Länsimetro tecknade avtal om gassläckningssystem och reservkraftmaskiner

Länsimetros reservkraftmaskiner levereras av TYL Geneset Powerplants. Avtalet är värt cirka 1,4 miljoner euro. Reservkraftmaskinerna, bestående av en dieseldriven motor och en generator, placeras i för ändamålet reserverade utrymmen i alla stationer för att säkerställa avbrottsfri elmatning till för verksamheten viktiga utrustningar vid eventuella störningar på elnätet.

Länsimetros gassläckningssystem levereras av Mako Oy. I entreprenaden för gassläckningssystemet ingår släcksystem i tele- och automationslokaler i Västmetrons stationer, där man inte kan använda traditionella vattensläckningssystem. Totalvärdet för entreprenaden är cirka 415 000 euro.

– I år och nästa år återstår fortfarande undertecknande av avtal för vissa entreprenader. 99 procent av schaktningsarbetena är nu klara. I byggentreprenaderna har man redan monterat stödmurselement längs cirka sex kilometer av sträckan. Byggverksamheten fortskrider samtidigt i metrotunnlarna och vid fyra stationer, och snart har man påbörjandet byggande vid alla stationerna. Då sysselsätter projektet mer än tusen byggarbetare, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att inleda metrotrafiken på det avsnitt som är under byggnad under senare hälften av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.

Nya leverantörer har valts ut

Avtalen om el- och VVS- entreprenaderna på Hagalunds metrostation och entreprenaden för västmetrons rambullerisolering undertecknades 9.9.2013.

Till leverantör av elentreprenaden på Hagalunds station valdes ARE Oy. Entreprenadens värde är 3,4 miljoner euro. EMC Talotekniiikka Oy vann VVS-entreprenaden på Hagalunds station. Värdet på denna entreprenad är 3,6 miljoner euro.

Samtidigt undertecknades dessutom ett avtal om leverans av rambullerisoleringsmaterial till västmetron. Isoleringsmaterialentreprenaderna i projektet har indelats efter isoleringsklass. Christian Berner Oy vann entreprenaden för leverans av materialet i isoleringsklass 16 dB. Värdet på entreprenaden är cirka 230 000 euro. Materialet för isoleringsklass 16 dB används i huvudsak för isolering av spårkorsningar nära markytan i stationernas närhet. Rambullerisoleringen installeras under metrospåret för att förebygga att eventuell vibration och rambuller överförs till berggrunden och vidare i närmiljön. De områden där isoleringsmaterial används har utretts på förhand med vibrationstekniska och ljudtekniska undersökningar.

– Största delen av västmetrons byggnadsentreprenadavtal har redan undertecknats. Sprängningsarbetena längs bansträckan slutförs före årsskiftet och byggandet kommer i gång längs hela sträckan. Projektet har en betydande sysselsättande effekt. När metron är färdig har över 4 900 årsverken gjorts, berättar Matti Kokkinen, VD för Länsimetro Oy.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att inleda metrotrafiken på det avsnitt som är under byggnad under senare hälften av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo. www.lansimetro.fi

Borrnings- och brytningsarbetena vid Tomtekulla vertikalschakt fortsätter vecka 39

Byggarbetena på schaktet, som är en del av Västmetrons metrotunnel, fortsätter i korsningen av Kvarntomtevägen och Bjällergränden i Tomtekulla. På platsen byggs ett schakt för evakuering, rökutsläpp, tryckutjämning och ventilation i Västmetron. Borrningsarbetet på schaktet börjar vecka 39 (börjar med 23.9) och fortsätter till mitten av november. Brytningen inleds i skiftet av november-december och arbetet med bergförstärkningarna påbörjas i mitten av december, vecka 50.

Konstruktionerna innanför schaktet och schaktbyggnaden ovan jord byggs åren 2013-2014.

Brytningen av tunnlarna för Västmetron slutförs under 2013. Västmetron öppnas för trafik i slutet av 2015.

Mer information

Byggarbetsplatsens jourtelefon tfn 050 539 9927
Västmetrons responstelefon, tfn 050 377 3700 vardagar mån-fre 9-15

Västmetrons kamera- och ljudåtergivningssystem byggs av Stanley Security Oy

Stanley Security Oy och Länsimetro Oy har undertecknat avtal om byggnad av Västmetrons kamera- och ljudåtergivningssystem. Värdet på avtalet är cirka 3 miljoner euro. Entreprenaden omfattar byggandet av kameraövervaknings- och ljudåtergivningssystemet på alla Västmetrons metrostationer och i metrotunneln. Systemet kopplas också till metrons nuvarande system i kontrollrummet i Hertonäs.

Kamera- och ljudåtergivningssystemet är en del av Västmetrons säkerhetssystem. Konkurrensutsättningen var framgångsrik och vi fick en leverantör som också är internationellt erkänd med i vårt projekt, konstaterar Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Mer information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att inleda metrotrafiken på det avsnitt som är under byggnad under senare hälften av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.

Skanska bygger Kägeluddens metrostation

Skanska Infra Oy och Länsimetro Oy har undertecknat avtal om byggnad av Kägeluddens metrostation i Esbo. Värdet på avtalet är cirka 37,5 miljoner euro.

Entreprenaden omfattar byggnad av stationshallen, ingångarna ovan jord, underhållstunneln och de tekniska utrymmena för Kägeluddens metrostation samt Björnholmens tunnel. Byggarbetena har inletts och metrostationen blir färdig i november 2015.

För byggandet av Kägeluddens metrostation används bland annat 14 000 kubikmeter betong, 1 200 ton armeringsjärn och 55 000 kvadratmeter bräder.

– Kägeluddens metrostation ligger mitt i den viktigaste företagskoncentrationen i Esbo. Det är fint att vi fick en skicklig byggentreprenör också till den här stationen. Brytningsarbetena har avslutats och byggnadsskedet inletts, vilket vittnar om att byggprojektet fortskrider smidigt, konstaterar Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Byggentreprenaderna för alla metrostationer har konkurrensutsatts före utgången av 2013. Planeringen och byggandet av metron har till dags dato krävt cirka 1 650 årsverken. När allt är färdigt har arbetet tagit över 4 900 årsverken, fortsätter Kokkinen.

Efter att Västmetron blivit färdig fortsätter metrotrafiken i huvudstadsregionen från Gräsviken via Drumsö till Mattby i Esbo. Västmetron kommer att transportera över 100 000 passagerare om dagen.

Mer information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi
Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att inleda metrotrafiken på det avsnitt som är under byggnad under senare hälften av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.

Strabag bygger Västmetrons metrotunnel mellan Kägeludden och Idrottsparken

Strabag Oy vann byggnadsentreprenaden för Västmetrons tunnelavsnitt mellan Kägeludden och Idrottsparken. Avtalet undertecknades i dag. Entreprenadens värde är 15,5 miljoner euro. Entreprenaden omfattar de byggtekniska arbetena på den cirka fyra kilometer långa metrotunneln samt byggandet av fem vertikala schakt med anslutande byggnader ovan jord.

Strabag inleder byggarbetet i takt med att brytningsentreprenaderna i området slutförs. Hela 92 procent, dvs. 25,5 kilometer, av Västmetrons metrotunnlar har redan schaktats.

Brytningsarbetena är på slutrakan. Metrotunnlar bryts fortfarande i Hagalund, Tomtbacka samt mellan Ängskulla och Mattby. Tre av fyra entreprenader för utrustning av tunnlarna är nu konkurrensutsatta, och när brytningsarbetena slutförs mot slutet av året har byggarbetena inletts på nästan hela linjen, berättar Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Av stationsentreprenaderna är endast Björkholmen, Idrottsparken och Ängskulla ännu inte konkurrensutsatta. Av entreprenaderna för utrustning av tunnlarna återstår konkurrensutsättningen av avsnittet mellan Idrottsparken och Mattby. Vid utgången av 2013 arbetar entreprenörer på alla stationer och spåravsnitt.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.

Nya leverantörer har valts ut

Leverantörerna av aluminiumströmskenor, brandrulldörrar, stomisoleringsmaterial och VVS-reglerutrust har valts ut

Entreprenadavtalen för aluminiumströmskenor, brandrulldörrar, stomisoleringsmaterial och VVS-reglerutrustning till Västmetron undertecknades 5.6. Lösningen för aluminiumströmskenorna levereras av SPL Powerlines Sverige AB. Totalpriset för entreprenaden är 7,3 miljoner euro. Leveransen omfattar en lösning med strömskenor för strömförsörjningen till metrolinjen, innefattande stålöverdragna strömskenor i aluminium, färdiginstallerade med fästen, skyddshöljen och kablage.

Brandrulldörrarna levereras av Mesvac Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 2,2 miljoner euro. Leveransen omfattar ca 50 brandrulldörrar till alla stationerna och till metrolinjen, färdigmonterade på plats.

Till leverantör av stombullerisoleringsmaterial av klass 1, dvs. det vanligaste isoleringsmaterialet, valdes Sealed Air Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 2,2 miljoner euro. I affären ingår cirka 90 000 kvadratmeter isoleringsmaterial, som monteras under metrobanan för att förebygga att eventuella vibrationer eller stombuller överförs till berget och den vägen till näromgivningen.

YIT Fastighetsteknik Ab vann entreprenaden för VVS-reglerutrustning, värd cirka 1,2 miljoner euro. I entreprenaden ingår VVS-automatiksystem till stationerna och hela metrolinjen, innefattande regler- och ställdon, kontrollrumsfunktioner och anslutning till andra system.

Av Västmetrons metrotunnlar har brutits 89 procent, dvs. närmare 25 kilometer.

Brytningsarbetena i tunnlarna avslutas hösten 2013. Byggentreprenaderna och utrustningen av tunnlarna har redan påbörjats på sträckan Gräsviken-Kägeludden, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har till uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.

Dagbrytning inleds vid stationsgrävningarna vid Idrottsparken – leden för cyklister och fotgängare h

Armeringsarbeten utförs som bäst vid stationsgrävningarna vid Idrottsparken. Dagbrytning inleds vid grävarbetena i mitten av maj. Brytningen fortsätter till slutet av 2013. Leden för cyklister och fotgängare söder om Esport Center hålls stängd tills vidare på grund av dagbrytningen och byggarbetena.

Idrottsparkens metrostation byggs till skillnad från andra stationer som dagbrytning. Därför har leden för cyklister och fotgängare söder om Esport Center flyttats så att den går norr om hallen. Syftet var att återställa leden för användning medan arbetet pågår, men vi har åtminstone tills vidare avstått från den planen av säkerhetsskäl.

Vi beklagar de olägenheter som byggarbetena orsakar invånarna.

Mer information

Västmetrons responstelefon, må-fr kl. 9-15, tfn 050 377 3700

Lemminkäinen Infra Oy (brytningsarbeten), Markku Okkonen tfn 0400 946 410

Peab Infra Oy (grävarbeten), Erkki Virtanen, tfn 040 7676 150

Byggarbetena med schaktet i Tallbysket fortsätter i Hagalund

Byggarbetena med schaktet för Västmetrons metrotunnel i Tallbysket fortsätter med lossborrning av den del av schaktet som är ovan jord. Arbetet fortsätter sedan med schaktborrning. Borrningarna utförs måndagar-fredagar kl. 7-18 fram till början av juni 2013. Den sprängsten som uppstår transporteras bort via Otnäs arbetstunnel. Schaktningsarbetet blir helt klart i september.

Schaktets betongkonstruktioner byggs i juni-juli och bergförstärkningarna görs i juli-september. Schaktbyggnaden ovan jord byggs 2013-2014. Utkast till schaktbyggnaden ovan jord presenteras för invånarna när utkasten är klara.

I metrotunneln finns på cirka 600 meters avstånd från varandra schakt som mynnar ut på markytan och är avsedda för evakuering, rökutsläpp, tryckutjämning och ventilation. I schaktets mitt finns en brandcellsindelad evakueringstrappa. Längs rutten finns det totalt 15 vertikala schakt.

Mer information från SRV Rakennus Oy

Ville Järvinen, tfn 0400 128 688, Alpo Asikainen, tfn 040 735 2888
Juha Pelkonen, tfn 040 500 9209

Västmetrons responstelefon, må-fr kl. 9-15, tfn 050 377 3700

Räddningsövning vid schaktningsarbetsplatsen i Mattby torsdag 25.4.

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på schaktningsarbetsplatsen för Västmetron i Mattby torsdagen 25.4.2013 kl. 13-16. Man övar brandsläckning och personräddning på arbetsplatsen under krävande förhållanden som råder i tunneln under schaktningen.

Parterna i övningen är Mattbys brytningsentreprenör Strabag Oy, Västra Nylands räddningsverk och Helsingfors stads räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar. Basen för övningen kommer att finnas på adressen Finnviksvägen 7.

Övningen stör inte trafiken på området. Vid behov dirigeras trafiken på platsen. Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandmästare Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk, tfn (09) 8168 4294
Informationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392