Informationsmöte om förlängningen av Västmetron

Esbo stad har börjat utarbeta en projektplan för förlängningen av metron från Mattby till Stensvik/Bastvik. Projektet förevisas under två informations- och diskussionsmöten. Samma material presenteras under båda mötena.

Det första mötet ordnas tisdagen 29.11 kl. 17.30 på adressen Ivisnäsvägen 1, Kaitaan koulu (auditoriet).
Det andra mötet ordnas torsdagen 1.12 kl. 17.30 på adressen Rektorsvägen 11, det vill säga i de ersättande lokalerna för Soukan koulu, intill Esbovikens idrottspark.

För projektet finns en utredningsplan från våren 2011. Målet med projektplanen är att definiera de krav, anvisningar och mål som behövs för att inleda genomförandeplaneringen. I projektplanen definieras dessutom kostnaderna för projektet. I mötet deltar representanter för Esbo stad och experter som ansvarar för planeringen.

Upplysningar

Byggnadsuppdragschef Reijo Rossi, tfn 09 816 25228
www.lansimetronjatke.fi

Brytningsarbetena för Ängskulla station och tunnlar påbörjas

Västmetrons markbyggnadsarbeten i Ängskulla är i full gång. Brytningen av arbetstunneln, stationen, två schakt och två parallella 1,5 km långa metrotunnlar påbörjas 14.11. Entreprenaden utförs av YIT Rakennus Oy.

Brytningsarbetena inleds med en besiktning av byggnaderna i närområdet och brytning av arbetstunnelns mynning. Under hösten och vintern framskrider brytningsarbetena mot metrostationen och de egentliga bantunnlarna. Arbetstunnelns mynning bryts i sydöstra hörnet av Havsvindsvägen och Gäddviksgatan. Metrostationen bryts mellan Gäddviksgatan och Ängsgatan, söder om Havsvindsvägen.

En trafikljusreglering placeras på Gäddviksgatan vid arbetstunneln medan arbetena pågår. Via anslutningen som kommer att finnas medan arbetena pågår åker lastbilarna som transporterar sprängstenen ut på Västerleden och vidare mot Busholmen.

Arbetena vid Ängskullaobjektet genomförs i enlighet med begränsningarna som har fastställts av miljömyndigheterna. Tunnelsprängningar i objektet får genomföras från måndag till lördag kl. 7.00-22.00 och dagbrytning kl. 7.00-18.00. Andra arbeten i anslutning till brytningen utförs också och sprängsten transporteras dygnet runt. Vid transporterna försöker man att undvika tider med trängsel.

Enligt den preliminära uppskattningen avslutas entreprenaden i Ängskulla i slutet av år 2013. Brytningsarbetenas framskridande kan följas via en tjänst på vår webbplats.

Mer information

Västmetron, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Västmetrons första räddningsövning i Esbo torsdag 10.11

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på arbetsplatsen för Västmetron i Otnäs, på adressen Teknikvägen 15 torsdag 10.11 kl. 12-15.

Målsättningen med räddningsövningen är att öva räddning under tunnelförhållanden och samtidigt testa det inbördes samarbetet mellan räddningsverken, Västmetron och entreprenören. Detta är den fjärde räddningsövningen på en arbetsplats för Västmetron. De tidigare övningarna har arrangerats vid Västmetrons arbetsplatser i Gräsviken, Drumsö och Björkö.

Parterna i övningen är entreprenören SRV Rakennus Oy från Otnäs, Helsingfors stads räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar. Övningen stör inte trafiken på Teknikvägen. Vid behov dirigeras trafiken på platsen. Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandförman Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk, tfn 09 8168 4294
Kommunikationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392

Räddningsövning i Björkö 6.10

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på arbetsplatsen för Västmetron i Björkö, på adressen Vaskisalmenkuja 1 torsdag 6.10 kl. 12.00-14.00.

Vid det fiktiva olyckstillfället har en person som arbetar i tunneln träffats av en sten som har fallit ned under brytningen. Målsättningen med räddningsövningen är att öva räddning under tunnelförhållanden och samtidigt testa det inbördes samarbetet mellan räddningsverken, Västmetron och entreprenören. Övningen är den tredje räddningsövningen som arrangeras inom arbetsplatsen för Västmetron.

Parterna i övningen är entreprenören Lemminkäinen Infra Oy från Björkö, Helsingfors stads räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka två timmar. Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Övningen påverkar inte trafiken i området.

Mer information om övningen

Lokal brandmästare Marko Järvinen, Helsingfors stads räddningsverk, tfn 050 541 8459
Kommunikationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392

Tillfälliga parkeringslösningar på Drumsö

Västmetrons byggarbeten på Drumsö framskrider – tillfälliga parkeringslösningar längs Tallbergsallén och i Braxviksparken.

Bygget av ingångarna till Drumsö metrostation inleds. Till följd av stationens byggarbetsplats tas allmänna parkeringsplatser tillfälligt ur bruk längs Karlavägen, Kommerserådsvägen och Gyldensvägen. Likaså är vissa parkeringsplatser tillfälligt ur bruk på gårdarna till en del bostadsfastigheter.

Ett tillfälligt parkeringsområde anläggs på den östra delen av idrottsplanen i Braxviksparken för att ersätta de parkeringsplatser som försvinner från bostadsfastigheterna. Området omfattar 40 parkeringsplatser som förutsätter parkeringstillstånd. De bostadsfastigheter som mister parkeringsplatser på gården kommer att få parkeringstillstånden. Den kommunala parkeringsövervakningen har hand om området. Detta tillfälliga parkeringsområde i parken är inte en allmän parkeringsplats.

Längs en del av Tallbergsalléns norra sida kommer parkering längs trottoaren tillfälligt att vara tillåten för att kompensera att antalet allmänna parkeringsplatser minskar. Detta arrangemang tillför cirka 25 allmänna parkeringsplatser. Invid dessa parkeringsplatser anläggs en ny tillfällig led för fotgängare.

Avsikten är att de tillfälliga parkeringsplatserna ska tas i bruk i början av oktober.

Närmare upplysningar

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558

Byggföretaget YIT Rakennus vann den andra tävlingen om Västmetrons säkraste byggarbetsplats

YIT Rakennus Oy:s byggentreprenad för vägtunneln i Mattby har vunnit Västmetrons tävling Den säkraste byggarbetsplatsen. Under referensperioden januari-juni inträffade inga olycksfall eller tillbud på YIT:s byggarbetsplats i Mattby. I tävlingen, som arrangeras varje halvår, deltar alla pågående byggentreprenader för Västmetron.

Tävlingen pågick 1.1-30.6.2011 och byggentreprenaderna som deltog var YIT Rakennus Oy:s arbetstunnel i Mattby och Otnäs, Konsortium Metros arbetstunnel på Drumsö, Kvarnberget och Björkholmen, Kalliorakennus Yhtiöt Oy:s arbetstunnel på Kägeludden och Björnholmen samt metrotunneln och stationen på Drumsö, Lemminkäinen Infra Oy:s metrotunnel i Gräsviken samt Yleinen Pohjarakennus Oy:s kabel- och rörflyttningsarbeten på Kägeludden.

– Vi håller fast vid våra överenskommelser på alla byggarbetsplatser och detta gäller även säkerhetsaspekter, konstaterade YIT Rakennus Oy:s ansvariga byggmästare Eino Lehtola vid prisutdelningen.

I Västmetrons tävling om den säkraste byggarbetsplatsen deltog sådana schaktnings- och sprängningsarbeten som pågick under tävlingsperioden och varje byggentreprenad bedömdes enskilt utifrån olycksfrekvens, MVR-mätning1 och hur miljövänligt vattenutloppet var arrangerat. Under tävlingsperioden stod olycksfrekvensen för 60 procent av bedömningen, medan MVR-mätningsresultaten stod för 30 procent och hanteringen av vattenutloppet för 10 procent.

I olycksfrekvensen för Västmetrons byggprojekt ingår olycksfall som drabbat arbetstagare på byggarbetsplatsen och även personskador som åsamkats tredje part till följd av verksamheten på byggarbetsplatsen. Under tävlingsperioden skedde inga olycksfall på den byggarbetsplats som utgick med segern.

YIT Rakennus Oy:s representant fick ta emot den förgyllda järnvägsskenan, det vill säga vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Västmetrons byggprojekt.

Tredje tävlingsperioden pågår

Västmetrons tävlingar om Den säkraste byggarbetsplatsen genomförs fortsättningsvis varje halvår. Den tredje tävlingsperioden pågår som bäst och avslutas 31.12.2011. Finländska Destia och tjeckiska Metrostav a.s. har tillsammans bildat Konsortium Metro som vann den första tävlingen.

Syftet med tävlingen är att framhålla de principer som gäller för att bygga säkert och omsorgsfullt, konstaterar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

I tävlingens jury sitter överinspektör Marjo Vuola vid Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral, arbetarskyddsingenjör Jukka Hietavirta vid Södra Finlands regionförvaltningsverk, Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen, kommunikationschef Satu Linkola och interaktionsingenjör Reijo Jokela, samt projektets säkerhetssamordnare Ulla Valtonen (planering), Aku Kallio (byggförberedelser och -anskaffningar) samt Jorma Teelahti (byggverksamhet) vid Sweco Oy.

I september har redan 3 500 meter av Västmetrons spårvägstunnlar schaktats samt över hälften av arbetstunnlarna, det vill säga cirka 3 000 meter.

1 MVR-mätning är en metod som fastställer säkerhetsnivån vid jord- och vattenbyggplatser utifrån observationer. Varje vecka görs en runda på byggarbetsplatsen för att samla in observationer om bland annat ordning, förvaring och trafikarrangemang samt att skyddsutrustning och skyddzoner fyller de krav som gäller för skick och antal.

Närmare upplysningar

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558
YIT Rakennus Oy:s ansvariga byggmästare Eino Lehtola, tfn 0400 243 818

Räddningsövning på Drumsö 5.9.2011

På måndag kl. 13.00 – 15.00 arrangerar Helsingfors och Västra Nylands räddningsverk en räddningsövning vid Kvarnberget på Västmetrobyggplatsen på Drumsö, adress Drumsövägen 50. Syftet med övningen är att testa hur kommunikationen samt samarbetet mellan räddningsverken, Västmetron och entreprenören fungerar. Detta är den andra räddningsövningen på Västmetrobyggplatsen.

I den fiktiva situationen testas hur kommunikationen fungerar vid en olycka och hur räddningsarbetet lyckas i Västmetrons underjordiska bantunnlar. De som deltar i övningen är entreprenören Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, Helsingfors räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Övningen räcker cirka två timmar.

Övningen stör inte trafiken på Drumsövägen
Byggplatsen ligger på adressen Drumsövägen 50. Vid behov dirigeras trafiken på platsen. Allmänheten ombeds undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Närmare information om övningen

Marko Järvinen, lokal brandmästare, Helsingfors räddningsverk, tel. 050 541 8459
informationschef Satu Linkola, Västmetron, tel. 046 877 3392

92 % av sprängningkontrakten har ingåtts

Entreprenörerna för sprängningsarbetet vid stationerna Hagalund och Ängskulla jämte metrotunnlar har valts. Nu har kontrakt tecknats för över 90 procent av sprängningsentreprenaderna.

Sprängningsentreprenaden för Hagalunds station jämte metro- och förbindelsetunnlar och ett schakt har gått till Skanska Infra Oy
Utöver Hagalunds station innefattar entreprenaden ett vändspår. Entreprenaden består bland annat av sprängningsarbetet för två cirka 1,3 kilometer långa metrotunnlar och en tunnel på cirka 400 meter för vändspåret. Värdet på entreprenaden uppgår till cirka 22 miljoner euro.

Skanska Infra utför sprängningsarbetet för den södra arbetstunneln i Hagalund. Med tanke på sprängningsarbetet är det bra att samma entreprenör utför sprängningarna för stationen och metrotunnlarna, påpekar Länsimetro Oy:s vd Matti Kokkinen.

Vid Ängskulla gick sprängningsentreprenaden till YIT Rakennus Oy

Entreprenaden innefattar sprängningsarbetet för stationen, en körtunnel, metro- och förbindelsetunnlar och två schakt. Entreprenaden består bland annat av sprängningsarbetet för två cirka 1,5 kilometer långa metrotunnlar. Värdet på entreprenaden uppgår till 21,6 miljoner euro.

I Ängskulla har man reserverat plats för den kommande metrostationen. Detaljplanearbetet för att utveckla området pågår. I den nu avtalade entreprenaden förbereder vi oss för den kommande utvecklingen av området och målet är att Ängskulla station ska bli färdig enligt samma tidsplan som de andra stationerna, konstaterar Matti Kokkinen.

För 92 procent av Västmetrons sprängningsentreprenader har kontrakt ingåtts, och en tiondel av sprängningsarbetet för bantunnlarna är klart. Tunnelsprängningarna ska vara klara 2013. De första stationsentreprenaderna inleds redan 2012 och därefter står banprojektet samt installeringen och testningen av automatmetron på tur. Västmetron ska vara färdig i slutet av 2015.

Närmare information

Västmetron, vd Matti Kokkinen, tel. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Byggarbetet på västmetron framskrider i Mattby

Den andra fasen av brytningsentreprenaden i Mattby börjar i juli då den svenska entreprenören Oden inleder sitt arbete. Entreprenaden omfattar brytningsarbeten för en 1,8 km lång metrotunnel, för slutdelen av arbetstunneln samt för en station och två schakt. Till entreprenaden hör dessutom dagbrytning ovanför den kommande metrostationen intill köpcentret Iso Omena. Alla arbeten görs på det inhägnade området. Brytningsarbetet i Mattby kommer att räcka drygt två år, till november 2013.

Besiktingen av närliggande fastigheter

Fastigheter som ligger i närheten av brytningsställena besiktigas innan byggarbet börjar. Besiktningarna sker på uppdrag av Länsimetro Oy och utförs av Oy Finnrock Ab, som informerar invånarna 1-2 veckor innan besiktningarna genomförs.

Kontaktuppgifter

Telefonjour 24 h på arbetsplatsen 050 520 3423
Byggplatskontor: Finnviksvägen 7
Oden: arbetsplatschef Olof Korvi, tel +46 706 996 536

Besiktning, vibrationsisolering och vibrationsmätning

Kari Saukkonen, tel 010 832 1300

Ändringar i trafikarrangemangen på Kägeludden

I anslutning till bygget av Västmetron ska rör och kablar på Kägeludden flyttas. Tillfälliga trafikarrangemang och ändringar i körrutten kommer därför att genomföras på Kägeluddsvägen, Kägelviksvägen och i Kägelhamnen.

Efter hand som arbetet framskrider dirigeras trafiken från den ena sida av vägen till den andra. Vägförbindelsen bryts inte i något skede utan genomfart är möjlig under hela projektet.

Förflyttningsarbetet ska vara klart hösten 2011.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet medför.

Ytterligare information:
Entreprenör: Yleinen Pohjarakennus Oy, Mika Harju, platschef, tel. 0400 400 990, mika.harju@ypr.fi
Länsimetro Oy / Sweco PM Oy: Jari Kankanen, entreprenadövervakare, tel. 050 344 1163, jari.kankanen@sweco.fi .