Byggarbete på metrostationen i Kaitans under påsken

Under påsken utför man armeringsarbeten på västmetrobygget i Kaitans.

På långfredagen 19.4 och annandag påsk på måndag 22.4 utförs tysta arbetskeden som ingår i bygget mellan klockan 9 och 18. På lördag 20.4 utförs arbeten som orsakar en bullernivå på högst 35 decibel i inomhusutrymmen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jari Kanerva, YIT Suomi Oy: 0400 298236

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Byggarbete på metrostationen i Stensvik under påsken

Under påsken utför man brädfodrings- och armeringsarbeten samt installerar element på västmetrobygget i Stensvik.

På långfredagen 19.4 och annandag påsk på måndag 22.4 utförs tysta arbetskeden som ingår i bygget mellan klockan 9 och 18. På lördag 20.4 utförs arbeten som orsakar en bullernivå på högst 35 decibel i inomhusutrymmen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Rainer Paakkari, Skanska Infra Oy: 050 528 3426

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Glasvägg byggs vid bussterminalen i Mattby

En glasvägg byggs vid bussterminalen i Mattby metrostation under mars–maj 2019. Avsikten med denna förändring är att öka trivseln i köpcentret.

Glasväggen byggs i två faser i området mellan K-Market och R-kiosken: Den första fasen inleds under veckan som börjar den 1 april då stängslet vid väggen mot K-Market rivs och arbetsplatsstängslet flyttas till R-kioskens sida. Arbetet tar totalt cirka 9 veckor och glasväggen väntas stå klar i maj.

Byggarbetet utförs dagtid från kl. 7 på morgonen. Väggen kommer att få tre skjutdörrar och två slagdörrar. Skjutdörrarna fungerar med rörelsesensorer.

När arbetet med den andra delen på R-kioskens sida inleds kommer HRT:s biljettautomater att tillfälligt flyttas undan och placeras framför arbetsområdet. När arbetet är klart flyttas automaterna tillbaka. Kortläsarna blir kvar på sin nuvarande plats uppe vid rulltrapporna.

Arbetet påverkar inte busstrafiken i terminalen. Passagen från bussterminalen till metron går samma väg som tidigare och passagerare som byter mellan buss och metro behöver inte gå runt området där glasväggen byggs.

Materialet transporteras till området utanför rusningstid. Arbetet utförs av Hermann’s Oy, Are Oy och Rakennuspalvelu Heino.

Mer information

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700
Jyrki Karihtala, Hermann’s Oy, 0400 554 988

Ny ingenjör på situationsrummet vill förstå realiteterna och den stora bilden på byggplatsen

Vili Korhonen (DI) har börjat som ingenjör på situationsrummet i Västmetroprojektet.

Korhonens uppgift är att bevaka projektets tidtabeller och producera aktuell information som stöd för beslutsfattningen. 2018 skapades ett situationsrum i västmetrons bigroom, där man bevakar tidtabeller och bland annat kostnaderna för, kvaliteten på och arbetssäkerheten i projektet. Korhonen arbetar tillsammans med en annan tidtabellsingenjör och chefen för situationsrummet.

Korhonen tar diplomingenjörsexamen inom industriell ekonomi på Tammerfors tekniska universitet i april 2019. Som biämne har han studerat elektroteknik och förnybar energiproduktion.

”Mina studier kombinerar traditionella ingenjörs- och ekonomistudier”, säger Korhonen.

Korhonen skrev sitt diplomarbete för Merima Oy som levererar inredning till kryssningsfartyg, och tidigare har han sommarjobbat på Sweco PM:s kontor i Ilmala.

”När jag fick möjligheten att medverka i Västmetroprojektet tyckte jag genast att projektet är mycket intressant. Jag förväntar att lära mig om projektledning och jag är intresserad av att se hur man håller i alla trådar i ett projekt i den här storleken – det finns till exempel många sidoentreprenader och många pusselbitar ska falla på rätt plats”, säger Korhonen.

Under de första arbetsdagarna sätter Korhonen in sig i projektet och särdragen hos tunnelbygge.

”Jag tycker att man också måste förstå de realiteter som gäller på byggplatsen för att kunna uppnå projektets målsättningar och driva igenom det inom den utsatta tidtabellen”, säger Korhonen.

Han är nöjd med den atmosfär som projektet utstrålar.

”Det verkar som att man uppskattar varandra och överlåter ansvar genast från början.”

Rivning av spontvägg orsakar bullerstörningar i närheten av Ivisnäsbergets ingång

Vid Ivisnäsbergets ingång vid Kaitans station river man en spontvägg och utför bergborrningar under sammanlagt två veckor från och med 8.4.2019. Spontväggen är en stödkonstruktion för bygget som rivs när bygget fortskrider.

Arbetet orsakar bullerstörningar dagstid. Arbetet som orsakar buller pågår på vardagar från måndag till fredag mellan kl. 7 och 18 vid Kaitans station. Vi beklagar störningen.

Mer information:

Jari Kanerva, byggplatschef, YIT Bygg Oy: 0400 298 236
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Elementleveranser inleds vid Rilaxvägens schakt inför byggandet av utrymningsvägar och brandgasschakt

Byggandet av en utrymningsväg och ett brandgasschakt inleds vid västmetrons schakt på Rilaxvägen i Kaitans. Under installationsfasen kommer trappelement, avsatser, pelare och väggelement för totalt åtta våningar att installeras i schaktet.

Installationsarbetet inleds 25.3.2019 och pågår fram till 31.7.2019. Två elementlass per vecka levereras till bygget klockan sju på morgonen

och betongbilar kommer att leverera massa för gjutningarna 1–2 gånger i veckan. Lyftkranar används på vardagar främst utanför tiden 7–15 och i övrigt består byggplatstrafiken av person- och paketbilar.

Efter att elementen har installerats fortsätter arbetet med byggnation ovan jord. Arbetstiden vid schaktet är måndag–fredag kl. 7–18.

Mer information:

Mika Sandelin, GRK Infra Oy: tfn 050 522 9411, mika.sandelin(at)grk.fi

Västmetrons responsnummer (kl. 9–15, måndag–fredag): 050 377 3700

Buller från sågningsarbeten i Mattby servicetunnel 26.3–5.4.2019

Diamantsågning pågår i Mattby servicetunnel under tiden 26.3–5.4.2019. Arbetet ingår i byggandet av området kring Tunnparken.

Arbetet inleds tisdagen 26.3 och pågår dagligen kl. 7–16. Det är möjligt att sågljudet hörs på metroplattformen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Mikko Raisio, byggplatschef, YIT: 050 330 5503, mikko.raisio(at)yit.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Tredje gjutning vid Esbovikstorgets ingång i slutet av mars

Arbetet med betonggjutningen av väggarna till Esbovikens västra ingång vid Esbovikstorget fortsätter vecka 13.

Arbetet inleds torsdagen 28.3 kl. 5.00 och pågår fram till fredagen 29.3 kl. 04–07. Det handlar om ett långvarigt gjutningsarbete som delvis måste utföras nattetid eftersom det inte är möjligt att avbryta arbetet på grund av betongkonstruktionens höjd och storlek.

Betongbilarna och betongpumpningen kan orsaka buller. Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet förorsakar.

Mer information

Timo Nuutinen, byggplatschef, Destia Oy, tfn 050 390 1126, timo.nuutinen(at)destia.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 21.3.2019

Styrelsen sammanträdde 21.3.2019. En status- och riskrapport över byggandet av andra fasens avsnitt Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

På mötet behandlades även en statusrapport över service och underhåll av första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Länsimetro Oy:s bokslut för 2018 presenterades för styrelsen. Styrelsen godkände bokslutet. Länsimetro Oy:s bokslut publiceras som en del av Esbo stads bokslut enligt stadens tidsschema. Styrelsen beslutade att bolagsstämman 2019 hålls 6.5.2019.

Nästa möte hålls 17.4.2019.

Mer information:
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Bygget framskrider vid Ivisnäsbergets schakt

Metrostationsbygget i Kaitans fortskrider och byggarbetet vid Ivisnäsbergets schakt trappas upp från och med vecka 12. Ivisnäsbergets ingångsschakt utgör tills vidare en reserv.

Torsdagen den 21.3 anländer en stor mobli lyftkran till bygget. Väderskyddet som nu finns på plats vid schaktet kommer att tas ner. När betongarbetet påbörjas kommer det att innebära mer trafik med betongbilar och en tornkran kommer att byggas upp på byggplatsen. Dessutom kommer stenmaterial att transporteras i området och byggelement levereras till byggplatsen. På insidan av ingångsschaktet kommer bergförankringar att borras.

Arbetet på byggplatsen pågår i regel mellan kl. 7 och 18 från måndag till fredag. Den tunga trafiken kör till byggplatsområdet via Kaitansvägen och Hannusberget.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Ari Larikka, arbetssäkerhetschef, YIT Rakennus Oy, tfn 050 440 3011, ari.larikka(at)yit.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700