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan tilaamaan tarvittavat resurssit jäljellä olevien takuutehtävien järjestämiseksi.

Hallitukselle esiteltiin omistajakaupunkien (Espoo ja Helsinki) yhtiöön aiemmin sijoittaman oman pääoman palautusasiaa. Hallitus päätti esittää seuraavalle yhtiökokoukselle vapaan oman pääoman palauttamista kaupungeille esityksen mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Tapiolan kääntöraiteen toimintaan suunniteltuja muutoksia. Muutokset liittyvät osin metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen (Metka) -hankkeen tarpeisiin ja niillä on tarkoitus sujuvoittaa liikennettä. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan Tapiolan kääntöraiteen toiminnan muutoksen hankesuunnitelman ja esitetyn kustannusarvion mukaiset hankinnat.

Hallitukselle esiteltiin metrotunneleissa viranomaiskäytössä olevan Virve -verkon päivitystarvetta. Päivitykset tulevat pääosin viranomaisvaatimuksista. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan Virve 2.0 päivitykseen tarvittavat hankinnat hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin paloilmoitinjärjestelmiin liittyviä parannustarpeita. Tulevilla parannustoimilla uusitaan teknisen käyttöiän saavuttavia laitteita ja helpotetaan laitteistojen huoltoa merkittävästi tulevaisuudessa. Toimenpiteet koskevat vain kahta Länsimetron asematilaa Ruoholahti-Matinkylä- osuudella. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan paloilmoittimien parannustoimenpiteet hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n talousarviota vuodelle 2024. Lisäksi käytiin läpi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raportoimia ylläpitokuluja.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 20.12.2023.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Koosteet hallituksen kokouksista 22.3. ja 11.5.2023

Hallitus 22.3.2023:

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Hallitus käsitteli ja hyväksyi yhteistyösopimuksen, jolla Länsimetro Oy, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja HKL sopivat yhteistyön periaatteista metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämishankkeen toteutukseen liittyen. Todettiin, että Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämistä koskevan hankesuunnitelman ja päättänyt, että hankkeen toteutusvastuu siirretään Länsimetro Oy:lle ja investointi rahoitetaan Länsimetro Oy:n kautta. Hanke on Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n yhteinen.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n tilintarkastuksen tilannetta tilikautta 2022 koskien ja kuultiin tilintarkastajaa. Hallitus päätti hyväksyä esitetyn tilinpäätöksen ja esittää yhtiökokouksen koolle kutsumista toukokuun lopulle.

Hallitukselle esiteltiin Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasemaa koskevaa sulautumissuunnitelmaa. Yhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa vaan se omistaa metroaseman ja kappakeskus Lippulaivan väliin jääviä yhteisrakenteita ja järjestelmiä. Hallitus päätti, että Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasema sulautetaan Länsimetro Oy:öön ja samalla hyväksyttiin sulautumissuunnitelma.

Hallitukselle esiteltiin Sammalvuoren metrovarikon yhtiöittämistä koskevan asian tilanne. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että Sammalvuoren varikko yhtiöitetään itsenäiseksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, jonka Länsimetro Oy tulee omistamaan kokonaan. Hallitus valtuutti yhtiön johdon valmistelemaan muita yhtiöittämisen vaatimia toimia.

Länsimetro Oy:n omistamista sekä hallinnointia ja ylläpitoa ja riskienhallintaa koskeva raportointi toimitettiin hallitukselle tiedoksi.

Hallituksen seuraava kokous on 11.5.2023.

Hallitus 11.5.2023

Kokouksen alussa käytiin läpi ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron palorullaoviin liittyviä kehitystarpeita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Hallitus päätti hyväksyä esitellyt Länsimetron palorullaoviin liittyvät kehitystoimet ja parannustoimenpiteet.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n strategiaa, nykytilaa ja tulevia tehtäviä koskeva esitys. Yhtiön toiminnan painopiste on siirtynyt rakennusvaiheesta metroinfran omistamiseen. Hallitus päätti hyväksyä esityksen.

Hallituksen työjärjestystä on ollut tarpeen päivittää vastaamaan yhtiön toiminnan painopisteen muutosta. Muutokset esiteltiin hallitukselle ja hallitus hyväksyi päivitetyn työjärjestyksen.

Hallitukselle esiteltiin yhtiön vastikelaskelma. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 vastikkeet peritään vastikelaskelman mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin tarvetta perustaa lainanlyhennysrahasto. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle lainanlyhennysrahaston perustamista.

Hallituksen seuraava kokous on 21.6.2023.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Koosteet hallituksen kokouksista 23.11., 22.12. ja 26.1.

Hallitus 23.11.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista. Todettiin, että yhtiön organisaatio on valmistautunut yhtiön tehtävien painopisteen muutokseen, kun Matinkylä-Kivenlahti vaiheen rakentaminen on päättynyt ja matkustajaliikenne alkaa osuudella. Yhtiö keskittyy jatkossa koko Länsimetron metroinfraomaisuuden hallinnointiin, ylläpitoon ja kehittämiseen. Yhtiöllä on kuitenkin edelleen myös rakennuttamistehtäviä sekä Matinkylä-Kivenlahti takuuvaiheeseen liittyviä tehtäviä.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Matinkylä-Kivenlahti projektin urakoiden taloudellisten loppuselvitysten tilanteen. Talousjohtaja kävi läpi hankkeen kustannusseurantaa.

Keskusteltiin ja päätettiin seuraavan vuoden 2023 hallituksen kokousaikataulusta. Seuraava hallituksen kokous on 22.12.

Hallitus 22.12.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista. Todettiin, että matkustajaliikenteen aloitus Kivenlahteen saakka 3.12. sujui hyvin. Avajaispäivänä asemilla oli paljon kävijöitä ja uusi osuus herätti mielenkiintoa.

Talousjohtaja esitteli Länsimetro Oy:n budjettiehdotuksen vuodelle 2023. Hyväksyttiin budjettiesitys.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Matinkylä-Kivenlahti projektin urakoiden taloudellisten loppuselvitysten tilanteen.

Seuraava hallituksen kokous on 26.1.

Hallitus 26.1.2023

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Todettiin, että metron kapasiteettihankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen oli ollut esillä Espoon kaupunginhallituksessa 9.1.2023. Espoon kaupunginvaltuustossa asia käsitellään 30.1.2023. Hanke on Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n yhteinen.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n nykytilaa ja tehtäviä. Yhtiön toiminnan painopiste on muuttunut merkittävästi Matinkylä-Kivenlahti vaiheen rakentamisen valmistuttua.

Hallitukselle esiteltiin palorullaovien kehityshanketta ja sen eri toteutusvaihtoehtoja.

Talousjohtaja kävi läpi Matinkylä-Kivenlahti vaiheen jälkilaskentaa ja esitteli yhtiön rahoitustilanteen.

Hallituksen seuraava kokous on 22.3.2023.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Kooste hallituksen kokouksesta 26.10.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen, joilla Länsimetron ulkoalueiden huolto- ja kunnossapito tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Palvelun tuottaa Espoon kaupunki ja vastaavaa käytäntöä on jo noudatettu Ruoholahti–Matinkylä-osuuden ulkoalueiden osalta. Helsingin puolella sijaitsevien asemien osalta ulkoalueiden kunnossapito kuuluu Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n vastuulle.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen eteni budjetin mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin viestinnän ajankohtaisia asioita ja medianäkyvyyttä. Mediatilaisuus ja -tiedote rakentamisen päättymisestä ja liikenteen alkamisesta pidettiin 13.10. Liikenne uudella osuudella alkaa 3.12.

Seuraava hallituksen kokous on 23.11.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Koosteet hallituksen kokouksista 24.8. ja 28.9.2022

Hallitus 24.8.:

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Käytössä olevan Ruoholahti–Matinkylä-osuuden osalta hallitukselle esiteltiin puolivuosikatsaus ja käytiin läpi käyttö- ja omaisuusriskien seurantaa.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti rakennusprojektin puolivuosikatsaus ja ajantasainen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Tarkastusraiteen ja junien yösäilön muutostyöt valmistuivat Matinkylän aseman länsipuolella heinäkuussa aikataulun mukaisesti. Urakoiden taloudellisten loppuselvitysten jälkiselvityksiä jatketaan edelleen. Hallitukselle esiteltiin myös projektin riskikatsaus.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 28.9.2022.

Hallitus 28.9.:

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Hallitukselle esiteltiin ensimmäinen versio Länsimetron budjettiehdotuksesta vuodelle 2023. Ennustetta päivitetään tarpeen mukaan vielä loppuvuoden aikana.

Hallitukselle esiteltiin periaatteet, joilla Länsimetron ulkoalueiden huolto- ja kunnossapito tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Palvelun tuottaa Espoon kaupunki ja vastaavaa käytäntöä on jo noudatettu Ruoholahti–Matinkylä-osuuden ulkoalueiden osalta. Helsingin puolella sijaitsevien asemien osalta ulkoalueiden kunnossapito kuuluu Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n vastuulle.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti rakennusprojektin ajantasainen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Viimeisimmät koeajojaksot ovat sujuneet hyvin.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti.

Hallitus vieraili kokouksen päätteeksi Espoonlahden uudella metroasemalla.

Seuraava hallituksen kokous on 26.10.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Kooste hallituksen kokouksesta 23.6.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakennustyöt ovat valmiit ja sen seurauksena rakentamisenaikaisia maanvuokrasopimuksia on päätetty. Tarvittavat maa-alueet vuokrataan jatkossa pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset. Espoon elinkeino ja kilpailukykyjaosto on kokouksessaan 6.6.2022 hyväksynyt tiettyjen alueiden vuokraamisen Länsimetrolle. Muiden kohteiden vuokraamiseen riittää Espoon osalta viranhaltijapäätös.

Toimitusjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti rakennusprojektin tilannekatsauksen. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Urakoiden taloudelliset loppuselvitykset on pidetty kesäkuun aikana. Matinkylässä sijaitsevan huoltomontun täyttötyöt ovat edenneet aikataulussa. Koeajoliikenne jatkuu seuraavalla koeajojaksolla, kun montun täyttötyö ja alueen päällysrakennetyöt ovat valmiit.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 24.8.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Kooste hallituksen kokouksesta 18.5.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista. Yhteistyösopimus Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL liikelaitoksen välillä on allekirjoitettu ja Kaupunkiliikenne on aloittanut huolto-, kunnossapito- ja ylläpitopalveluiden tuottamisen myös länsimetron jatkeelle Matinkylästä Kivenlahteen.

Talousjohtaja esitteli hallitukselle mahdollisuutta yhtiöittää Sammalvuoressa sijaitseva metrovarikko omaksi tytäryhtiökseen. Asian valmistelua ja alustavaa selvitystä jatketaan.

Projektijohtaja esitteli rakennusprojektin Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsauksen. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Kaikki rakennusurakat ovat päättyneet ja vastaanottotarkastukset on pidetty.  Projektissa valmistaudutaan urakoiden taloudellisiin loppuselvityksiin. Matinkylässä sijaitsevan huoltomontun täyttötyöt ovat alkaneet.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 23.6.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäpäällikkö Marianne Partanen, puh. 043 825 9607

Kooste Länsimetro Oy:n hallituksen kokouksesta 23.3.2022

Projektijohtaja esitteli rakennusprojektin Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsauksen. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liikenteen osuudella arvioidaan voivan alkaa vuoden 2023 aikana kun myös HKL:n ja HSL:n valmistelevat työt on tehty. Koeajot alkoivat ratakalustolla päivälleen aikataulun mukaisesti 21.6. 2021 jatkuen syksyn aikana Kivenlahteen asti. Kaikkien asemien ja varikon skenaariotestaus eli kaikkien järjestelmien testaus erilaisissa poikkeustilanteissa on tehty. Käyttöönottovaihe etenee suunnitellusti.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tilaamaan väliaikaisten pysäköintialueiden urakat Soukassa, Kaitaalla ja Finnoossa korkeintaan 918 300 euron hintaan. Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden asemien läheisyydessä on käynnissä ja alkamassa muuta rakentamista. Tästä syystä osa liityntäpysäköinnistä on järjestettävä väliaikaiseksi. Väliaikaista liityntäpysäköintiä tarvitaan Soukassa, Kaitaalla ja Finnoossa.

Projektijohtaja Heikki Viika Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:stä esitteli METKA-hankkeen (metron kapasiteetin ja luottavuuden parantaminen), jonka tavoitteena on turvata metroliikenteen kapasiteetti ja luotettavuus koko metrolinjalla myös tulevaisuudessa. Kantametrossa on käytössä monia järjestelmiä, joiden elinkaari on jo hyvin pitkällä tai jo loppumassa. Sujuvan liikennöinnin kannalta on tärkeää, että näiden järjestelmien toiminta varmistetaan. Nykyinen kulunvalvontajärjestelmä on elinkaarensa lopussa ja sen käyttöikä lähenee loppuaan. Tästä syystä järjestelmä on syytä uusia. Järjestelmien uusiminen vaikuttaa myös Länsimetron osuuteen.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan.  Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti. Talousjohtaja esitteli tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset.

Viestintäjohtaja esitteli Länsimetron toisen vaiheen käyttöönoton viestintäaikataulua ja viestinnän painopisteitä vuodelle 2022.

Seuraava hallituksen kokous on 27.4.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392