Nyheter

Väggarna runt Sökö stationsbygge tas bort veckorna 15–18

Plywoodväggarna runt byggarbetsplatserna för Sökö metrostation tas bort veckorna 15–18 och ersätts med tillfälliga gallerstängsel. Arbetet påverkar inte trafiken nära byggplatserna. Väggarna tas bort enligt följande:

  • Vecka 15: teknikschaktet på Övergårdsvägen
  • Vecka 17: Sökötorgets ingång
  • Vecka 18: Övergårdsvägens ingång

En del av väggarna har redan tagits bort i samband med anläggningsarbeten längs Sököleden.

Sökö metrostation har två ingångar: Sökötorgets ingång och Övergårdsvägens ingång. Teknikschaktet på Övergårdsvägen fungerar som rökevakuerings-, tryckutjämnings- och ventilationsschakt för stationen. Bredvid Sökötorgets ingång finns ytterligare ett teknikschakt som hör ihop med stationens system. Dessutom finns en servicetunnel och ett utrymningsschakt vid Sököleden.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Reservkraftstester på Kaitans metrostation

Den 30 mars kl. 8–16 kommer ett test av reservkraftaggregatet att äga rum på Kaitans metrostation. Testet kan orsaka lukt i omgivningen och eventuellt lite buller.

Testet görs för att säkerställa att reservkraftaggregatet fungerar som det ska. Läs mer om den pågående testfasen och se hur arbetet fortskrider: www.lansimetro.fi/sv/byggnation

Alla de nya metrostationerna och Mossbergets depå kommer att få egna reservkraftaggregat. Totalt kommer sex reservkraftaggregat att installeras på sträckan Mattby–Stensvik. Aggregatet startar automatiskt med några sekunders fördröjning vid avbrott i elförsörjningen till transformatorerna som matar el till stationernas system på grund av en störning eller till exempel ett landsomfattande elavbrott. Reservaggregaten har en effekt på 500 kilowatt, vilket är nog för att upprätthålla stationens mest säkerhetskritiska funktioner, till exempel belysning, högtalarsystem, utrymningshiss och passersystem. Aggregatet tryggar en säker användning och utrymning av stationen i händelse av elavbrott.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

 

 

 

Första testfasen är i gång – funkar kommunikationen mellan systemen och kontrollrummet?

Systemtester garanterar att de 52 olika system som installerats i västmetron fungerar planenligt och säkert under alla omständigheter. Dessa system kan beskrivas som västmetrons nervsystem som förmedlar signaler från olika funktioner till metrotrafikens hjärna, det vill säga HST:s kontrollrum i Hertonäs. På motsvarande sätt måste informationen nå ut från kontrollrummet till alla funktioner. Systemtesterna inleds med tester av enskilda komponenter och sedan går man vidare till allt större helheter, till exempel funktioner och system, stationer, mellan stationer och hela metroinfrastrukturen.

Kuvassa on työmiehiä työmaavaatteissa Keilaniemen metroasemalla.

Den första testfasen består av punkttester (I/O-tester). Genom dessa säkerställer man att varje enskild enhet, mätare och komponent i de 52 olika systemen är rätt installerad och fungerar den ska. Testningen är en viktig del av kvalitetssäkringen och ett måste innan man öppnar ett modernt kollektivtransportsystem för trafik.

I punkttesterna testar man att alla utgående (input) och inkommande (output) signaler från varje enhet fungerar. Signalen ska gå från enheten till systemcentralen och tillbaka. Signalen ska gå att spåra från enheten till en enhetscentral på stationen, vidare till det lokala kontrollrummet och slutligen till HST:s kontrollrum i Hertonäs. Avsnittet Mattby–Stensvik har tiotusentals sådana enheter. De första punkttesterna genomfördes i maj 2020 på Kaitans station och inriktades på VVS-ställdon. På Mossbergets depå är testfasen redan slutförd och hela byggprojektet klart.

Följ testernas status på webben

På vår byggsida har det sedan våren 2020 gått att följa hur ett antal utvalda bygg- och installationsarbeten fortskrider på stationerna och längs banlinjen med hjälp av grafik från vårt situationsrum. Nu kan du även följa hur testerna fortskrider. De första testerna som går att följa med situationsrummets indikatorer är punkttester av VVS-automationssystemen och fastighetsövervakningssystemet. Nya systemhelheter tillkommer allteftersom testningen fortskrider.

Exempel på punkttestning av VVS-automationen

Caverion Suomi Oy ansvarar för installation, testning och driftsättning av VVS-automationssystemet på västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik.

– Om till exempel fukt- eller temperaturförhållandena på stationsplattformen förändras styr automationen ventilationen för att återställa dem. Denna klimatövervakning omfattar nästan alla utrymmen på metrostationen. För underjordiska tekniska utrymmen är det kritiskt viktigt att övervaka förhållandena. För hög temperatur kan leda till att den tekniska utrustningen överhettas och orsakar driftstörningar. Med VVS-automationssystemet övervakar man ständigt temperaturen i stationens olika lokaler och håller den inom tillåtna gränser med kylning. Systemet övervakar även kylmaskinernas funktion och temperatur för att säkerställa tillräcklig kylenergi och en fungerande kylning i alla lägen, berättar automationsspecialist Juha-Matti Välimaa från Caverion Suomi Oy om VVS-automationen betydelse för metrons säkerhet.

VVS-automationssystemet inbegriper totalt 9 900 punkttester. Vid utgången av februari 2021 var 5 150 tester slutförda. Med punkttesterna kontrollerar man de installerade enheternas kommunikation med kontrollrummet, till exempel att ventilationssystemets brandspjäll fungerar och att signalen når fram och visas på rätt sätt i kontrollrummet när brandspjällen är öppna eller stängda. Brandspjällen kan stängas för att hindra rökspridning via ventilationskanalerna i händelse av en brand. Det finns flera hundra brandspjäll längs avsnittet Mattby-Stensvik.

Exempel på punkttestning av fastighetsövervakningen

Hitachi ABB Power Grids ansvarar för installation, testning och driftsättning av fastighetsövervakningssystemet på västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik. Systemet används i kontrollrummet för realtidsövervakning av metrostationer, ban- och servicetunnlar, utrymningsschakt, stationsdörrar, hissar, rulltrappor, belysning, brandgasventilation och larmfunktioner. I nödsituationer utlöser systemet automatiska larm och säkerhetsåtgärder.

Fastighetsövervakningssystemet inbegriper totalt 23 000 punkttester, varav 14 140 var slutförda vid utgången av februari 2021. Fastighetsövervakningssystemets punkttester kontrollerar att informationen från de installerade övervakningsenheterna hamnar på rätt plats i kontrollrummets databas och skärmar. Samtidigt testar man att kontrollrummets kommandon når fram till enheterna. I praktiken testar man till exempel att data från temperatur-, flödes- och röksensorerna stämmer när de visas i kontrollrummet.

Testningen fortskrider från enskilda komponenter till hela metroinfrastrukturen

Efter punkttesterna utförs funktionsprövning av enskilda funktioner, till exempel ventilation. Systemtesterna säkerställer att varje system fungerar som planerat, till exempel att det går att reglera ventilationen på det sätt som anges i planerna. Dessa tester följs av justeringar av bland annat luftvolymen och mätningar för att kontrollera att rätt mängd luft kommer från rören. Denna fas följs av stationsspecifik provdrift där man till exempel testar att fastighetsövervakningssystemet fungerar ihop med de övriga systemen på stationen. Efter de stationsspecifika testerna går man vidare till att verifiera stationsgemensamma funktioner, till exempel brandvattenledningar på stationerna och banlinjen. Sist testar man hur systemen fungerar vid olika exceptionella situationer som bränder, strömavbrott av olika längd och översvämningssituationer. Vissa av testerna är kopplade till metrons styrsystem och utförs därför igen i samband med testningen av övriga metrosystem. Vi kommer att berätta mer om de olika faserna i takt med att testerna fortskrider.

Byggprojektet Mattby–Stensvik är slutfört när Länsimetro efter att alla tester och myndighetsinspektioner är klara överlämnar samtliga fem stationer och spårinfrastrukturen inklusive tillhörande system till trafikoperatören HST år 2023. Beslutet om när trafiken kan inledas fattas av HRT, dvs. samkommunen Helsingforsregionens trafik.

when metro traffic can begin.

Smygtitt på metrobygget: Löparna framme i Stensvik

Konst i olika former blir en del av arkitekturen på alla metrostationer mellan Mattby och Stensvik. Tanken är att göra stationerna mer attraktiva och trivsamma samt ge dem en egen karaktär. Stationerna förses med konstverk i olika former: ljus, ljud, målningar och skulpturer. Huvudstationen i Stensvik har fått en skulptur av Kalle Mustonen med namnet Löparna (Kulkijat). I veckan installerades skulpturen på sin plats på stationsplattformen och kommer därefter att skyddas tills dess att byggarbetet är klart.

Kuvassa näkyy kaksi oranssia hahmoa metrolaiturilla, joka on vielä työmaa.
Löparna på sin plats på Stensviks metrostation. Skulpturen installerades i början av mars 2021. Foto: Kalle Mustonen

Slutstationens signaturkonstverk består av två cirka två och tre meter höga träfigurer. De humoristiska figurerna springer i mitten av stationsplattformen. Figurerna är sympatiska och tål tidens tand. Ett konstverk i trä ger värme och skapar en kontrast till stationens ljusa nyanser. ”Det var mer jobb än jag hade väntat mig att behandla skulpturens yta. Men jag ville inte göra några kompromisser och resultatet märks i ytans levade känsla”, berättar konstnären Kalle Mustonen om arbetet med Löparna.

”Det känns otroligt givande att slutföra ett så långt projekt och att få se Löparna i sin rätta miljö på Stensviks station. Att skapa konst för en metrostation är lite annorlunda, för nu är skulpturen klar på sin plats men invigningen får vänta. Det är bara några arbetare som har sett skulpturen. En annan skillnad är att det är det är svårt att bilda sig en uppfattning om metrostationens storlek. Även om stationsplattformen fysiskt har en viss längd ändrar till exempel stationsplattformens belysning upplevelsen av utrymmet. Jag blev positivt överraskad av hur väl min hantverksskulptur och den nästan futuristiska belysningen fungerade ihop. Tillsammans skapar de ett retrofuturistisk sceneri”, beskriver konstnären Kalle Mustonen sina tankar kring konstverket och dess installation och slutförande.

En namntävling kommer senare att hållas för skulpturen.

Läs mer och ta en titt på konstverken på de andra stationerna.

Titta även på en video om konstverken.

Landskapsanläggning vid Sököledens byggplatsområde 15.3–31.5.2021

Anläggningsarbeten kommer att pågå från den 15 mars fram till slutet av maj vid byggplatsen för Sökö metrostation på Sököleden. Miljön i byggplatsområdet restaureras och landskapsarbeten utförs i enlighet med miljöplanen. Sököleden kommer att få en gång- och cykelled med belysning. Samtidigt kommer byggstängslet att avlägsnas och ett nytt gallerstängsel att byggas runt området.

På Sököledens byggplats finns en servicetunnel och ett utrymningsschakt som byggarbetarna använder för att komma till byggplatsen under byggprojektet. När metron blir klar kommer Sököledens servicetunnel att nyttjas sporadiskt i samband med underhållsarbeten på Sökö station. Utrymningsschaktet behövs för metrons säkerhet. Via schaktet kan passagerarna ta sig ut ur metrotunneln i händelse av en nödsituation. Metroavsnittet Mattby–Stensvik har nio utrymningsschakt.

Ilmakuva Soukanväylän metrotyömaasta.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 18.2.2021

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Verkställande direktören presenterade den allmänna utvecklingsplanen för metrons kapacitet och driftsäkerhet som blev klar i december 2020. Planen presenterar olika metoder för att öka passagerarkapaciteten. Planen är framtagen av HST, HRT, Länsimetro Oy och Esbo stad och lägger fram olika metoder att öka metrons kapacitet i olika scenarier och förbättra driftsäkerheten. Den främsta sättet att öka passagerarkapaciteten är tätare turintervaller.

Mer information finns på Helsingfors stads webbplats (på finska): Metron matkustajamäärät kasvavat – kuljetuskapasiteettia parannetaan | Helsingin kaupunki

Planen på finska: metron_kapasiteetin_yleissuunnitelma.pdf (hel.fi)

Verkställande direktören presenterade en lägesrapport om förnyandet av samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy och HST. Samarbetsavtalet mellan Länsimetro och HST från 27.11.2019 gäller fram till dess att metroavsnittet Mattby–Stensvik tas i bruk. Förhandlingarna om avtalets fortsättning har inletts och avtalsgruppen sammanträder regelbundet. Målet är att nå ett nytt avtal under 2021. I enlighet med avtalet rapporterar HST till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning på avsnittet Gräsviken–Mattby samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Verkställande direktören gick igenom coronasituationen på byggplatserna. Antalet nya fall av coronasmitta på byggplatserna för avsnittet Mattby–Stensvik har minskat och samtliga byggplatser är för närvarande öppna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik samt tidtabellen för Länsimetro Oy:s bokslut. Städernas koncernsektioner planerar att behandla bokslutet i april, vilket skulle innebära att bolagsstämman kan äga rum i maj. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Verkställande direktören presenterade projektets målutfall för 2020.

Nästa styrelsemöte hålls 25.3.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Grävarbeten på Övergårdsvägen veckorna 9–10 – bara en körfil öppen

I början av mars 2021, veckorna 9–10, utförs grävarbeten i samband med reparation av avloppsrör vid teknikschaktet för Sökö metrostation på Övergårdsvägen. Grävarbetena förutsätter avvikande trafikarrangemang vid schaktet på Övergårdsvägen. Endast en körfil är öppen medan arbetet pågår. Adressen till teknikschaktet är Övergårdsvägen 30.

Teknikschaktet på Övergårdsvägen fungerar som rökevakuerings-, tryckutjämnings- och ventilationsschakt för Sökö station. Schaktbyggnadens höjd beror på att man tagit hänsyn till eventuellt framtida byggande i området. Då måste schaktbyggnaden på grund av bland annat rökevakueringen vara högre än andra byggnader. I slutet av byggfasen kommer schaktets konstruktioner att anpassas för att smälta in i omgivningen.

Ilmakuvassa Soukasta näkyy Länsimetron Soukan metroasemaan kuuluva Yläkartanontien tekniikkakuilu.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Byggstängsel borttagna vid Övergårdsvägens teknikschakt

Byggstängslen på skogssidan av Övergårdsvägens teknikschakt som hör till Sökö metrostation togs bort veckorna 3–4 och byggandet av ett permanent stängsel har inletts. Byggstängslet mot vägen blir kvar tills vidare. Arbetet med stängslen påverkar inte trafiken på Övergårdsvägen.

Teknikschaktet på Övergårdsvägen fungerar som rökevakuerings-, tryckutjämnings- och ventilationsschakt för Sökö station. Schaktbyggnadens höjd beror på att man tagit hänsyn till eventuellt framtida byggande i området. Då måste schaktbyggnaden på grund av bland annat rökevakueringen vara högre än andra byggnader. I slutet av byggfasen kommer schaktets konstruktioner att anpassas för att smälta in i omgivningen.

 

Ilmakuvassa Soukasta näkyy Länsimetron Soukan metroasemaan kuuluva Yläkartanontien tekniikkakuilu.
Kuva: Iiro Mikola, Optivision Oy

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Videoutflykt till västmetrons hemliga vrår

Djupt nere i berget i södra Esbo byggs en av världens mest avancerade och säkra metrolinjer. Vi har tagit fram en video som tar dig med på en underjordisk resa till byggplatsen för Finno metrostation. Bara cirka en tredjedel av metrostationens utrymmen är öppna för passagerarna: plattformsområdet, hissarna, rulltrapporna och ingångarna. Två tredjedelar består av utrymmen som passagerarna aldrig ser. Här finns all den el- och VVS-teknik och alla de olika system som en modern metro behöver och som gör västmetron till en av världens mest avancerade och säkra metrolinjer. Läs mer om metrobygget.

Videon nedan tar dig med på en tur genom västmetrons hemliga utrymmen som är dolda för passagerarnas ögon (video på finska)

Resan genom västmetrons hemliga utrymmen ger dig en unik möjlighet att uppleva det underjordiska metrobygget. En version utan texter finns också på Youtube

 

I västmetroprojektet byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget. Även Metrons andra fas går helt och hållet under jord i två parallella tunnlar.

Smygtitt på metrobygget: Konstverken börjar ta form på stationerna

Konst i olika former blir en del av arkitekturen på alla metrostationer mellan Mattby och Stensvik. Tanken är att göra stationerna mer attraktiva och trivsamma samt ge dem en egen karaktär. Stationerna förses med konstverk i olika former: ljus, ljud, målningar och skulpturer. Läs mer och ta en titt på konstverken.

Nu har flera av stationerna fått sina konstverk. Nedan kan du ta en titt på hur det ser ut.

Kuvassa näkyy Leena Nion Haavekuvia-teos, jonka paneeleissa on mm. joutsen, kukka ja simpukka.

Finno station har fått ett figurativt konstverk av Leena Nio med namnet ”Haavekuvia” (Drömbilder), vars paneler redan har installerats vid stationsplattformen. Verket med havstema skildrar detaljer från naturen vid havsstränderna. Du kan följa arbetet med Nios verk på Instagram: https://www.instagram.com/leena.nio/

Kuvassa näkyy Antti Tantun Juurtuminen-teoksen juuria metrolaiturin seinässä.

På Kaitans metrostation finns Antti Tanttus konstverk ”Juurtuminen” (Rotfäste) redan installerat. Det grafiska verket skildrar ett nätverk av rötter som löper längs nästan hela plattformsområdet. Du kan följa Tanttu på Instagram: https://www.instagram.com/anttitanttu/

Kuvassa näkyy Taneli Rautiaisen Sfäärit-teoksen valaistusta.

Taneli Rautiainens ljuskonstinstallation ”Sfäärit” (Sfärer) lyser upp Sökö metrostation. Verket består av fyra olika element – sfärer – som finns vertikalt utplacerade i metrostationens olika delar från plattformsområdet till biljetthallen. Installationen består av ljusarmaturer och metallkonstruktioner som påminner om bergsskärningar. 

Kuva on havainnekuva Espoonlahden metrolaiturilta, jossa näkyy Hans Rosenströmin Varjot veden pinnalla-teosta.

Esbovikens station kommer att få ett ljus- och ljudverk av Hans Rosenström med namnet ”Varjot veden pinnalla” (Skuggor vid vattenytan). I taket vid plattformens mitt projiceras ett ljusmönster som rör sig långsamt och påminner om ljus som reflekteras genom vattenytan. En nynnande, tyst människoröst är en del av verket. Ljuden till verket spelades in vid årsskiftet. Du kan följa Rosenström på Instagram: https://www.instagram.com/hans.rosenstrom/

Även Kalle Mustonens skulpturer ”Kulkijat” (Vandrarna) är nu på väg till Stensviks metrostation. Verket består av två stycken två respektive tre meter höga humoristiska träfigurer i mitten av metroplattformen. Du kan följa Mustonen på Instagram: https://www.instagram.com/kmustonen/

Kuvassa näkyy kaksi oranssia osaa Kalle Mustosen Kulkijat-veistoksesta.

På våra byggsidor kan du med grafik från vårt situationsrum följa hur ett antal utvalda bygg- och installationsarbeten fortskrider på stationerna och längs banlinjen (på finska). Där ser du även exempel på slutförda installationsarbeten och pågående tester.