Nyheter

Glasväggen vid Mattby bussterminal är färdig

Glasväggen på bussterminalen vid metrostationen i Mattby har färdigställts. Glasväggen byggdes under mars–maj vid området mellan K-Market och R-kiosken i bussterminalen för att förbättra trivseln för köpcentrets företagare och kunder.

”Slutresultatet ser ut som det ska, väggen passar in bra här”, säger Perttu Tavia som övervakat arbetet för Länsimetro Oy:s räkning.

Glasväggen planerades av arkitektbyrån HKP Oy som även planerat metrostationerna Idrottsparken, Ängskulla och Mattby samt bussterminalen i Mattby.

Väggen byggdes vid en knutpunkt för livlig trafik vid metrons ingång samt gången till bussterminalen och dess affärer.

”Samarbetet med såväl köpcentret som företagarna och kunderna fungerade bra. När utvecklingsidéer om arrangemangen under bygget framfördes beaktades de genast av entreprenören”, säger Tavia.

I synnerhet vintertid isolerar glasväggen värme och ökar på så sätt trivseln i bussterminalen. Väggens tre skjutdörrar fungerar med rörelsesensorer och öppnas när en person närmar sig. Man kan röra sig åt båda hållen genom alla skjutdörrar. Dessutom byggdes två vanliga svängdörrar i glasväggen.

Arbetet utfördes av Hermann’s Oy, Are Oy och Rakennuspalvelu Heino.

Mer information:

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700
Perttu Tavia, västmetroprojektet, 050 378 5164
Jyrki Karihtala, Hermann’s Oy, 0400 554 988

Mari Mannila förstärker Länsimetro Oy:s organisation som ny förvaltningsdirektör

Mari Mannila (VH, jur. mag.) har börjat som förvaltningsdirektör på Länsimetro Oy.

Mannilas befattning är ny på Länsimetro Oy. Hon förstärker Länsimetro Oy:s organisation inom ägande och utveckling. Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Som ägare av metrosystemet och infrastrukturen ser Länsimetro Oy till att metrosystemet och stationer utgör en säker miljö under hela sin livscykel. När byggprojektet avslutas ansvarar Länsimetro Oy för en infrastruktur på cirka 2,5 miljarder euro.

Mannila ansvarar för uppgifter inom bolagets förvaltning, Länsimetro Oy:s tillstånd och anskaffningar samt bolagets interna processer, såsom utveckling av dokumentationshanteringen och interna riktlinjer. Arbetsuppgifterna omfattar också medverkan i flera samarbetsgrupper, förvaltning av Länsimetro Oy:s dotterbolag och beredning av styrelsemöten.

Mannila har en bakgrund inom juridiken och har arbetat som advokat i 10 år. Hon har också beviljats titeln häradshövding. I sitt tidigare yrke har hon satt sig in i bl.a. tvistlösning, avtal och bolagsrätt, företags- och fastighetsförvärv samt byggnadstillstånds- och planläggningsfrågor.

”Jag tror att min bakgrund som jurist ger goda förutsättningar för det här arbetet. Jag är en person som kan hålla i trådarna och hantera stora helheter. I mitt tidigare arbete har jag också fått bekanta mig med byggnads- och fastighetsvärlden”, säger Mannila.

Under sina studier på Helsingfors universitets juridiska fakultet tänkte Mannila att hon först skulle skaffa sig erfarenhet på en advokatbyrå och sedan söka sig till ett jobb som bolagsjurist eller förvaltningsuppgifter.

”Det finns många jurister i liknande uppgifter som förvaltningschefer eller -direktörer. För mig är det här en helt ny miljö och jag ser fram emot att få lära mig mer om bolagets verksamhet. Västmetron är ett aktuellt och intressant projekt. Ingen har gjort exakt samma jobb tidigare, så jag kommer knappast att bli uttråkad”, säger Mannila.

Mannila har nu jobbat på Länsimetro Oy i två veckor och är glad över det mottagande hon fått.

”Det var lätt att komma till Länsimetro Oy, jag togs väl emot av arbetsgemenskapen. Jag har inte alls känt mig som en utomstående, vilket alltid är en risk när man hoppar in i något helt nytt. Början verkar mycket lovande”, säger Mannila.

Över 90 procent av de byggnadstekniska arbetena vid Mossbergets depå är klara, de hustekniska arbetena är halvvägs

På Mossbergets depå börjar de byggnadstekniska arbetena vara på slutrakan – över 90 procent är klart. De hustekniska arbetena på depån är ungefär halvvägs, vilket innebär att hela depån står klar till nästan 80 procent i maj 2019.

För Mossbergets depåfunktioner byggs två underjordiska hallar – i den ena en nattuppställningsplats för 20 tågenheter och i den andra ett serviceutrymme för tågen.

”För tillfället är de viktigaste arbetsskedena olika hustekniska arbeten – till exempel koppling och testning av apparatur. De brandavskiljande konstruktionerna som byggs i samband med hustekniken och stomkonstruktionen är ett annat viktigt och aktuellt arbetsskede”, säger Minna Alantie, projektingenjör för Mossbergets depå.

På hösten förbereds de gemensamma testerna 2020

Återstående byggarbeten är bl.a. landskapsarkitektur i depåns omgivning, stålkonstruktionsarbeten i hallarna, dörrutrustning och färdigställande av det ballastfria spåret. Kabeldragning och kopplingar görs fram till slutet av 2019.

”Under sommaren och hösten gjuts den sista betongen. Dessutom förbereds byggnadstekniska arbeten på stålplattformarna och stålkonstruktionsarbeten på servicenivåerna. På hösten förbereds också funktionstester av tekniska system och de gemensamma testerna som inleds nästa år”, säger Alantie.

Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) har utfört planeringen, brytningen, uppbyggnaden och de hustekniska arbetena vid Mossbergets metrodepå. Brytnings- och byggentreprenaden inleddes år 2016 och uppskattas stå klar år 2020.

Ny övervakare för banlinjen – ”Jag ser verkligen fram emot att besöka byggplatser”

Juha-Matti Pakka (DI) har börjat som övervakare för banlinjens beklädnadsentreprenad i västmetroprojektet.

Beklädnadsentreprenaden omfattar spår, sliprar och växlar som monteras på banlinjen samt banans ballastlager. I egenskap av övervakare har Pekka i uppgift att övervaka entreprenadens avtalstekniska kvalitet och att bl.a. kostnadsmålen och tidtabellen hålls.

Pekka har tidigare arbetat med bedömning av riskhantering på NRC Group Finland. Utöver ISA-arbeten deltog Pekka i olika bantekniska expertuppgifter, däribland en utredning för Trafik- och kommunikationsministeriet om användningen av positionsbestämning med satelliter i förbättringen av säkerheten i plankorsningar.

”Under de senaste åren har mitt arbete varit kontorsbetonat och i mitt nya jobb ser jag fram emot att komma ut till byggarbetsplatser”, säger Pakka.

Pakka har nu arbetat med västmetroprojektet i en vecka.

”Atmosfären och arbetsmetoderna verkar riktigt bra. Det här är ett stort och intressant projekt, jag har mycket att lära mig om själva projektet och många nya människor att bekanta mig med. Jag tror att jag kan lära mig mycket och utvecklas professionellt i det här projektet”, säger Pakka.

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 13.6.2019

Styrelsen sammanträdde den 13 juni 2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

På mötet behandlades en statusrapport över ägandet av första fasen från Gräsviken till Mattby gällande organisation, uppgifter, livscykelekonomi, riskhantering samt service och underhåll. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

En statusrapport över första fasens byggnadsprojekt som Länsimetro Oy ansvarar för presenterades för styrelsen; Hagalunds södra ingång (klar), Mattbys västra ingång, Mattbys servicetunnel och befolkningsskyddsrum, glasväggen vid Mattby bussterminal (klar) och den nya ingången till stationen Idrottsparken.

Styrelsen beslöt att konkurrensutsätta ett lån på 50 miljoner euro i en eller flera delar för att finansiera Mattby-Stensvik-projektet.

Nästa möte hålls den 22 augusti 2019.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

 

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 16.5.2019

Styrelsen sammanträdde den 16 maj 2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Principerna för kvalitetskontrollen och organisationen för andra fasens projektorganisation presenterades för styrelsen. Kvalitetskontrollens mål är att uppfylla de funktionella krav och förväntningar som ställts på metrostationerna, -banan, systemen och depån som byggs.

På mötet behandlades även en statusrapport över service och underhåll av första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Styrelsens sammansättning har fastställts på bolagsstämman den 6 maj 2019.

Styrelsemedlemmarna är:
Olli Isotalo, Olli Isotalo, teknisk direktör i Esbo, styrelseordförande
Kari Pudas, områdesbyggchef, stadskansliet i Helsingfors, vice styrelseordförande
Jyrki Kasvi, stadsfullmäktigeledamot i Esbo (gröna)
Kimmo Oila, stadsfullmäktigeledamot i Esbo (saml.)
Hannele Kerola, Esbo, (SDP)
Ari Konttas, finansieringschef, koncernförvaltningen, Esbo stad

Styrelsens sekreterare:
Timo Kuismin, chefsjurist, Esbo stad

Nästa möte hålls den 13 juni 2019.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Byggstängslet vid Kaitans station fylldes av odödliga ord: ”Don’t be like the rest of them, darling”

Länsimetro Oy genomförde i samarbete med Mattlidens gymnasium ett bildkonstprojekt där studerande målade porträtt och citat av berömda personer på byggstängslet vid Kaitans metrostation.

I april–maj fylldes plywoodskivor av pastellfärger och ställningstagande citat på Mattlidens gymnasiums gård. Från gymnasiets gård transporterades skivorna till byggarbetsplatsen för västmetrostationen Kaitans, där de får pryda byggstängslet vid ingången från Kaitansvägen. Stängslet finns på adressen Kaitansvägen 6 och verken finns längs lättrafiklederna på samma sida som Kaitans skola.

”Vi fick idén om ett samarbete med Länsimetro Oy när vår samarbetsskola Vasa Övningsskola skulle besöka oss och vi ville skapa samhällskonst tillsammans med dem i en gemensam workshop. Till vår glädje tackade Länsimetro Oy ja till idén”, säger bildkonstläraren Fredrika Auvinen som ledde konstprojektet.

Läraren beslutade om projektets visuella profil och färger, men eleverna fick själva välja vilken berömd persons porträtt och citat de ville måla på stängslet. Arbetet genomfördes med schablonteknik – först gjordes en schablon och sedan utfördes själva målandet utomhus.

”Vi har erfarenhet av ett motsvarande samarbete med Länsimetro Oy från Mattby station under bygget av banlinjen. Länsimetro Oy svarade genast när vi tog kontakt och ville samarbeta, vilket underlättade genomförandet av projektet avsevärt”, så beskriver rektorn för Mattlidens gymnasium, Saana Ruotsala, samarbetet med Länsimetro Oy.

”Det är viktigt att gå vidare i livet”

Under april–maj skar Olivia Porko och Francesca Ström ut citat i schabloner till citat på Auvinens bildkonstlektion. “It’s not the absence of fear. It’s overcoming it”, så låter Emma Watsons citat som Porko skar ut.

”Jag gillar Emma Watson och det var viktigt för mig att välja en berömd kvinna”, sa Porko. Bredvid henne ritade Ström Kate Winslets ord på skivan ”Life is short and it is there to be lived.”

”Jag valde citatet eftersom det är sant, jag kan stå bakom det helt”, sa Ström.

Många pojkar målade bilder och citat av sporthjältar på stängslet – Casimir Seire valde citatet ”Menemme eteenpäin” av Timo Jutila.

”Det är viktigt att gå vidare i livet”, sa Seire.

Filemon Halmesmäki har själv en gedigen idrottsbakgrund – även inom backhoppning. Hans bakgrund fick honom att välja Matti Nykänens citat ”Elämä on ihmisen parasta aikaa”.

”Jag ville hedra minnet av Matti. Jag har en positiv bild av honom och ville välja ett citat som man kan ta till sig både i med- och motvind”, sa Halmesmäki.

Äkthet och vikten av att vara sig själv framhävs i ungdomarnas val. Anastasia Shmakova valde en text av det ryska bandet Daite tank som tema för sitt verk och skrev orden med kyrilliska bokstäver.

”Det betyder ungefär att jag gillar dig mer när du är tyst. Det stämmer – med en riktigt bra vän känns det naturligt att också vara tyst, man behöver inte prata hela tiden”, sa Shmakova.

Giselle Ahola satt ute och målade Coco Chanels citat ”Don’t be like the rest of them, darling”.

”Jag tycker att det framhäver att det är viktigt att vara sig själv”, sa Ahola.

Spana in västmetrocykeln! Cykeln cirkulerar i stationernas omgivning under sommaren 2019

Kom och prata med Länsimetro Oy:s kommunikationspersonal när västmetrocykeln ger sig i väg i juni! Vi rör oss kring stationerna som är under uppbyggnad och de som redan är i trafik fram till mitten av augusti.

Du kan komma och prata med oss och fråga om metrobygget på mötesplatser som meddelas på förhand.

Följ västmetrocykelns resa på InstagramFacebook och Twitter med hashtaggarna #länsimetrofillari och #metropolkee.

Under sommaren ordnar vi en tävling på Instagram där du kan ta en bild av västmetrocykeln och publicera den med hashtaggen #länsimetrofillari. Bland alla som deltar i tävlingen lottar vi ut överraskningspriser i slutet av sommaren.

Länsimetrofillari

I juni kan man träffa oss på:

Sökö invånarpark (Sököbågen 10) tisdagen den 11.6 kl. 9.30 och framåt

Framför Sökö bibliotek (Sökövägen 4) torsdagen den 13.6 kl. 14 och framåt

Hagalunds idrottspark (Idrottsparksvägen 2) måndagen den 17.6 kl. 16 och framåt

Framför Plantagen i Finno (Rusthållsgatan 2) tisdagen den 18.6 kl. 10 och framåt

Framför Ivisnäs köpcenter i Finno (Ivisnäsgatan 3) tisdagen den 25.6 kl. 10 och framåt

Vid Ivisnäsåkerns hundrastgård (Sälviksvägen 17b) torsdagen den 27.6 kl. 10 och framåt

Kommunikationsavdelningen cyklar också i närheten av bygget av andra fasens metrolinje och byggarbetsplatserna. Du kan också hitta oss vid de åtta metrostationerna från Drumsö till Mattby som vi äger.

Vi stannar på de angivna platserna i cirka trettio minuter beroende på väder och allmänhetens intresse. Sommarens övriga mötestillfällen meddelas i sociala medier och på vår webbplats.

Vi ses!

 

 

 

 

Avvikande tidtabell för byggarbeten vid metrostationen i Stensvik på onsdag den 29.5 och Kristi himmelsfärdsdag 30.5.

Vid västmetrobygget i Stensvik utförs byggarbeten på onsdagen den 29.5 och Kristi himmelsfärdsdag 30.5.

På onsdagen den 29.5 utförs betydande betongarbeten från och med kl. 7.00 fram till midnatt som senast.

På Kristi himmelsfärdsdag rivs väderskyddet mellan klockan 9.00 och 18.00. Det handlar om ett tyst arbetsskede men lyftkranar uppförs upptill vid båda ingångsschakten medan arbetet utförs. Arbete enligt normal tidtabell pågår på byggplatsen även på lördag den 1.6. kl. 9.00–18.00.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Ville Sihvonen, Skanska Infra Oy: 050 911 2591

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Länsimetro Oy:s ekonomiteam förstärks med en ekonomi- och administrationsassistent – ”Arbetet verkade inspirerande ända från början”

Milla Toivonen har börjat som ekonomi- och administrationsassistent på Länsimetro Oy. Toivonen förstärker ekonomiteamet för bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik. Teamet består av fyra personer, utöver Toivonen en ekonomidirektör, en projektcontroller och en kostnadsexpert

Toivonens uppgifter omfattar bl.a. fakturering, hantering och kontering av inköpsfakturor, administration, förvaltning av anskaffningsbeslut och order under hela livscykeln samt övriga rutiner inom ekonomiförvaltningen. Hon har erfarenhet av löneadministration, fakturering, hantering av inköps- och försäljningsreskontra samt personalärenden från sitt tidigare arbete på ekonomiförvaltningen på Fortido Oy.

”Jag sökte till Länsimetro Oy eftersom arbetsuppgiften verkade intressant och mångsidig. Jag fick genast intrycket att man i den här uppgiften har möjlighet att utvecklas i enlighet med sina egna intressen. Arbetet verkade inspirerande från första början”, säger Toivonen.

”Dessutom är det fint att få vara del av ett så här omfattande och viktigt projekt”, säger hon.

Under de första veckorna sätter sig Toivonen in i ekonomiförvaltningens funktioner och hela projektets verksamhet.

”Mitt team och hela arbetsgemenskapen verkar mottagliga och öppna. Mitt första intryck är mycket positivt”, säger Toivonen.