Nyheter

Stensviks station integreras i den allt tätare staden – bygget framskrider enligt planerna

Byggandet av västmetrostationen i Stensvik framskrider helt enligt tidsschemat och kostnadskalkylen. Till omfattningen motsvarar byggarean ett medelstort köpcentrum. Totalt gjuts omkring 10 000 kubikmeter betong i projektet.

Utöver monteringen av betongelement och gjutningen av betong på platsen pågår just nu arbetet med stammarna för värme, vatten och kyla, installationen av brandposter, sprinkler och släckvatten, installationen av brandspjäll och stammar för ventilationen, montering av kabelhyllor och armaturer samt kabeldragning. Även installationen av de massiva rökgasfläktarna har kommit igång.

Byggandet av Stensviks station påbörjades i juni 2018. Entreprenaden omfattar Stensviks metrostation, en servicetunnel och ingångar från Stensviksvägen och Stenvikstorget.

”Målet är att konstruktionerna ovan jord ska vara täta före årsskiftet så att arbetet kan fortgå under vintern oavsett väderleken. Vi har ett nära samarbete med Esbo stad för att bebygga området. Staden växer och utvecklas i närheten av metron”, säger Janne Nordström, byggchef för Stensviks station inom västmetroprojektet.

Skanska är projektledningsentreprenör för Stensviks station. För närvarande medverkar cirka 140 anställda i projektet. De anställda kommer inte bara från Finland utan från 12 olika länder, bland annat Estland, Spanien, Ryssland, Lettland, Litauen och Kosovo. Omkring hälften av de anställda är finländare.

”Logistiskt sett är metrostationer krävande objekt, då lejonparten av byggandet sker under jord. Vi använder oss av byggnadsinformationsmodellering och prefabricerade konstruktionsdelar utöver de konstruktioner som gjuts på platsen. Det snabbar upp tidsschemat”, berättar arbetsledare Petri Mälkiä från Skanska Infra Oy.

I och med att metron byggs ut inleds även annat byggarbete i området. Vid Stensviksvägens ingång, den västligaste, byggs Stensviks metrocentrum där den nya servicen i området förläggs. När trafiken inleds kommer Stensviksvägens ingång ändå inte att vara tillgänglig på grund av det övriga byggandet i området. Ingången tas i bruk när Stensviks metrocentrum i sinom tid slår upp dörrarna med all sin service. Ett liknande arrangemang har också tillgripits vid stationerna i Hagalund och Mattby i den första byggfasen. I Hagalund togs den södra ingången i bruk på våren 2019 och i Mattby bygger Länsimetro Oy just nu en västlig ingång, som tas i bruk under 2020 då hotellet vid Tunnparken och det övriga byggandet står klart.

Stensviks station förses med skulpturen ”Kulkijat” (Löparna) av konstnären Kalle Mustonen. Den blir ett ikoniskt landmärke för stationen. Verket består av två figurer i trä, två och tre meter höga, och blir en kontrast till det vita på Stensviks station och i området. Senare utlyses en namntävling för figurerna.

För närvarande har Stensvik cirka 8 000 invånare. Antalet invånare förväntas öka till cirka 25 000 fram till 2050. Stensviks station står klar 2022.

På avsnittet från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och därtill tillkommer en blivande underjordisk metrodepå i Mossberget.

Mer information:

Västmetroprojektet, byggchef Janne Nordström, tfn 046 877 3872

janne.nordstrom(at)lansimetro.fi

Skanska Infra Oy, arbetsledare Petri Mälkiä, tfn 050 370 47 28 petri.malkia(at)skanska.fi

Länsimetro Oy, kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 8773392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

 

 

 

Ljud- och ljuskonstverket till Esbovikens station testades på Björkholmens station – ”Försöket var lovande”, säger konstnären

Bildkonstnär Hans Rosenström ska utforma ett ljus- och ljudkonstverk till Esbovikens metrostation och har redan testat belysningen och ljudet för verket på Björkholmens station. Rosenström ville speciellt testa hur ljuset kommer till uttryck på den framsprängda bergytan.

”Tidigare har jag testat ljusprojicering på Teaterhögskolans raka tak, men det är något helt annat att få testa det på naturlig bergyta”, säger Rosenström.

Testet gjordes på natten, och Rosenström provade bland annat vilken ljusstyrka verket kräver och på vilken höjd strålkastarna ska placeras för att åstadkomma det önskade slutresultatet. Det färdiga verket återger skuggor på en vattenyta och har hämtat inspirationen från den simhallsliknande arkitekturen på Esbovikens station.

”Till exempel infallsvinkeln har inverkan på slutresultatet. Försöket var lovande, och nu vet jag i vilken riktning jag ska föra verket vidare. Det blir nya test framöver, innan det färdiga verket sätts upp på stationen, men det här testet visade att idén fungerar”, säger Rosenström.

Verket inbegriper också ljud – Rosenström samarbetar med sångare, och det färdiga verket kommer att ha riktat ljud som resande bara kan höra på en viss plats på perrongen. Därutöver använder han sig av några vanliga högtalare, som vid behov kan bredda på ljudet.

”Vid försöket i Björkholmen ville jag också ta reda på hur mycket det ekar i hallen, och ljudet var överraskande klart. Verket har inte i något skede något högt ljud, utan resultatet ska vara ett tilltagande och avtagande ljudlandskap. Det är viktigt att hitta en intressant balans mellan ljud, tystnad och rum”, berättar Rosenström.

Den inspelning som han gör tillsammans med sångarna ska vara lång och den ska programmeras att börja vid olika tidpunkt varje dag, så att till exempel passagerare i rusningen klockan åtta inte alltid hör samma sekvens.

”Det slutliga verket byggs upp med ljus och ljud på perrongen i Esbovikens station först när den står klar, men testerna gav konkreta svar för utformningen, och jag kommer också att omforma verket utifrån dem”, säger Rosenström.

 

Hans Rosenström
Hans Rosenström/ALA Architects

Västmetrons andra fas framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen

Byggandet av västmetrons andra fas från Mattby till Stensvik framskrider som planerat. I mars 2018 justerade Esbo stad den andra fasens projektplan från 2012. Den justerade kostnadskalkylen för projektet är 1 159 miljoner euro. Målet är att avsnittet på sju kilometer med fem stationer och en depå ska överlåtas till HST, operatören för metrotrafiken, under 2023.

Just nu pågår sex byggentreprenader: fem stationsentreprenader och en byggentreprenad för hela bansträckan. Hustekniska arbeten pågår redan vid Mossbergets depå, som blir klar 2020. Byggentreprenaderna håller på att övergå från betongarbeten och elementinstallationer till hustekniska arbeten och systeminstallationer.

Byggentreprenaderna genomförs i form av så kallade projektledningsentreprenader, där omfattningen motsvarar ett medelstort köpcentrum. Därtill har projektledningsentreprenaderna 26 underlydande sidoentreprenader med en omfattning som varierar mellan 1 och drygt 10 miljoner euro.

Den integrerade projektorganisation som låter bygga västmetron flyttade på våren 2017 in i gemensamma lokaler i Olars i Esbo. Under ett och samma tak samlades projektets viktigaste aktörer och en förstärkt organisation: myndighetsparter, planering, byggande, ekonomi, kvalitetsledning och riskhantering samt företrädare för metrooperatören HST, räddningsverket och Esbo stad.

När projektorganisationen för den andra fasen samlades gav man under vd Ville Saksis ledning noggrant akt på de erfarenheter som man fått under den första fasen.

– Västmetron är även med europeiska mått ett verkligt stort projekt, som förenar byggande av infrastruktur, husbyggnad och kompetens inom husteknik och automation. Vi har som mål att bygga ett metrosystem enligt projektplanen, som utan tvivel borgar för ett av världens säkraste system. För oss är det av yttersta vikt att berätta öppet om hur arbetet framskrider, konstaterar Länsimetro Oy:s vd Ville Saksi.

Avsnittet får fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå för operatören HST.

Mer information:

Länsimetro Oy, vd Ville Saksi, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Savunpoistopuhallin

 

Länsimetro Oy:s styrelse / beslutsammandrag 19.9.2019

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetros offentliga image för Q1–Q2 och kommunikationsaktiviteter för resten av året lades fram för styrelsen.

Nästa möte är 17.10.2019 på Finno metrostation.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

 

 

 

 

Byggandet av teknikschakt vid Övergårdsgränden har inletts

Byggandet av ett teknikschakt vid Övergårdsgränden har börjat vid västmetrons station i Sökö. Schaktet fungerar som rökevakuerings-, tryckutjämnings- och ventilationsschakt i den färdiga metron.

Byggandet av schaktet har inletts med grävning av grundplattor samt bergborrning och -bultning. Nästa steg är betongkonstruktionsarbeten och därefter utförs stålkonstruktionsarbeten inuti schaktet. Slutligen utförs takarbeten och fasadbeklädnad.

Arrangemangen på byggplatsen orsakar avstängning av den södra lättrafikleden vid Övergårdsgränden. Den ersättande rutten går längs den norra sidan vid Övergårdsgränden (se karta). Arbetet kring schaktet och trafikarrangemangen pågår fram till slutet av juli 2021.

På vardagar från måndag till fredag utförs arbeten mellan klockan 7 och 18.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

TYL YIT-ARE-journummer (24/7): 040 829 7938
Västmetrons journummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

 

Avvikande trafikarrangemang på Havsströmmens sida vid bygget av västmetron i Stensvik

Bygget av västmetron i Stensvik orsakar avvikande trafikarrangemang på Havsströmmens sida under veckorna 37–39. Arrangemangen beror på att vattenförsörjningsledningarna vid Sjuhavsleden ansluts till vattenledningarna och avloppen under Havsströmmens körbana.

Ena körfilen på Havsströmmens sida stängs på grund av arrangemangen. Det signalreglerade övergångsstället har också tagits ur bruk och ersatts av ett annat övergångsställe lite vid sidan om.

De tillfälliga trafikarrangemangen upphör senast i början av vecka 39. Därefter orsakas små störningar för trafiken när asfalten på körbanan och lättrafikleden lappas. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Esboviken vann den första Den säkraste byggarbetsplatsen-tävlingen 2019 – ”Säkerhetsarbetet tar aldrig slut”

Länsimetro Oy:s byggarbetsplats i Esboviken, där SRV är projektledningsentreprenör, vann den första tävlingen om säkraste byggarbetsplats 2019.

Tävlingen Den säkraste byggarbetsplatsen är Länsimetro Oy:s egen arbetssäkerhetstävling där vinnaren utses halvårsvis bland de pågående metrobyggena.

”Det är klart att ett sådant här erkännande känns bra. Man måste komma ihåg att tacka hela byggarbetsplatsen för vinsten”, säger Jonne Juutilainen på SRV som fungerar som arbetarskyddschef i entreprenaden i Esboviken.

Från och med början av 2019 har nya kriterier använts för tävlingen Den säkraste byggarbetsplatsen. Kriterierna beaktar resultaten från MVR- och TR-mätarna*, säkerhetsobservationer som lett till åtgärder, nära ögat-incidenter, olyckshändelser, miljöskador och skador på egendom.

”Det är en nyhet att säkerhetsobservationer har en betydande roll i tävlingen. Syftet med säkerhetsobservationer är att förebygga olycksfall. Observationerna leder också till åtgärder – säkerhetsobservationerna rapporteras via ett elektroniskt system och endast observationer som kvitterats som slutförda beaktas i tävlingen”, säger Länsimetro Oy:s säkerhetschef Susanna Laukkanen.

Esbovikens byggarbetsplats samlade tävlingens högsta poäng från MVR- och TR-indikatorerna. Esbovikens byggarbetsplats gjorde också flest säkerhetsobservationer som ledde till åtgärder, totalt 314 stycken.

”Inom hela SRV har vi som målsättning att minst 25 säkerhetsobservationer per månad ska göras på byggarbetsplatserna. Genom SRV medverkar vi också i Noll olycksfall-forumet vars målsättning är att inte ett enda olycksfall ska inträffa på byggarbetsplatsen fram till 2020”, säger Juutilainen.

”Det är glädjande att se att säkerhet också är en prioritet för projektledningen”, säger Laukkanen.

”Det finns emellertid alltid utrymme för förbättring – trots att vi vann upphör säkerhetsarbetet aldrig”, påpekar Juutilainen.

Även byggarbetsplatsen i Sökö klarade sig bra i tävlingen – under tävlingsperioden gjordes 263 säkerhetsobservationer och inga olyckor som ledde till personskador inträffade under granskningsperioden.

Den andra tävlingsperioden för 2019 pågår från juli till december.

*MVR-indikatorn beskriver säkerhetsaspekter som är i sin ordning och sådana som kräver förbättring. TR-indikatorn är en metod för att mäta säkerheten på husbyggen.

Fjärrvärmeledning byggs vid metrostationen i Stensvik: trafikarrangemang i omgivningen

Byggande av fjärrvärme inleds i Stensvik vid entrén från Stensviksvägen till den kommande metrostationen. Arbetet inleds under veckan som börjar den 23 september och beräknas vara färdigt senast i slutet av oktober.

Fjärrvärmeledningarna grävs under lättrafikleden i korsningen mellan Böljegången och Stensviksvägen. Körbanan för lätt trafik hålls öppen under arbetet genom att en körbro placeras över schaktet under arbetet.

Arbetet utförs av Fortums underleverantör som också ansvarar för trafikarrangemangen under arbetet.

Information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 22.8.2019

Styrelsen sammanträdde den 22 augusti 2019. På mötet behandlades en statusrapport över ägandet av första fasen från Gräsviken till Mattby och en statusrapport över HST:s underhåll.  HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av banan och stationerna på västmetroavsnittet och om service- och underhållsarbeten på dessa.

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen.  Styrelsen fick också en redogörelse för hur bygget av Esbovikens station fortskrider. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

Konsten som ska stärka stationernas identitet och attraktivitet på avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Konst i olika former blir en permanent del av stationens arkitektur på fem stationer.

Nästa möte hålls den 19 september 2019.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Västmetrocykelns sommarturné mellan stationerna – vinnaren i utlottningen är avgjord

På sommaren 2019 cyklade västmetrons kommunikationsavdelning i närheten av metrostationerna med en orange västmetrocykel, både runt stationerna som är i trafik och de som fortfarande är under uppbyggnad. Cykeln startade i mitten av juni och fortsatte rulla fram till mitten av augusti.

Syftet var att erbjuda invånarna ett tillfälle att ställa frågor om metrobygget.

”Vi vill erbjuda invånarna en möjlighet att fråga om hur bygget i andra fasen fortskrider. Det var också trevligt att cykla runt västmetrons byggplatser, våra byggplatser sträcker ju sig ända från Mattby till Stensvik”, säger Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör Satu Linkola.

”Cykeln är ett utmärkt sätt att ta sig till metron. I den andra fasen byggs fler anslutningspunkter för cyklar än för bilar”, säger Linkola.

Under cykelkampanjen kunde man delta i en utlottning genom att på västmetrons kanaler i sociala medier kommentera var man skulle vilja se västmetrocykeln eller ta en bild på cykeln och publicera den på Instagram.

Utlottningen är avgjord – vinnaren är Henrik Fröberg från Esbo.

”Det är verkligen skoj att Länsimetro Oy berättar om projektet och vad som är på gång på olika platser”, säger Fröberg.

Fröberg får en påse full av västmetroprodukter. I sin egen kommentar önskade han sig att västmetrocykeln skulle komma till Kaitans och hans önskemål uppfylldes under sommaren.

Andra deltagare i utlottningen ville att västmetrocykeln skulle komma till bl.a. Otnäs, Hagalund, Mattby och Västerkulla – fyra kommentarer ville till och med se västmetrocykeln i Åbo.