Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kysymyksiä länsimetron rakentamisesta ja omistamisesta

Matinkylä-Kivenlahti-osuus

Missä vaiheessa kakkosvaiheen rakennustyöt ovat?

Rakennusurakat ovat alkaneet kaikilla länsimetron Matinkylä-Kivenlahti – osuuden viidellä asemalla ja ratalinjalla, ja louhintaurakat on saatu päätökseen. Vuonna 2019 kilpailutetaan viimeiset 24:stä sivu-urakasta.

Metroaseman rakentaminen alkaa alhaalta runkotöistä, minkä jälkeen edetään talotekniikkaan ja useiden vaativien teknisten järjestelmien asentamiseen. Viimeiseksi aseman pinnat viimeistellään. Tällä hetkellä asemilla ovat käynnissä runkotyöt. Tarkemmat työvaiheet löytyvät Rakentaminen -osiosta. Sammalvuoren varikon rakentamisessa käynnissä ovat talotekniset työt.

Tunneliin rakennetaan ensin rakennekerrokset ja betonirakenteet. Erilaisia rakennetöitä seuraavat sähkö- ja LVI-asennukset. Loppuvaiheessa radan pohjalle asetetaan alussepelöinti ja pölkyt, minkä jälkeen tunnelissa ei enää voida ajaa rengaskalustolla. Viimeiseksi asennetaan kiskot sekä virtaa radalle syöttävä ratasähkö. Ratalinjalla merkittävimpiä käynnissä olevia työvaiheita ovat muottityöt, raudoitus ja betonointi. Ratalinjan taloteknisten urakoitsijoiden kanssa on solmittu urakkasopimukset ja työt käynnistyvät lähiaikoina.

Miksi metro rakennetaan Kivenlahteen asti?

Metro on investointi, jolla pohjustetaan kestävällä tavalla kaupungistumisesta johtuva kasvu pitkälle tulevaisuuteen. Espoo kasvaa vuoteen 2050 mennessä 70 000 uudella asukkaalla. Laadukas ja arkea sujuvoittava joukkoliikenne luo edellytykset kasvulle taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Maan alle toteutettu metro tekee mahdolliseksi käyttää tila maan päällä tehokkaasti. Matkaketjun ajatus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, kun palvelut sijoittuvat juuri sinne, missä ihmiset kulkevat.

Mitä kakkosvaihe maksaa?

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen tarkennetun hankesuunnitelman 19.3.2018. Tarkennettu rakentamisen kustannusarvio on  1 159 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeen kustannuksiksi tulevat rakentamisen aikainen kustannusnousu ja rahoituskustannukset. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden louhintatyöt alittivat budjetin noin 14 miljoonalla eurolla. Investointi-sivulta löytyy ajantasainen tieto.

Milloin metro Kivenlahteen valmistuu?

Hankesuunnitelman mukaisesti Matinkylä-Kivenlahti-osuus luovutetaan operaattorille vuoden 2023 aikana. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman tarkennuksen 19.3.2018.

Kuinka kauan kestää metromatka Kivenlahdesta Helsinkiin?

Arvioituja matka-aikoja:

Kivenlahti – Matinkylä: noin 10 min
Kivenlahti – Tapiola: noin 15 min
Kivenlahti – Rautatientori: noin 29 min
Kivenlahti – Hakaniemi: noin 31 min
Kivenlahti – Itäkeskus: noin 43 min

Voisiko länsimetron kakkosvaiheen rakentaa maan päälle maanalaisen metron sijaan?

Molemmat vaihtoehdot on hankesuunnitteluvaiheessa tarkasteltu. Matinkylä-Kivenlahti -osuus on kuitenkin päätetty toteuttaa maanalaisena ja molemmat tunnelit ja kaikki asemat on jo louhittu.

Nykyaikaisen metroaseman laajuus on noin 20 000 neliötä. Pääosa tiloista on matkustajalle näkymättömissä olevia teknisiä tiloja. Maan alle rakennettu metrorata asemineen jättää maanpäälliset alueet muuhun, mm. asumisen ja muun rakentamisen käyttöön. Espoon kaupunki kehittyy ja kasvaa metroasemien läheisyydessä ja metron päällä oleva tila tarvitaan kasvavan kaupungin tarpeisiin.  Metrolinjaus kulkee tiiviisti rakennetun asuinalueen läpi ja asemat sijoittuvat liikkumisen solmukohtiin palveluiden yhteyteen. Maanpäällinen vaihtoehto toisi mukanaan mittavat ja kalliit rakennustyöt katuverkkoon, kuten siltoja ja tunneleita. Myös liikenteen sujuvuus maanpinnalla heikentyisi, mikä aiheuttaisi ruuhkia autoliikenteelle. Nyt maanpintaan jääville osuuksille eli sisäänkäynneille ja kuiluille on niillekin ollut vaikea löytää tila rakennetusta kaupunkiympäristöstä. Lisäksi liityntäpysäköinnin ja bussiterminaalien järjestäminen maanalaisille asemille on huomattavasti helpompaa kuin maanpäällisiin ratkaisuihin.

Maanalaisen metron toimintavarmuus on parempi kuin maanpäällisen. Olosuhteet pysyvät vakiona vuodenajasta riippumatta. Maanalaisen linjan tuominen välillä maanpintaan ei myöskään ole mahdollista, koska avoimia tunnelin suuaukkoja tulisi lisää. Avoimet tunnelisuuaukot vaikeuttaisivat lämpötilojen hallintaa tunnelissa. Korkeuserot muodostuisivat myös ratageometrisistä syistä ongelmaksi.

Kakkoslinjan maanpäällinen metrolinjaus kulkisi liito-oravametsäalueella. Pintametron toteuttamien näillä alueilla ei olisi ollut mahdollinen.

Ruoholahti-Matinkylä-osuus

Mistä saan lisätietoja matkalipuista ja metroliikenteestä Matinkylään?

HSL (Helsingin seudun liikenne)  suunnittelee  ja hankkii toiminta-alueensa joukkoliikenteen, hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat, vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta sekä järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta.  Matkustajaliikenteeseen liittyviin kysymyksiin vastaa siis HSL.  HKL (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos) vastaa metroliikenteestä.

Länsimetro-projekti vastaa sekä ykkösvaiheen (Ruoholahti-Matinkylä)  että kakkosvaiheen  (Matinkylä-Kivenlahti) radan ja asemien rakentamisesta. Ykkösvaiheen rata ja asemat on luovutettu HKL:lle 3.10.2017. Länsimetro Oy jäi kuitenkin asemien ja radan omistajaksi. HKL vastaa metroliikenteestä sekä asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta ja raportoi siitä omistajalle eli Länsimetro Oy:lle. HKL liikennöi kahdella linjalla Vuosaaresta Matinkylään ja Mellunmäestä Tapiolaan. HKL myös omistaa metrojunat, raitiovaunut ja kaupunkipyörät. Liikenteen tilaa HSL.

Miksi länsimetron osuudella on lyhyemmät laiturit kuin kantametrossa?

Helsinki päätti metron automatisoinnista 2006, ja Länsimetron ykkösvaiheen hankesuunnitelma valmistui 2008. Omistajien eli Espoon ja Helsingin kaupunkien hyväksymä hankesuunnitelma määritteli laituripituuden. Ruoholahti-Matinkylä asemilla on 90 metriä pitkät asemalaiturit. Helsingissä kantametron laiturien pituus on 135 metriä.

Päätöksenteon historia löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.

Laiturien pidentäminen metron läntisellä osuudella tai pitemmillä junilla liikennöinti ei ole tarkoituksenmukaista, koska pidentäminen johtaisi mittaviin rakenteellisiin muutoksiin ja monilta osin lähes uudelleen rakentamiseen, kun esimerkiksi pelastusteiden mitoitusta tulisi suurentaa huomattavasti. Asemalaiturien pidentäminen ja pitkillä junilla liikennöinti johtaisi lisäksi myös asemien yhteydessä olevien huoltotilojen, palo-ovien, raiteenvaihtopaikkojen, vaihteiden, opasteiden ym. uusimiseen. Nämä rakennustyöt olisivat mittavia ja edellyttäisivät metroliikenteen keskeyttämistä todennäköisesti usean vuoden ajaksi.

Metron palvelukykyä ja kapasiteettia voidaan parantaa mm. vuoroväliä tihentämällä – tihentäminen onnistuu kulunvalvontajärjestelmiä kehittämällä.  Metroliikenteen automatisointi on kansainvälisesti yleinen tapa kapasiteetin lisäämiseksi. Lyhyemmällä aikajänteellä metron ruuhkaa on mahdollista helpottaa kevyemmillä toimilla, kuten täydentävällä bussiliikenteellä.

Vastaus yleisönosastokirjoitukseen: Metrolaiturien pidentäminen ei tarkoituksenmukaista

Mahtuvatko kaikki matkustajat junaan?

Metron uusi ajonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön joulukuussa 2012. Uusi asetinlaite mahdollistaa ajamisen 2,5 minuutin vuorovälillä. Aikaisemmin vuorovälin minimi oli 4 minuuttia. HKL siirtyi 2016 elokuussa 2,5 minuutin vuoroväliin.

Länsimetron liikenteen alkaessa siirryttiin koko metrossa 90 metrin mittaisiin kahden vaunuparin juniin. Ruuhkaliikenteessä vuorovälinä on 2,5 minuuttia, jolloin tunnin aikana on käytössä 96 vaunua nykyisen 90 vaunun sijaan. Samalla liikenteen palvelutaso paranee junien kulkiessa tiheämmällä vuorovälillä.

Käyttäjämäärien kasvaessa tarvitaan lisäkapasiteettia.  HKL vastaa metroliikenteestä ja HSL suunnittelee ja hankkii toiminta-alueensa joukkoliikenteen.

Millaiset Urheilupuiston aseman sisäänkäynnit ovat?

Urheilupuiston asema suunniteltiin yhden varsinaisen sisäänkäynnin varassa toimivaksi – sisäänkäynnin sijoittumista itä-länsi-akselille ohjasi käytön sujuvuus erityisesti suurten urheilutapahtumien yhteydessä, jolloin aseman tulee palvella turvallisesti normaalikäyttöä huomattavasti suurempia asiakasmääriä. Tammikuussa 2019 toiseksi sisäänkäynniksi päätettiin avata myös alun perin hätäpoistumistieksi tarkoitettu kulkureitti Jousenkaaren suunnasta. Hätäpoistumistien muuttaminen viralliseksi kulkureitiksi vaatii muutoksia mm. reitin esteettömyyteen. Suunnitelmat muutoksista on tehty, ja muutostyöt alkavat pian.

Mitä käyttöönottovaiheeseen liittyviin viranomaistarkastuksiin kuului?

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyivät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset hyväksyivät asemien ja ratatunnelien avaamisen matkustajaliikennettä varten. HKL tarkasti, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. Käytännössä rakennusvalvonnan työnä oli hyväksyä satojatuhansia sähköisiä dokumentteja. Pelastusviranomaiset tarkastivat omalta osaltaan metron turvallisuuden. Rakennusvalvonnat puolsivat metron avaamista matkustajaliikennettä varten 22.9.2017.

Millaisia asioita metron käyttöönotossa testataan?

Ennen metron käyttöönottoa on testauksilla ja yhteiskoekäyttökokeilla varmistettu, että metro toimii suunnitellusti.  Ennen testausten viimeistä vaihetta eli yhteiskoekäyttöä kunkin järjestelmän toimittaja testaa järjestelmän. Erilaisia järjestelmiä länsimetrossa on 52. Länsimetro suoritti lisäksi toimintakokeet. Tämän jälkeen on seurannut yhteiskoekäyttövaihe, joka asemittain kesti useita päiviä. Yhteiskoekäytössä varmistettiin metron turvallisuus ja kaikkien eri järjestelmien toimiminen yhdessä. Yhteiskoekäyttökokeet alkoivat Aalto-yliopiston asemalla lokakuussa 2016 jatkuen talven ja kevään aikana muilla asemilla. Niittykummun ja Matinkylän testaukset saatiin päätökseen toukokuussa 2017. Hankkeen aikataulusta on tiedotettu viipymättä testausten edetessä sen tiedon valossa, joka etenemisestä on ollut.

Miksi ykkösvaiheen valmistuminen viivästyi?

Metron viivästyminen johtuu siitä, että loppuvaiheen töille ja käyttöönottovaiheelle ei ollut varattu riittävästi aikaa. Länsimetro on paitsi Suomen suurin infrahanke, myös vaativa talotekniikka- ja automaatiohanke. Kokemusta näin suuren ja kompleksisen hankkeen käyttöönottovaiheesta ei ole ollut olemassa.

Näin ykkösvaihe rakentui

Miten länsimetron asemilla on otettu huomioon näkövammaisten esteettömyys?

Länsimetron asemalaitureihin on asennettu samanlaiset reunasta varoittavat merkinnät kuin Helsingin nykyisille metroasemille. Länsimetro kutsui näkövammaisten edustajia mukaan aseman esteettömyyskatselmukseen 2017 kesällä. Tässä yhteydessä näkövammaisten edustajat esittivät kantanaan, että varoitusraidan teho voi olla metrossa parempi sekä uusilla että vanhoilla asemilla.

Näkövammaisten käyttäjien turvaamiseksi onkin nyt HKL:n ja Länsimetron kesken sovittu, että laiturin reunaa noin metrin etäisyydellä seuraavaa keltaista varoitusraitaa pyritään täydentämään selkeämmän kosketusvaikutuksen tarjoavalla lisäraidalla tai -listalla.

Peruskorjatuilla nykymetron asemilla sekä uusilla Länsimetron asemilla on lisäksi kattavat kohokuvioidut ja jälkihohtavat lattiaopasteet ohjaamassa näkövammaisia käyttäjiä.

Mikä on Länsimetro Oy:n rooli ykkösvaiheen liikenteessä?

Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Ruoholahdesta itään kulkevan rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki ja tarkemmin Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL.

Länsimetro Oy:n tehtävänä on metrojärjestelmän ja infran omistajana varmistaa, että länsimetron metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan.

Länsimetro luovutti 3.10.2017 radan ja asemat HKL:lle liikennöintiä varten. Rata ja asemat teknisine järjestelmineen jäivät kuitenkin Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

HSL (Helsingin seudun liikenne) suunnittelee ja hankkii toiminta-alueensa joukkoliikenteen, hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat, vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta sekä järjestää lippujen myynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta.  HKL (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos) vastaa radan ja asemien ylläpidon ja huollon lisäksi metroliikenteestä.

Lisätietoja:

Länsimetro  rakentaa -blogi

Twitter

Facebook

Instagram