Nyheter

Västmetrons projekt Mattby–Stensvik är klart

Västmetrons projekt Mattby–Stensvik har slutförts enligt de uppställda målen. Kombinationen av effektiva processer, nära samarbete och projektorganisationens starka kompetens och erfarenhet bidrog till att projektet blev färdigt inom utsatt tid. Passagerartrafiken på avsnittet inleds 3.12.2022

Projektet genomfördes enligt målen som ställts upp i projektplanen och dess precisering. En integrerad beställarorganisation bestående av specialister från Länsimetro Oy och byggkonsulten Sweco stod huvudsakligen för genomförandet. Tack vare ett nära samarbete och effektiva processer kunde Finlands största infrastruktur-, husteknik- och automationsprojekt genomföras enligt uppställda mål.

”Vi kunde dra nytta av erfarenheterna och lärdomarna från Västmetroprojektets första byggfas i den andra fasen och utifrån dem gjorde vi ändringar i bland annat ledningen och projektets organisationsschema. Vi följde upp tidtabellen, kostnader, risker, kvalitetsfrågor, samarbete och arbetssäkerhet enligt en situationsbaserad ledningsmodell”, sammanfattar Västmetrons verkställande direktör Ville Saksi. ”Vi tydliggjorde även gemensamma mål och intensifierade samarbetet genom hela organisationen.  Specialister från både Länsimetro Oy och byggkonsulten Sweco arbetade tillsammans i ett gemensamt Big Room. Vi identifierade risker och förhindrade dem med effektiva riskhanteringsprocesser.”

En gnutta tur fanns också med då bygget av Västmetron kunde fortsätta eftersom byggprojektets viktigaste faser, till exempel upphandlingarna, slutfördes före coronapandemin och den stigande inflationen på grund av kriget i Ukraina.

”Alla stora upphandlingar i projektet var slutförda innan de kraftiga prisökningarna. Om vi inledde bygget nu hade prislappen varit betydligt högre. Coronapandemin påverkade inte byggprojektet särskilt mycket eftersom byggandet fortskridit tillräckligt långt redan då. Projektorganisations processer var etablerade vid det laget och vi var sammansvetsade när pandemin slog till”, konstaterar Ville Saksi.

Projektledare Jaakko Naamanka från Sweco är nöjd med projektets slutresultat. ”Projektet blev klart precis på dagen enligt den tidtabell vi ställde upp. Det är en fantastisk bedrift i ett megaprojekt som detta. Ett stort tack går till den gemensamma projektorganisationen för Västmetron och alla som deltagit i att genomföra projektet”, säger projektledare Jaakko Naamanka.

Vi använde oss av en situationsbaserad ledningsmodell för första gången någonsin i ett offentligt byggprojekt av denna storleksklass. ”Projektets resultatstyrning var baserad på en situationsmodell där beslutsfattandet byggde på situationsdata som är i realtid och så exakta som möjligt. Utifrån situationsdata kan projektledningen identifiera avvikelser jämfört med de uppställda målen och vidta korrigerande åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt. Framgångsrik situationsledning förutsätter högklassig tidsplanering och måluppställning samt tillförlitliga situationsdata”, berättar projektledare Jaakko Naamanka.

Beslutet om att bygga avsnittet Mattby–Stensvik togs år 2014 och schaktningsarbetet för det fleråriga byggprojektet inleddes i slutet av samma år. Byggentreprenaderna avslutades i maj 2022 och därefter fortsatte projektet med provkörningar fram till september. Länsimetro Oy har överlåtit metrostationerna, banlinjen och depån på avsnittet Mattby–Stensvik till trafikoperatören Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. När byggarbetet nu är slutfört blir Länsimetro Oy:s roll att äga, utveckla och upprätthålla banlinjen, metrostationerna och systemen från Gräsviken västerut.

Passagerartrafiken på det första avsnittet, det vill säga Gräsviken–Mattby, inleddes i november 2017. Passagerartrafiken på det nya avsnittet Mattby–Stensvik inleds 3.12.2022.

Mer information:
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086, ville.saksi@lansimetro.fi

Västmetroprojektet, projektledare Jaakko Naamanka, Sweco Oy, tfn 0400 421 143, jaakko.naamanka@sweco.fi13

Nya metrosträckan mellan Mattby och Stensvik öppnas för trafik 3.12

Lördagen den 3.12 börjar metrotågen köra ända till Stensvik i Esbo. Den nya metrosträckan är sju kilometer lång och har fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

I och med den nya sträckan har metron sammanlagt 30 stationer. Metrobanan i Helsingfors och i Esbo är nu sammanlagt 43 kilometer lång.

År 2017 utvidgades metron med åtta nya stationer från Gräsviken till Mattby när Västmetrons första etapp blev klar. Efter det har arbetena fortsatt väster om Mattby.

– Byggandet av förlängningen av metron gick enligt tidtabellen och vi har hållit kostnaderna på den nivån i enlighet med fullmäktiges beslut i Esbo, konstaterar Olli Isotalo, styrelseordförande i Länsimetro Oy och Esbo stads stadsmiljödirektör.

– Även om metrotrafiken startar, fortsätter byggarbeten kring metrostationerna. De redan befintliga bostadsområdena såsom Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik förtätas kring metrostationerna och områdena får bättre service. I Finno växer fram ett helt nytt bostadsområde, fortsätter Isotalo.

– Metron är nu klar. Årtionden av arbete närmar sig nu sitt slut, även om utvecklingen av metron fortsätter. Metron är vårt populäraste kollektivtrafikmedel: 93 procent av våra kunder ger metron antingen gott eller utmärkt betyg. Metron är ett miljövänligt alternativ och den har en stor inverkan på människornas resande i området. Metron är också väldigt viktig även för livskraften i huvudstadsregionen och hela Finland, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

När den nya sträckan öppnas för trafik sker det inga förändringar i matartrafiken utan metron går några månader vid sidan av den nuvarande trafiken. De nya busslinjerna tas i bruk i början av 2023. Om det exakta datumet informeras senare.

Metrons nya tidtabeller samt de nya bussrutterna och -tidtabellerna kommer att publiceras i HRT:s Reseplanerare i god tid innan förändringarna börjar gälla.

Staden växer tillsammans med metron

Även om metron går under jorden i Esbo, sker det förändringar även ovanför jorden.

Förlängningen av metron ger många nya möjligheter, såsom nya tjänster, bostäder och arbetsplatser, och på detta sätt ökar stadens livskraft. I och med metron blir det ett helt nytt bostadsområde i Esbo, Finno, och områden som redan är byggda blir mer attraktiva. Tillväxtpotentialen inom metrozonen i Esbo är 70 000 nya invånare och en ökning på 100 % i antalet arbetsplatser före 2050.

Metron stöder hållbar stadsutveckling och Esbos nätliknande struktur som består av fem stadscentrum. Detta innebär att det byggs täta centra vid och ovanför spåren och kring dem småhusområden, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

– Västmetrons tillväxtkorridor är avgörande viktig för konkurrenskraften i Esbo och hela Finland, och den främjar avsevärt samarbetet mellan företag, universitet och städer, fortsätter Mäkelä.

Den största tillväxtpotentialen inom kollektivtrafiken i HRT-området är i västra Esbo längs den nya metrobanan.

Tät trafik och säkra resor

Metron trafikeras av Stadstrafik Ab som ansvarar även för underhåll av fastigheter och kontroll av system under hela metrosträckan.

– Stadstrafik Ab och våra ca 150 metrochaufförer är redo för utvidgningen av metrotrafiken. Vi har förberett oss inför startandet av trafiken på den nya sträckan genom många förberedande arbeten: vi har utbildat nya chaufförer och gjort testkörningar samt säkerställt att den nya banan är klar och att alla tekniska system fungerar som de ska när trafiken börjar. Metron är vår ryggrad och metrons säkerhet och pålitlighet är en hederssak för oss, säger Antti Nousiainen, enhetchef hos Stadstrafik Ab.

Arkitektur syns på stationer

Byggandet av metrosträckan Mattby-Stensvik slutade i september. Byggprojektet blev klart i enlighet med uppställda mål. Projektet hade såväl tidtabells-, kostnads-, risk-, kvalitets-, samarbets- som arbetssäkerhetsmål. Nu när byggarbetena är slut, är det Länsimetro Ab som äger, uppehåller samt utvecklar banan, stationerna och metrosystemet väster om Gräsviken.

–  Västmetrons stationer är attraktiva och presenterar finsk arkitektur när den är som bäst, och de enastående stationerna fungerar som visitkort för områdena. Vi hos Länsimetro väntar ivrigt på att passagerarna kan besöka de nya stationerna och njuta av snabbt resande med tryggt sinne, berättar Ville Saksi, verkställande direktör i Länsimetro Ab.

Esbo stads webbsidor:  www.espoo.fi
Helsingforsregionens trafiks webbsidor: www.hsl.fi
Stadstrafik Ab:s webbsidor: www.kaupunkiliikenne.fi
Länsimetro Ab:s webbsidor: www.lansimetro.fi

Mer information:

Esbo, stadsmiljödirektör Olli Isotalo, tfn 050 593 3359, olli.isotalo@espoo.fi

HRT, verkställande direktör Mika Nykänen, tfn 09 4766 4040

Länsimetro Oy, Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Stadstrafik Ab, enhetschef Antti Nousiainen, tfn 040 579 6074

Parkeringsanläggningen i Stensvik har nått sin fulla höjd

Länsimetro Oy bygger en parkeringsanläggning för anslutningstrafik i Stensvik. Byggarbetet som utförs av Fira Oy påbörjades i november 2021 och slutförs våren 2023. Parkeringsanläggningen i Stensvik har nu nått sin fulla höjd och i början av september firade man taklagsfest på byggarbetsplatsen. För närvarande pågår arbetet med bland annat husteknik och yttertak. Under hösten kommer arbetet att fortsätta med bland annat installation av hissar och solpaneler, putsarbeten, målning och fasadarbeten.

Anläggningen får ungefär 650 parkeringsplatser för bilar samt laddplatser för elbilar och platser för 50 cyklar. Parkeringsanläggningen ligger väster om Stensviks metrostation, bredvid den västra ingångsbyggnaden. När metrotrafiken inleds under 2023 kan den västra ingången dock inte öppnas för passagerare på grund av andra pågående byggprojekt i området.

Byggnadsentreprenaderna för stationerna och banlinjen på avsnittet Mattby–Stensvik slutfördes i maj 2022. Västmetroprojektet överlåter avsnittet till Stadstrafiken i höst, varvid Finlands största infrastruktur-, husteknik- och automationsprojekt når sitt slut. Efter byggfasen kommer Huvudstadsregionens Stadstrafik och HRT att utföra förberedande arbeten inför trafikstarten. Tidpunkten för trafikstarten preciseras allteftersom arbetet fortskrider.

Byggandet av parkeringsanläggningen i Stensvik inleddes i november 2021. I september nådde byggnaden sin fulla höjd. Foto: M. Partanen

Västmetrons responskanaler för byggtiden stängs

Byggnadsentreprenaderna på metrostationerna och banlinjen avslutades 13.5.2022. I och med detta stängs även responskanalerna som varit i användning under byggtiden eftersom byggarbeten inte längre orsakar störningar i närheten av stationerna.

Information om västmetrons övriga byggarbeten inklusive kontaktpersoner ges ut bland annat på västmetrons webbplats och i byggplatsmeddelanden.  För närvarande pågår följande byggnadsentreprenader:

 

Kontaktuppgifter för Länsimetro Oy:s specialister på vår webbplats.

HRT svarar på frågor kring metro- och anslutningstrafiken

Helsingforsregionens trafik HRT planerar och sköter upphandlingen för kollektivtrafiken i sitt område. Om du har frågor om metro- och anslutningstrafiken, till exempel anslutningsbussar, biljetter, färdtider m.m. kan du kontakta HRT:s kundservice.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Helsingfors och Esbo städer har pågående byggnadsprojekt i närheten av flera av stationerna. Frågor som rör stationsmiljöerna och stadsutvecklingen i Esbo besvaras av kundtjänsten på Esbo stads stadsmiljösektor.

Frågor som rör stationsmiljöerna och stadsutvecklingen i Helsingfors besvaras av kundtjänsten på Helsingfors stads stadsmiljösektor.

Sammandrag av styrelsemötet 18.5.2022

Styrelsen diskuterade aktuella frågor inom Länsimetro Oy. Samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Helsingfors stads trafikaffärsverk har undertecknats och Stadstrafiken har börjat tillhandahålla service-, underhålls- och drifttjänster för västmetrons nya avsnitt mellan Mattby och Stensvik.

Ekonomidirektören presenterade möjligheten att omvandla Mossbergets metrodepå till ett separat dotterbolag. Förberedelser och preliminära utredningar kring detta fortsätter.

Projektledaren presenterade en situationsrapport för byggprojektet Mattby–Stensvik. Byggarbetet fortskrider enligt den tidigare meddelade tidsplanen och kostnadskalkylen. Samtliga byggnadsentreprenader är avslutade och mottagningskontroller har genomförts.  I projektet pågår nu förberedelser inför entreprenadernas ekonomiska slutrapporter. Fyllning av servicegropen i Mattby har påbörjats.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för byggprojektet. Byggarbetet fortskrider i enlighet med budgeten.

Nästa styrelsemöte hålls 23.6.2022.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationschef Marianne Partanen, tfn 043 825 9607

Byggentreprenaderna vid västmetrons stationer och banlinjen avslutade

Återstående arbeten är schemalagda så att Länsimetro Oy kan överlåta avsnittet Mattby–Stensvik till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab hösten 2022. Samtidigt slutförs Finlands största infrastruktur-, husteknik- och automationsprojekt. HRT fattar beslutet om när passagerartrafiken ska inledas.

Byggandet och testandet av västmetrons avsnitt Stensvik–Mattby har fortskridit så långt att byggnadsentreprenaderna vid de fem stationerna (Finno, Kaitans, Sökö, Stensvik och Esboviken) och banlinjen avslutades fredagen 13.5.2022. Byggnadsentreprenaden för Mossbergets metrodepå avslutades redan år 2020. I april gjordes de sista systemtesten för passagerarsäkerhet och i maj erhölls projektet de sista myndighetsgodkännandena.

Cirka 30 000 personer har deltagit i olika typer av arbeten under projektets gång, vilket motsvarar cirka 2 100 årsverken. Som störst var bemanningen i november 2019 när 1 174 arbetade på byggarbetsplatserna. Totalt 905 företag deltog i olika entreprenader.

Entreprenaden vid Finno station utfördes av ett konsortium bestående av GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy, Kaitans och Sökö stationer av konsortiet YIT Suomi Oy och Are Oy, Esbovikens station av SRV Rakennus Oy och Stensvik station av Skanska Infra Oy.  GRK Infra Oy utförde entreprenaden för banlinjen. Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) utförde schaktnings- och byggnadsentreprenaden vid depån.

Ombyggnad av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats pågår väster om Mattby station

– Vi bygger en av världens mest säkra metrolinjer. De återstående arbetena är schemalagda så att vi kan överlåta avsnittet till trafikoperatören Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab i början av hösten 2022. Samtidigt avslutas Finlands största infrastruktur-, husteknik- och automationsprojekt, berättar Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Den 9 maj 2022 inleddes ombyggnadsarbetet av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats vid metrons befintliga västra ändstation väster om Mattby station.  När metrotrafiken fortsätter från Mattby till Stensvik kommer utrymmet inte längre att användas som service- och förvaringsplats utan i stället användas i metrotrafiken. Arbetet pågår fram till 20.7.2022. Efter att ombyggnadsarbetena är klara på hösten kommer Länsimetro Oy att överlåta förvaltningen av metrostationerna, banlinjen och depån på avsnittet Mattby–Stensvik till trafikoperatören Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

Dessutom låter Länsimetro Oy bygga en en parkeringsanläggning för anslutningstrafik som blir klar i början av 2023. Bygget inleddes i november 2021.

För passagerna innebär det nya banavsnittet en direkt metroanslutning ända fram till Stensvik. De nya metrostationerna heter Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Banavsnittet för passagerartrafiken är 7 kilometer långt. Dessutom finns en underjordisk metrodepå i Mossberget. HRT fattar beslutet om när passagerartrafiken ska inledas på avsnittet Mattby–Stensvik.

Sammandrag av styrelsemötet 27.4.2022

Styrelsen behandlande och godkände Västmetrons bokslut för år 2021 utifrån revisorns presentation och fattade beslut om att sammankalla bolagsstämman.

Styrelsen behandlade det kommande samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Helsingfors stads trafikverk enligt vilket Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab framöver även kommer att ansvara för drift- och underhållstjänster för västmetrons förlängning från Mattby till Stensvik. Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören att skriva under avtalet tillsammans med styrelseordföranden.

Projektledaren presenterade en situationsrapport för byggprojektet Mattby–Stensvik. Byggarbetet fortskrider enligt den tidigare meddelade tidsplanen och kostnadskalkylen. Trafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas under 2023 när HST:s och HRT:s förberedande arbeten har slutförts. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab har inlett en ny provkörningsperiod på avsnittet Mattby–Stensvik. Den beställarstyrda driftsättningsfasen är nästan klar och förberedelser inför projektets överlåtelsebesiktningar och finansiella slutrapporter har inletts. Härnäst kommer Huvudstadsregionens Stadstrafik att påbörja arbeten enligt samarbetsavtalet på avsnittet Mattby–Stensvik. Dessutom inleder man fyllningsarbeten av servicegropen i Mattby.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för byggprojektet. Byggarbetet fortskrider i enlighet med budgeten.

Nästa styrelsemöte hålls 18.5.2022.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Ombyggnad av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats väster om Mattby station inleds vecka 19

Byggandet och testandet av västmetrons avsnitt Stensvik–Mattby har fortskridit så långt att en ombyggnad av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats väster om metrons nuvarande västra ändstation i Mattby inleds måndagen 9.5.2022. När metrotrafiken fortsätter från Mattby till Stensvik kommer utrymmet inte längre att användas som service- och förvaringsplats utan i stället användas i metrotrafiken. Arbetet pågår fram till 20.7.2022. Som entreprenör för arbetet fungerar GRK Infra Oy.

Arbetet orsakar inga störningar i metrotrafiken. Lastning av stenkross och ballast kan orsaka buller i den närmaste omgivningen på Sälvägen och Kaitansvägen. Dessutom kan ett surrande ljud från rökgasfläkten höras i närheten av Distby schakt.

Kontrollspåret väster om Mattby station har använts som service- och förvaringsplats för de trafikerande metrotågen i den västra änden av metrolinjen. När metrotrafiken fortsätter från Mattby till Stensvik kommer utrymmet inte längre att användas för detta utan i stället användas i metrotrafiken. Arbetet pågår 9.5–20.7.2022.

Mer information
Västmetrons responsnummer tfn
Byggarbetsplatsens telefonnummer tfn 050 516 7606

Lastning av krossad sten och ballast på Sälvägen och transporter till Kaitansvägens servicetunnel i maj–juli 2022

Krossad sten kommer att lastas på banlinjens byggarbetsbas på Sälvägen i Esbo mellan 26.5.–1.6.2022 må–sö kl. 7–22 och ballast lastas mellan 13.–17.6. och 28.6–8.7.2022 må–sö kl. 7–22. Lastningen kan orsaka buller i den närmaste omgivningen. Stenmaterial transporteras från Sälvägens lastningsområde till metrotunneln via Kaitansvägens servicetunnel. Transporterna utförs under nämnda tidpunkter och ökar trafiken mellan lastningsområdet och servicetunneln.

Lastningsområdet, servicetunneln och transportsträckan är markerade i blått på kartan.

Lastningen och transporteringen av krossad sten och ballast ingår i restaureringsarbetet av kontrollspåret och tågens nattförvaringsplats vid metrons befintliga västra ändstation på Mattby stations västra sida.  Utrymmets nuvarande användningsändamål som service- och förvaringsställe upphör och när metrotrafiken inleds kommer området att användas i metrotrafiken. Under restaureringsarbetet mellan 8.5.–15.7.2022 används rökventilationsfläkten i Distby schakt (Finnviksvägen 15) stundvis på låg effekt mellan kl. 7–22. Surrande ljud och damm kan uppstå i Distby schakts omgivning under driften.

 

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

 

Mer information
Byggarbetsplatsens telefonnummer tfn 050 516 7606

Testning av rökevakuering på Finno och Mattby stationer nattetid 12-13.4.

Automationssystemen på Mattby station, där trafiken redan är i gång och Finno station som snart står klar samt banlinjen mellan stationerna ansluts till varandra nattetid 12-13.4 kl. 23–04. Integrationen kräver testning av systemen. Arbetet kan orsaka buller i den närmaste omgivningen när man testkör bantunnelns rökgasfläktar. Testerna är begränsade till Mattby och Finno stationer samt banlinjen mellan stationerna.

Testerna genomförs nattetid då metrotrafiken står stilla.

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av testerna.

Mer information:

Västmetroprojektets driftsättningsingenjör Janne Ilkanheimo, tfn 0400 896 672

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700