Årets mål för västmetrons andra fas har uppnåtts – schaktningsentreprenaderna underskred budgeten, byggentreprenaderna började enligt tidtabell

På västmetrons sträcka Mattby–Stensvik har arbetet under 2018 övergått från schaktning till byggande. Byggnadsentreprenaderna har konkurrensutsatts under innevarande år och byggandet började enligt tidtabell på fem stationer och på banlinjen. På Mossbergets depå har byggandet redan övergått i husteknikarbeten. Förutom tidtabellsmålen har även kostnadsmålen uppnåtts. Schaktningsentreprenaderna understeg budgeten med cirka 14 miljoner euro.

Under året övergick projektet till en ny lägesstyrningsmodell inom byggbranschen. Modellen går ut på uppföljning i ett s.k. lägesrum av hur planering, upphandling, tillstånd och genomförande när det gäller byggobjekten, dvs. stationer, banlinje och depå, framskrider samt av arbetssäkerheten och samarbetet. Information från byggplatser och olika källor bearbetas och analyseras på interaktiva skärmar. Mätning av projektets interna informationsflöde och samarbete inleddes på sommaren. För projektets informationsutbyte och utbildning skapades utbildningssystemet metroakademin. För dessa utvecklingsåtgärder belönades projektet i oktober med Projektiyhdistys ry:s pris Årets projektgärning (Vuoden projektiteko).

–       Den andra fasen framskrider nu för fullt. Man har dragit nytta av lärdomarna och erfarenheterna från den första fasen och förnyat ledningsmodellen, infört en modell för lägesstyrning och satsat på information. Upphandlingarna av byggentreprenader hölls inom budgeten. Schaktningsentreprenaderna gick bra och som helhet underskred de kostnadsberäkningen med cirka 14 miljoner euro, säger Ville Saksi, VD för Länsimetro Oy.

Även andra mål har uppnåtts. Under året slutfördes 13 400 bygg- och genomförandeplaner. De viktigaste byggloven för att få börja bygga erhölls från byggnadsövervakningen. I den andra fasen utförs sammanlagt 24 bientreprenadupphandlingar kommer att göras i den andra fasen – av dessa konkurrensutsattes 17 under året. Upphandlingen av entreprenader som genomförs senare i projektet kommer att fortsätta fram till sommaren 2019. Arbetssäkerheten bibehölls på en god nivå.

I mars 2018 godkände Esbo stad den preciserade projektplanen för sträckan. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att den sju kilometer långa sträckan, de fem stationerna och depån överlåts till operatören HST under 2023.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Räddningsverket i Västra Nyland testar rökridån mellan Finno och Mattby

Västra Nylands räddningsverk testar att byggtidens rökridå fungerar och utdrivningen av rök med högpresterande fläktar på spåravsnittet mellan Mattby och Finno torsdagen den 20 december kl. 20. Övningen pågår cirka två timmar.

På platsen kan ses räddningsfordon i samband med övningen och i området kring Finnviksvägens schakt kan förekomma ofarlig övningsrök. Observationer om rök behöver inte rapporteras till nödcentralen.

Rökridåer är en lösning för byggtiden, och de har att göra med arbetsplatssäkerheten.

Ytterligare uppgifter:

Västra Nyland räddningsverk, projektchef Tuukka Tuuli: 050 329 8261, tuukka.tuuli(at)espoo.fi

Konst som en del av arkitekturen även i det andra skedet

Till Västmetros fem nya metrostationer planeras konst som en del av stationernas arkitektur. Verken skapas gemensamt av arkitekter och konstnärer. De olika formerna av konst ökar stationernas komfort och identifiering.

De fem stationerna i mellan Mattby och Stensvik kommer att få konst i olika former. Som konstkoordinator för projektet fungerar Jaakko Niemelä. Hans uppgift är att se till att konstprojektet fortskrider inom den överenskomna tidsramen och att samarbetet mellan de olika parterna fungerar. Valen av konst görs av en arbetsgrupp bestående av representanter för Esbo moderna konstmuseum EMMA, Esbo stads kulturella resultatenhet, Västmetron samt stationens arkitekter och arkitekthuvudplanerare.

I konstprojektet är det arkitekturen som definierar huvudtemana för stationerna.  Man strävar efter att få konst till stationerna i olika former; ljus, ljud, målningar och skulptur. Arbetet ska också passa in i stationens arkitektur och vara lättskött och lätt att underhålla.

”Arkitekterna och stationens huvudplanerare har en stor roll vid genomförandet och konstnärerna måste lyssna på dem noggrant. Stationernas färdiga teman begränsar genomförandet, men å andra sidan är det lättare för konstnärerna att arbeta med färdiga teman”, säger Niemelä.

Konsten bidrar till trivseln på stationerna, men det har också uppgifter som knyter an till planeringen av hela stationen – det förbättrar navigeringen på metron när passageraren ser ett särpräglat konstverk från metrons fönster och redan utifrån den kan känna igen stationen tåget är på.

För närvarande fokuserar arbetet på att hitta lämpliga konstformer som passar för varje stations utseende samt teman och platsen för konsten. ”Vårt mål är att i samarbete skapa en sådan helhet där arkitektur och konst stödjer varandra eller bildar intressanta kontraster, säger Niemelä.

Utvalda verk och konstnärer kommer att tillkännages i början av 2019.

Ytterligare information:

Konstnär, konstkoordinator för projektet Västmetro Jaakko Niemelä, tfn 050 598 4201, jaakko.niemela(at)nic.fi

Kommunikationsdirektör för Västmetro Satu Linkola, tfn 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Västmetron har egen julgran i Sökö – invigning av granparken 16.12

Västmetron deltar i Esbovikens församlings julgransskoj för andra året i rad. Församlingen uppför en julgranspark vid Sökö kapell och lokala aktörer dekorerar julgranarna. Förutom Västmetron har också Esbovikens scoutkårer, Mannerheims barnskyddsförbund och K-Supermarket Sökö egna granar i parken. Totalt är 17 organisationer eller sammanslutningar med och dekorerar granarna i år.

”Det är viktigt för oss att samarbeta med lokala aktörer i byggandets influensområde och och samarbete med Esbovikens församling har alltid gått bra. Det här är en trevlig grej i juletider och vi är gärna med igen”, säger kommunikationschef Saija Räsänen från projekt Västmetron.

Västmetrons framtida station i Sökö ligger cirka 300 meter från kapellet. I själva verket ligger alla stationer inom Västmetrons andra fas i området för Esbovikens församling, så det är lätt att ta sig till kyrkan med metron.

Julgranarna uppfördes 14.12 och julgransparken invigs vid kapellet söndagen den 16 december. Granarna kan beundras på kapellets gårdsplan fram till den 23 december, då de doneras dekorerade till mindre bemedlade familjer. Alla parter som är med och dekorerar får själva välja tema för julgransdekorationerna – Västmetrons gran får orange bollar.

Svar till insändarspalt i tidning: Förlängning av metroplattformar inte ändamålsenligt

I insändarspalten i Helsingin Sanomat har föreslagits alternativa lösningar som skulle hjälpa mot trafiktoppar i metron (Hannu Valta, 16.11, Tapio Pento 27.11, Kauko Korpela 30.11). Det är väldigt viktigt att säkra hög kvalitet och tillräcklig kapacitet i metrotrafiken. Dock är det inte ändamålsenligt att förlänga plattformarna i metrons västra del eller köra med längre tåg.

Metrostationerna består inte bara av spår och mellanliggande plattformar utan de är en stor helhet med över 50 system. Fungerande räddningsarrangemang är ett viktigt utgångsläge för metron under jord. Stationerna i den västra delen av metron är dimensionerade så att då två 90 meter långa metrotåg anländer samtidigt är kapaciteten i räddningsvägar (trappor och rulltrappor) tillräcklig för att säkerställa en säker utgång. Om långa metrotåg på över 135 m skulle köra in på stationerna skulle räddningsvägarna behöva ha 50 procent större dimensioner. Detta skulle leda till stora strukturella förändringar i metrostationerna och i många avseenden nästan ombyggnad.

En utbyggnad av plattformarna och trafikering med långa tåg skulle också leda till ombyggnad av underhållsanläggningarna som är anslutna till stationerna, nya branddörrar, spårbytesplatser, växlar, skyltar mm. Dessa byggnadsarbeten skulle vara omfattande och skulle kräva uppehåll i metrotrafiken i flera år. Dessa arrangemang skulle medföra stora utmaningar och kostnader.

Dock kan servicekapaciteten och kapaciteten i metron förbättras på andra sätt. Då passagerarmängderna ökar kan metrotrafiken köras med tätare turer. HST, HRT och Västmetron Ab är på väg att inleda en utredning av den ändamålsenligaste lösningen för tätare turer. Tätare turer kan genomföras genom att utveckla systemen för passerkontroll. Automatisering av metrotrafiken är internationellt ett allmänt sätt att öka kapaciteten.

Förutom att göra metrotrafiken tätare kunde den befintliga metrolinjen som nu avslutas i Hagalund eventuellt köras längre västerut. Esbo och Helsingfors stad och HRT bedömer möjligheterna att göra detta och förbättra servicenivån genom att bygga ett nytt vändspår för metron i väst.

Inom en kortare tidsperiod är det möjligt att underlätta trängseln i metron med hjälp av lättare åtgärder, såsom ytterligare kompletterande busstrafik. I oktober inledde HRT en busslinje mellan Kampen och Esbovikens område.

Tero Anttila, direktör för kollektivtrafikavdelningen HRT

Ville Lehmuskoski, verkställande direktör HST

Ville Saksi, verkställande direktör Västmetron Ab

 

Byggandet av Esbovikens station inleds

Byggandet av Västmetrons Esbovikens station inleds i december 2018. Entreprenaden utförs av SRV.

I entreprenaden kommer man att bygga en underjordisk metrostation i Esboviken, ingångar från Esboviktorget och Knoptorget i anslutning till den, en bussterminal i samband med Lippulaiva-affärscentret samt en servicetunnel med förbindelsetunnlar till stationen.

Byggentreprenaden inleds med att byggarbetsplatsen etableras på adressen Utkiksgatan 4. Byggandet av stationen påbörjas med stomarbeten på plattformsnivå, vilket omfattar byggande av betongväggar, pelare och valv. Stamarbeten inleds nerifrån och arbetet framskrider skiktvis mot jordytan.

Medan byggarbetet pågår ökar byggplatstrafiken kring infarterna till schakten och arbetstunnlarna. I övrigt ger byggarbetena inte upphov till betydande förändringar i närmiljön.

Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, men ljudliga arbeten kan utföras såsom fastställts i bullertillståndet från Esbo stads miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 om den av arbetet orsakade bullernivån i de omgivande bostadsutrymmena uppgår till högst 35 dB

Åren 2019–2022 pågår byggfasen för Västmetrons sträcka Mattby-Stensvik. I hela projektet omfattar byggfasen byggandet av fem stationer, banan och Mossbergets depå samt installation av olika system. Under åren 2022–2023 mottas entreprenaderna från entreprenörerna. Då utförs även samanvändningstester och myndighetsinspektioner. År 2023 överlämnas stationerna och banlinjen till operatören, det vill säga till HST, för att påbörja förberedelserna för igångkörning av passagerartrafiken.

Vi kommer att berätta mer om Esbovikens entreprenad i ett boendemöte måndagen 10.12.2018 kl 17.30-18.30 i Esbovikens kyrka (Skeppargatan 8). Välkommen!

Mer information

Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700

SRV:s kontaktperson: projektledare Juho Varelius, juho.varelius(at)srv.fi

Jourtelefon till entreprenören (24/7): 040 637 5377

Internationellt kunnande för den andra fasen – rökfläktarna levereras av Talleres Zitrón S.A.

Rökfläktarna för Mattby-Stensvik-sträckan levereras av spanska Talleres Zitrón S.A.. Entreprenadens värde är 1,8 miljoner euro.

Rökfläktarna används vid en eventuell eldsvåda för att blåsa ut rök från de underjordiska lokalerna via rutter med röksektionering. Rökfläktar installeras i metrolinjens vertikala schakt och stationernas östra och västra ändor. Det kommer att finnas totalt 15 fläktar längs med andra fasens metrolinje och på stationerna. Talleres Zitrón levererade fläktar också till Västmetrons första fas från Gräsviken till Mattby, där det finns totalt 32 fläktar.

I Västmetrons första fas testades rökfläktarnas funktion bl.a. i offentliga räddningsövningar innan metrotrafiken inleddes. Västmetrons 52 olika system garanterar passagerarnas säkerhet särskilt i undantagstillstånd. De effektiva rökfläktarna blåser snabbt röken ut via de korrekta rutterna så att evakueringen av passagerarna sker tryggt.  I Västmetron har passagerarnas förflyttning från en tunnel till en annan beaktats bl.a. genom att bygga förbindelsetunnlar med brandsektionering för att förena två tunnlar med varandra med ca 150 meters mellanrum och genom att i båda tunnlarna ha elementstrukturer av betong vars lock fungerar som en nödutgång.

Talleres Zitrón levererar rökfläktar till krävande objekt, såsom metroprojekt i London, Milan och Rom. Företagets fläktar finns i ca hundra metron runtom i världen.  De första rökfläktarna levereras på sommaren 2019 till Stensvik.

Västmetrons andra fas beräknas vara färdig år 2023. I år har man gått från brytningsarbetet till byggande.  Projektledningsentreprenörerna för alla fem stationer och banlinjen har valts och byggandet kommer att vara igång på alla stationer före utgången av året. Ungefär 360 stödmurselement, alltså 1,5 km, har installerats på banlinjen. Konkurrensutsättningen av sidoentreprenader är igång och fortsätter fram till sommaren 2019. På Mossbergets depå har man redan inlett husteknikarbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen håller på fram till år 2022 och därefter inleds ibruktagningsskedet med entreprenadernas mottagning, en omfattande testningsfas samt myndighetsgodkännanden. För Västmetrons del är metron klar när den överlåts till operatören för förberedelser inför inledande av trafik.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, tfn 050 390 6670

Foton: Talleres Zitrón S.A

SRV har valts som byggare av Esbovikens metrostation

SRV har vunnit projektledningsentreprenaden för Esbovikens station på Västmetrons Mattby-Stensvik-sträcka. Värdet på entreprenaden är cirka 48 miljoner euro. Alla projektledningsentreprenörer för den andra fasen har valts och byggandet kommer att vara i gång före utgången av året på varje station.

I Esbovikens entreprenad kommer man att bygga en underjordisk metrostation i Esboviken, ingångar från Esboviktorget och Knoptorget i anslutning till den, en bussterminal i samband med Lippulaiva-affärscentret samt en servicetunnel med förbindelsetunnlar till stationen.

”Esbovikens metroentreprenad är en naturlig fortsättning på SRV:s övriga På den här arbetsplatsen kan vi bevisa vårt kunnande inom ledning och genomförande av krävande entreprenader. Björkholmens metrostation, som färdigställdes år 2016, genomfördes av SRV som projektledningsentreprenad. Dessutom har SRV tidigare längs med Västmetron utfört brytnings- och förstärkningsentreprenadarbeten för stations- och bantunnlarna på Otnäs och Kaitans metrostationer”, berättar SRV:s enhetschef Antti Raunemaa.

Byggandet av den andra fasen framskrider enligt tidsplanen och kostnadsberäkningen. Från brytningsarbetet har man i år övergått till byggande. Byggentreprenaderna pågår redan i Stensvik, Sökö, Kaitans, Finno och på banlinjen. Byggandet av Esbovikens station inleds även före utgången av året. På Mossbergets depå har man redan inlett husteknikarbeten.

”Alla stora entreprenader för den andra fasen har nu konkurrensutsatts. Vi har fått erfarna entreprenörer för varje station och banlinje. Marknadsläget har varit fortsatt bra, det har funnits tillräckligt med konkurrens och som helhet har upphandlingarna gått utmärkt. Sidoentreprenader kommer ännu att konkurrensutsättas fram till sommaren 2019”, berättar Ville Saksi , VD för Länsimetro Oy.

Esbo stad granskade i mars 2018 sin projektplan för metrons andra fas från år 2012. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att den sju kilometer långa sträcka, de fem stationerna och depån överlåts till operatören HST under 2023.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086, ville.saksi@lansimetro.fi

SRV, vice VD Juha Toimela, tfn 040 594 5473, juha.toimela@srv.fi

SRV, enhetschef, Antti Raunemaa, tfn 040 564 4105, antti.raunemaa@srv.fi

Sågarbeten i underhållstunneln i Mattby 29 – 30.11.2018

I Mattby i underhållstunneln utförs sågning av betonggolv 29 – 30.11 kl. 9 – 15 i båda rökutdrivningsschakten. Arbetena har att göra med byggandet av område Tunnparken.

Ljud av sågandet kan höras uppe på plattformen och ledas via rökutdrivningsschakten till närliggande fastigheter.

Vi beklagar olägenheter på grund av byggandet.

Ytterligare uppgifter:

Perttu Tavia, projektledare, projekt Västmetron: 050 3785164, perttu.tavia@lansimetro.fi

Västmetron fyller exakt ett år – Första årsdagen för Mattby-utvidgningen

Söndagen 18.11 har det gått exakt ett år sedan metrotrafiken till Mattby inleddes. I november förra året öppnades åtta nya metrostationer då den 14 km långa sträckan mellan Gräsviken och Mattby i Esbo slutfördes. Enligt preliminära uppgifter har användningen av kollektivtrafiken bland Esboborna ökat under året.

Metron blev det viktigaste transportmedlet i södra Esbo och Drumsö när dess västligaste sträcka öppnades för passagerartrafik 18.11.2017. Busslinjerna längs Västerleden mellan Kampen i Helsingfors och Esbo ändrades till anslutningslinjer till metrostationerna 3.1.2018.

”Preliminära uppgifter om passagerarmängder tyder på att metron ökat användningen av kollektivtrafiken i Esbo”, säger Suvi Rihtniemi, VD för HRT.

Utgående från data från mobiltelefonernas basstationer ökade mängden resor på vardagar från Esbo till Helsingfors mellan december 2017 till januari 2018 med ca 11 procent och metron stod för den största tillväxten. Även biljettförsäljningssiffrorna tyder på en ökning i resor: mellan januari och oktober 2018 köpte Esboborna 7,3 procent mer biljettprodukter på resekort och med mobilapplikationer än under motsvarande period år 2017. Samtidigt har det skett en brytning i ökningen av personbilstrafiken på Västerleden.

Inledningsvis har trafiken med metron och anslutningsbussarna gått hyfsat, även om det inte varit helt problemfritt. Under rusningstid har det i metron funnits t.o.m. fler passagerare än väntat och på en del av sträckorna har restiderna till Helsingfors centrum förlängts på grund av ändringen.

I oktober införde HRT fyra busslinjer som kör i rusningstider mellan Kampen och de västra delarna av Esbo – främst för att minska belastningen på metron, men också för att påskynda restiderna innan den följande utvidgningen av metron från Mattby till Stensvik slutförs. Information om busslinjernas inverkan på metrons passagerarmängder planeras att publiceras inom kort.

Antalet passagerare för den västra delen av metron ser ut att ha stigit något under 2018. Den livligaste månaden i år har varit september, då de åtta nya stationerna hade sammanlagt i genomsnitt 56 200 påstigare under ett vardagsdygn. Det tidigare rekordet under året mättes i mars då passagerarmängden var 54 100. Den mest trafikerade stationen är fortfarande Mattby, där det i september fanns 16 400 påstigare under ett vardagsdygn.

Förutom de linjer som går till Kampen har HRT gjort även andra mindre ändringar i busstrafiken och vid behov görs flera ändringar.

”Vi håller hela tiden ett vakande öga på antalet passagerare och strävar efter att alla betjänas väl av kollektivtrafiken också i fortsättningen”, säger Tero Anttila, direktör för HRT:s avdelning för kollektivtrafikplanering.

Omstigningsförbindelserna mellan metron och bussarna i Hagalund underlättas avsevärt när bussterminalen i Hagalund, som det ser ut nu, öppnar i mars. Alla bussar som kör via Hagalund övergår sedan till att använda den nya bussterminalen som färdigställs vid Havsvindsvägen.

HST testade turtätheten och transporterade utbildare

HST trafikerar metron med 36 tåg under rusningstiden på vardagar. Efter utvidgningen av metrotrafiken inledde en av linjerna trafiken mellan Mattby och Nordsjö och den andra mellan Hagalund och Mellungsbacka. Under vardagens rusningstider har turtätheten på sträckan mellan Hagalund och Östra Centrum varit 2,5 minuter och på sträckorna Mattby-Hagalund, Östra Centrum-Mellungsbacka och Östra Centrum-Nordsjö 5 minuter.

”Trafiken på den utvidgade metrolinjen har under året stabiliserats och mängden av avgångar som av olika orsaker inte körts har minskat betydligt. I juli-oktober kördes ca 99,8 procent av metroturerna planenligt”, säger Ville Lehmuskoski, vd för HST.

För att utjämna rusningstiderna testade HST i slutet av augusti på sträckan Hagalund-Mattby en trafikeringsmodell som planerats i samarbete mellan HRT och HST och där tre av fyra metrotåg körde ända fram till Mattby. Modellen befanns vara tekniskt funktionell, men den innehåller också trafikmässiga utmaningar. Det har ännu inte fattats några beslut om införandet av denna modell.

Under året har det utbildats massor av nya metroförare för den utvidgade metrons behov.

”Under det senaste året har totalt 46 förare slutfört sin utbildning under fyra utbildningsperioder. Den femte perioden pågår som bäst”, säger Ville Lehmuskoski.

Länsimetro äger första fasens metro och bygger den andra fasen västerut

Efter att trafiken kommit igång äger Länsimetro Oy Gräsviken-Mattby-sträckan. Byggandet fortgår enligt planerna från Mattby till Stensvik. Byggnadsentreprenaderna för alla stationer i den andra fasen inleds före utgången av år 2018. Den andra fasen överlämnas till operatören under år 2023.

”Det första året har gått utan barnsjukdomar och det är vi särskilt stolta över. Länsimetro äger stationerna i först fasen och baninfrastrukturen som nu är i sin livscykels bästa skick. Vår uppgift är att vara en ansvarsfull ägare även i fortsättningen och se till att miljardegendomen är i gott skick och betjänar passagerarna på bästa möjliga sätt”, säger Ville Saksi, vd för Länsimetro Oy.

Timo Kauppila, INDAV