Siemens Mobility levererar matningsstationer till Västmetrons andra fas

Siemens Mobility levererar matningsstationerna till avsnittet mellan Mattby och Stensvik. Leveransens värde är cirka fem miljoner euro.

Ett konsortium som består av Siemens Mobility Oy och Electric Power Finland Oy kommer att leverera matningsstationerna till de fem stationerna och till Mossbergets depå i Västmetrons andra fas. Matningsstationerna förser banans strömskena med el.

”Stationsleveranserna utgör en av 24 sidoentreprenader som omfattar hela linjen. Varje sidoentreprenad är viktig för helheten. Vi är nöjda över att ha hittat en erfaren leverantör för uppdraget”, säger Länsimetro Oy:s tekniska direktör Raimo Kaunismäki.

De första leveranserna sker i maj 2019 och hela entreprenaden slutförs före sommaren 2021.

”Avtalet är en fantastisk fortsättning på den första fasen, dit Siemens också levererade likriktarstationerna. Siemens har en stark bakgrund och erfarenhet inom elstationer för tågtrafik”, säger försäljningschef Jari Jokitöyrä från Siemens Mobility Oy.

Västmetrons andra fas väntas bli klar 2023. Schaktningsarbetena slutfördes i fjol. Man har nu övergått till byggfasen på banlinjen och de fem stationerna och arbetet har kommit i gång som planerat. På Mossbergets depå pågår redan hustekniska arbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen pågår fram till 2022. Därefter börjar en driftsättningsfas som inkluderar godkännande av entreprenader, omfattande tester samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetro Oy:s del är metron klar när den överlåts till operatören, som då kan börja förbereda trafikstart.

Mer information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, tfn  050 390 6670

Parma Rail levererar sliprarna till västmetrons andra fas

Länsimetro Oy och Parma Rail har tecknat avtal om leverans av sliprar till västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik. Leveransen omfattar totalt 27 400 sliprar.

Parma Rail levererar sliprarna till västmetrons andra fas mellan Mattby och Stensvik. Leveransens värde är cirka två miljoner euro. Beställningen omfattar totalt 27 400 sliprar och leveranserna inleds sommaren 2020 och pågår fram till slutet av året.

Parma Rail deltog även som partner i västmetrons första fas och levererade då cirka 47 000 sliprar åren 2013–2015.

”I Parma Rail har vi fått en kunnig partner även till denna sidoentreprenad. Totalt finns det 24 sidoentreprenader som omfattar hela linjen”, säger Länsimetro Oy:s tekniska direktör Raimo Kaunismäki.

Enligt Parma Rails verkställande direktör Markku Järveläinen kommer man att börja tillverka sliprarna i sommar på fabriken i Forssa.

”Beställningen kom i sista stunden. Trafikledsverket har ett antal stora järnvägsprojekt under behandling, men de väntar fortfarande på slutgiltiga beslut”, berättar Järvinen.

Västmetrons andra fas väntas bli klar 2023. Byggarbetet på banlinjen och stationerna pågår fram till 2022. Därefter börjar en driftsättningsfas som inkluderar godkännande av entreprenader, omfattande tester samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetro Oy:s del är metron klar när den överlåts till operatören, som då kan börja förbereda trafikstart.

Mer information:

Raimo Kaunismäki, teknisk direktör, Länsimetro Oy, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi

Tfn 050 390 6670

Markku Järveläinen, verkställande direktör, Parma Rail Oy, markku.jarvelainen(at)parma.fi

Tfn 020 577 5456

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 24.1.2019

Styrelsen sammanträdde 24.1.2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. I statusrapporten ingick även projektmålen för 2019.

Styrelsen godkände inköpsbesluten för sidoentreprenaderna. Information om sidoentreprenaderna offentliggörs allteftersom avtalen undertecknas.

En personalrapport och ett sammandrag av Metroakademins utbildningar under 2018 presenterades för styrelsen. Sammanlagt arrangerades 35 interna utbildningar och coachningar. Syftet med Metroakademin är att sprida expertis från specialisterna som arbetar med andra fasen till alla som medverkar i projektet tills byggarbetet har slutförts. Kompetensutveckling pågår under hela det långa projektet genom systematiska utbildningar som vidareutvecklas kontinuerligt.

Styrelsen godkände ett förslag om att konkurrensutsätta och teckna avtal om lån på 50 miljoner euro i en eller flera delar.

På mötet behandlades även en statusrapport över service och underhåll av första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Nästa möte hålls 14.2.2019.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 20.12.2018

En status- och årsrapport över byggandet av andra fasens avsnitt mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggprojektet uppnådde samtliga mål för 2018:  Den preciserade projektplanen godkändes, entreprenadupphandlingarna slutfördes (6 st. med ett värde på cirka 318 miljoner euro), 17 sidoentreprenader upphandlades (värde cirka 73 miljoner euro), cirka 13 200 genomförandeplaner slutfördes, merparten av alla bygglov erhölls, schaktningsarbetet slutfördes och byggarbetet påbörjades på alla byggarbetsplatser. Schaktningsentreprenaderna underskred budgeten med cirka 14 miljoner euro. Ökningen av projekteringskostnaderna under byggarbetets gång presenterades för styrelsen.

Byggprojektets största risker presenterades för styrelsen. Lippulaiva-projektet i Esboviken bevakas noggrant, för byggarbetet där påverkar även Esbovikens stationsentreprenad och därmed hela projektets tidtabell. Projekten har vissa gemensamma konstruktioner. Ökningen av projekteringskostnaderna under byggarbetets gång presenterades för styrelsen.

En situations- och årsrapport över Länsimetro Oy:s förvaltning och underhåll som ägare av avsnittet Gräsviken–Mattby presenterades för styrelsen. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Styrelsen fastställde bolagets budget för 2019.

Nästa möte hålls 24.1.2019.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Netel levererar GSM-, VIRVE- och WLAN-systemen till Västmetrons andra fas

Netel Oy har vunnit entreprenadavtalet för GSM-, VIRVE- och WLAN-systemen i Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik. Avtalets värde uppgår till cirka 2,2 miljoner euro.

Projektet omfattar antennätverk för kommersiella operatörer, myndigheternas radionät VIRVE och stadens WLAN-nät. Radionätsentreprenaden inkluderar installationsarbeten och merparten av materialen. Utrustningen installeras i parallella tunnlar på det sju kilometer långa avsnittet, i de fem nya stationerna och i servicetunnlarna.

”Netel deltog även i byggandet av Västmetrons avsnitt mellan Gräsviken och Mattby. De har bevisat sin förmåga att leverera goda resultat i tuffa förhållanden”, säger Raimo Kaunismäki, teknisk direktör på Länsimetro Oy.

Systementreprenaden som nu inleds är en av 24 sidoentreprenader som omfattar hela linjen. Arbetet påbörjas genast och väntas bli klart sommaren 2021.

”Västmetrons andra fas är ett mycket viktigt projekt för oss och stärker Netels marknadsandel ytterligare inom planering och utbyggnad av interna nät”, berättar verkställande direktör Ari Asikainen från Netel Oy.

Västmetrons andra fas väntas bli klar 2023. Schaktningsarbetena slutfördes i fjol. Man har nu övergått till byggfasen på banlinjen och de fem stationerna och arbetet har kommit i gång som planerat. På Mossbergets depå pågår redan hustekniska arbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen pågår fram till 2022. Därefter börjar en driftsättningsfas som inkluderar godkännande av entreprenader, omfattande tester samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetro Oy:s del är metron klar när den överlåts till operatören, som då kan börja förbereda trafikstart.

Mer information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, tfn  050 390 6670

Netel Oy, verkställande direktör Ari Asikainen, ari.asikainen(at)netel.fi, tfn 050 367 6755

Bygge under jord bekant för byggchefen vid Sökö station

Janne Tuoma (DI) har tillträtt som byggchef för Sökö station inom Västmetro-projektet. Som byggchef är Tuomas viktigaste uppgift att säkerställa att den egna stationen står klar enligt tidtabellen och att budgeten håller.

De första dagarna bekantar sig Tuoma med Västmetrons bigroom och snart står redan ett besök på bygget på tur.

”På torsdagen träffar jag första gången entreprenören vid ett möte på bygget. På kontoret börjar jag med att bekanta mig med exempelvis tidtabellen och avtalen”, säger Tuoma.

Arbete under jord är redan bekant för Tuoma – senast har han arbetat som projektchef för Blombackens underjordiska avloppsreningsverk som byggs av Lemminkäinen och YIT. Tidigare har han även varit med om att bygga ett underjordiskt avloppsreningsverk i Mariehamn som anställd hos Skanska Infra.

Innan Lemminkäinen och YIT arbetade Tuoma i tio år med bygget av Talvivaara-gruvan, bl.a. med att bygga gruvans infrastruktur och vattenreningsverk och som avdelnings- och upphandlingschef. Dessutom har han bl.a. arbetat som projekt- och planeringschef hos Skanska Infra.

Nyfikenhet fick Tuoma att söka sig till metroprojektet.

”Västmetron är ett intressant projekt. Jag har redan tidigare arbetat med bygge under jord, men metroprojektet innefattar även varierande och på ett nytt sätt intressant teknik. Särskilt samordningen av tekniken och beaktandet av säkerheten och den bebyggda miljön intresserar mig”, säger Tuoma.

”Detta är en fantastisk möjlighet att förverkliga ett unikt projekt i Finland. Talvivaara-gruvan var även ett unikt projekt sett till sin omfattning, men här tillkommer dessutom det faktum att bygget genomförs mitt i Finlands näst största stad”, tillägger Tuoma.

Västmetrons nya underhållschef är expert på spårtrafik

Juhani Penttilä (diplomingenjör) är Västmetrons nya underhållschef. Penttiläs uppdrag är att leda underhållet av tunnel- och spårkonstruktioner och kvalitetskontrollen på Västmetrons avsnitt från Gräsviken till Mattby.

”Att säkerställa passagerar- och trafiksäkerheten är en av de viktigaste underhållsuppgifterna. Underhållet måste hålla hög kvalitet, göras i rätt tid och på ett kostnadseffektivt sätt, med hänsyn till metrons hela livscykel, säger Penttilä.

Då avsnittet Gräsviken – Mattby färdigställts blir stationerna och spåret kvar i Västmetrons ägo, men HST opererar trafiken och har hand om underhållet och driften av stationer och spår. HRT planerar och beställer kollektivtrafiken. HST och HRT är viktiga samarbetsparter i Penttiläs nya uppdrag. Då metron färdigställs från Mattby till Stensvik fokuserar Penttilä i sitt arbete också på underhållsarbete i andra fasen.

Spårteknik intresserade Penttilä redan under studietiden – han utexaminerades år 2013 från Tammerfors tekniska universitet och gjorde sitt diplomarbete om jämförelse av observerat och kalkylerat tjäldjup och tjällyftning vid spår.

Efter examen arbetade han på Roadscanners på väg- och spårsidan. Arbetet tog honom också utomlands, bland annat för att mäta vägar i Azerbajdzjan och Papua Nya Guinea. Förutom att jobba med det finska järnvägsnätet har han gjort markradar på spårnät i Sverige, Slovenien och Kroatien.

Under de senaste tre åren har Penttilä arbetat för Ramboll som spårdisponent och Trafikverkets representant i underhållsområdet som han övervakade. I arbetet ingick ledning och kvalitetskontroll av underhållsprojekt på järnvägar samt uppföljning av spårets skick.

”Jag tror att min tidigare erfarenhet ger ett  bra utgångsläge för arbetet på Västmetron – jag har erfarenhet av underhåll, övervakning och utveckling av spårtillgångar. Jag väntar också på att lära mig nya saker och anta utmaningar, eftersom Västmetron är en unik helhet i Finland”, säger Penttilä.

Juhani Penttilä

Årets mål för västmetrons andra fas har uppnåtts – schaktningsentreprenaderna underskred budgeten, byggentreprenaderna började enligt tidtabell

På västmetrons sträcka Mattby–Stensvik har arbetet under 2018 övergått från schaktning till byggande. Byggnadsentreprenaderna har konkurrensutsatts under innevarande år och byggandet började enligt tidtabell på fem stationer och på banlinjen. På Mossbergets depå har byggandet redan övergått i husteknikarbeten. Förutom tidtabellsmålen har även kostnadsmålen uppnåtts. Schaktningsentreprenaderna understeg budgeten med cirka 14 miljoner euro.

Under året övergick projektet till en ny lägesstyrningsmodell inom byggbranschen. Modellen går ut på uppföljning i ett s.k. lägesrum av hur planering, upphandling, tillstånd och genomförande när det gäller byggobjekten, dvs. stationer, banlinje och depå, framskrider samt av arbetssäkerheten och samarbetet. Information från byggplatser och olika källor bearbetas och analyseras på interaktiva skärmar. Mätning av projektets interna informationsflöde och samarbete inleddes på sommaren. För projektets informationsutbyte och utbildning skapades utbildningssystemet metroakademin. För dessa utvecklingsåtgärder belönades projektet i oktober med Projektiyhdistys ry:s pris Årets projektgärning (Vuoden projektiteko).

–       Den andra fasen framskrider nu för fullt. Man har dragit nytta av lärdomarna och erfarenheterna från den första fasen och förnyat ledningsmodellen, infört en modell för lägesstyrning och satsat på information. Upphandlingarna av byggentreprenader hölls inom budgeten. Schaktningsentreprenaderna gick bra och som helhet underskred de kostnadsberäkningen med cirka 14 miljoner euro, säger Ville Saksi, VD för Länsimetro Oy.

Även andra mål har uppnåtts. Under året slutfördes 13 400 bygg- och genomförandeplaner. De viktigaste byggloven för att få börja bygga erhölls från byggnadsövervakningen. I den andra fasen utförs sammanlagt 24 bientreprenadupphandlingar kommer att göras i den andra fasen – av dessa konkurrensutsattes 17 under året. Upphandlingen av entreprenader som genomförs senare i projektet kommer att fortsätta fram till sommaren 2019. Arbetssäkerheten bibehölls på en god nivå.

I mars 2018 godkände Esbo stad den preciserade projektplanen för sträckan. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att den sju kilometer långa sträckan, de fem stationerna och depån överlåts till operatören HST under 2023.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Räddningsverket i Västra Nyland testar rökridån mellan Finno och Mattby

Västra Nylands räddningsverk testar att byggtidens rökridå fungerar och utdrivningen av rök med högpresterande fläktar på spåravsnittet mellan Mattby och Finno torsdagen den 20 december kl. 20. Övningen pågår cirka två timmar.

På platsen kan ses räddningsfordon i samband med övningen och i området kring Finnviksvägens schakt kan förekomma ofarlig övningsrök. Observationer om rök behöver inte rapporteras till nödcentralen.

Rökridåer är en lösning för byggtiden, och de har att göra med arbetsplatssäkerheten.

Ytterligare uppgifter:

Västra Nyland räddningsverk, projektchef Tuukka Tuuli: 050 329 8261, tuukka.tuuli(at)espoo.fi

Konst som en del av arkitekturen även i det andra skedet

Till Västmetros fem nya metrostationer planeras konst som en del av stationernas arkitektur. Verken skapas gemensamt av arkitekter och konstnärer. De olika formerna av konst ökar stationernas komfort och identifiering.

De fem stationerna i mellan Mattby och Stensvik kommer att få konst i olika former. Som konstkoordinator för projektet fungerar Jaakko Niemelä. Hans uppgift är att se till att konstprojektet fortskrider inom den överenskomna tidsramen och att samarbetet mellan de olika parterna fungerar. Valen av konst görs av en arbetsgrupp bestående av representanter för Esbo moderna konstmuseum EMMA, Esbo stads kulturella resultatenhet, Västmetron samt stationens arkitekter och arkitekthuvudplanerare.

I konstprojektet är det arkitekturen som definierar huvudtemana för stationerna.  Man strävar efter att få konst till stationerna i olika former; ljus, ljud, målningar och skulptur. Arbetet ska också passa in i stationens arkitektur och vara lättskött och lätt att underhålla.

”Arkitekterna och stationens huvudplanerare har en stor roll vid genomförandet och konstnärerna måste lyssna på dem noggrant. Stationernas färdiga teman begränsar genomförandet, men å andra sidan är det lättare för konstnärerna att arbeta med färdiga teman”, säger Niemelä.

Konsten bidrar till trivseln på stationerna, men det har också uppgifter som knyter an till planeringen av hela stationen – det förbättrar navigeringen på metron när passageraren ser ett särpräglat konstverk från metrons fönster och redan utifrån den kan känna igen stationen tåget är på.

För närvarande fokuserar arbetet på att hitta lämpliga konstformer som passar för varje stations utseende samt teman och platsen för konsten. ”Vårt mål är att i samarbete skapa en sådan helhet där arkitektur och konst stödjer varandra eller bildar intressanta kontraster, säger Niemelä.

Utvalda verk och konstnärer kommer att tillkännages i början av 2019.

Ytterligare information:

Konstnär, konstkoordinator för projektet Västmetro Jaakko Niemelä, tfn 050 598 4201, jaakko.niemela(at)nic.fi

Kommunikationsdirektör för Västmetro Satu Linkola, tfn 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi