Organisation och beslutsfattande

Ägarstyrning och bolagsstämma

Länsimetro Oy är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors. Esbo och Helsingfors koncernsektioner ansvarar för bolagets ägarstyrning. Ägarstäderna följer principerna i aktieägaravtalet och utövar högsta beslutanderätt på bolagsstämman. Städerna har avtalat om en ömsesidig kostnadsfördelning så att båda parterna står för de kostnader som uppstår på deras områden på respektive sida av gränsen. Städernas andelar fördelas så att Esbo stads andel är 83,5 procent och Helsingfors 16,5 procent.

Ägandet, underhållet och förvaltningen av Västmetron täcks av de administrations-, underhålls- och finansieringsvederlag som betalas av ägarna. Länsimetro Oy har inte som uppgift att generera vinst.

Styrelsen

Styrelsen driver Länsimetro Oy:s verksamhet. Styrelsen består av 6 ledamöter som utses av ägarna. Styrelsen sköter om bolagets förvaltning och att verksamheten utförs på vederbörligt sätt. Dessutom ansvarar styrelsen för att bolagets bokföring och finansövervakning är arrangerat på vederbörligt sätt. Styrelsen har i uppdrag att säkerställa att Länsimetro Oy:s uppgifter utförs och att stöda den verkställande direktörens arbete. Styrelsen sammanträder i regelbundna möten enligt ett i förväg överenskommet schema. Vid behov kallar man in till extra möten mellan mötena. Styrelsen beslutar om alla åtgärder för vilka de befogenheter som ges till verkställande direktören inte är tillräckliga. Dessutom ska styrelsen besluta om övriga viktiga frågor som rör bolagsverksamheten.

Styrelsemedlemmar:
– Olli Isotalo, Esbo stads stadsmiljödirektör, styrelseordförande
– Kari Pudas, teknisk chef, Helsingfors stad, vice styrelseordförande
– Hannu Järvinen, fullmäktigeledamot, Esbo (Sannf)
– Hannele Kerola, fullmäktigeledamot, Esbo (SDP)
– Kimmo Oila, fullmäktigesuppleant, Esbo, (Saml)
– Ari Konttas, finansieringsdirektör, Esbo stad

Styrelsens sekreterare:
– Timo Kuismin, juridisk direktör, koncernförvaltningen, Esbo stad

Verkställande direktören

Styrelsen har utsett bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören ansvarar för att driva bolagets operativa verksamhet och rapporterar till styrelsen. Styrelsen har bemyndigat den verkställande direktören att fatta beslut om bolaget med vissa befogenheter i euro. När den verkställande direktörens befogenheter blir överskridna tas ärendet alltid upp till styrelsen för beslut.

Matias Johansson fungerar som verkställande direktör.

Ledningsgruppen

En ledningsgrupp där alla ansvarsområden är representerade (ägande, byggande, ekonomi och administration), stöder den verkställande direktören.

Experter

Organisationen för Länsimetro Oy har enligt funktioner fördelats mellan fyra ansvarsområden: Ägande, Byggande, Ekonomi och Administration. Bolaget vill vara känt som en expertorganisation. Länsimetro Oy har omfattande erfarenhet av att bygga ett modernt metrosystem tack vare Västmetrobyggprojektet, samt stark kompetens inom livscykelunderhåll. Länsimetro Oy är ett bolag som i bakgrunden till kollektivtrafikoperatörer gör metron till ett attraktivt transportmedel. I nuläget arbetar 16 experter i bolaget.

Länsimetro-koncernen

Länsimetro Oy har fem dotterbolag som det äger till 100 %:

  • Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali
  • Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti
  • Kiinteistö Oy Kivenlahden Liityntäpysäköinti
  • Kiinteistö Oy Espoonlahden Bussiterminaali
  • Sammalvuoren metrovarikko OY

Länsimetro Oy äger dessutom en del av Tapiolan keskuspysäköinti Oy.

Verksamheten i samtliga dotterbolag och intressebolag är relaterad till anslutningstrafiken som stödjer Västmetrons metrotrafik och metrodepå. Bolagen har ingen egen personel: Länsimetro Oy:s personel ansvarar för bolagens administrativa uppgifter.

 

Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti erbjuder tjänster för anslutningsparkering vid Mattby metrostation. Länsimetro Oy äger en kvot av tomterna och den på tomten uppförda parkeringsanläggningen för anslutningsparkering tillsammans med övriga tomtägare enligt ett gemensamt avtal om besittningsdelning. Aimo Park Finland Oy (tidigare Q-Park) erbjuder tjänsterna för anslutningsparkering i Mattby.

Länsimetro Oy äger dessutom fastigheten Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali. Bolaget betjänar busstrafikens bussoperatörer och passagerare. Bolaget äger en kvot av tomterna och kollektivtrafikens terminalutrymmen som byggts på tomten. Samkommunen HRT ansvarar för passagerartrafikens tidtabeller och arrangemang för både anslutningslinjerna och metrotrafiken. Parterna samarbetar med köpcentret Iso Omenas ägare, Citycon Oyj.  Are Oy ansvarar för fastighetsunderhållet av funktionerna i Mattby.

Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti erbjuder tjänster för anslutningsparkering för Stensviks framtida metrostation. Enligt ett hyresavtal innehar Länsimetro Oy en tomt på vilken en parkeringsanläggning som ska ägas och förvaltas av Länsimetro, kommer att byggas.

Syftet med Kiinteistö Oy Espoonlahden bussiterminaali är att erbjuda tjänster relaterade till driften av kollektivtrafiken till Esbo stads bussoperatörer och till allmänheten som använder lokalerna när de reser med Esbos kollektivtrafik.

Sammalvuoren Metrovarikko Oy ansvarar för affärsverksamheten metrodepå i Mossberget, Esbå. Bolaget äger och förvaltar depåfastigheten, inklusive dess underjordiska anläggningar. Metrodepån betjänar metrotrafiken och är i helhet uthyrd för användning av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.

 

Genom sitt innehav verkställer Länsimetro Oy de förpliktelser om anslutningstrafik som bolaget har för Hagalunds metrostation.  Bolaget äger 370/2100 A-aktier i Tapiola keskuspysäköinti Oy (ägande 18%).  Bolagets övriga största ägare är Tapiolan Toimitalo Oy, Esbo stad och Kiinteistö Oy Biens. Aimo Park Finland Oy (tidigare Q-Park) erbjuder tjänsterna för anslutningsparkering i Hagalund.