Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 24.6.2021

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. Den 21.6 inleddes provkörningar med arbetståg och provkörningar med metrotåg inleds i början av hösten. Testerna fortskrider enligt planerna.

Platschefen för Finno station presenterade stationen med bilder. Byggplatsbesök är inte möjliga på grund av coronarestriktionerna. (Fotorundtur i Finno på finska)

En situationsrapport om uppdateringen av samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy och HST presenterades för styrelsen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning på avsnittet Gräsviken–Mattby samt om relaterade service- och underhållsarbeten på det sätt som anges i avtalet. Samarbetsavtalet mellan Länsimetro och HST som senast uppdaterades 27.11.2019 gäller fram till dess att metroavsnittet Mattby–Stensvik öppnas för trafik. Beredningen av ett nytt samarbetsavtal har pågått under våren 2021 och avtalet är till största delen klart. Målet är att styrelsen ska fatta beslut om avtalet och underteckna det i slutet av 2021.

Styrelsen gav ekonomidirektören eller en av ekonomidirektören utsedd representant befogenhet att konkurrensutsätta och ingå avtal om finansiering på högst 60 miljoner euro för projektet Mattby–Stensvik i form av ett eller flera lån. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med Esbo stad. Arbetet med projektfinansieringen fortskrider enligt planerna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport och budgeten för inköpsbeslut för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Länsimetro Oy:s bokslut har publicerats som en del av Esbo stads bokslut.  Ekonomi | Länsimetro (lansimetro.fi))

Nästa styrelsemöte hålls 26.8.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Byggarbeten pågår nära många stationer när metrotrafiken inleds – stor satsning på cykelparkeringar

Esbo stadsstyrelse beslutade 10.2.2020 att en del av västmetrons anslutningsparkeringar för bilar ska ersättas med välplanerade cykelparkeringar nära metrostationerna. Totalt förutspås att samtliga metrostationer i Esbo år 2030 kommer att användas av 3 100 och år 2050 av cirka 3 900 cyklister. Behovet av anslutningsparkeringar är därför mer än dubbelt så stort som för personbilar.

Möjligheten att utöka antalet cykelparkeringar har kartlagts och planeringsriktlinjer för parkeringarna har tagits fram inom Esbo stad. Länsimetro Oy kommer att bygga minst de bil- och cykelparkeringar som specificeras i projektplanen, och så långt det är möjligt förbättra kvaliteten hos och öka antalet cykelparkeringar även på de metrostationer på Esbosidan som redan är i användning.

Ilmakuva Finnoon metroaseman Finnoonsillan sisäänkäynnistä. Sisäänkäynnillä on viherkatto. Sisäänkäynnin edessä on katettuja pyöräpaikkoja.
Finnobrons ingång kommer till en början att ha 72 cykelparkeringar med tak och ytterligare 142 platser vid underfarten.

När trafiken inleds kommer området för de populära stadscyklarna inte att sträcka sig ut till de nya stationerna. Nästa avtalsperiod för stadscyklarna börjar 2026 och det är möjligt att tjänsten utökas då. Stadscyklar | esbo.fi

Byggarbeten runt stationerna påverkar trafiken

Vissa av anslutningsparkeringarna för såväl bilar som cyklar byggs först när övriga byggarbeten nära metrostationerna har slutförts inom de närmaste åren. Byggarbeten och utveckling av stationsmiljöerna påverkar även möjligheterna att öppna olika ingångar för passagerarna. Till exempel i Stensvik kommer bara en av stationens två ingångar, ingången från Stensvikstorget, att vara tillgänglig när trafiken inleds. I Finno kommer i sin tur arbeten i stationsområdet att påverka gångrutterna i flera år.

Ilmakuva Kivenlahden metroaseman Kivenlahdentorin sisäänkäynnistä.
Stensvikstorgets ingång kommer att vara tillgänglig för passagerare när metrotrafiken inleds. Stensviksvägens ingång kommer inte att vara tillgänglig när trafiken inleds på grund av andra byggprojekt i området. Ingången tas i användning när byggarbetena omkring den har slutförts.

Anslutningsparkeringarna kommer att få ett elektroniskt system som anger antalet lediga platser. Skyltar kommer att placeras längs huvudlederna: Västerleden, Sököleden och Köklaxleden.

Länsimetro Oy förbereder sig inför Esbo stads framtida utveckling genom att bygga ingångarna så att de på bästa sätt tillgodoser användarnas behov även i framtiden. Bolaget kommer att säkerställa en trygg och tillgänglig miljö för alla som rör sig i närheten av metrostationerna trots att byggarbetet fortsätter.

På Länsimetro Oy:s webbplats finns information om var ingångarna finns, om att röra sig på stationerna samt om byggarbetets tidtabell och hur arbetet fortskrider. Mer information om att röra sig i närheten av stationerna ges ut senare innan trafiken öppnas. Enligt nuvarande uppskattningar kommer det nya avsnittet att öppnas för trafik 2023. Tidtabellen klarnar allteftersom testfasen fortskrider.

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 27.5.2021

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. I juni inleds provkörningar med arbetståg och i början av hösten med metrotåg. Testerna fortskrider enligt planerna.

Byggchefen för Kaitans station presenterade stationen med bilder. Byggplatsbesök är inte möjliga på grund av coronarestriktionerna.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport och budgeten för inköpsbeslut för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Länsimetro Oy:s bokslut har publicerats som en del av Esbo stads bokslut.  Ekonomi | Länsimetro (lansimetro.fi))

Nästa styrelsemöte hålls 24.6.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

 

Skulpturparet Löparna i Stensvik står klart

Konst i olika former blir en del av arkitekturen på alla metrostationer mellan Mattby och Stensvik. Tanken är att göra stationerna mer attraktiva och trivsamma samt ge dem en egen karaktär. Stationerna förses med konstverk i olika former: ljus, ljud, målningar och skulpturer.

Konstverket på slutstationen i Stensvik är ”Löparna”, ett par skulpturer av Kalle Mustonen. Installationsarbetet på stationsplattformen inleddes i mars 2021 och konstaterades nu vara klart efter en inspektion i slutet av maj. Detta markerade slutet på att arbete med många etapper. Hösten 2018 gjorde Mustonen sina första skisser av skulpturerna och tog därefter fram en miniatyrmodell samt arbetsritningar. Arbetet med skulpturerna i slutlig skala inledde Mustonen i oktober 2019 och därmed kulminerade en process som tagit 17 månader med inspektionen i maj. På hösten kommer en namntävling att hållas för verket.

Slutstationens signaturkonstverk består av två cirka två och tre meter höga träfigurer. De humoristiska figurerna springer i mitten av stationsplattformen. Figurerna är sympatiska och tål tidens tand. Ett konstverk i trä ger värme och skapar en kontrast till stationens ljusa nyanser. ALA-Architects ansvarar för stationsarkitekturen i Stensvik.

Havainnekuva Kivenlahden metroaseman asemalaiturille tulevista oransseista veistoksista. Teoksen nimi on Kulkijat. Taiteilija on Kalle Mustonen. Teoksen muodostaa kaksi noin kaksi ja kolme metriä korkeaa, puista humoristista hahmoa
Konceptbilder från hösten 2018. Bild: Kalle Mustonen.
Skulpturernas delar före ytbehandling och transport till Stensvik. Foto: Kalle Mustonen.
Skulpturerna har skyddats medan byggarbetet och testerna slutförs på Stensviks metrostation. Foto: P. Littu.

Arbetet med de övriga stationernas konstverk kommer att slutföras inom kort. Läs mer om metrostationernas konstverk.

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 29.4.2021

Länsimetro Oy:s fastighets- och infrastrukturdirektör presenterade Q1-rapporten för avsnittet Gräsviken–Mattby och HST:s rapport till Länsimetro Oy om fastighets- och banunderhåll, obligatoriska underhållsrelaterade provdrifter samt felreparationer. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt tillhörande service- och underhållsarbeten.

Verkställande direktören presenterade en statusrapport för byggprojektet och kostnadsuppföljningen för avsnittet Mattby–Stensvik med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl. Metrotrafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas 2023. I juni inleds provkörningar med arbetståg och i början av hösten med metrotåg.

Verkställande direktören presenterade en riskrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Projektet fortskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik, budgeten för inköpsbeslut samt boksluten för dotter- och intressebolagen. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Länsimetro Oy:s bokslut publiceras som en del av Esbo stads bokslut.

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör presenterade genomförda kommunikationsaktiviteter under Q4 och Q1. Planering av kommunikationen inför driftsättningsfasen har inletts i samråd med HRT, HST och Esbo stad. Trafiken på det nya avsnittet väntas komma i gång under 2023. Tidtabellen preciseras allteftersom västmetrons bygg- och testfas fortskrider. Eftersom coronarestriktionerna har lättat kan besök på stationerna återigen ordnas planenligt.

Nästa styrelsemöte hålls 27.5.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Sami trivs med sitt mångsidiga arbete som ekonomichef

Ekonomichefen ansvarar för ekonomistyrning, budgetering och rapportering i samband med Länsimetro Oy:s metroinfrastruktur. De mångsidiga uppgifterna inkluderar även serviceutveckling på stationerna, ekonomiförvaltning för Länsimetro Oy:s dotterbolag samt uppföljning av byggkostnaderna för västmetrons andra fas.

Sami Järvinen är ekonomichef på Länsimetro Oy. Hans viktigaste uppgifter är ekonomistyrning, budgetering och rapportering för metrosystemet, banan och stationerna på metroavsnittet Gräsviken–Mattby som ägs och upprätthålls av Länsimetro Oy. Järvinen sköter bland annat kostnadsuppföljningen för metrons drift och bolagets investeringar samt tar fram olika prognoser och analyser åt bolaget och projektorganisationen. Han började som ekonomichef i slutet av 2020. Innan dess arbetade han som projektcontroller för västmetron sedan 2018.

– Det bästa med arbetet och särskilt mina nuvarande uppgifter är att det känns viktigt. Jag tycker att metron är en smart investering som höjer värdet på marken och ger mer frihet att utveckla stadsmiljön och bevara naturen. Jag gillar att mitt arbete är mångsidigt. Jag uppskattar kontrasten mellan förändringar i byggprojektet och varaktigheten i metron som redan är i trafik. Utveckling av metron ur ägarens perspektiv är en intressant uppgift och även de minsta förändringar återspeglas i siffrorna, berättar Järvinen.

Länsimetro Oy är ett aktiebolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors och har 19 anställda. Bolagets ekonomiförvaltning inkluderar förutom ekonomichefen även en ekonomidirektör och en ekonomi- och förvaltningsassistent.

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Helsingfors stad, närmare bestämt Helsingfors stads trafikverk (HST), ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut. HST ansvarar för metrotrafiken och för banans och stationernas drift och underhåll samt äger metrotågen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt tillhörande service- och underhållsarbeten.

– Som ekonomichef har jag ett nära samarbete med bland andra HST. HST är trafikoperatör för metron och budgeterar årligen sina egna drift- och underhållskostnader för avsnittet Gräsviken–Mattby, som sedan rapporteras till oss. Jag övervakar kostnader som uppkommer och bedömer om budgeten kommer att hålla, sammanfattar Järvinen.

Ekonomichefen ansvarar även för utveckling av Länsimetro Oy:s interna rapporteringsrutiner. År 2020 övergick bolagets driftorganisation till exempel till realtidsrapportering med programmet Power Bi.

Ekonomichefen har dessutom ekonomiskt ansvar för Länsimetro Oy:s dotterbolag samt deras operativa och administrativa ledning. Dotterbolagens styrning inkluderar dessutom ett flertal uppgifter som vanligen hanteras av fastighetsbolag, till exempel att beställa fastighetsunderhåll och renoveringar. Under det senaste året har man bland annat installerat skjutdörrar och ett fågelnät i bussterminalen för att trivseln.

Länsimetro Oy har tre dotterbolag: Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti ansvarar för anslutningsparkeringen vid Mattby metrostation, Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali äger kollektivtrafikens terminaler och betjänar bussoperatörerna och passagerarna och Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti ansvarar för den kommande anslutningsparkeringen vid Stensviks metrostation. Länsimetro Oy äger dessutom 18 procent av Tapiolan keskuspysäköinti Oy.

Serviceutveckling på metrostationerna

Länsimetro Oy äger och upprätthåller metrosystemet, banan och stationerna på avsnittet Gräsviken–Mattby och ansvarar för byggandet av det nya avsnittet mellan Mattby och Stensvik. I Västmetroprojektets andra fas ansvarar ekonomichefen för exempelvis kassaflödesprognoser och finansieringsanalyser samt kostnadsuppföljning och prognoser för byggprojektet och projekteringen.

Länsimetro Oy utvecklar tjänsterna och den kommersiella verksamheten för stationerna på avsnitten Gräsviken–Mattby där trafiken är i gång och för avsnittet Mattby–Stensvik där byggarbetet pågår. Ekonomichefen planerar projekten tillsammans med ledningsgruppen och ansvariga specialister och ansvarar för deras genomförande.

– Målet är att göra stationerna så trivsamma och användarvänliga som möjligt. Metrostationerna kan utnyttjas för att erbjuda passagerarna olika tjänster tillsammans med andra aktörer – härnäst kommer ett pilotprojekt med paketautomater att genomföras på stationerna. Metrostationerna är naturliga platser att erbjuda olika tjänster som passagerarna kan behöva.

Fyllningsarbeten vid Ivisnäsbergets ingång veckorna 21–22

Måndagen 24.5.2021 inleds fyllningsarbeten ovan jord vid Ivisnäsbergets ingång till Kaitans metrostation. Arbetet pågår fram till slutet av vecka 22. Byggplatsområdet fylls med grus för att höja markytan. Arbetet innebär ökad lastbilstrafik till Ivisnäsberget. När arbetet är klart blir området en grusplan.

Planket runt byggplatsområdet tas bort under sommaren. En del av de slutgiltiga metallstängslen har redan installerats på de högsta bergsområdena. En del av byggplanket kommer att finnas kvar tills entreprenaden har slutförts.

Metrostationen i Kaitans får en ingång från Kaitansvägen och en reservingång från Ivisnäsberget.

Ivisnäsbergets ingång kommer med andra ord inte att användas när metrotrafiken från Mattby till Stensvik inleds 2023. På Ivisnäsberget finns även ett teknikschakt för Kaitans station.

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av fyllningsarbetet.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Kaitans, byggkonsortiet YIT-ARE: 050 539 3208

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Rökgasfläktar testas vecka 20

Rökgasfläktarna på avsnittet Mattby–Stensvik testas 17–21.5.2021. Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen.

Prestandatestning av rökgasfläktar pågår vecka 20 enligt följande:

  • måndagen 17.5.2021 kl. 8–15 på Kaitans station samt vid Sälvägens och Rilaxvägens schakt
  • tisdagen 18.5 kl. 8–15 på Sökö station och vid Lärarvägens schakt
  • onsdagen 19.5 kl. 8–12 på Finno station och kl. 12–15 vid Köklaxledens schakt
  • torsdagen 20.5 kl. 8–15 i Esboviken och vid Dyningsvägens schakt
  • fredagen 21.5 kl. 8–12 i Stensvik.

Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras från västmetrons stationer och schakt. Vi beklagar eventuella störningar som ljudet orsakar.

Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Smygtitt på metrobygget: Rökventilationssystemets funktionstestning har börjat

Funktionstestningen görs för att säkerställa att rökventilationssystemet fungerar som planerat i alla förhållanden och situationer. Efter testningen av rökventilationssystemets komponenter testas hela systemets funktion och till sist testas rökevakueringen som en del av metrostationen och banlinjen.

Systemtesterna garanterar att de 52 olika tekniska system som installerats i västmetron fungerar planenligt och säkert under alla omständigheter. Systemtesterna inleds med punkttester och sedan går man vidare till testning av allt större helheter, till exempel funktioner och system, stationer, mellan stationer och hela metroinfrastrukturen. Läs mer om testerna. Funktionstesterna görs för att säkerställa att alla system som installerats fungerar som planerat.

Punkttestningen av rökventilationssystemet görs för att säkerställa att alla anslutna enheter har installerats på rätt sätt, t.ex. spjäll, luckor, fläktar och frekvensomformare. Syftet med punkttestningen är att hitta eventuella anslutningsfel och funktionsfel i enskilda enheter före funktionstestningen i följande skede. Vid funktionstestningen av rökventilationssystemet är målet att säkerställa att det avsedda rökevakueringsblocket aktiveras och att de anslutna enheterna fungerar som planerat, t.ex. att spjäll och luckor för rökevakuering är i rätt läge och att rökgasfläktar blåser åt rätt håll.

Savunpoistopuhaltimen edessä on kaksi työmiestä.
Rökgasfläktarna används vid bränder för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs rökkanaler. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. De första rökgasfläktarna installerades i Stensvik på hösten 2019. Installationerna färdigställdes i juli 2020. Foto: M. Wirman.

Rökgasfläktarna på stationerna är mindre än de massiva rökgasfläktarna på banlinjen. Funktionstestning av de större fläktarna görs senare när arbetet med stationerna och banlinjerna har kommit längre.

På bilden testas brandlarmet på metrostationen i Stensvik. I testerna utlöses brandlarmet med en lång stav. Brandlarmets styrning testas för att säkerställa att rökevakueringen börjar automatiskt när brandlarmet utlöses i utrymmet. Foto. J. Ilkanheimo.

Förbipasserande kan märka av funktionstestningen av rökgasfläktarna genom att rökevakueringsluckorna på metrostationernas fasad öppnas och surr från fläktarna hörs. Vi informerar om störningar som orsakas i stationens omgivning på västmetrons webbplats.

Du kan följa hur installationen av rökgasfläktar framskrider på våra byggsidor (på finska), där du med grafik från vårt situationsrum kan följa hur ett antal utvalda bygg- och installationsarbeten samt testningen fortskrider.

Byggprojektet nu 89 procent klart

På våra byggsidor kan du följa statusen för utvalda bygg- och installationsarbeten på stationerna och banlinjen från Mattby till Stensvik med hjälp av data från vårt situationsrum, läsa om slutförda arbeten och följa hur testerna fortskrider. Ett av områdena som följs är den totala slutförandegraden, det vill säga både bygg- och testfasen, som i april kommit upp till 89 procent.

I april 2021 är den totala slutförandegraden 89 procent. Detta inkluderar samtliga pågående byggarbeten och tester på avsnittet Mattby–Stensvik. Byggfasen pågår åren 2019–2021. Byggandet av stationerna, banan och metrodepån inleddes stegvis i slutet av 2018.

Stensviks station  Foto: S. Toivola.

Den totala slutförandegraden har gått att följa på våra byggsidor (på finska) sedan september 2020. I vårt situationsrum har vi följt utvecklingen sedan byggnadsentreprenaderna inleddes. På webbplatsens har det gått att följa bygg- och installationsarbetenas status sedan mars 2020. Sedan dess har följande bygg- och installationsarbeten slutförts: matarstationer, reservkraftanläggningar, rökgasfläktar, rulltrappor, toalettmoduler, brandskjutdörrar och brandjalusier, samt inom överbyggnadsentreprenaden installationen av sliprar, räls och växlar.

Den totala slutförandegraden inkluderar förutom byggarbeten även testfasen som redan inletts på avsnittet Mattby–Stensvik med punkttester. Systemtesterna garanterar att de 52 olika system som installerats i västmetron fungerar planenligt och säkert under alla omständigheter. Systemtesterna inleds med tester av enskilda komponenter och sedan går man vidare till allt större helheter, till exempel funktioner och system, stationer, mellan stationer och hela metroinfrastrukturen. Testfaserna beskrivs i separata artiklar allteftersom testerna fortskrider.

Projektets fortskridande mäts med resultatvärdesmetoden, där delområdena viktas enligt deras värde i euro. Om exempelvis en sida av ett staket med fyra sidor som kostar 4 000 euro har slutförts är resultatets värde 1 000 euro och slutförandegraden 25 % (1000 €/4000 € x 100 % = 25 %).

100 % när samtliga entreprenader är slutförda

När slutförandegraden når 100 % innebär det att samtliga entreprenader har slutförts. En entreprenad är slutförd när entreprenören lämnar över den till beställaren, det vill säga Länsimetro Oy, och vi tar emot entreprenaden. Slutförandegraden är redan väldigt hög, närmare 90 procent, vilket beror på att merparten av byggarbetena är slutförda och det som återstår är testerna. Hur procenttalet som återstår utvecklas följs separat med driftsättningens tidtabeller.

Testerna och efterföljande myndighetsinspektioner kommer att pågå fram till 2023. Beslutet om när metrotrafiken kan inledas fattas av HRT, dvs. samkommunen Helsingforsregionens trafik. Enligt nuvarande uppskattningar kan metrotrafiken från Mattby till Stensvik komma i gång under år 2023.  Länsimetro Oy fortsätter därefter som ägare och utvecklare av det nya metroavsnittet. Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken.

.