Nyheter

Adekvata säkerhetsplaner för sprängningsarbetet i Stensvik som ledde till en olycka

Den 29.7 kl. 9 slungades stenar mot närliggande byggnader i samband med vatten- och avloppsarbetena i närheten av Stenvikstorgets metroingång. Stenarna krossade 13 fönster i närliggande fastigheter. Inga personskador uppstod. I närheten av ingången byggs brand- och bruksvattenledningar samt dag- och avloppsvattenledningar med tillhörande brunnar för Esbo stad. Dessutom byggs en ny fjärrvärmeledning. Trots säkerhetsåtgärder slungades stenar mot närliggande fastigheter i samband med dagbrytningen.

– Schaktningsarbetets säkerhetsplanering var adekvat. Utföraren av sprängningsarbetet hade fått en arbetsplatsintroduktion och hade den lagstadgade behörighet som uppgiften krävde, vilket kontrollerades innan arbetet inleddes. En myndighetsutredning för att reda ut orsakerna till olyckan pågår men utredningen har inte färdigställts än. Skanska bistår myndigheterna med utredningen om orsakerna till olyckan. ”Skadorna på de närliggande fastigheterna repareras naturligtvis”, säger regiondirektören Pekka Räsänen på Skanska Infra som är entreprenör på byggplatsen. ”Det är fråga om en olycka som är mycket ovanlig vid sprängningsarbeten,  säger Räsänen.

Företaget som utförde sprängningsarbetet var en av Skanskas underleverantörer.

Schaktningsarbetet förknippas med strikt ansvar. Schaktningsentreprenören ansvarar alltid för sitt eget arbete. Schaktningsarbetet styrs av statsrådets förordningar om säkerheten vid sprängnings- och schaktningsarbeten samt om säkerheten vid byggarbeten. En plan över varje sprängning utarbetas på förhand. Schaktningen utförs alltid av en person med ett giltigt kompetensbrev för laddare. Under sprängningen finns en vakt på plats som hindrar passage till området och vistelse i dess närhet. Dessutom varnar ljudsignaler om dagbrytningen. Vid dagbrytning används skyddsmattor som hindrar att stenar slungas ut. Kraften av varje sprängning registreras i en vibrationsmätare.

– Västmetron ska bli världens säkraste metro. Också säkerheten för de anställda och arbetsplatsens omgivning under byggtiden är av största betydelse för oss. Vi förutsätter att alla som arbetar på västmetrons byggplatser följer lagar och anvisningar noggrant. Vi är en av de största byggherrarna i Finland och vi vill främja arbetssäkerhetskulturen i byggbranschen, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Sprängningsarbetet på byggplatsen slutfördes förra veckan. Vid byggplatsen för Stensviks metrostation pågår som bäst betong- och armeringsarbeten samt hustekniska arbeten. Byggarbetet på arbetsplatsen fortskrider normalt. Schaktningsarbetet för västmetrons stationer och tunnlar avslutades 2018.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Skanska Infra Oy, regiondirektör Pekka Räsänen, tfn 040 574 6582, pekka.rasanen(at)skanska.fi

Kanalschaktning för Sjuhavsleden har utförts i Stensvik

Kanalschaktningarna i bygget av västmetron i Stensvik har slutförts.

Kanalschaktningar utförs på grund av bygget av vatten- och avloppsledningar vid Sjuhavsleden. Arbetet anknyter till både Stensviks metrostations vatten- och avloppsanslutningar och kommunala ledningar som byggs för Esbo stad. För staden byggs brand- och bruksvattenledningar samt dag- och avloppsvattenledningar med tillhörande brunnar. Dessutom byggs en ny fjärrvärmeledning.

Vatten- och avloppskopplingarna samt fjärrvärmearbetena vid bygget av metrostationen och de kommunaltekniska arbetena för Esbo stad slutförs i sin helhet senast innan oktober månads utgång.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

 

13 fönster krossades i dagbrottsolycka i Stensvik

Den 29.7 kl. 9 slungades stenar mot närliggande byggnader i samband med vatten- och avloppsarbetena i närheten av Stenvikstorgets metroingång. I närheten av ingången byggs brand- och bruksvattenledningar samt dag- och avloppsvattenledningar med tillhörande brunnar för Esbo stad. Dessutom byggs en ny fjärrvärmeledning. Trots säkerhetsåtgärder slungades stenar mot närliggande fastigheter i samband med kanalschaktningen.

I ett bostadshöghus som ligger tre meter från dagbrottsplatsen krossades totalt fem fönster- eller balkongglas. I en närliggande tom affärsbyggnad krossades åtta fönster. Affärsbyggnaden ligger 25 meter från byggarbetsplatsen. Entreprenören har besökt de boende och kommit överens om reparationsåtgärder. Reparationen av affärsbyggnadens fönster avtalas tillsammans med disponenten.

Före dagbrytningen hade tillträde till området förhindrats. Vakten släpper inte in några utomstående på området under sprängning. Vid dagbrytning täcks området som ska sprängas noggrant med skyddsmattor. Även i detta fall hade mattor lagts ut men trots säkerhetsåtgärderna slungades stenar ut under mattorna.

Omedelbart efter skadan spärrade entreprenören av området, försäkrade sig om att inga personskador inträffat och kontaktade de boende. Orsakerna till det inträffade utreds.

På Stensviks metrostation pågår betong- och armeringsarbeten och även hustekniska arbeten har inletts. Olyckan påverkar inte byggprocessen. Även kanalschaktningen fortsätter i dag enligt den ursprungliga tidtabellen.

Mer information:

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Högljudda sågarbeten utförs i metrons servicetunnel i Mattby 17.7–19.7

Diamantsågning pågår i Mattby servicetunnel under tiden 17.7–19.7.2019. Arbetet ingår i byggandet av området kring Tunnparken

och pågår dagligen kl. 7–16. Det är möjligt att sågljudet hörs till metroplattformen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Mikko Raisio, byggplatschef, YIT: 050 330 5503, mikko.raisio(at)yit.fi
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Övervakare av byggnadstekniska arbeten jobbar både på kontoret och i tunneln

Byggmästare Sami Toivola har börjat som övervakare av byggnadstekniska arbeten på Länsimetro Oy:s station i Stensvik. Övervakarens uppgifter omfattar bl.a. granskning av armeringar och olika installationer samt övervakning och godkännande av modelleringar. Toivola deltar även i olika möten med anknytning till bl.a. entreprenadens anskaffningar, byggnationer, tidtabeller och kostnader.

”Förutom på kontoret finns jag också dagligen på byggarbetsplatsen”, säger Toivola som hunnit arbeta i Stensvik i en månads tid.

Toivola har lång erfarenhet av byggnation, senast på AKR Betoni Oy. Han har även arbetat på SRV, Lemminkäinen och Consti Julkisivu Oy. Han har samlat erfarenhet inom såväl bostads- och industribyggbyggnation som renovering.

”När jag fick tillfälle att delta i metroprojektet blev jag genast intresserad av dess storlek och långvarighet. Jag bor också själv längs metrons andra fas som nu är under uppbyggnad”, säger Toivola.

För tillfället pågår stomarbete i Stensvik, vilket inbegriper mycket betongbyggnation. Toivola har Finska Betongföreningens behörighet i exceptionellt krävande betongbyggnation, vilket kommer till nytta i övervakningen av metrons stomarbeten. Dessutom har de hustekniska arbetena redan inletts i stationens källarvåning.

”El- och VVS-arbetena har egna övervakare, men vi samarbetar naturligtvis mycket”, säger Toivola.

Lördagsarbete vid bygget av metrostationen i Stensvik under sommaren samt långvarigt gjutningsarbete 17.7

Vid metrostationsbygget i Stensvik utförs även arbete på lördagar mellan klockan 9 och 18 från och med juli fram till slutet av september. På lördagar utförs arbeten både under jord i tunneln och på marknivå vid båda ingångarna. På vardagar från måndag till fredag utförs arbeten mellan klockan 7 och 18.

Syftet med lördagsarbetet är att effektivisera arbetsskedena. På lördagar utförs endast arbetsskeden som inte orsakar bullerstörningar för invånarna – bl.a. armerings-, gjutnings- och fogarbeten. Borrning eller schaktning görs inte under veckoslut.

På onsdagen den 17 juli gjuts en stor vägg vid ingången från Stenvikstorget och gjutningsarbetet är klart kl. 22. Gjutningsarbetet kan tyvärr inte avbrytas tidigare på grund av konstruktionens storlek. Gjutningen orsakar inga betydande bullerskador i näromgivningen.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Byggentreprenaden för Stensviks metrostation medför berggrävning vecka 30

Västmetrons byggentreprenad i Stensvik inbegriper sprängningsarbete för en kanal vid Sjuhavsleden under veckan som börjar 22.7.

Vi bygger vatten- och avloppslinjer, vilket kräver berggrävning för en kanal vid Sjuhavsleden. Det handlar om vatten- och avloppsanslutningar till Stensviks metrostation och linjer för Esbo stads kommunalteknik. Vi bygger brand- och bruksvattenledningar, dag- och avloppsvattenledningar inklusive brunnar åt staden. Dessutom bygger vi en ny fjärrvärmeledning.

Arbetet försiggår vid Sjuhavsleden i omedelbar närhet av Stensvikstorgets ingång på de delar av arbetsplatsen som ligger ovan jord. Berggrävningen äger rum vardagar kl. 7–18.

I sin helhet blir arbetet med vatten- och avloppsanslutningarna för metrostationen och kommunaltekniken för Esbo stad färdigt före utgången av oktober.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

 

Föregångare inom design baserad på informationsbärande modellering – XR-pilotprojekt för rökventilation i metron slutfört på våren

Västmetron vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande modellering. För närvarande diskuterar företaget användningsmöjligheterna för virtuella verktyg i XR (Extended Reality). Tanken är att verktygen ska komplettera den VR-teknik som redan idag är vanlig inom branschen och göra det möjligt att studera exempelvis en planerad metrostation i tre dimensioner redan innan den byggs.

”XR-tekniken inför ett tillägg i en färdig designmiljö. Därför talar man om en utvidgad verklighet. Vid planeringen av Västmetron genomförde vi ett pilotprojekt där en del av rökventilationssystemet framställdes som en miniatyrmodell i en virtuell rökledningscentral. Den är i det närmaste identisk med den verkliga central som vi bygger. I pilotprojektet använde vi visirteknik som lät oss använda en högre upplösning än normalt i den virtuella verkligheten. Användarna kan se vad som händer om de startar rökventilationssystemet, och hur det fungerar när det gäller”, säger Jarkko Aittoniemi, planeringschef för Västmetroprojektet.

Pilotprojektet för rökventilationen genomfördes för att åskådliggöra hur XR-tekniken fungerar – under sommaren kommer man att diskutera hur tekniken kunde användas i större omfattning, och på hösten bestämmer man vilka idéer som ska genomföras.

Enligt planerna ska XR-tekniken i huvudsak användas i utbildningssyfte inom metroprojektet – med hjälp av den kan man på ett åskådligt sätt se den färdiga metron inklusive tekniska system innan det egentliga banavsnittet är utbyggt.

”Detta gör det möjligt att inleda utbildningen för driftsättningsfasen redan innan infrastrukturen är klar. Därmed kan vi vinna fördelar i fråga om tidtabeller och kostnader”, säger Aittoniemi.

”Metron är ett komplext och storskaligt infrastrukturobjekt. Det valda rökventilationssystemet i bantunneln som valdes för pilotprojektet kräver ett flertal styrfunktioner, och rökventilationen sträcker sig över ett stort område. XR-modellen låter oss gestalta den komplexa helheten oavsett begränsningarna i den fysiska miljön”, säger Mikko Mauro, brandsäkerhetsexpert inom metroprojektet.

Aittoniemi och Mauro tror att inslaget av XR-teknik kommer att öka i byggprojekt framöver. Olika aktörer, till exempel Europeiska rymdorganisationen ESA, tillgodogör sig redan idag av tekniken i sina projekt. Pilotkonceptet för Västmetron har utvecklats i samarbete med Teatime Research Oy.

”Det har funnits intresse för vårt pilotprojekt även utomlands; bland annat metroprojektet i Köpenhamn har varit i kontakt med mig”, berättar Aittoniemi.

Betonggjutning och elementleveranser inleds vid bygget av Kaitans metrostation

Vid Kaitans metrostation inleds betonggjutning och elementinstallationer under veckan som börjar den 1 juli. Arbeten ovan jord utförs vid den kommande ingången till metrostationen från Kaitansvägen (Kaitansvägen 6) samt den reserverade ingången vid Ivisnäsberget (Hannusberget 5).

Metrostationens bärande konstruktioner byggs av betong. En del av betongen transporteras till platsen som färdiga element och en del som fabriksbetong som gjuts på plats. Betongarbetena medför ökad trafik på byggarbetsplatsen, i huvudsak betongbilar kör längs Kaitansvägen och Hannusberget.

Arbeten som orsakar buller utförs under normal arbetstid från måndag till fredag mellan klockan 7 och 18. Tysta arbeten kan även utföras vid andra tider. Transporter av betongelement och betonggjutning pågår i cirka två månader från och med vecka 27.

Mer information: Ari Larikka, arbetssäkerhetschef, YIT Rakennus Oy, tfn 050 440 3011, ari.larikka(at)yit.fi
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Ström till stationen

Projektchefen med ansvar för elarbetena på stationen håller i trådarna för elentreprenaden och ansvarar för att 19 olika entreprenader framskrider enligt tidtabell. Metrostationens hela verksamhet är beroende av el. Sökö metrostation, arbetsplatsen för Niko Manninen, projektchef med ansvar för strömförsörjningen, finns mitt i Sökö centrum.

– Elentreprenaderna kan inledas när stationens stomkonstruktioner har färdigställts nu på våren 2019. Betongväggarna måste vara uppställda och färdiga för att vi ska kunna montera kabelrännor på vilka elkablarna ligger, säger Manninen.

Först installeras stigarledningarna som kopplas till stora elcentraler. Därefter installeras mindre gruppledningar som förser enskilda enheter med ström. Elektrifieringen framskrider enligt område, från stationens nedre del uppåt. Färdiga områden testas samtidigt som elarbetena fortskrider.

Grundläggande kabeldragning fortsätter nästan fram till att byggentreprenaden har slutförts. Utöver den egentliga elentreprenaden omfattar entreprenaden i Sökö 19 olika arbeten i anslutning till el, entreprenader gällande säkerhetsanordningar, byggnadsanimation och flera entreprenader i anslutning till regleranordningar, som bland annat styr stationens byggnadstekniska system, såsom ventilation.

– I sig är el enkelt, men vi skulle inte klara oss utan den. I praktiken är nästan alla metrons funktioner beroende av el, säger Manninen.

Det är Manninens uppgift att följa upp tidtabellen för 19 olika entreprenader, arbetets kvalitet och hur arbetena kan sammanpassas i entreprenaden för Sökö station.

– Jag måste ha koll på läget för alla 19 entreprenader, men vid behov kan jag kontrollera något i planerna. Det finns 700 stycken i elektroniskt format. Jag är ju inte ensam – vi är ett utmärkt team och löser
problemen tillsammans, säger Manninen.

Niko Manninen. Foto: Kimmo Häkkinen