Länsimetro Oy styrelsen, beslutssammanfattning 20.12.2017

Verkställande direktören presenterade tidtabellen för upphandlingen av kommande byggentreprenader i andra fasen Mattby-Stensvik. Upphandlingsanmälan för bansträckans entreprenad har lämnats in i Hilma (arbets- och näringsministeriets elektroniska anmälningssystem för upphandlingar) 15.12. Övriga byggnadsentreprenader konkurrensutsätts under våren 2018.

De konkurrensutsatta ramavtalen för experttjänster inom byggande presenterades för styrelsen. Enligt ramavtalet kommer experttjänster inom byggande, husteknik, banteknik och mätning att upphandlas av totalt 17 olika aktörer.

Situationsledningsmodellen för den andra fasen presenterades för styrelsen.

En lägesöversikt gällande den andra fasens helhetssäkerhet och riskhantering presenterades för styrelsen.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

En räddningsövning ordnas vid Kaitans schaktningsbyggplats den 12 december

Västra Nylands räddningsverk ordnar en räddningsövning vid Västmetrons schaktningsbyggplats i Kaitans på adressen Kaitansvägen 6 tisdagen den 12 december 2017 kl. 13.00.

Övningen pågår i cirka två timmar. Som fiktiv olyckssituation har man valt brand eller elbrand. I övningen deltar SRV Infra Oy, entreprenör för Kaitans schaktningsbyggplats, Västra Nylands räddningsverk samt Västmetro-projektet. Två räddningsenheter från Västra Nylands räddningsverk deltar i övningen. Det kommer att finnas personer som dirigerar trafiken i närheten av övningen så länge den pågår.

Räddningsövningen är den nionde som ordnas på sträckan Mattby–Stensvik. Under räddningsövningarna får räddningsverkets personal ta del av de byggförhållanden som råder under jord i samband med schaktningen.

Mer information om övningen ger:

Brandmästare Janne Räsänen, Västra Nylands räddningsverk, tfn 050 329 8949

Kommunikationsdirektör Satu Linkola, Västmetro-projektet, tfn 046 877 3392

En räddningsövning ordnas vid Finno schaktningsbyggplats den 11 december

Västra Nylands räddningsverk ordnar en räddningsövning vid Västmetrons schaktningsbyggplats i Finno på adressen Finnobron 9 måndagen den 11 december 2017 kl. 13.00.

Övningen pågår i cirka två timmar. Som fiktiv olyckssituation har man valt brand eller elbrand. I övningen deltar Lemminkäinen Oy, entreprenör för Finno schaktningsbyggplats, Västra Nylands räddningsverk samt Västmetro-projektet. Två räddningsenheter från Västra Nylands räddningsverk deltar i övningen. Det kommer att finnas personer som dirigerar trafiken i närheten av övningen så länge den pågår.

Räddningsövningen är den åttonde som ordnas på sträckan Mattby–Stensvik. Under räddningsövningarna får räddningsverkets personal ta del av förhållandena under jord i samband med schaktningen.

Mer information om övningen ger

Brandmästare Janne Räsänen, Västra Nylands räddningsverk, tfn 050 329 8949

Kommunikationsdirektör Satu Linkola, Västmetro-projektet, tfn 046 877 3392

Tunnlarna i första och andra fasen förenas – genombrottet har skett i tunneln mellan Mattby och Finno

Tunnlarna i Västmetrons första och andra fas förenades för första gången onsdagen den 29 november. Då öppnades en förbindelse i den södra bantunneln mellan Mattbys bantunnel som redan är färdig och Finno, som ännu bryts. Den norra bantunneln sammanlänkas vecka 49.

I Västmetrons entreprenader bryts tunnlarna på respektive byggplats samtidigt, och slutligen förenas tunnlarna vid entreprenadernas gränser. Mellan tunnlarna på sträckan Mattby–Finno fanns i genomsnitt 3 meter sten, som avlägsnades i samband med genombrytningen.

Genombrytningen medförde inga störningar för metrotrafiken. Genombrytningen av tunnlarna gjordes långt från stationen, på cirka 500 meters avstånd. Kraften i sprängningen lindrades också av ett tryckskott och en bank av sprängsten.

Efter sträckan Mattby–Finno är det endast tunnelsträckan mellan Esboviken och Stensvik som inte har genombrutits. Genombrytningen på denna sträcka sker enligt uppskattning i mitten av december.

För närvarande har man utfört sammanlagt 93,4 procent av Västmetrons brytningsarbeten på avsnittet Mattby–Stensvik. Under den andra fasen byggs fem nya metrostationer från Mattby västerut: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom ska en underjordisk metrodepå byggas i Mossberget.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Brytningsarbetet på Rilaxvägens schakt i Kaitans har inletts

På Kaitans byggarbetsplats, som finns på Västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik, inleddes brytningen av Rilaxvägens schakt vecka 47. Schaktet vid Rilaxvägen är det andra av de tekniska schakten vid Kaitans entreprenad, som fungerar som den färdiga metrons schakt för utgång, rökextraktion, tryckutjämning och luftcirkulation.

Brytningsarbetet har inletts med borrningar, som kommer att fortsätta i uppskattningsvis två veckor. Efter borrningarna följer cirka två veckor av sprängningar – brytningen av schaktet kommer att vara helt färdig före julen.

Såväl borrningar som sprängningar utförs dagtid kl. 7–18.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Dejourtelefon för Finno byggplats (24/7): 040 183 0090

Schaktning vid Finnviksvägen från vecka 47

Schaktet vid Finnviksvägen som är en del av bygget av Västmetron i Finno inleds med brytningen av schaktet vecka 47. Schaktningen utförs i huvudsak som tunnelschaktning, där man utför schaktningen från nere i tunneln mot markytan. Den sista sprängningen till markytan genomförs som dagschaktning.

Sprängningsarbetet pågår i cirka tre veckor och följs av konsolideringsarbete och bygge av betongkonstruktionerna. Allt arbete i schaktet är klart uppskattningsvis i mars 2018.

Tunnelschaktningen genomförs från måndag till fredag mellan klockan 7 och klockan 22. Den sista sprängningen utförs under arbetstid för dagschaktning (mån.–fre. kl. 7–18)

Vad är schakt? Mera info om schakt här.

Ytterligare information: Västmetrons responsnummer (mån.–fre. kl. 9–15): 050 377 3700

Journummer till Finno byggplats (dygnet runt): 050 421 3344

Schaktning vid Dyningsvägen från vecka 47

Arbetet med bygget av Västmetron i Esboviken inleds vecka 47 med schaktning vid Dyningsvägen. Schaktet vid Dyningsvägen är det andra av de tekniska schakten vid Esbovikens entreprenad, som fungerar som den färdiga metrons schakt för utgång, rökextraktion, tryckutjämning och luftcirkulation.

Schaktningen inleds med borrning av schaktningshål och efter detta övergår man till schaktningssprängningar. Schaktningsarbetets längd är uppskattningsvis tre veckor och arbetet utförs vardagar (måndag till fredag) mellan kl. 7 och klockan 18.  Arbetstiderna baseras på bullertillstånd som Esbo miljöcentral beviljat.

På bygget i Esboviken fortsätter arbetet även på stationen, ingången till Esbovikstorget och schaktet vid Lärarvägen. Situationen för bygget som helhet beskrivs på sidan omEsbovikens bygge.

Mer information: Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700

Journummer till Esbovikens byggplats (dygnet runt): 040 637 5377

Västmetrons nya brandsäkerhetsexpert erfaren inom planering och brandmannaarbete

Som brandsäkerhetsexpert inom Västmetroprojektet började den 25 oktober Mikko Mauro. Mauro fokuserar i projektet utöver på att leda den brandtekniska planeringen på helheten brandsäkerhet i fråga om såväl planering, byggande som ibruktagande.

Mauro kommer närmast från L2 Paloturvallisuus Oy. Han jobbade tidigare vid L2 som Västmetrons brandtekniska planerare för avsnittet Gräsviken-Mattby, så han känner till projekt Västmetron sedan tidigare.

Mauro har även praktisk erfarenhet av räddningsarbete – innan sin karriär som brandplanerare jobbade han som brandman. Han har dessutom magistersexamen i pedagogik från Helsingfors universitet.

“Metron bjuder på intressanta utmaningar ur jobbsynpunkt. Här verkställs en kvalitativ och bra kollektivtrafiklösning, som är bra för samhället ”, säger Mauro.

 

Länsimetro Oy styrelsen, beslutssammanfattning 31.10.2017

För styrelsen presenterades läget gällande HST:s ibruktagande av avsnittet Gräsviken-Mattby.

Verkställande direktören gavs fullmakt att börja bereda byggentreprenadernas upphandling i andra fasen Mattby-Stensvik.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade bolagets ekonomiska situation för styrelsen. Verkställande direktören fick fullmakt att konkurrensutsätta och teckna avtal om finansiering på 50 miljoner euro för andra fasen Mattby-Stensvik.

För styrelsen presenterades bolagets åtgärder för att förbättra den interna kommunikationen i andra fasens projektorganisation.

Nästa möte hålls den 17 november.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Gräsviken-Mattby i trafik 18.11

HRT meddelade den 10 november att avsnittet Gräsviken-Mattby öppnas för passagerartrafik lördagen den 18 november.

Då trafiken inleds svarar HST för driften och för service och underhåll på spåret och stationerna. Västmetron kommer fortfarande äga åtta stationer och spåret.

I byggandet deltog sammanlagt 20 474 anställda, hundratals planerar och övriga experter. Västmetron tackar alla som varit med i projektet.

Brytningen påbörjades i Gräsviken 2009.