Testningen av västmetrons system för passagerarsäkerhet har inletts i Kaitans

Testningen av västmetrons drygt 50 olika tekniska system i olika nödsituationer som elavbrott och brand har inletts på Kaitans metrostation. Trafiken på avsnittet Mattby–Stensvik väntas komma i gång under 2023. Ett godkänt systemintegrationstest av alla system på varje station krävs innan man öppnar för passagerartrafik.

En del av den moderna metroinfrastrukturen som passagerarna aldrig ser är de olika tekniska systemen, varav många finns på olika nivåer i stationsplattformarnas båda ändar och i bantunnelns utrymmen. En stor del av systemen gäller passagerarsäkerheten i olika nödsituationer. Trots att varje enskild enhet och komponent har punkttestats och systemen har funktionstestats, är en stations trafikberedskap beroende av hur alla system fungerar ihop under olika nödsituationer.

Den första nödsituationstestningen på Kaitans metrostation äger rum i mitten av oktober. Först testas systemens funktion under korta och långa störningar i elmatningen. I samband med det testar man även systemens funktion under översvämning. I slutet av oktober blir det aktuellt att testa olika brandscenarier på olika ställen i bantunneln och stationen. Testningen av stationen tar cirka 4–5 veckor.

Kaitaan metroaseman sisäänkäynnit ovat Kaitaantien sisäänkäynti ja Iivisniemenkallion sisäänkäynti. Iivisniemenkallion sisäänkäynti otetaan matkustajien käyttöön vasta myöhemmin.
Den första nödsituationstestningen på Kaitans metrostation äger rum i mitten av oktober. Testningen av stationen tar cirka 4–5 veckor.

Med blackout-tester säkerställer man att all kritisk utrustning fungerar

Med elmatningstesten kontrollerar man hur stationens olika elsystem fungerar under olika strömavbrott av varierande längd. Strömförsörjningen till stationens driftskritiska utrustning  säkerställs genom automatiska matningsomkopplare och reservkraftsaggregat eller UPS (Uninterruptible Power Supply). Funktionen av dessa system vid elmatningsfel testas med så kallade blackout-test, där man simulerar felsituationer för stationens transformatorer och kontrollerar att matningsomkopplare, reservkraftsaggregat och UPS-utrustningen fungerar korrekt – dessutom kontrollerar man anslutna enheters funktion under strömavbrott.

Systemen startar automatiskt under brandtestningen

Under brandtestningen i bantunneln känner branddetektorn av en temperaturökning i tunneln varefter systemen aktiveras automatiskt. Övertrycksfläktar i stationen och förbindelsetunnlarna aktiveras, utrymningsmeddelanden börjar sändas i högtalarna och styrningen av belysning, lås, infotavlor, hissar och rulltrappor fungerar automatiskt som nödsituationen kräver.

I stationernas brandtest säkerställer man allra först att stationen är i normalt användningsläge, det vill säga att alla system är försatta i läge för normal metrotrafik. Brandlarmet aktiveras utifrån ett fördefinierat läge av branddetektor eller med larmknapp. Brandlarmet förmedlas till automationssystemen, metrons kontrollrum och vid ett äkta larm även till nödcentralen. Automationssystemen startar rökevakueringssegment och övertrycksätter utrymningsvägar beroende på var det brinner, stänger ventilationen, styr stationsbelysningen, öppnar låsen till nödutgångarna, stänger branddörrar i allmänna utrymmen, startar rätt utrymningsmeddelanden beroende på var det brinner för att leda ut passagerarna längs säkra rutter, styr infotavlornas utrymningsmeddelanden och kameraövervakningssystemet samt startar hissarnas evakueringsläge och stannar nedåtgående rulltrappor.

Testningen fortskrider stationsvis

De gemensamma systemtesterna görs en station i taget Förutom metrostationen testar man även systemen på intilliggande banavsnitt.

– Systemens funktion övervakas under testets gång både på plats och i HST:s kontrollrum i Hertonäs i Helsingfors. Olika scenarier används för att testa olika system. Om något delområde inte fungerar som det ska upprepas testet tills systemen fungerar klockrent, säger driftsättningsingenjör Janne Ilkanheimo från Västmetroprojektet.

Förutom de fem nya metrostationerna (Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik) testas även driften vid Mossbergets depå. Testningen för gränssnittet mellan Mattby metrostation och det nya avsnittet godkändes i augusti.

Näst på tur efter testfasen är myndighetsgodkännanden, trafikoperatören HST:s förberedelser inför trafikstarten samt HRT:s förberedelser, bland annat vad gäller anslutningstrafiken. Trafiken på avsnittet Mattby – Stensvik väntas komma i gång under 2023.

Mer information:

Västmetroprojektets driftsättningsingenjör Janne Ilkanheimo, janne.ilkanheimo(at)lansimetro.fi

Kontaktuppgifter för kommunikation, Satu Linkola, kommunikationsdirektör, Länsimetro Oy, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Gång- och cykelleden vid Sököleden öppnas för trafik i oktober

Den kombinerade gångbanan och cykelvägen som byggts vid Sököleden öppnas för trafik den 1 oktober 2021. Gång- och cykelleden byggdes som en del av landskapsarbetena på metrons byggplatsområde vid Sököleden som pågick under våren och sommaren. Under byggfasen har byggarbetarna färdats till byggplatsen via servicetunneln och utrymningsschaktet, och därför har gång- och cykelleden av säkerhetsskäl inte kunnat tas i bruk tidigare.

Gång- och cykelleden byggdes som en del av landskapsarbetena på metrons byggplatsområde vid Sököleden som pågick under våren och sommaren. Flygbild från Sököleden maj 2021. Foto: Iiro Mikola, Optivision Oy.

Vid Sököleden finns en servicetunnel och ett utrymningsschakt för metron. När metron blir klar kommer Sököledens servicetunnel att nyttjas sporadiskt i samband med underhållsarbeten på Sökö station. Utrymningsschaktet behövs för metrons säkerhet. Via schaktet kan passagerarna ta sig ut ur metrotunneln i händelse av en nödsituation. Metroavsnittet Mattby–Stensvik har nio utrymningsschakt.

Västmetrons avsnitt från Mattby till Stensvik befinner sig nu i testfasen. Under hösten och vintern utförs scenariotester, där man testar att hela stationens samt de intilliggande stationernas och banlinjens system fungerar som de ska även i olika typer av exceptionella situationer, till exempel strömavbrott av olika längd och bränder. På detta sätt säkerställer man att den moderna metroinfrastrukturen fungerar säkert även i nödsituationer.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Fira Oy bygger parkeringsanläggningen i Stensvik

Länsimetro Oy låter bygga en parkeringsanläggning i Stensvik i Esbo och har valt Fira Oy som byggentreprenör för anläggningen. Parkeringsanläggningen kommer att ha anslutningsparkeringsplatser för cirka 650 bilar och 50 cyklar.

Anläggningen kommer att ligga väster om Stensviks metrostation, bredvid Stensviksvägens ingångsbyggnad. Byggarbetet inleds hösten 2021 och anläggningen väntas bli klar för användning 2023.

Illustration av Stensviks parkeringsanläggning. Anläggningen får åtta våningar och blir en del av Stensviks metrocentrum. Illustration: DPI-U2 arkkitehdit.

 

 

Mer information
Projektledare Perttu Tavia, perttu.tavia@lansimetro.fi
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Rökgasfläktar i Mattby och Finno testas nattetid veckorna 35–37

På Mattby och Finno metrostationer samt banavsnitten och schakten mellan stationerna (Distby schakt på Finnviksvägen 15 och Finnviksvägens schakt på Finnviksvägen 22) kommer testning av rökgasfläktarna att genomföras nattetid veckorna 35–37. Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Testerna sker på natten kl. 23.45–5.00 då metrotrafiken står stilla. Under testerna kommer fläktarna att drivas på lägsta möjliga effekt för att undvika buller. Vecka 37 förekommer dessutom oljud då brandlarmet ringer i samband med tester inför brandsituationer i närheten av cykelparkeringen vid den östra ingången till Mattby station, under Finnviksvägens brodäck.  

Rökgasfläktarna används i händelse av brand för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs kanaler med röksektioner. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Fläkttesterna är en del av den övergripande testningen på metroavsnittet Mattby–Stensvik. Systemens funktion testas alltid även på nästa station, det vill säga för Finno innebär det att även systemen i Mattby där metron redan är i trafik behöver testas. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik, medan avsnittet Gräsviken–Mattby har 32.  

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av testerna.  

Mer information 

Västmetroprojektets driftsättningsingenjör Janne Ilkanheimo, tfn 0400 896 672
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700 

 

Esbovikens rökgasfläktar testas 5.8.2021

Rökgasfläktarna på Esbovikens metrostation testas torsdagen den 5 augusti 2021 kl. 8–16. Under testningen kan brummande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Fläktarna finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Telefon till SRV Rakennus Oy, entreprenör för Esboviken: 040 623 3000 (24/7)
Västmetrons responsnummer: 050 377 3700 (mån–fre kl. 9–13)

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 24.6.2021

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. Den 21.6 inleddes provkörningar med arbetståg och provkörningar med metrotåg inleds i början av hösten. Testerna fortskrider enligt planerna.

Platschefen för Finno station presenterade stationen med bilder. Byggplatsbesök är inte möjliga på grund av coronarestriktionerna. (Fotorundtur i Finno på finska)

En situationsrapport om uppdateringen av samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy och HST presenterades för styrelsen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning på avsnittet Gräsviken–Mattby samt om relaterade service- och underhållsarbeten på det sätt som anges i avtalet. Samarbetsavtalet mellan Länsimetro och HST som senast uppdaterades 27.11.2019 gäller fram till dess att metroavsnittet Mattby–Stensvik öppnas för trafik. Beredningen av ett nytt samarbetsavtal har pågått under våren 2021 och avtalet är till största delen klart. Målet är att styrelsen ska fatta beslut om avtalet och underteckna det i slutet av 2021.

Styrelsen gav ekonomidirektören eller en av ekonomidirektören utsedd representant befogenhet att konkurrensutsätta och ingå avtal om finansiering på högst 60 miljoner euro för projektet Mattby–Stensvik i form av ett eller flera lån. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med Esbo stad. Arbetet med projektfinansieringen fortskrider enligt planerna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport och budgeten för inköpsbeslut för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Länsimetro Oy:s bokslut har publicerats som en del av Esbo stads bokslut.  Ekonomi | Länsimetro (lansimetro.fi))

Nästa styrelsemöte hålls 26.8.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Byggarbeten pågår nära många stationer när metrotrafiken inleds – stor satsning på cykelparkeringar

Esbo stadsstyrelse beslutade 10.2.2020 att en del av västmetrons anslutningsparkeringar för bilar ska ersättas med välplanerade cykelparkeringar nära metrostationerna. Totalt förutspås att samtliga metrostationer i Esbo år 2030 kommer att användas av 3 100 och år 2050 av cirka 3 900 cyklister. Behovet av anslutningsparkeringar är därför mer än dubbelt så stort som för personbilar.

Möjligheten att utöka antalet cykelparkeringar har kartlagts och planeringsriktlinjer för parkeringarna har tagits fram inom Esbo stad. Länsimetro Oy kommer att bygga minst de bil- och cykelparkeringar som specificeras i projektplanen, och så långt det är möjligt förbättra kvaliteten hos och öka antalet cykelparkeringar även på de metrostationer på Esbosidan som redan är i användning.

Ilmakuva Finnoon metroaseman Finnoonsillan sisäänkäynnistä. Sisäänkäynnillä on viherkatto. Sisäänkäynnin edessä on katettuja pyöräpaikkoja.
Finnobrons ingång kommer till en början att ha 72 cykelparkeringar med tak och ytterligare 142 platser vid underfarten.

När trafiken inleds kommer området för de populära stadscyklarna inte att sträcka sig ut till de nya stationerna. Nästa avtalsperiod för stadscyklarna börjar 2026 och det är möjligt att tjänsten utökas då. Stadscyklar | esbo.fi

Byggarbeten runt stationerna påverkar trafiken

Vissa av anslutningsparkeringarna för såväl bilar som cyklar byggs först när övriga byggarbeten nära metrostationerna har slutförts inom de närmaste åren. Byggarbeten och utveckling av stationsmiljöerna påverkar även möjligheterna att öppna olika ingångar för passagerarna. Till exempel i Stensvik kommer bara en av stationens två ingångar, ingången från Stensvikstorget, att vara tillgänglig när trafiken inleds. I Finno kommer i sin tur arbeten i stationsområdet att påverka gångrutterna i flera år.

Ilmakuva Kivenlahden metroaseman Kivenlahdentorin sisäänkäynnistä.
Stensvikstorgets ingång kommer att vara tillgänglig för passagerare när metrotrafiken inleds. Stensviksvägens ingång kommer inte att vara tillgänglig när trafiken inleds på grund av andra byggprojekt i området. Ingången tas i användning när byggarbetena omkring den har slutförts.

Anslutningsparkeringarna kommer att få ett elektroniskt system som anger antalet lediga platser. Skyltar kommer att placeras längs huvudlederna: Västerleden, Sököleden och Köklaxleden.

Länsimetro Oy förbereder sig inför Esbo stads framtida utveckling genom att bygga ingångarna så att de på bästa sätt tillgodoser användarnas behov även i framtiden. Bolaget kommer att säkerställa en trygg och tillgänglig miljö för alla som rör sig i närheten av metrostationerna trots att byggarbetet fortsätter.

På Länsimetro Oy:s webbplats finns information om var ingångarna finns, om att röra sig på stationerna samt om byggarbetets tidtabell och hur arbetet fortskrider. Mer information om att röra sig i närheten av stationerna ges ut senare innan trafiken öppnas. Enligt nuvarande uppskattningar kommer det nya avsnittet att öppnas för trafik 2023. Tidtabellen klarnar allteftersom testfasen fortskrider.

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 27.5.2021

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. I juni inleds provkörningar med arbetståg och i början av hösten med metrotåg. Testerna fortskrider enligt planerna.

Byggchefen för Kaitans station presenterade stationen med bilder. Byggplatsbesök är inte möjliga på grund av coronarestriktionerna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport och budgeten för inköpsbeslut för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Länsimetro Oy:s bokslut har publicerats som en del av Esbo stads bokslut.  Ekonomi | Länsimetro (lansimetro.fi))

Nästa styrelsemöte hålls 24.6.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

 

Skulpturparet Löparna i Stensvik står klart

Konst i olika former blir en del av arkitekturen på alla metrostationer mellan Mattby och Stensvik. Tanken är att göra stationerna mer attraktiva och trivsamma samt ge dem en egen karaktär. Stationerna förses med konstverk i olika former: ljus, ljud, målningar och skulpturer.

Konstverket på slutstationen i Stensvik är ”Löparna”, ett par skulpturer av Kalle Mustonen. Installationsarbetet på stationsplattformen inleddes i mars 2021 och konstaterades nu vara klart efter en inspektion i slutet av maj. Detta markerade slutet på att arbete med många etapper. Hösten 2018 gjorde Mustonen sina första skisser av skulpturerna och tog därefter fram en miniatyrmodell samt arbetsritningar. Arbetet med skulpturerna i slutlig skala inledde Mustonen i oktober 2019 och därmed kulminerade en process som tagit 17 månader med inspektionen i maj. På hösten kommer en namntävling att hållas för verket.

Slutstationens signaturkonstverk består av två cirka två och tre meter höga träfigurer. De humoristiska figurerna springer i mitten av stationsplattformen. Figurerna är sympatiska och tål tidens tand. Ett konstverk i trä ger värme och skapar en kontrast till stationens ljusa nyanser. ALA-Architects ansvarar för stationsarkitekturen i Stensvik.

Havainnekuva Kivenlahden metroaseman asemalaiturille tulevista oransseista veistoksista. Teoksen nimi on Kulkijat. Taiteilija on Kalle Mustonen. Teoksen muodostaa kaksi noin kaksi ja kolme metriä korkeaa, puista humoristista hahmoa
Konceptbilder från hösten 2018. Bild: Kalle Mustonen.
Skulpturernas delar före ytbehandling och transport till Stensvik. Foto: Kalle Mustonen.
Skulpturerna har skyddats medan byggarbetet och testerna slutförs på Stensviks metrostation. Foto: P. Littu.

Arbetet med de övriga stationernas konstverk kommer att slutföras inom kort. Läs mer om metrostationernas konstverk.

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 29.4.2021

Länsimetro Oy:s fastighets- och infrastrukturdirektör presenterade Q1-rapporten för avsnittet Gräsviken–Mattby och HST:s rapport till Länsimetro Oy om fastighets- och banunderhåll, obligatoriska underhållsrelaterade provdrifter samt felreparationer. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt tillhörande service- och underhållsarbeten.

Verkställande direktören presenterade en statusrapport för byggprojektet och kostnadsuppföljningen för avsnittet Mattby–Stensvik med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. I juni inleds provkörningar med arbetståg och i början av hösten med metrotåg.

Verkställande direktören presenterade en riskrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Projektet fortskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik, budgeten för inköpsbeslut samt boksluten för dotter- och intressebolagen. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Länsimetro Oy:s bokslut publiceras som en del av Esbo stads bokslut.

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör presenterade genomförda kommunikationsaktiviteter under Q4 och Q1. Planering av kommunikationen inför driftsättningsfasen har inletts i samråd med HRT, HST och Esbo stad. Trafiken på det nya avsnittet väntas komma i gång under 2023. Tidtabellen preciseras allteftersom västmetrons bygg- och testfas fortskrider. Eftersom coronarestriktionerna har lättat kan besök på stationerna återigen ordnas planenligt.

Nästa styrelsemöte hålls 27.5.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392