Västmetrons sprängstart i Gräsviken

Västmetrons officiella sprängstart ägde rum tisdagen den 24 november invid den befintliga metrotunneln, under affärscentret i Gräsviken. Trafikminister Anu Vehviläinen hedrade inledningen av städerna Helsingfors och Esbos första gemensamma jätteprojekt med sin närvaro.

Esbo och Helsingfors delar på kostnaderna för Västmetron så, att vardera staden står för sin del av kostnaderna. Detta innebär att Esbos andel blir 72 procent och Helsingfors andel 28 procent av kostnaderna. Staten har förbundit sig att delta i kostnaderna för Västmetron med en andel motsvarande 30 procent av kostnaderna. Enligt den kostnadsbudget för Västmetron som uppgjorts på basis av projektplanen och som baserar sig på prisnivån i oktober 2007 uppgår kostnaderna till 714 miljoner euro.

Olavi Louko, som är styrelseordförande i Länsimetro Oy, framhöll i sitt tal metrons betydelse för regionens invånare och näringslivet.

– Människor bosätter sig och företag etablerar sig vid goda kommunikationsleder. Vi måste kunna garantera att huvudstadsregionen även framöver upplevs som en attraktiv region av både människor och företag. Västmetrons första avsnitt mellan Gräsviken och Mattby integrerar ytterligare områdena i huvudstadsregionen. Med tanke på Västmetrons framtid är det viktigt att fatta beslut om en fortsättning av metrolinjen från Mattby till Stensvik, betonade Louko.

Louko anser det beklagligt att besvärsrundan gällande metroplanen i Esbo fortgår. Hela samhället skulle gynnas av att byggnadsarbetet kom igång även på annat håll än i Gräsviken.

– Den besvärsrelaterade förseningen skjuter upp byggstarten i Esbo. Besvärens inverkan på de slutliga kostnaderna går att bedöma först i ett senare skede, men redan ett halvt års försening kan innebära en extra nota på tiotals miljoner euro för skattebetalarna. I värsta fall går vi miste om en stor del av konjunkturfördelarna på grund av tillståndsprocessen, säger Louko.

Esbo stadsfullmäktige godkände metroplanen i januari. Beslutet överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol, som i oktober förkastade besvären som ogrundade. Förvaltningsdomstolens beslut har nu överklagats till högsta förvaltningsdomstolen. Esbo stad hoppas att högsta förvaltningsdomstolen behandlar ärendet i brådskande ordning. Helsingfors stadsfullmäktige röstade om den metroplan som gäller sträckan mellan Sundholmsstranden och Björkholmen i november. Västmetrons styrelse hoppas att man i Helsingfors slipper en motsvarande besvärsprocess.

Trafikminister Anu Vehviläinen, ordförande för Helsingfors stadsfullmäktige Otto Lehtipuu och ordförande för Esbo stadsfullmäktige Jukka Mäkelä drog samtidigt i spaken och inledde därmed städernas samprojekt.

Förutom trafikministern framförde också båda städernas ledning sin hälsning i evenemanget. Esbo stads hälsning framfördes av chefen för den tekniska sektorn, styrelseordföranden för Länsimetro Oy, Olavi Louko och Helsingfors stads hälsning av stadsstyrelsens ordförande Risto Rautava.

Till sprängstarten inbjöds ledamöterna i Helsingfors och Esbo stadsfullmäktige, de tjänstemän som har deltagit i projektberedningen och framtida metroresenärer. Eleverna i klass 5 A i Lauttasaaren alakoulu representerade huvudstadsregionens skolelever och studerande. I sprängstarten deltog även andra viktiga intressentgrupper, nämligen kranskommunernas beslutsfattare samt Västmetrons planerare, byggare och konstruktörer.

Byggandet av Västmetron inleds i Gräsviken. För närvarande bygger Lemminkäinen Infra, som valts till entreprenör för projektet, en stödjepunkt vid Sundholmsgatan under Västerledsbron. Det egentliga schaktningsarbetet inleds i januari.

Då Västmetron är färdig ansluter den Drumsö och de södra delarna av Esbo till det regionala spårtrafiknätet. Antalet resenärer i Västmetron uppskattas till över 100 000 per dygn.

Ytterligare information:

Olavi Louko, styrelseordförande, Länsimetro Oy, tfn 0500 607 754
Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Västmetron

Länsimetro Oy svarar för det tekniska genomförandet av metrolinjen Gräsviken-Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader och parkeringsplatser som betjänar trafiken längs den 13,9 kilometer långa underjordiska metrolinjen samt övriga konstruktioner och anordningar som betjänar dess verksamhet. Västmetron kommer att få sju nya stationer. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären mot metroplanerna i Esbo

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besvären mot Västmetrons underjordiska detaljplaner i Esbo.

Besvären gällde detaljplanerna för de underjordiska utrymmena för metrotunneln i Bågparken, Mattby, Kägeludden, Otnäs och Hagalund samt för metrostationerna och deras övriga utrymmen. Planerna innehåller också förbindelserna från metrotunneln till jordytan, dvs. metrostationernas ingångar och ingångshallar samt nödutgångar och schakt. I planen för Kägeluddens metrotunnel ingår också en underjordisk elstation. I planen för metrotunneln Otnäs–Hagalund ingår dessutom Hagalunds underjordiska centralparkering och en servicetunnel för centrala funktioner.

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären i sitt beslut den 14 oktober 2009.

Bygget av Västmetron inleds i Gräsviken i november. I Esbo börjar byggarbetet efter årsskiftet. Planeringen har pågått ända från början av året.

– Nu ser det ut att arbetena i Esbo inleds först i Hagalund, Otnäs och Kägeludden, eventuellt också i Mattby. I första skedet byggs arbetstunnlarna. Efter det börjar schaktningen av metrotunnlarna och stationerna, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Ytterligare information:
Olavi Louko, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tel. 0500 607 754
Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tel. 050 347 1558

Västmetron börjar byggas – besiktningarna av Gräsvikens fastigheter utförs före det

Västmetron börjar byggas från Gräsviken under detta år. Innan schaktningen inleds utförs en begynnelsebesiktning av alla byggnader i närheten av den framtida metrobanan.

Syftet med besiktningen är att kartlägga fastigheternas struktur och skick samt dokumentera objekten. Dessutom skyddas alla eventuella känsliga apparater i lägenheterna och kontoren i byggnaderna. Efter att entreprenaden är färdig utförs en slutbesiktning av alla byggnader, i vilken eventuella skador som arbetet orsakat konstateras. Västmetron är skyldig att reparera alla de skador som Västmetrons brytningsarbeten har orsakat för byggnaderna.

I Gräsviken besiktas de byggnader som ligger på cirka 150 meters avstånd från metrotunneln som schaktas. I Gräsvikens entreprenad ingår brytning av tunneln från Gräsvikens metrostation till Sundholmens strand.

Besiktningen utförs av expertföretaget Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy som Västmetron har valt. Företaget kontaktar fastighetens ägare eller disponent för att komma överens om noggrannare tidpunkt för besiktningen. Om tidpunkten för besiktningen och förfaranden i samband med den informeras närmare innan besiktningarna inleds.

Innan byggandet inleds ordnar Västmetron också ett boendemöte inom Gräsvikens område. Vi informerar om tillfället i god tid både på Västmetrons webbsidor och i områdets tidningar.

Lemminkäinen Infra vann Västmetrons första schaktnings- entreprenad i Gräsviken

Avtalsförhandlingarna inleddes omedelbart och målet är att underteckna avtalet i oktober.

Urvalskriteriet för entreprenaden var det lägsta priset. Entreprenaden som förhandlas med Lemminkäinen Infra är värd cirka 10 miljoner euro. Det kom fyra anbud inom utsatt tid. Anbudsbegäran skickades till sammanlagt fem aktörer inom branschen.

– Utifrån de anbud som vi fått kan man konstatera att schaktningsentreprenaden gällande Västmetrons körtunnel och spårtunnlar i Gräsviken höll sig väl inom den förutsedda prisramen. Vi fick bra anbud av aktörer som verkligen var intresserade av entreprenaden, säger verkställande direktör Matti Kokkinen.
Anbudsbegäran gäller schaktning av körtunneln och spårtunnlarna i Gräsviken från Gräsvikens metrostation till Sundholmens strand. Längden på området som ska schaktas är 800 meter. Totallängden på Västmetron är 13,9 kilometer.

Som det nu ser ut börjar byggandet i Gräsviken i november 2009. Enligt den preliminära tidtabellen blir entreprenaden färdig i maj 2011. Invånarna och aktörerna i området får information om byggarbetet innan arbetet inleds och regelbundet under hela byggtiden.

Kostnaderna för metron beräknas uppgå till 713,6 miljoner euro. Kostnadsberäkningen har gjorts enligt den prisnivå som gällde i oktober 2007.

Ytterligare information:
Olavi Louko, styrelseordförande för Länsimetro, tel. 0500 607 754
Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro, tel. 050 347 1558

Västmetron
Länsimetro Oy svarar för det tekniska genomförandet av metrolinjen Gräsviken–Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader och parkeringsplatser som betjänar trafiken längs den 13,9 kilometer långa underjordiska metrolinjen samt övriga konstruktioner och anordningar som betjänar dess verksamhet. Västmetron kommer att få sju nya stationer. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi

Länsimetro Oy fick tillstånd att arbeta i Gräsviken kl. 7-22

Nylands miljöcentral har godkänt Länsimetro Oy:s anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller i Gräsviken. Miljöcentralen fastslog tiden mellan kl. 7 och 22 under vardagar till huvudsaklig arbetstid för arbeten som orsakar buller.

Anmälan om arbeten i Gräsviken omfattar fastborrning av ett fäste i berget för att skydda vändspåret hos den existerande metron, utbyggnad av körtunnelns mynning samt brytningsarbeten kring körtunneln, spårtunneln och det vertikala schaktet. Arbetsfaser som orsakar buller är borrning i berget, sprängning och bergrensning dvs. avlägsnande av lösa bergblock från bergväggen.

I fråga om brytning ovanför marken får man utföra borrnings-, sprängnings- och bergrensningsarbeten mellan kl. 7-18 under vardagar (från måndag till fredag). Ifall borrnings- eller bergrensningsarbeten utförs mellan kl. 18-22, får deras bullernivå i utrymmen avsedda för boende, patienter och inkvartering uppgå till högst 40 dB. Ifall sprängningar utförs efter kl. 18, informerar man om dessa tidpunkter på de områden som påverkas av buller och vibrationer.

I den underjordiska tunneln får man göra borrnings- och bergrensningsarbeten mellan kl. 7-18 från måndag till fredag. Ifall dessa arbeten utförs mellan kl. 18-22, får deras bullernivå i utrymmen avsedda för boende, patienter och inkvartering uppgå till högst 40 dB. Sprängningar får utföras i tunneln mellan kl. 7-22 under vardagar.

Beroende på metrotrafiken kan borrning som anknyter till fästning av skyddskonstruktioner utföras endast mellan kl. 00-05. Arbetet utförs med diamantborr eller liknande metod som inte orsakar överskridning av riktvärden för bullernivån, dvs. 30 dB, i utrymmen avsedda för boende, patienter och inkvartering.

Bergsmassorna som bryts i Gräsviken transporteras till Busholmen. Transportrutten till Busholmen är Sundholmsgatan-Porkalagatan-Skeppsgossegatan-Busholmen. Sprängsten transporteras inte längs bostadsgatorna under nattetid mellan kl. 22.00-7.00.

Den av Nylands miljöcentral godkända anmälan baserar sig på statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå. Bullernivån kan förtydligas genom att jämföra den med lövens sus som är 20 dB, viskning som är 40 dB och vanlig talröst som är 60 dB.

Gräsvikens kör- och metrotunnelentreprenad planeras att pågå från november 2009 till maj 2011. Tidtabellen uppdateras efter att entreprenörerna valts. Invånarna och aktörerna i området får information om byggarbeten innan arbeten inleds och regelbundet under hela byggtiden. Länsimetro Oy följer i realtid vibrationerna vid brytning och hur brytningsarbetet framskrider samt buller, vibrationer och andra miljöeffekter som arbeten orsakar.

Ytterligare information:
Västmetrons projektingenjör Tero Palmu, tel. 046 877 432, tero.palmu@lansimetro.fi
Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen, tel. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Försenad byggstart för Västmetron på grund av besvär över detaljplanerna

Färdigställandet av Västmetron fördröjs på grund av besvär över detaljplanerna. På grund av besvären beräknas Västmetron stå klar först hösten 2014.

I Esbo har det lämnats in besvär över samtliga tre underjordiska detaljplaner för metron. Metron kan börja byggas först när besvärsprocessen har slutförts och metroplanerna har vunnit laga kraft.

– Besvären försenar byggandet av Västmetron. Den försenade byggstarten ger en merkostnad på tiotals miljoner, eftersom vi inte kan påbörja arbetet som planerat och driftsättningen flyttas fram. Esbo stad har bett att Helsingfors förvaltningsdomstol påskyndar behandlingen av ärendet med stöd av 186 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL), säger Olavi Louko, styrelseordförande för Västmetron.

Från början var det tänkt att metron skulle börja byggas i Esbo redan i år. Nu kommer byggandet att påbörjas i Gräsviken, som har en lagakraftvunnen plan. Brytningen av arbetstunnlar i Esbo kommer att kunna inledas tidigast i början av nästa år. Även här finns det en osäkerhet på grund av besvärens behandlingstider. Enligt den preliminära tidsplanen skulle metron ha stått klar för trafik i slutet av 2013.

Den underjordiska detaljplan som möjliggör byggandet av metron i Helsingfors går till stadsplaneringsnämnden i augusti. I oktober fattar Helsingfors stadsfullmäktige beslut om metroplanerna.

– Att fördröja processen genom besvär blir dyrt för samhället och skattebetalarna. Vi hoppas att förvaltningsdomstolen behandlar besvären över Västmetron i brådskande ordning för att vi snabbt ska komma igång med arbetet och kunna dra nytta av den kostnadsfördel som den rådande konjunkturen ger, säger Matti Kokkinen, vd för Västmetron.

Kostnaderna för metron beräknas uppgå till 713,6 miljoner euro. Kostnadsberäkningen har gjorts enligt den prisnivå som gällde i oktober 2007.

Närmare upplysningar:

Olavi Louko, styrelseordförande för Västmetron, tel. 0500 607 754
Matti Kokkinen, vd för Västmetron, tel. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi

Västmetron

Länsimetro Oy svarar för det tekniska genomförandet av metrolinjen Gräsviken-Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader och parkeringsplatser som betjänar trafiken längs den 13,9 kilometer långa underjordiska metrolinjen samt övriga konstruktioner och anordningar som betjänar dess verksamhet. Västmetron kommer att få sju nya stationer. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi

Utredning om jordvärme- och borrade brunnar

Länsimetro Oy har skickat ut en förfrågan till alla fastigheter som ligger i omedelbar närhet av Västmetrons sträckning och på vars område det finns borrhål. Borrhålen kan ha att göra med jordvärmebrunnar, borrade brunnar eller kabel- och ledningshål. För varje borrhål utreds borrhålets djup, diameter och lutningsvinkel. Uppgifterna behövs för planeringen och brytningen av metrotunneln.

Mottagarna ombes fylla i och skicka in uppgifterna om borrhålen på det förhandsifyllda formuläret senast den 15 juni 2009. För närmare upplysningar om utredningen om jordvärme- och borrade brunnar, kontakta Västmetrons informationskontor i Hagalund på adressen Tapiotorget 3 A, intill Centrumtornet. Kontoret är öppet 9-1

Västmetron byggnadsplanerare sätter igån

Västmetron skrev idag under fjorton konsultavtal om genomförandet av metrons byggnadsplanering. Avtalen rör totalt 200 årsverken. Under hela projektet kommer Västmetron att sysselsätta ungefär 400 planerare, uppskattar verkställande direktör Matti Kokkinen.

Avtalsförhandlingarna för allt byggnadsplaneringsarbete avgjordes enligt planerna. Avtalen gör det möjligt att starta planerings arbetet fullt ut nu i mars. Det finns arbete för planerarna i minst fyra år.

– Det finns arbete för alla planerare redan från starten, men arbetets tyngdpunkt varierar beroende på området. Planerarna inom bergsteknik, konstruktionsteknik och geoteknik har de mest brådskande uppgifterna från starten. Planerarna inom installations- och banteknik och arkitekterna har en lägre arbetstakt i inledningen av projektet. I början behövs deras sakkunskaper främst för att utreda stationernas utrymmesbehov, säger Kokkinen.

Fjorton avtal om byggnadsplaneringen

Valet av planerare görs utifrån ett anbudsförfarande i enlighet med upphandlingslagen. Fem av avtalen rör arkitektonisk planering, två bergsteknisk planering, ett geoteknisk planering, ett spårteknisk planering, ett konstruktionsteknisk planering och fyra installationsteknisk planering,

Avtalet om den arkitektoniska planeringen ingicks med Arkitektbyrå Innovarch Oy (tunneln), Arkitektbyrå HKP Oy (stationerna i Mattby och Ängskulla samt stationsreserveringen i Ängskulla), Arkitektbyrå Artto Palo Rossi Tikka Oy (stationen i Hagalund), en konsultgrupp bestående av Arkitektbyrå ALA Oy & Arkitektbyrå Esa Piironen Oy (stationerna i Otnäs och Kägeludden) samt Arkitektbyrå Pekka Helin Oy (stationerna på Björkholmen och Drumsö).

Konsultgruppen FKW svarar för den geotekniska, bantekniska och bergstekniska planeringen på sträckan Gräsviken-Kägeludden. Konsultgruppen Sito-Pyöry-Fundatec svarar för den bergstekniska planeringen från Kägeludden till Mattby. Ingenjörsbyrå A-Insinöörit Oy har ingått avtalet om den konstruktionstekniska planeringen. Planeringsavtalen om installationsteknik ingicks med Pöyry Building Services Oy (VVS, el och automation i tunneln och i hisschakten), Ingenjörsbyrå Olof Granlund Oy (stationernas VVS) och Konsultgruppen Nissinen-Niemistö (stationernas el och automation).

Byggnadsplanerarna genomför planeringen av Västmetron under ledning av fem huvudplanerare. Huvudplanerarna skrev under sina konsultavtal med Västmetron 6.2.2009. Byggherrekonsult för projektet är SWECO PM Oy.

För mer information:
Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen, tel. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi
Länsimetro Oy
Länsimetro Oy genomför metrolinjen Gräsviken-Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader, parkeringsplatser och övriga konstruktioner och anordningar som stödjer metrolinjen. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi

Västmetrons huvudplanerare undertecknade kontrakt

Fem huvudplanerare som ansvarar för Västmetrons byggnadsplaneringsarbete, arbetstunnelns byggnadsplanerare samt brandtekniska planerarna undertecknade sitt kontrakt med Västmetron 6.2.2009.

Huvudplanerarna har utsetts till experter på Västmetrons arkitektur, geoteknik, bergsteknik, byggnadsteknik och tekniska system. De styr Västmetrons byggnadsplanering, ansvarar för planeringskriterierna och övervakar projektets kvalitet och genomförbarhet samt samordnar planeringen. Den modell som huvudplanerare vanligtvis använder för husbygge passar enligt verkställande direktör Matti Kokkinen också för infrastruktur.

– När Västmetron planeras som en helhet, preciseras planerna i takt med att arbetet fortskrider och då undviker vi flerdubbel planering. Med vår verksamhetsplan siktar vi också på ett allt mer högkvalitativt och kostnadseffektivt slutresultat. Det är också bra att lägga märke till att Västmetrons planering och byggande till största delen faktiskt är husbygge såväl i tunneln som vid stationerna, säger han.

Enligt kontraktet ansvarar huvudplanerarna personligen för projektets genomförande. Västmetron kommer att ta en betydande del av huvudplanerarnas arbetstid under de närmaste åren.

– Västmetrons planering av arkitektur- och bergsplaneringen kom igång redan ifjol. För att byggandet ska komma igång enligt tidsplanen i slutet av det här året måste byggnadsplaneringen komma igång snabbt. Målsättningen är att den första metron skall köra till Mattby i slutet av 2013, säger Västmetrons styrelseordförande Olavi Louko.

Sju konsultkontrakt

Huvudplaneringsavtalet för arkitektur, bergsteknik och byggande undertecknades med Finnmap Infra Oy. För det geotekniska avtalet svarar Geotesti Oy och för det konstruktionstekniska Finnmap Consulting.

På fredagen undertecknades också avtal om brandteknisk planering och körtunnlarnas planering. Finnmap Infra Oy svarar för den brandtekniska planeringen. Avtalet för planeringen av körtunnlarna slöts med konsultgruppen Sito Oy-Pöyry Infra Oy-Fundatec Oy.

Återstående konsultavtal med byggnadsplanerare undertecknas inom de närmaste veckorna. Enligt lagen om offentlig upphandling och anbudsförfarande utvaldes för planeringen av projektet en grupp på fem huvudplanerare samt en grupp på sammanlagt 17 byggnadsplanerare. Byggkonsult för projektet är SWECO PM Oy. Inom ramen för SWECO PM Oy:s bygguppdrag verkar även många andra erfarna underkonsulter och experter.

Esbos fullmäktige godkände de underjordiska detaljplanerna för metron

Det nya stadsfullmäktige i Esbo godkände 19.1.2009 de underjordiska detaljplanerna för metron på avsnittet Hanaholmen-Mattby i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Planen möjliggör byggandet av underjordiska metrotunnlar, förbindelser från metrotunneln till marknivå, entréhallar och förbindelser till metrostationerna samt nödutgångar och schakt i Esbo.

Västmetron börjar byggas så snart som möjligt. Målet är att arbetet ska påbörjas i slutet av detta år.