Västmetrons totala kostnader 1 186 miljoner euro – verkställande direktören byts

Prognosen för de totala kostnaderna för västmetroprojektet stiger till 1 186 euro. Bolaget Länsimetro Oy behöver en höjning av lånegarantin på sammanlagt 104 miljoner euro av Esbo och Helsingfors städer. Bolagets styrelse har i dag dessutom beslutat att utnämna byggnadsingenjör Ville Saksi till ny verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Kostnaderna för bygget stiger från 1 088 miljoner euro till 1 154 miljoner euro. Den indexjusterade budgeten för bygget i enlighet med projektplanens (2008) omfattning är 849 miljoner euro (projektplan 714 miljoner euro + indexjustering 135 miljoner euro). Kostnadsprognosen har höjts bland annat på grund av att enhetsmängderna har ökat och byggnadsarbetet pågått längre än uppskattat. I den nya prognosen har därtill beaktats bl.a. behovet av reservdelar och fastighetstjänster som behövs innan trafiken kommer igång. Projektets byggnadsentreprenader har genomförts som s.k. entreprenad till enhetspris under 2013–2016. Bland annat på grund av myndighetsföreskrifter syns de ändringar som skett i omfattningen av byggande som en ökning av byggentreprenadernas enhetsmängder. De slutliga kostnaderna blir inte kända förrän byggprojektet är klart.

De främsta orsakerna till ökningen av kostnaderna i förhållande till projektplanen har varit att schaktningsentreprenaderna varit svårare än väntat, att det skett förändringar i byggnadsbestämmelserna och att utrymmesbehovet ökat, medräknat teknikutrymmen, rökventilation och genomförande av tillgänglighet vid stationernas båda ingångar.

De totala kostnaderna för projektet uppgår till 1 186 miljoner euro. I de totala kostnaderna har en projektreservering på 32 miljoner euro beaktats. Statens bidrag utgör 249 miljoner euro.

I samband med västmetroprojektet byggs också Ängskulla station, Mattby terminal och Mattby stations västliga ingång genom särskilt beslut av Esbo stadsfullmäktige. Kostnadsprognosen för dessa är sammanlagt 80 miljoner euro.

I och med den stigande kostnadsberäkningen måste en tilläggsgaranti för projektet ansökas i både Esbo och Helsingfors. Behovet av tilläggsfinansiering kommer att behandlas av fullmäktige i de båda städerna. I tilläggsfinansieringen har man försökt beakta alla eventuella utgifter för slutförandet av bygget innan trafiken kör igång.

Bolagets styrelse har den 14 november beslutat att byggnadsingenjör Ville Saksi utnämns till ny verkställande direktör för Länsimetro Oy. Han tillträder sin post omedelbart. Ville Saksi har tidigare verkat som verkställande direktör för VR Track Oy.

Tidtabellen för när västmetron öppnar blir klar när samprovdriften av tre stationer avslutas i månadsskiftet november-december. Samprovdriften av Aalto-universitetets station är klar. Samprovdriften av Hagalunds och Kägeluddens stationer håller på att inledas. Efter det fortsätter samprovdrifterna på Björkholmen och Drumsö och i Idrottsparken, Ängskulla och Mattby.

Stabiliseringsarbeten inleds vid schaktet i Rilax

Under vecka 46 inleds stabiliseringsarbeten vid schaktet i Rilax. Vid stabiliseringen sätts i marken 125 betongpelare för att inte marken ska sjunka. Stabiliseringsarbetet pågår i cirka 5 veckor. Efter detta inleds vid schaktet borrpålning under vecka 2 i början av 2017. Borrpålningen beräknas pågå i cirka 7 veckor. Enligt den preliminära bedömningen inleds brytningen av schaktet i september 2017. Brytningen av schaktet utförs ovan jord med borrning. Det egentliga entréschaktet bryts nerifrån tunneln. Vid brytning varnar vi med ljudsignaler. Arbetet på området pågår till slutet av 2017.

Arbetstiderna för alla arbetsskeden ovan jord är mån.–fre. kl. 7–18.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Schaktansvarig arbetsledare, Jouni Uusipuro, SRV Infra Oy, tfn 0440 330 658
Byggarbetsplatsens journummer SRV Infra Oy, tfn 040 183 0090
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Tidpunkten för när trafiken kan börja preciseras efter samprovdrifter på tre stationer

Samprovdrifttesterna för Aalto-universitetets station har avslutats. Brandtester har utförts på nytt för att säkerställa systemens samfunktion. En bedömning av när metrotrafiken kör igång kan göras först när samprovdrifter har utförts på tre stationer.

Vid samprovdrift testas hur olika system fungerar – bland annat fastighetsövervakning, säkerhetsautomatik, elmatningsövervakning, passerkontroll, brandsläckningssystem, reservkraft och rökfläktar – i olika undantagssituationer och hur systemen återgår till normalläge efter undantagssituationerna. Testerna görs på alla åtta stationer och på banlinjen.

Också de sista samprovdrifttesterna genomfördes med godkänt betyg förra veckan. På Aalto-universitetets station testades kort och långt elavbrott, eldsvåda på plattformen och banan och beredskap för översvämning.

– Den första samprovdriften har nu genomförts med lyckat resultat. Erfarenheterna från Aalto-universitetets station kommer att utnyttjas på de andra stationerna. Den här veckan säkerställs de enskilda systemens funktion före samprovdrift på Hagalunds och Kägeluddens stationer, säger verkställande direktör Matti Kokkinen på Länsimetro Oy.

I samprovdriften deltar leverantörerna av de olika systemen, entreprenörerna, HST och vid behov även räddningsmyndigheterna. Situationen övervakas på plats samt på HST:s metroövervakningscentral i Hertonäs med uppgift att övervaka metrons funktion och trafik. Samprovdrifttester kan samtidigt utföras på två stationer.

– Testfasen tar längre tid än beräknat, men är en förutsättning för att trafiken ska kunna inledas. Tidpunkten för när trafiken kan börja preciseras efter samprovdrift av tre stationer, konstaterar Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo.

Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HST granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem r fungerar som de ska. HRT beslutar när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558

Styrelseordförande för Länsimetro Oy Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Väggen vid Esbovikens arbetsplatsbas får graffitikonst

Planket kring arbetsplatsbasen i Esboviken i riktning Fjärdgatan och Stensviksvägen får en graffitivägg. Genomförandet har planerats tillsammans med Länsimetro och områdets entreprenör Destia. Arbetet genomförs av flera graffitikonstnärer under hösten. Avsikten är att graffitivägen ska ge färg och liva upp planket. Samtidigt hoppas man på att planket hålls i bättre skick och att man slipper onödigt klotter.

Arbetet inleds vecka 43.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer, Destia Oy, tfn 040 637 5377

Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Rivning av arbetsplatsbas och återställande av område

De byggnadstekniska arbeten som återstår efter entreprenaden på Björkholmen sker ovan jord på arbetsplatsbasen och i dess närhet. Vid mynningen till Kopparsundsgrändens arbetstunnel utförs platsgjutningsarbeten. Dessutom utförs ny linjeföring av den lättrafikled som leder till Hanaholmsstranden.

I början av oktober börjar byggandet av lättrafikleden och de sista vatten- och avloppsanslutningsarbetena vid Kopparsundsgrändens början. I de arbetsskeden som pågår under veckorna 40–43 ingår mycket tung trafik. De återstående arbetsskedena kan tillfälligt orsaka avvikelser i trafikarrangemangen.

SRV Rakennus blir klar med sina arbete till mitten av november.

Ytterligare information:
SRV Rakennus Ab, 24/7 jourtelefon 040 631 3838
Reima Liikamaa, platschef 040 842 8368
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Krossningsarbete inleds vid Sälvägen

SRV Infra inleder intill västmetrons byggarbetsplats i Kaitans krossningsarbete vid adressen Sälvägen 1. Krossningsarbetet inleds vecka 39. Rudus Oy svarar för krossningen.

Krossningen utförs eventuellt i två faser, med en paus på 2-3 veckor beroende på tillgången på sten. Sannolikt utförs arbetet utan avbrott under 49 vardagar.

Arbetstiderna på krossningsarbetsplatsen är mån.-fre. 7-18.

Vid krossningen utförs dammbindning med vattenbesprutning, som effektivt binder det damm som uppstår vid krossningen.

Ytterligare information:

SRV Infra Oy Projektchef Ville Järvinen, 0400 128 688
SRV Infra Oy Arbetsledning Jouni Uusipuro, 0440 330 658
SRV Infra Oy Byggarbetsplatschef Risto Hast, 0400 459 827

Fasen med samprovsdrifter fortsätter

De samprovsdriftstester som ska genomföras på samtliga stationer för att säkerställa säkerheten har inletts vid Aalto-universitetets station. Samprovsdriften av elstörningstester vid stationen gick planenligt, men vid testerna i anslutning till eldsvådor upptäcktes fel i utrustningens funktion och styrning.

Genom samprovsdriften säkerställs metrons säkerhet och att samtliga 52 olika system fungerar tillsammans. Trots att varje system redan har testats separat, är det först då samtliga system används samtidigt i särskilda situationer som man ser om stationen har den beredskap som krävs.

– Resultaten av samprovsdriften vid Aalto-universitetets station visade att det behövs mer tid än beräknat för fasen med samprovsdrift. De brister och fel som upptäcktes vid testerna ska genast börja åtgärdas. Samprovsdriften av eldsvådesituationer på stationen ska genast göras på nytt då felen åtgärdats, säger Matti Kokkinen, vd för Länsimetro Oy.

Den tidigare bedömningen om att förutsättningarna för att inleda trafiken i januari 2017 uppfylls inte. En förutsättning för att tidsschemat ska hålla är att samprovsdriftstesterna för tre stationer har genomförts framgångsrikt. Vid samprovsdriften testas samtliga system, bland annat att fastighetsövervakning, säkerhetsautomatik, elmatningsövervakning, passerkontroll, brandsläckningssystem, reservkraft och rökfläktar fungerar i olika särskilda situationer. Särskilda situationer är bland annat eldsvåda, elstörning eller fel i dataöverföringsutrustning. Samtidigt kontrolleras att systemen efter en särskild situation återställs till normalt läge.

– Det är mycket beklagligt att drifttagningen av metron har skjutits fram från den tidigare uppskattningen. Det sju år långa arbetet är nu på målrakan. Vi söker lösningar för att dröjsmålet ska bli så kort som möjligt utan att ge avkall på metrons funktion och säkerhet, säger Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Ab.

Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HST granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem med tillhörande signal- och detektoranordningar fungerar. HRT beslutar när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.
Ytterligare information:

Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558
Styrelseordförande för Länsimetro Ab Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Schaktningsarbetena för Mossbergets metrodepå börjar

Schaktningsarbetena för Mossbergets metrodepå börjar måndag 10.10.2016. Schaktområdet finns mellan Stensviksvägen och Västerleden i närheten av ABC-servicestationen. Arbetet inleds med staketbygge runt stödområdet och trädröjning. Efter det utförs grävarbeten. Dagschaktningen (utjämningsschaktningen) genomförs vid månadsskiftet november-december. Vid dagschaktning varnar vi med ljudsignaler. Efter utjämningsschaktningen vidtar injektions- dvs. tätningsarbeten och borrningsarbeten.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer, Arbetssammanslutningen Mossberget, tfn 050 343 7233

Arbetsplatschef Juha Selin, juha.selin@kalliorakennus.com
Länsimetros responsnummer, må–fr kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Byggandet av schaktet vid Köklaxleden har inletts

Byggandet av schaktet vid Köklaxleden har inletts. Området finns i ändan av metrolinjen. På området utförs för närvarande grävarbeten, spontslagning, spontväggsbygge och dagschaktning.

Sprängningarna av dagschaktet påbörjas under de närmaste veckorna och för dem varnas det med ljudsignaler.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer 050 342 2461

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy arbetsledare Meeri Kaartinen, meeri.kaartinen@kalliorakennus

Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Återställandet av området för Björkholmens arbetsplatsbas inleds

SRV Rakennus kommer att slutföra arbetet på arbetsplatsen fram till mitten av november. Återstående arbetsskeden är platsgjutningsarbeten vid mynningen till Kopparsundsgrändens arbetstunnel samt ny linjeföring och byggande av den lättrafikled som leder till Hanaholmsstranden.

I slutet av september inleds arbetet med att riva arbetsplatsbasen och återställa området. Nedmonteringen av barackbyn utförs vecka 39/2016. De återstående arbetsskedena kan tillfälligt orsaka avvikelser i trafikarrangemangen.

Ytterligare information:
SRV Rakennus Oy, 24/7 jourtelefon 040 631 3838
Reima Liikamaa, platschef 040 842 8368
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700