Så byggdes första fasen

Bygget av första fasen inleddes 2009. Schaktningsarbetena slutfördes 2014.  Man byggde 15 vertikala schakt, 9 hallar för spårbyte och 54 förbindelsetunnlar mellan två tunnlar. 52 olika tekniska system installerades, bl.a. passerkontroll, säkerhetsautomation, branddetektionssystem och reservkraftanläggningar. Cirka 10 000 kubik betong har gjutits på alla stationer. Perrongen är 90 lång och 12–16 m bred. Ungefär lika mycket utrymme har reserverats för tekniska system på flera våningar i perrongens båda ändar. På denna bild har Hagalunds metrostation placerats ovanpå Olympiastadion. Ventilationsschakten är ungefär lika höga som stadiontornet. Stationshallen täcker nästan hälften av idrottsplanen. Åtta stationer och en bansträcka på totalt 28 kilometer byggdes.

Den byggda metron är större än den som fastställdes i projektplanen

Om västmetrons första fas endast hade genomförts i den omfattning som beskrevs i projektplanen, hade kostnaderna varit cirka 933 miljoner euro och budgetövertrasseringen totalt under 10 procent i relation till den indexreglerade projektplanen. I jämförelse med omfattningen i projektplanen och med beaktande av riskreserven avviker inte kostnaderna för västmetron avsevärt från budgeten.

Under bygget förändrades omfattningen av arbetena i västmetroprojektets första fas mycket jämfört med projektplanen. Genom ändringarna förbättrade man metron och anpassade den till den nya stadsstrukturen, men ändringarna påverkade också de totala kostnaderna för projektet. De totala kostnaderna för avsnittet Gräsviken–Mattby beräknas uppgå till 1 186 miljoner euro enligt en kalkyl som även innefattar de projekt som ska utföras i stationens omgivning till exempel i Mattby. Den indexreglerade budgeten för projektet enligt omfattningen i den ursprungliga projektplanen (2008) är 849 miljoner euro (projektplan 714 miljoner euro + indexreglering 138 miljoner euro).

De tekniska utrymmenas omfattning ökade med över hälften när exempelvis antalet nödvändiga kanaler för brandgasventilation växte och de fastighetstekniska systemen under perrongerna lyftes upp för att minska risken för eventuella vattenskador.  En viktig förbättring för resenärerna var den tillgänglighet man beslöt att genomföra vid alla ingångar. I projektplanen hade man bara planerat en tillgänglig ingång per station. Dessa förbättringar ökade stationernas byggnadskostnader, som stod för de största kostnadsförändringarna i hela projektet.

Kostnaderna påverkads också av ändringarna och utvecklingen av stadsmiljön kring stationerna. Till exempel storleken på den ovanjordiska byggnaden vid Björkholmens station växte avsevärt när en ingång på andra våningen förbereddes. Förändringen beaktades stadens planer på att bygga en väg mellan stationsbyggnaden och Västerleden.

Tester gjordes för att försäkra sig om metrons säkerhet

Innan metrons första fas togs i drift utfördes olika tester och gemensam provdrift för att säkerställa att metron fungerade planenligt. 2016 inleddes testfasen som pågick fram till att myndighetskontrollerna startade på sommaren 2017. I slutet av september 2017 överläts stationerna och banan med räddningsverkens tillstånd till HST som började förbereda den för passagerartrafik. Den 22.9 gav Esbo och Helsingfors byggnadstillsynsmyndigheter tillstånd att inleda passagerartrafik på västmetroavsnittet. Den 3.10 överlämnade Länsimetro Oy stationerna och banan till HST. De åtta stationerna och banan, inklusive tekniska system, ägs fortfarande av Länsimetro Oy.  HST rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten på avtalat sätt. Passagerartrafiken till Mattby inleddes 18.11.2017.

I de gemensamma testerna var fastighetsövervakningssystemet ett av de viktigaste testade systemen. Fastighetsövervakningssystemet övervakar funktionerna i andra system, såsom ventilation, passerkontroll, pumpstationer, hissar, rulltrappor, brandvarnare och rökidentifikation. Systemet övervakar all utrustning och alla system som säkerställer säkerhet och funktion. Alla apparater testades separat och funktionen säkerställdes innan helheten kunde testas.  Västmetron tekniska system är nu en del av den befintliga metrons system.

Utmärkt säkerhet på bygget

Vid byggandet av västmetrons första fas fästes särskild uppmärksamhet vid säkerheten i alla byggskeden.  Med beaktande av projektets omfattning och längd låg säkerheten på en utmärkt nivå.  I samarbete med räddningsverken ordnades totalt 34 räddningsövningar, där man övade räddning i byggförhållanden under uppbyggnad och schaktning.