Entreprenaden för brytningen av Stensviks station och bantunnlarna vanns av Kalliorakennus-Yhtiöt

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy vann entreprenaden för brytningen av Stensviks station och bantunnlarna för Länsimetros sträcka Mattby–Stensvik. Kalliorakennus kommer att utföra brytningen av Stensviks station och ca 2 km av en parallell dubbeltunnel, spårbyteshallen och de nödvändiga schakt som mynnar ut på markytan. Värdet på entreprenaden uppgår till 26,3 miljoner euro och den kommer att inledas under december.

– Brytningen av sträckan Mattby–Stensvik fortsätter med stationerna och bantunnlarna. Brytningsarbetena fortsätter till slutet av 2017, berättar Länsimetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Nya stationer på den sju kilometer långa sträckan från Mattby till Stensvik är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. En underjordisk depå ska byggas i Mossberget. Sträckan öppnas för trafik 2020. Trafiken till Mattby inleds den 15 augusti 2016.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Vattenavbrott vid Tyskasbågen 5-6.2015

Schaktningsentreprenör Destia Oy gör ändringsarbeten i stamvattenledningen vid Tyskasbågen och till följd av detta blir det avbrott i vattendistributionen 5.12 kl. 23.00 – 6.12 kl. 13.00.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer 040 637 5377
Byggarbetsplatschef Esa Juhantila, Destia Oy, esa.juhantila(at)destia.fi
Länsimetros responsnummer, vardagar kl. 9–15 tfn 050 377 3700

Brytningsarbetet vid Stensviks metrostation och bantunnel inleds

Entreprenaden med Stensviks metrostation och bantunnel inleds snart. Brytningsentreprenören för stationen och bantunneln är Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Arbetet inleds omedelbart efter att brytningen av arbetstunneln blivit klar i november–december.

Byggplatsområdet vid Stensviksvägen utvidgas så att Stensviksvägen stängs för trafik mellan Stensviksgatan och Havsströmmen från 4.1.2016. Här byggs en ingång till metron vid Stensviksvägen. Bil- och busstrafiken styrs till en undantagsrutt enligt kartan nedan. På det stängda området finns ingen busstrafik. Busshållplatserna vid Stensviksvägen och Havsströmmen är i normalt bruk. Dessutom kommer två nya hållplatser till Havsströmmen. Leden för fotgängare och cyklister vid Stensviksvägen styrs förbi byggplatsområdet. Havsströmmen får också nya trafikljus vid övergångsstället.

Det andra byggplatsområdet finns intill den tillfälliga hundparken, där det byggs en ingång till metron vid Stensvikstorget. Arbetet inleds med jordschaktningsarbeten. Hundparken kommer att finnas på området väster om byggplatsen. Hundparken får ett permanent område i Bruksbacken sommaren 2016.

De tillfälliga trafikarrangemangen gäller under hela byggnadstiden fram till 2020.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen
Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må–fre 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–22, lö 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• må–fre 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–7)
Sprängningar i tunneln
• må–fre 7–22 och lö 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må–fre 7–22 samt helger 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: må–fre 22–7 och under helgerna
22–9
Sprängsten transporteras till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Sprängningar utförs 1–3 gånger per dygn. Brytning pågår uppskattningsvis fram till slutet av 2017.

På Länsimetros uppföljningstjänst kan man se banlinjerna samt var stationer och schakterna är belägna. På tjänsten kan man även följa brytningens framskridande.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy arbetsledare Meeri Kaartinen, meeri.kaartinen(at)kalliorakennus.fi
Byggarbetsplatsens journummer, tfn 050 342 2461

Kivenlahti työmaa

Spontningsarbeten i Mattby 28.10–4.11

Spontningen i anslutning till gatubyggandet av östra änden av Finnviksvägen pågår från onsdag 28.10.2015 i cirka en vecka framåt. Ur marken avlägsnas existerande sponter och nya sponter slås för ledningsschakt. Arbeten som eventuellt förorsakar buller utförs på vardagar mellan kl. 7 och 18.

Vi beklagar de eventuella störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:

Esa Virtanen, Lemminkäinen Infra Oy, puh. 0400 404 201

SRV Rakennus Ab vann tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen

Länsimetros tävling Den säkraste metrobyggarbetsplatsen vanns av SRV Rakennus Ab:s byggentreprenad för Björkholmens station. Granskningsperioden varade från början av året till slutet av juni. Tävlingen ordnas halvårsvis och alla pågående entreprenader deltar i den.
De pågående entreprenaderna i västmetroprojektets tävling i byggarbetsplatssäkerhet bedömdes utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning (MVR, bedömning och utveckling av säkerhetsnivån på mark- och vattenbyggarbetsplatser). De entreprenadspecifika MVR-mätresultaten hade en vikt på 80 procent och olycksfrekvensen en vikt på 20 procent vid bedömningen av prestationerna under tävlingssäsongen.

Fokus under tävlingssäsongen låg på MVR-mätningarna. Entreprenören utför varje vecka en MVR-mätningsrunda, där det rådande läget och säkerhetsnivån på byggarbetsplatsen bedöms. Kontrollerna varje vecka tar fram arbetsplatsens eventuella säkerhetsbrister, men ger samtidigt erkännande för saker som är i ordning.

Till arbetsplatsen överlämnades vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Länsimetrons byggprojekt, en förgylld rälsskena. Vandringspriset utdelades nu för tionde gången.

Brytningsarbeten vid Sökö metrostation och bantunnel inleds

Brytningen av arbetstunneln i Sökö är nästan klar. Brytningsarbetet inleddes i januari 2015. Efter brytningen av arbetstunneln kommer brytningen av Sökö metrostation och bantunnel att påbörjas. Brytningsentreprenören för stationen och bantunneln är Skanska Infra Ab. Arbetet inleds omedelbart efter att brytningen av arbetstunneln har blivit klart i oktober.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:
Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må–fre 7–18 (tysta arbeten även 18–22, lö 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• må–fre 7–18 (tysta arbeten även 18–7)
Sprängningar i tunneln
• må–fre 7–22 och lö 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må–fre 7–22 samt helger 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: må–fre 22–7 och under helgerna
22–9
Sprängsten transporteras till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Vi utför 1–3 sprängningar per dygn.

På Länsimetros uppföljningstjänst på webbplatsen kan man se banlinjerna samt var stationer och schakterna är belägna. På tjänsten kan man även följa brytningens framskridande.

Ett informationsmöte kommer att anordnas på Sökö skola (Sökögränden 5) på tisdagen den 6 oktober kl. 18.00 där de boende informeras om projektet och brytningarna.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Skanska Infra Ab, ansvarig arbetsledare Lauri Harri, lauri.harri@skanska.fi , jourtelefon 24 h tfn 050 560 9092
Västmetrons responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Skanska Infra vann brytningsentreprenaden av stations- och bantunnlar för Länsimetros andra etapp

Skanska Infra Ab vann upphandlingen om den första brytningsentreprenaden av stations- och bantunnlar för Länsimetros sträcka Mattby–Stensvik. Skanska kommer att utföra schaktningen av Sökö station och ca 1,5 km av en dubbeltunnel, spårbyteshallen och de nödvändiga schakter som mynnar ut på markytan. Värdet på entreprenaden uppgår till 26,9 miljoner euro och den kommer att inledas under oktober.

– Byggandet av Länsimetro från Mattby till Stensvik fortgår enligt planerna. Metron gör det möjligt för stationsområdena att utvecklas och ansluter Hagalund, Mattby och Esbovikens centrum till metrotrafiken, konstaterar styrelseordförande för Länsimetro Ab och Esbos tekniska direktör Olli Isotalo.

– Entreprenaden är en del av en större projekthelhet och fortsättning till det samarbete som vi inledde redan 2011. Samarbetet har omfattat bl.a. brytningsentreprenaderna för metro- och förbindelsetunnlarna på Hagalunds station samt schakterna i samband med dessa samt byggnadsarbeten på tunnelsträckan Gräsviken–Drumsö. Vidare ansvarar Skanska för de pågående byggnadsarbetena vid Kägeluddens och Drumsö metrostationer, berättar vd för Skanska Infra Ab Ari Huovila.

Samtidigt den 24 september tecknades även två andra avtal. Länsimetros bergtekniska uppföljningssystem kommer att levereras av Suomen Malmi Ab. Avtalets värde är 580 000 euro. Finnrock Ab valdes till utförare av fastighetsbesiktningar och vibrationsuppföljningar på brytningens influensområde. Avtalets värde är 250 000 euro.

Brytningen av arbetstunnlar på sträckan Mattby–Stensvik inleddes i december 2014. Efter att arbetstunnelentreprenaderna har blivit klara inleds brytningen av stationerna och bantunnlarna. Arbetet beräknas fortsätta till senare delen av 2017. Sträckan Mattby–Stensvik är sju kilometer lång. De nya stationerna på sträckan är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Sträckan öppnas för trafik 2020. Trafiken till Mattby inleds den 15 augusti 2016.

Ytterligare information:
Styrelseordförande för Länsimetro Ab Olli Isotalo, tfn 050 593 3359, olli.isotalo(at)espoo.fi

Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi
Skanska Infra Ab, enhetschef Teuvo Suominen, tfn 040 771 0452, teuvo.suominen(at)skanska.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron. Byggandet av sträckan Gräsviken–Mattby slutförs till största delen före utgången av 2015. Byggandet av sträckan Mattby–Stensvik har inletts. Sträckan blir klar 2020.

Byggarbetena fortsätter med schaktarbeten för norra ingången nära Hagalunds station

Byggarbetena i samband med norra rulltrappan för Länsimetros station Hagalund börjar i september 2015. Arbeten utförs på området mellan Havsvindsvägen och Västanvindsvägen.

På området utförs dagbrytning samt schaktning, lastning och bortforsling av sprängsten och jord. Arbetena inleds under vecka 37 med inhägnad och grävning, schaktningen börjar under vecka 38. Schaktningsarbetena beräknas pågå i 2 månader. Byggarbetet beräknas preliminärt bli klart under sommaren 2016.

Arbetstiderna för schaktningsarbetet:
– vardagar 07:00–18:00
– lördagar 09:00–16:00

Ytterligare information:
Lemminkäinen Infra Oy, byggnadsentreprenaden för Hagalunds metrostation, journummer 050 523 3373
Lemminkäinen Oy må–fre kl. 9–15 tfn 020 71 5000
Länsimetros responsnummer, må–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Länsimetro Oy hedrar Olavi Loukos livsgärning

Styrelseordföranden för Länsimetro, Olavo Louko, har avlidit 9.8.2015. Diplomingenjör Olavi Louko arbetade för byggandet av västmetron allt sedan miljökonsekvensbedömningarna i början av 2000-talet. Planeringen av västmetron påbörjades 2007 och beslutet om byggandet togs av Esbo stadsfullmäktige 2008. Byggandet av västmetron i Esbo inleddes våren 2010.

Redan under byggandet av rutten Gräsviken–Mattby svarade Louko för förberedelserna inför projektets andra byggnadsskede samt för bland annat förhandlingarna med den statliga förvaltningen. Byggandet av rutten Mattby–Stensvik inleddes i slutet av hösten 2014. Louko fungerade som styrelseordförande för Länsimetro Oy ända sedan bolaget grundades 2007.

Personalen och styrelsen vid Länsimetro Oy beklagar de anhörigas sorg.

Olavi Louko

Lemminkäinen Infra Oy vann tävlingen Den säkraste metrobyggarbetsplatsen

Länsimetrons tävling Den säkraste metrobyggarbetsplatsen vanns av Lemminkäinen Infra Oy:s byggentreprenad för Ängskulla station. Granskningsperioden varade från början av juli till slutet av december 2014. Tävlingen ordnas halvårsvis och alla pågående entreprenader deltar i den.

De pågående entreprenaderna i västmetroprojektets tävling i byggarbetsplatssäkerhet bedömdes utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning (MVR, bedömning och utveckling av säkerhetsnivån på mark- och vattenbyggarbetsplatser). De entreprenadspecifika MVR-mätresultaten hade en vikt på 80 procent och olycksfrekvensen en vikt på 20 procent vid bedömningen av prestationerna under tävlingssäsongen.

Fokus under tävlingssäsongen låg på MVR-mätningarna. Entreprenören utför varje vecka en MVR-mätningsrunda, där det rådande läget och säkerhetsnivån på byggarbetsplatsen bedöms. Kontrollerna varje vecka tar fram arbetsplatsens eventuella säkerhetsbrister, men ger samtidigt erkännande för saker som är i ordning.

Till arbetsplatsen överlämnades vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Länsimetrons byggprojekt, en förgylld rälsskena.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi