Nyheter

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 26.3.2020

En statusrapport över byggandet av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s åtgärder mot coronaepidemin presenterades för styrelsen. Byggarbetet fortsätter tills vidare som planerat på avsnittet Mattby–Stensvik. Länsimetro Oy följer kontinuerligt anvisningarna, särskilt från Esbo stad, Finlands regering och andra intressenter. Rekommendationer har utfärdats för personalen i vårt gemensamma Big Room och merparten av projektpersonalen arbetar nu på distans. Länsimetro Oy betonar vikten av personligt ansvar för att arbetet ska fortskrida under dessa exceptionella omständigheter.

Styrelsen godkände bolagets bokslut för 2019. Bokslutet finns att läsa i sin helhet som en del av Esbo stads koncernrapportering.

Styrelsen godkände inköpsbeslutet för växeldriv till Mattby–Stensvik projektet. Leverantören är Vossloh Cogifer Finland Oy. Ett växeldriv är en avgörande komponent som lägger om växlarna på banan. Växeldriven monteras på växlarna innan de levereras till byggarbetsplatsen. Växeldriv av samma typ används även i den gamla metron och på västmetrons avsnitt mellan Gräsviken och Mattby. Monteringsarbetet utförs av överbyggnadsentreprenören. Avtalets värde är cirka 890 000 euro.

En situationsrapport över golvreparationen på Björkholmens station presenterades för styrelsen.

Nästa styrelsemöte hålls 23.4.2020.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Beredskap inför coronaviruset (COVID-19)

Vi på Länsimetro Oy och i Mattby–Stensvik-projektet följer myndigheternas anvisningar och rekommendationer kring coronaviruset noggrant och vår verksamhet anpassas efter myndigheternas riktlinjer. Vi följer de ansvariga entreprenörernas anvisningar och har ett nära samarbete med dem.

Det är en helt ny och exceptionell situation för oss alla. Det viktigaste just nu är att alla följer anvisningarna och agerar ansvarsfullt.

Arbetet på västmetrons byggplatser på andra fasen mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabellen. På Mossbergets depå har man övergått till testfasen. På de fem stationerna och den 7,5 km långa banlinjen pågår el- och VVS-arbeten samt installation av västmetrons drygt 50 olika tekniska system.

Även arbetet med den västra ingången i Mattby fortskrider. Ingången väntas bli klar i slutet av året.

Smygtitt på metrobygget: installation av reservkraftaggregat började på stationerna

Transporten av de första reservkraftaggregaten till stationerna på avsnittet Mattby–Stensvik började i slutet av februari. Det första aggregatet transporterades tisdagen 25.2 till Kaitans station och det andra till Esboviken några dagar senare. Här kan du ta en titt på hur det såg ut i Esboviken.

Alla de nya metrostationerna och Mossbergets depå kommer att få egna reservkraftaggregat. Totalt kommer sex reservkraftaggregat att installeras på sträckan Mattby–Stensvik. Aggregatet startar automatiskt med några sekunders fördröjning vid avbrott i elförsörjningen till ställverken som matar el till stationernas system på grund av störningar eller till exempel nationellt elavbrott. Aggregaten har en effekt på 500 kilowatt, vilket är nog för att upprätthålla stationens mest säkerhetskritiska funktioner, till exempel belysning, högtalarsystem, utrymningshiss och passersystem. Aggregatet tryggar en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott. Leverantör av reservkraftaggregaten till västmetrons stationer mellan Mattby och Stensvik är ett konsortium bestående av Geneset Powerplants Oy och Hautalan Sähkömoottori Oy.

Innan reservkraftaggregaten levereras till metrostationerna genomgår hela apparaturen ett så kallat FAT-test (Factory Acceptance Test).

 

I vår senaste smygtitt fick vi se hur det går till när man installerar rulltrappor (på finska)– rulltrapporna är för många en välbekant och synlig del av en metrostation. Reservkraftaggregaten är däremot inget som passagerarna märker av. I själva verket utgör de utrymmen som passagerarna ser, till exempel stationsplattformarna och rulltrapporna, bara ungefär en tredjedel av stationslokalerna medan två tredjedelar är osynliga för passagerarna.

Ett reservkraftaggregat är ungefär 3,9 x 1,6 x 2,6 meter stort (längd x bredd x höjd) och väger cirka 4 500 kilo. Aggregatet tryggar en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott.

Reservkraftaggregatet transporterades i ett stycke, till skillnad från rulltrapporna som transporterades i många delar som monterades ihop nere på stationerna. Aggregatet transporterades via servicetunneln och den framtida metrotunneln till installationsplatsen och lyftes på plats den sista biten med lyftkran. Plastskyddet tas bort på den slutgiltiga platsen där aggregatet installeras.

Installationen av reservkraft är en av 30 sidoentreprenader längs banlinjen. Andra sidoentreprenader är till exempel rulltrappor, hissar, rökgasfläktar och övervakningskameror.

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 27.2.2020

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade avsnittets driftsättningsplan. Metrodepåns driftsättningsfas har inletts.

En statusrapport för byggandet av anslutnings- och cykelparkeringar för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Esbo stadsstyrelse har fattat beslut om 1 300 parkeringsplatser för anslutningstrafiken för västmetrons förlängning.

 • 700 parkeringsplatser i Stensvik
 • 250 parkeringsplatser i Esboviken
 • 50 parkeringsplatser i Sökö
 • 50 parkeringsplatser i Kaitans
 • 250 parkeringsplatser i Finno

Det totala antalet minskar därmed med cirka 300 platser. Resurserna som frigörs kommer att inriktas på att bygga högklassiga cykelparkeringar.

Möjligheten att utöka antalet cykelparkeringar har kartlagts och planeringsriktlinjer för parkeringarna har tagits fram inom Esbo stad. Länsimetro Oy kommer att bygga minst de cykelparkeringar som specificeras i projektplanen, och i mån av möjlighet förbättra kvaliteten och öka antalet längs hela avsnittet på Esbosidan.

Den första miljöredovisningen för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen.  Länk (på finska): https://www.lansimetro.fi/wp/wpcontent/uploads/2020/02/LM_ymparistorap ortti_2014_2019.pdf

Styrelsen gav ekonomidirektören eller en representant utsedd av direktören befogenhet att konkurrensutsätta och ingå avtal om finansiering på högst 100 miljoner euro som ett lån eller högst 640 miljoner euro i flera lån. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med Esbo stad.

Bokslutet 2019 presenterades för styrelsen. Bokslutet finns att läsa i sin helhet som en del av Esbo stads koncernrapportering.

En situationsrapport över reparationen av plattformsgolvet på Björkholmens station presenterades för styrelsen. Arbetet kommer att utföras under sommaren. En rapport över vattenskadan som inträffade natten 30–31.1 på Kägeluddens station presenterades för styrelsen.

Nästa styrelsemöte hålls 26.3.2020.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Den nya östra ingången till Idrottsparkens metrostation öppnad

Den östra ingången till Idrottsparkens metrostation öppnades för passagerarna lördagen 29.2.2020. Planen var ursprungligen att Idrottsparkens station endast skulle ha en huvudingång. Länsimetro Oy vill kontinuerligt förbättra passagerarupplevelsen på sina åtta metrostationer. Utifrån respons från passagerarna har nödutgången till Bågparkens parkeringsgarage nu konverterats till en andra ingång. Detta kommer att underlätta för alla som reser i riktning till och från Bågparken.

Stationens västra ingång är öppen som vanligt. Precis som västmetrons övriga stationsingångar är den nya ingången planerad med tillgänglighet i åtanke. Den nya ingången har markeringen C på HRT:s skyltar.

Byggandet av den nya ingången förutsatte bland annat konstruktionsförändringar som krävdes av myndigheterna samt tekniska förändringar i metrons system. Förändringarna planerades och genomfördes omsorgsfullt för att garantera en fungerande och säker ingång och att systemen fungerar ihop med metrons övriga system. Vid byggandet beaktades även säkerhetskrav som medfördes av att metron var i drift.

Läs mer om Idrottsparkens metrostation

Esboviken metrons säkraste byggarbetsplats för andra gången

Länsimetro Oy har en egen säkerhetstävling där bolaget belönar den säkraste byggarbetsplatsen för att uppmuntra till förebyggande säkerhetsarbete och kontinuerlig förbättring av säkerheten. Målet är noll olyckor.

Länsimetro Oy:s byggarbetsplats i Esboviken, där SRV är projektledningsentreprenör, vann för andra gången tävlingen om metrons säkraste byggarbetsplats. Länsimetro Oy:s säkerhetstävling belönar den säkraste byggplatsen bland pågående entreprenader. Som byggherre vill Länsimetro Oy fästa uppmärksamhet vid säkerheten och uppmuntra entreprenörerna att utveckla säkerhetskulturen för att uppnå målet om noll olyckor. Priset delas ut två gånger om året.

– Det räcker inte med en eller två personer för att vinna priset, utan alla på byggplatsen måste dra sitt strå till stacken. Vi kan tacka alla som arbetar med projektet för denna vinst. Alla följer byggplatschefen Jussi Lahtis goda exempel och jobbar 100 procent för säkerheten varje dag, säger Jonne Juutilainen, arbetarskyddschef för Esbovikens entreprenad på SRV.

Målet noll olyckor – inga kompromisser med säkerheten

– Genom tävlingen uppmuntrar Länsimetro Oy byggprojekten till förebyggande säkerhetsfokus och korrigerande åtgärder för att förhindra olyckor. Målet är noll olyckor, berättar Länsimetro Oy:s säkerhetschef Susanna Laukkanen om idén bakom tävlingen.

Tävlingen beaktar sex delområden inom säkerhet: resultaten för MVR- och TR-indikatorerna*, säkerhetsobservationer som lett till åtgärder samt antalet tillbud, olyckshändelser, miljöskador och skador på egendom.

Esbovikens byggarbetsplats samlade tävlingens högsta poäng från MVR- och TR-indikatorerna. Esbovikens byggarbetsplats gjorde också flest säkerhetsobservationer som ledde till åtgärder, totalt 793 stycken. Under den senaste tävlingsomgången gjorde Esboviken 314 observationer. Även på banlinjens byggarbetsplats rapporterade man många observationer, totalt 685 stycken.

Efter den första tävlingsvinsten har man på Esbovikens byggplats fortsatt förbättra säkerheten till exempel genom att öka antalet larmsystem och genom att utveckla rapporterings- och korrigeringsrutinerna för riskobservationer.

– Säkerhetsarbetet är en del av vardagen i Esboviken. Det finns inget utrymme för kompromisser. Före varje arbetsuppgift gäller det att stanna upp och fundera på hur uppgiften kan utföras på ett säkert sätt. Alla har en skyldighet att bidra till en säker arbetsplats. SRV:s byggplats har haft tydliga tillvägagångssätt och spelregler sedan starten – varken entreprenörerna eller någon annan får slarva med säkerheten. Alla måste förbinda sig att följa säkerhetsföreskrifterna, planerna och reglerna för skyddsutrustning samt rapportera om säkerhetsbrister, poängterar Juutilainen.

*MVR-indikatorn är en observationsbaserad metod för bedömning av säkerheten inom anläggningsarbete och vattenbyggnad. Indikatorn beskriver säkerhetsaspekter som är i sin ordning och sådana som kräver förbättring. TR-indikatorn är en metod för att mäta säkerheten på husbyggen. Indikatorn bidrar till att fästa uppmärksamhet vid rätt saker och utveckla arbetsmetoderna genom positiv feedback.

Banlinjen fick västmetrons första samarbetspris

Det nya priset delas ut två gånger om året till västmetrons byggarbetsplatser som utmärkt sig med sina samarbetsfärdigheter. Samarbete och dialog mellan olika aktörer spelar en otroligt viktig roll i ett enormt byggprojekt som västmetron.

Samarbetspriset är ett internt vandringspris inom Länsimetro Oy, som delas ut två gånger om året till något av de pågående byggprojekten. Den första vinnaren av Samarbetspriset blev banlinjens byggarbetsplats, en sju kilometer lång linje med sju schakt och 32 förbindelsetunnlar på avsnittet Mattby–Stensvik. Läs mer om banlinjen.

– Samarbete och dialog mellan olika aktörer spelar en otroligt viktig roll i ett megaprojekt som västmetron. Vi vill utvärdera samarbetet och förtroendet mellan aktörerna i varje byggentreprenad och åtgärda eventuella hinder för gott samarbete så tidigt som möjligt innan de utvecklas till problem som hindrar projektet från att fortskrida, berättar Jaakko Naamanka, projektledare för Mattby–Stensvik-projektet.

Gemensamma lokaler stärker kommunikation och sammanhållning

Vinnaren av priset utses två gånger om året bland de pågående byggprojekten. Målet är kontinuerlig förbättring av samarbetet och förtroendet. Länsimetro Oy mäter samarbetet på byggplatserna fyra gånger om året med en enkätundersökning som är integrerad i projektledningsmodellen. Enkäter har genomförts sedan juni 2018 allteftersom fler byggentreprenader kommit igång. Alla aktörer som deltar i byggarbetet svarar på enkäten. Svaren ges som numeriska bedömningar och egna kommentarer om olika teman. Mätningarna utförs med hjälp av Celkee Insight. Mätningarna ger oss data om informationsflöden, samarbete, förtroende och yrkesstolthet. Kriterierna för priset är förutom genomsnittet för de teman som ingår i enkäten även byggarbetsplatsens utveckling, svarsfrekvens enligt svarsgrupp och antalet kommentarer.

Banlinjen hade ett högt genomsnittsvärde för de teman som mäts i enkäten. Informationsflödet och samarbetet har utvecklats positivt under hela mätperioden. Dessutom svarade banlinjens anställda flitigt med egna kommentarer. Svarsfrekvensen höll en relativt god nivå, 60 %.

– Vi arbetar verkligen enligt Big Room-modellen på byggplatsen genom att vi har gemensamma lokaler. Informationen når fram bättre utan onödiga dörrar och man undviker oändliga e-postkedjor med bara några steg. Ett bra informationsflöde gör det enklare att arbeta mot gemensamma mål, säger byggchef Jenni Matikka som exempel på de effektiva samarbetsrutinerna på bygget.

Läs mer.

Första miljöredovisningen klar för västmetroprojektet mellan Mattby och Stensvik

Länsimetro Oy har i miljöredovisningen för avsnittet Mattby–Stensvik kartlagt miljökonsekvenserna i samband med tunneldrivningen och bygget av de fem stationerna (Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik) samt Mossbergets depå åren 2014–2019.

Miljökonsekvensbedömningen inkluderar uppföljning av byggarbetets effekter på grundvatten, sättning, ytvattennivå, jordmån, vattenförbrukning och avloppsvattenhantering under byggtiden, biodiversitet samt damm och buller från byggarbetsplatserna.

Brytningsentreprenaderna inleddes 2014 och slutfördes under 2018. Därefter fortsatte projektet med byggentreprenader på stationerna och i bantunneln som kommer att pågå fram till 2023.

Miljöredovisningen utgör en rapport om brytnings- och byggarbetet 2014–2019 beträffande:

 • Råvaruförbrukning: sprängämnen, kemikalier, bränsle och betong
 • Energiförbrukning
 • Koldioxidavtryck
 • Uppkomst och utnyttjande av stenmaterial
 • Uppkomst av avfall och avfallshantering
 • Effekter på grundvatten, marksättning, ytvattennivå och jordmån
 • Vattenförbrukning och avloppsvatten
 • Biodiversitet
 • Damm
 • Buller
 • Intressenter och intressentdialog, feedback, miljökrav

Länsimetro främjar materialeffektivitet

I egenskap av byggherre uppmuntrar Länsimetro Oy sina entreprenörer att eftersträva bästa möjliga materialeffektivitet. Materialeffektivt byggande sparar naturresurser och minskar avfallsmängden, vilket även bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Till exempel genom att utnyttja datamodellering i projekteringsarbetet och planeringen av olika arbetsmoment och materialinköp kan man undvika tilläggsbeställningar och onödig lagring på arbetsplatsen.

Ett sätt att förstå den enorma byggvolymen är antalet bergförstärkningsbultar som behövdes under brytningsfasen. Tunnlarna förstärks vid stationerna med cirka sex meter långa bergförstärkningsbultar. Enligt uppgifter från våra entreprenörer motsvarar bultarna som användes i genomsnitt en sträcka på 100 km per entreprenad. Då en bult är i genomsnitt sex meter lång motsvarar detta ungefär avståndet mellan Helsingfors järnvägsstation och Tavastehus.

Rapporten bedömde även sprängstenstransporternas miljökonsekvenser. Om man räknar ihop transportsträckorna för all sprängsten från både stationer och arbetstunnlar tur och retur får man en sammanlagd transportsträcka på 10 664 900 km. Det motsvarar ungefär 267 varv runt jorden.

 

Byggmaterialen står för 72 % av koldioxidavtrycket

Rapporten visar även att merparten (72 %) av koldioxidutsläppen för projektet Mattby–Stensvik fram till slutet av 2019 skapades av olika typer av material, följt av sprängstens- och avfallstransporter (13 %) och bränsle (9 %). Omkring hälften av koldioxidavtrycket fram till slutet av 2019 uppkom under brytningsarbetet och hälften under byggfasen. De totala koldioxidutsläppen fram till slutet av 2019 uppgick till 90 800 tCO₂.

Grundvatten och flygekorrar

Resultaten fastställer även att projektets byggarbeten inte haft någon märkbar effekt på vattenkvaliteten i grundvattenrören. Uppföljningspunkterna som mäter sättning i byggnader har på många platser legat under mätnoggrannheten. Inga förändringar som avviker från det normala har upptäckts i ytvattennivån i Hannusträsket.

Viktiga habitat för flygekorren har identifierats i närheten av banlinjen i Finno, Kaitans och området Esboviken–Sökö. Dessa områden har beaktats i stationsplaneringen och byggprojektet har inte hotat flygekorrarnas livsmiljö. Metroschakten i området är placerade för att minimera störningarna. Förbindelser mellan trädtopparna, som utgör flygekorrarnas viktigaste sätt att röra sig, har bevarats.

Intressenter spelar en viktig roll

Samarbete med olika intressenter har spelat en viktig roll i projektet. De viktigaste intressenterna ur miljösynpunkt är boende, företag och andra aktörer i närheten av byggområdet, byggföretagen, beslutsfattarna och ägarna, olika myndigheter samt den egna projektpersonalen.

Den som vill lämna synpunkter på Mattby–Stensvik-projektet kan ringa vårt responsnummer eller fylla i en blankett på webbplatsen. Vi behandlar och svarar på alla meddelanden. Responsen som kommit in har lett till ett antal åtgärder, bland annat kontroll av potentiella skador, effektivare städning av byggplatserna samt nya riktlinjer för arbetet efter klagomål om buller.

Miljöredovisningen uppdateras under åren 2020–2023.

Läs miljöredovisningen (på finska, pdf)

Mer information:

Miljöchef Kati Vesikallio, e-post kati.vesikallio(at)lansimetro.fi

Västmetrons stationer vann belysningspris

Belysningen på västmetrons stationer vann pris för tredje gången. Belysningen på den första fasens åtta stationer vann pris för årets belysningsdesign 2019 i Finland och har dessutom tidigare fått två internationella erkännanden – Lighting Design Awards: Highly Commended och LIT Awards: Winner.

Tapiolan asema
Elegant samspel mellan ljus och arkitektur på stationen i Hagalund.

Västmetrons stationer vann förstapris i innebelysningsserien i tävlingen Vuoden valaistuskohde 2019.

Belysningshelheten för västmetrons första fas och dess åtta stationer (Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby) designades av VALOA design. Helhetsansvaret för arkitekturen innehades av arkitektbyrån CJN och stationernas arkitektur ritades av Helin & Co, ALA architects och Esa Piironen samt APRT och HKP. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy ansvarade för belysningens elkonstruktion. Elentreprenör var Are. Ljuskonstnärer som deltog projektet var Tommi Grönlund och Petteri Nissinen (Kägeludden) samt Lighting Design Collective Oy och Helin & Co (Drumsö).

Arkitektur, konst och ljus ger metrostationerna en egen identitet

I tävlingen bedömdes bland annat hur belysningen matchar användningsändamålet och den arkitektoniska helheten. Ett kriterium var hur belysningen ökar trivseln i området och smälter in i den omgivande miljön.

– En viktig aspekt är hur man på västmetrons stationer integrerat ljus och arkitektur i en harmonisk helhet. Varje metrostation har en egen identitet som skapas av samspelet mellan arkitektur, konst och ljus. Belysningens roll är noggrant genomtänkt och resultatet är en diskret men arkitektoniskt framstående lösning som fungerar väl i passagerarnas vardag. Återkommande belysningsmotiv, en tillräcklig ljusnivå som inte bländar och belysningsarmaturernas integrering i omgivningen ger ett högklassigt intryck, berättar belysningsdesigner och CEO Roope Siiroinen från VALOA design.

– De arkitektoniska belysningslösningarna på västmetrons stationer är ett spännande avsteg från hur belysningen brukar se ut på metrostationer. Den eleganta miljön får passagerarna att känna att man förutom funktionella aspekter även tagit hänsyn till deras trivsel i planeringen, konstaterade juryn i sin motivering.

I bedömningen ingick dessutom hur väl belysningen uppfyller moderna belysningstekniska krav, användning av kreativa lösningar samt ekologiska aspekter. Läs mer om Vuoden valaistuskohde 2019 (på finska).

Vinnarna publicerades onsdagen 5.2. på elmässan Sähkö Valo Tele AV 2020 i Jyväskylä. Som vinnare kommer västmetrons belysning även att delta i Nordic Lighting Design Awards. Vuoden valaistuskohde är en tävling som arrangeras vartannat år av Finlands Ljustekniska Sällskap r.f. och har separata kategorier för utomhus- och inomhusbelysing. Tävlingen lyfter fram de bästa projekten som genomförts av finländska belysningsdesigners och fastighetsägare.

Läs mer om västmetrons stationer.

Plattformsgolvet på Björkholmens station renoveras – stationen stängd över sommaren

Plattformsgolvet på Björkholmens metrostation renoveras sommaren 2020 på grund av sprickor som upptäckts i golvets mosaikbetong. Sprickorna påverkar inte stationens användning, men trots det vill Länsimetro åtgärda problemet snarast möjligt. Därför kommer plattformens golvytor att renoveras 1.6–5.8.2020.

Björkholmens station kommer att vara stängd medan arbetet pågår för att få renoveringen gjord så snabbt som möjligt. På så sätt kan störningarna som orsakas begränsas till sommarsäsongen, då passagerarantalet är mindre.

Vi beklagar olägenheten som detta medför för passagerarna. Renoveringen genomförs effektivt och säkert, utan att störa den förbipasserande metrotrafiken och på så kort tid som möjligt. Arbetet utförs i tre skift. Stationens hissar och ingångshall används av byggarbetarna under renoveringen. Metrotågen passerar ständigt byggplatsen på båda sidor medan arbetet pågår. Arbetet har planerats med hänsyn till metrotrafiken.

Björkholmens station hade 2019 i genomsnitt 2 100 passagerare per vardag. I juni 2019 var vardagsgenomsnittet cirka 1 500 passagerare. Under veckosluten var passagerarantalet lägre än genomsnittet både på sommaren och på vintern. Nästa station, Drumsö, hade på årsnivå ett genomsnitt på 12 200 passagerare till vardags, medan antalet i juli var 9 200.

HRT kommer att öka antalet bussturer från Enåsens och Storsvängens områden till Drumsö metrostation medan arbetet pågår. Passagerarna kan även åka med linje 104, som går från Drumsö station längs Drumsövägen till Gäddvik. I Hanaholmen i Esbo kan dessutom bussarna som går längs Västerleden vid rusningstid även användas under sommaren. HRT ger ut mer detaljerad information om alternativa linjer under våren på hsl.fi/koivusaari2020 och informationen kommer senare även att finnas i Reseplaneraren.

Björkholmens station stod klar 2016 och öppnades för trafik i november 2017.

Mer information:

Länsimetro:s responsnummer  (mon–fre klockan 9–15.): 050 377 3700

Helsingforsregionens trafik HRT: trafikarrangemang och passagerarinformation: hsl.fi/koivusaari2020