Utredningar och rapporter

Projektplan för sträckan Mattby-Stensvik

Projektplanen för sträckan Mattby-Stensvik blev färdig i maj 2012. Projektplanen säkerställer förutsättningarna för projektets genomförande och kostnadsnivån för byggnationen.

Förlängningen av Västmetron, projektplan för Mattby-Stensvik (på finska)

Preliminär generalplan för Mattby-Stensvik

Planen (från 2011) presenterar byggnationskostnaderna för de olika alternativen. Planeringen resulterade i en preliminär generalplan för sträckan mellan Mattby och Stensvik som är en bra utgångspunkt för de följande planeringsskeden och inledandet av arbetet med detaljplanerna för de underjordiska stationerna.

Metro mellan Mattby och Stensvik, preliminär generalplan, planeringsrapport (på finska)

Projektplan för sträckan Gräsviken-Mattby

Projektplanen för den första etappen blev färdig i december 2007. Beslutet om projektet baserades på de beräkningar och utredningar som har gjorts på basis av projektplanen. Projektplanen är även utgångspunkten för Västmetrons byggnadsplanering.

Projektplan för Västmetron, planeringsrapport (2008)  (på finska)

Prognos av metrons resenärsbelastning

Västmetrons dimensionering baseras på prognosen för trafikefterfrågan i huvudstadsregionen. Prognosen framställdes av Strafica 2007. Prognosen har uppdaterats på våren 2012 och senast i augusti 2012 för att motsvara utvecklingen av markanvändningen.

Prognoser av metrons resenärsbelastning (15.8.2012) (på finska)
Prognos av metrons resenärsbelastning (30.3.2012) (på finska)
Västmetrons resenärantal- och trafikeringsscenarier (16.11.2007) (på finska)

MKB-rapport

Ytterligare information om metrons inverkan på rörlighet hittar du på miljökonsekvensbedömningsprogrammet för metron.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) (pdf på finska)

Plan för matartrafikförbindelser

När Västmetron börjar trafikera från Gräsviken till Mattby ersätts de direkta busslinjerna från södra Esbo längs Västerleden till Helsingfors centrum med matartrafik. Bussarna kör till de olika metrostationerna i Esbo, varifrån metrotågen fortsätter till Helsingfors. Nattrafiken sköts fortfarande med direkta bussförbindelser. Planerna över trafikeringen och linjenätet preciseras allt eftersom projektet fortskrider. HRT ansvarar för planeringen av matartrafikförbindelser. Du hittar de senaste uppdateringarna på HRT-bloggen (på finska).