Lastning av ballast på Sälvägen vardagar kl. 7–21

Ballast kommer att lastas på västmetrons byggarbetsbas på Sälvägen under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs. vardagar kl. 7–21. Lastningsområdet finns markerat med rött på kartan nedan. Lastningen fortsätter fram till slutet av mars 2021.

Lastningen hänger ihop med metrobanans överbyggnadsentreprenad som inleddes i juni 2020. Entreprenaden inkluderar förutom ballast även installation av kabelrännor, sliprar, tågrälsar och strömskena.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

Mer information 

Journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Avvikande trafikarrangemang på Störvägen från och med vecka 47

I augusti 2020 inleddes bygget av rörledningar till västmetrons schakt i Rilax med trädfällning. Från och med slutet av vecka 47 kommer arbetet med rörledningarnas dagvattenanslutningar att inledas, vilket medför avvikande trafikarrangemang på platsen som är markerad med blått på kartan. Trafikarrangemangen återgår till det normala och vägavsnittet asfalteras före slutet av december.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

Mer information

Journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Offentliga utrymmen får väcka upplevelser och fånga blickar – ny videoserie visar historien bakom västmetrons åtta stationer ur ett arkitektoniskt och konstnärligt perspektiv

På onsdag 18.11.2020 blir det tre år sedan passagerartrafiken på västmetroavsnittet Gräsviken-Mattby öppnades och åtta nya stationer togs i drift. Förutom de moderna tekniska systemen som garanterar stationernas funktionalitet och säkerhet tog den arkitektoniska planeringen ända från början även hänsyn till de olika användargrupperna, stationernas läge och belysningen. Var och en av de åtta stationerna bildar en egen unik helhet vars underjordiska gångar för en dialog med omgivningen på markytan och dess särdrag.

Länsimetro Oy och Esbo Stadsevenemang har i samarbete producerat videoserien DESIGN. TUNNE. METRO. i åtta delar som tar med tittaren på en inspirerande metroresa från Drumsö till Mattby och ger en djupare inblick i metroarkitekturen. I videofilmerna berättar journalisten Riku Rantala bland annat hur den kulturhistoriskt betydande lindallén i Otnäs beaktades i planeringen, hur det ikoniska, rivna vattentornet på Drumsö syns på metrostationen och varför stationen i Hagalund skimrar i vitt.

För användarna är metron ett alldagligt transportmedel och videoserien vill rikta blicken mot estetiken och de små, genomtänkta detaljerna på denna vardagliga estrad. Västmetrons stationer är kulturobjekt som är öppna för alla invånare.

Du kan titta på videorna DESIGN. TUNNE. METRO. med Riku Rantala som guide  (videorna bara på finska)

Stadsevenemang Esbo: www.espoo.fi/kaupunkitapahtumat 
Presentation av metrostationerna: www.lansimetro.fi/sv/stationer/

Grävarbete för rörledningar vid Rilax schakt inleds under vecka 44

Bygget av rörledningar till västmetrons schakt i Rilax inleddes med trädfällning i augusti 2020. Under vecka 44 framskrider bygget till grävarbete från schaktet mot Störvägen. Grävarbetet inom området som har märkts ut med rött på kartan kommer att fortgå till februari 2021. Rörledningarna består av två tryckavloppsledningar som ansluts till en avloppsbrunn på Störvägen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information

Journummer till GRK Infra Oy, entreprenör för banlinjen: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 21.10.2020

Länsimetro Oy:s fastighets- och infrastrukturdirektör presenterade Q3-rapporten över västmetrons ägande samt HST:s prestationsrapport för styrelsen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning på avsnittet Gräsviken–Mattby samt relaterade service- och underhållsarbeten. Drifts- och egendomsriskerna utifrån Länsimetro Oy:s tillgångshantering presenterades för styrelsen.

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Nästa styrelsemöte hålls 19.11.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 23.9.2020

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport över byggandet av och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik samt budgetprognoser för skötsel-, förvaltnings- och finansieringsvederlagen. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör presenterade företagets profil för styrelsen. Bolaget berättar öppet för alla intressenter och involverade aktörer om byggarbetet och om verksamheten på metroavsnittet som redan har öppnats för trafik. Allmänheten har en positiv bild av företaget och allt fler journalister är intresserade av hur byggarbetet fortskrider.

Nästa styrelsemöte hålls 21.10.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Metrons västligaste ingång öppnas för passagerare 1.10 i Mattby

Den 1.10 öppnas den västra ingången till Mattby metrostation för passagerare. Ingångens adress är Finnviksvägen 9. I anslutning till ingången byggs även ett hotell som kommer att stå klart senare i år. Tunnvägen utanför hotellet kommer att få 32 nya cykelparkeringsplatser som även metropassagerarna kan använda.

Den 1.10 öppnas den västra ingången till Mattby metrostation för passagerare. Ingångens adress är Finnviksvägen 9. Bild: M. Wirman.

Den nya ingången skapar en förbindelse från Finnviksvägen och Tunnvägen till metroplattformens västra ände och erbjuder samtidigt en alternativ rutt från metron till busshållplatserna längs Finnviksvägen och bussarna mot Finno. Mattby hade 2019 flest passagerare av Västmetrons stationer och den nya ingången kommer att jämna ut passagerarflödena på den tidigare öppnade rutten till bussterminalen och Iso Omena. Som Västmetrons andra ingångar är även den nya ingången tillgänglighetsanpassad.

Den nya ingången skapar en förbindelse från Finnviksvägen och Tunnvägen till metroplattformens västra ände. Bild: M. Wirman.

Ingångens arkitektur kompletterar stationens befintliga arkitektur och utseende, men har en annorlunda färgsättning än den östra ingången för att göra det lättare för passagerarna att särskilja mellan ingångarna. Vid den östra ändens rulltrappor finns bakgrundsbelyst glas som skiftar från gult till grönt och sedan blått. Den nya västra ingången använder färger från andra änden av spektrumet och går från orange till rött och violett.

Ingångens arkitektur kompletterar stationens befintliga arkitektur och utseende. Den nya västra ingången använder färger från orange till rött och violett.. Photo: M. Wirman.

De övriga byggprojekten i området har nu kommit så långt att ingången kan öppnas för passagerare. Andra pågående byggarbeten i kvarteret runt Tunnparken är en ny simhall och ett seniorboende. Området kommer även att få bostäder och seniorcentret Leva och bo vid Finnviksvägen. Metrons influensområde väntas totalt få cirka 70 000 nya invånare under de närmaste årtiondena. Våren 2019 öppnades den södra ingången till Hagalunds station på motsvarande sätt då övriga byggprojekt hade kommit tillräckligt långt.

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Bolaget ansvarar även för infrastrukturens och systemens funktion och säkerhet i metroavsnittet som öppnats för trafik samt övervakar att nödvändiga service- och underhållsarbeten utförs som planerat. HST ansvarar för service och underhåll samt för metrotrafiken.

”Som en ansvarsfull ägare vill vi kontinuerligt utveckla och förbättra passagerarupplevelsen. Vi säkerställer att vårt metroavsnitt är tekniskt modernt med digitala övervaknings- och underhållsmetoder samt ett av de säkraste i världen”, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Byggandet av den andra fasen mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Länsimetro Oy satsar även på stationernas arkitektur och visuella element.

”Vi vill bygga attraktiva stationer som blir ikoniska landmärken för sina områden. Varje station kommer att få ett konstverk som framhäver stationens visuella identitet”, säger Saksi.

Mera bilder

Landskapsarbeten vid Mossbergets depå – över 600 träd planteras byggplatsområdet

Landskapsarbeten har kommit igång runt Mossbergets depå. Mossberget är ett omtyckt friluftsområde för många som bor i området och därför vill man att depån ska smälta in i terrängen så gott det går och samtidigt erbjuda depåns personal en naturnära arbetsmiljö. Landskapsarkitekturen kommer att följa byggplatsområdets ursprungliga konturer och höjdskillnader – området är inte någon platt asfaltplan, utan det finns kullar och svackor. Arbetet inkluderar även ett staket runt depåområdet, körvägar, gång- och cykelvägar, asfaltering, kantstenar, stenbeläggningar, stenbeklädnader och en så kallad stenbäck.

Den underjordiska metrodepån har bara tre byggnader som syns ovan jord: personalutrymmen med parkeringsplatser, en ingångsbyggnad till servicetunneln och ett tekniskt schakt. Bild: Minna Alantie

Landskapsarkitekturen inkluderar även grönområden. Växtunderlaget restaurerades inför plantering av gräsmattor, träd och buskar. Området har cirka 3 000 m² äng, 600 tallar och 5 000 m² gräsmatta. Depågården täcks med cirka 1 600 m² mår, det vill säga ett skogsliknande humuslager.

Man har även anlagt en 400 m² stor äng för pollinerande insekter.
Bild: Minna Alantie

 

Den 20.8.2020 planterade personal från Esbo stadsmuseum en humleart som växt i hundratals år på Glims gårdsmuseum. 
Bilder: Henna Aaltonen, Esbo stadsmuseum

Mossbergets metrodepå har två underjordiska hallar: en tåghall och en servicehall. Ovan jord syns bara tre byggnader: personalutrymmen med parkeringsplatser, en ingångsbyggnad till servicetunneln och ett tekniskt schakt. På Esbovikens sida syns även byggnaden till det andra teknikschaktet. Båda områdena är ingärdade med staket.

På depån pågår nu även systemtester, där man först testar samtliga system separat och därefter säkerställer att de fungerar ihop. I dessa scenariotester ingår även systemgemensamma tester för exceptionella situationer, till exempel bränder. Systemtesterna garanterar att alla system fungerar säkert och planenligt. HST börjar ställa i ordning depåutrustningen under 2021. Avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till HST år 2023.

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 27.8.2020

Länsimetro Oy:s fastighets- och infrastrukturchef presenterade Q2-rapporten för västmetrons första fas och HST:s prestationsrapport för styrelsen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten. Drifts- och egendomsriskerna utifrån Länsimetro Oy:s tillgångshantering presenterades för styrelsen.

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport över byggandet och kostnaderna för styrelsen med hjälp av situationsrummets vyer. En riskrapport för byggarbetet på avsnittet Mattby–Stensvik och byggprojektets halvårsrapport presenterades för styrelsen. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Länsimetro Oy:s verkställande direktör presenterade byggprojektets åtgärder för förebyggande av grå ekonomi. Öppen konkurrensutsättning ända från upphandlingsfasen bidrar till att förebygga grå ekonomi. I byggfasen kräver Länsimetro Oy bland annat att entreprenörerna tecknar lagstadgade försäkringar åt sina anställda samt i övrigt följer arbetstagarrelaterade lagar och förordningar samt kollektivavtal. Länsimetro Oy följer upp entreprenörernas dokument enligt kraven i beställaransvarslagen med hjälp av en tjänst som tillhandahålls av en extern partner. Västmetro-projektet övervakar inskolningen av arbetare och kontrollerar passer- och personkort genom entreprenörernas veckomätningar, tredjepartsmätningar och vid behov genom stickprov. En uppgift som ligger på huvudentreprenörens ansvar är till exempel att erbjuda inskolning till alla arbetare som kommer till byggarbetsplatsen. Samtidigt kontrollerar vi skattenumren från Skatteförvaltningens portal. Länsimetro Oy håller regelbundna samarbetsmöten med Skatteförvaltningen och Regionförvaltningsverket.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik och en marknadsöversikt för byggindustrin. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Nästa styrelsemöte hålls 23.9.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Västmetrons samarbetspris till Finno

Samarbetspriset är ett internt vandringspris inom Länsimetro Oy, som delas ut två gånger om året till någon av de pågående entreprenaderna. Priset delades nu ut för andra gången och vinnaren denna gång var byggarbetsplatsen i Finno. Västmetrons station som byggs i Finno får ingångar från Finnobron och Sjövägen. Läs mer om bygget av metrostationen i Finno.

– Samarbete och dialog mellan olika aktörer spelar en otroligt viktig roll i ett megaprojekt som västmetron. År 2020 är ett intensivt år för byggarbetet och ett av de mest hektiska under hela projektet, vilket kan sätta samarbetet på prov. Vi vill utvärdera samarbetet och förtroendet mellan aktörerna i varje byggentreprenad och åtgärda eventuella hinder för gott samarbete så tidigt som möjligt innan de utvecklas till problem som hindrar projektet från att fortskrida. Genom ett nära samarbete mellan olika aktörer kan vi övervinna alla utmaningar och leverera ett resultat som alla kan vara stolta över, då vi samtidigt överlämnar samtliga fem stationer och banlinjen till HST år 2023, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Vinnaren av priset utses två gånger om året bland de pågående byggprojekten. Målet är kontinuerlig förbättring av samarbetet och förtroendet. Länsimetro Oy mäter samarbetet på byggplatserna fyra gånger om året med en enkätundersökning som är integrerad i projektledningsmodellen. Enkäter har genomförts sedan juni 2018 allteftersom fler byggentreprenader kommit igång. Alla aktörer som deltar i byggarbetet svarar på enkäten. Svaren ges som numeriska bedömningar och fritt formulerade kommentarer om olika teman. Mätningarna utförs med hjälp av Celkee Insight och ger data om informationsflöden, samarbete, förtroende och yrkesstolthet. Kriterierna för priset är förutom genomsnittet för de teman som ingår i enkäten även byggplatsens utveckling, svarsfrekvens per svarandegrupp och antalet kommentarer.

Gemensamma mål och ömsesidigt förtroende skapar en kultur med konstruktiv feedback

Genomsnittet för de teman som bedöms i enkäten utvecklades positivt för byggplatsen i Finno. Byggplatsens resultat vad gäller informationsutbyte, samarbete, förtroende och yrkesstolthet förbättrades och låg på en god nivå. Finno utmärkte sig dessutom med antalet kommentarer som lämnades i samband med svaren. Kommentarerna gavs öppet med eget namn och bestod av konstruktiv respons. Svarsfrekvensen för Finno var 49 %. Frekvensen minskade för såväl Finno som de övriga byggplatserna jämfört med den senaste enkäten.

– I Finno har både entreprenören och beställaren gjort en medveten satsning på responskulturen. Denna satsning märks bland annat i antalet kommentarer som lämnades under eget namn. Samarbete är viktigt i en projektledningsentreprenad och både vi och entreprenören delar uppfattningen att feedback under eget namn är bra för samarbetet. Vi diskuterar saker öppet. Vi fokuserar på problem, inte personer, och skyller inte på varandra. Det händer mycket under ett flerårigt projekt, och även en del tuffa situationer uppstår. Därför måste vi kunna samarbeta för att lösa problemen och få projektet i mål, förklarar Mika Malkki som är byggchef i Finno.