Byggandet av Västmetron halvvägs – tunnlarna möttes på gränsen mellan städerna

Byggandet av Västmetron har kommit halvvägs. Tunnelbrytningen påbörjades 2010, både på Esbo- och Helsingforssidan. Nu är mer än 71 procent av brytningen klar, dvs. närmare 20 kilometer. De första byggentreprenaderna startar i år. Västmetron blir klar för trafik i slutet av 2015.

Att tunnlarna i de två brytningsentreprenaderna möttes firades idag i Västmetrons tunnel på gränsen mellan Esbo och Helsingfors. Stadsdirektörerna som höll tal vid evenemanget betonade Västmetrons betydelse för huvudstadsregionens kollektivtrafik och konkurrenskraft.

I Esbo kommer man enbart inom T3-området som bildas av Otnäs, Kägeludden och Hagalund att under de närmaste åren i takt med Västmetron investera
4-5 miljarder euro av privata och offentliga medel i bostäder, service, universitetscampus, verksamhetslokaler och en förtätad stadsstruktur. Idrottsparken blir ett affärscentrum med ännu större dragningskraft och Mattby stationsområde planeras bli ett betydande koncentrat av privat och offentlig service, berättar Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Mäkelä betonar att beslutet att förlänga Västmetron till Stensvik bör fattas så snabbt som möjligt.

I framtiden kommer alla fem områdescentra i Esbo att vara belägna vid metron eller stadsbanan, och de kommer att utvecklas som koncentrat för boende, service och arbetsplatser, var och en med sina särdrag, säger Mäkelä.

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen påpekade att det har redan gått 30 år sedan den första metron.

Vi står åter vid en milstolpe ur trafiksynpunkt. Även metron blir regional. Vi har redan tidigare förenat anordnandet av kollektivtrafiken i en gemensam regional kommunsammanslutning. Samtidigt utvecklas staden ännu kraftigare som en användarinriktad upplevelse, där kollektivtrafiken är en central helhet. Nya intelligenta trafiklösningar utmanar våra etablerade verksamhetsmodeller varje dag, sammanfattar Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen.

Trafikverkets tf. generaldirektör Rami Metsäpelto betonade samarbetet mellan olika parter.

Inbördes förtroende mellan aktörer och fritt tänkande möjliggör att innovationer uppstår. Ett vittomfattande samarbete intar en central roll vid planering och genomförande av servicenivåer för trafiksystem. Sådant vittomfattande samarbete har bedrivits sedan länge vid planeringen av Helsingforsregionens trafiksystem.

– Även Västmetron som håller på att byggas är ett bra exempel på det nya trafikpolitiska tänkesättet.

– Stadsplanerarna samt planerarna av markanvändning och trafik har samarbetat intimt. En metro är ett långsiktigt projekt. De verkliga fördelarna blir synliga först efter flera år, sammanfattar Trafikverkets tf. generaldirektör Rami Metsäpelto under evenemanget.

Mer information

Olavi Louko, ordförande i styrelsen för Västmetron, tfn 050 060 7754
Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558
Bilder från platsen där tunnlarna möts www.flickr.com/photos/lansimetro/sets/72157632072682724/

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.

Entreprenaderna för VVV, el och hela linjens sprinklerentreprenad undertecknades

Entreprenaderna för VVV och el för Västmetrons stationer i Otnäs och Kägeludden samt hela linjens sprinklerentreprenad undertecknades

VVV-entreprenaden för Otnässtationen vanns av Lemminkäinen Talotekniikka Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 3,5 miljoner euro. Lemminkäinen Talotekniikka Oy fick också elentreprenaden för Otnässtationen, där värdet är 3,2 miljoner.

Även entreprenaderna för VVV och el i stationen i Kägeludden undertecknades idag. VVV-entreprenaden, med värdet 3,3 miljoner, gick till YIT Kiinteistötekniikka Oy och elentreprenaden, med värdet 3,0 miljoner, vanns av ARE Oy.

Som entreprenör för sprinklerentreprenaden, som omfattar samtliga stationer längs linjen, valdes Firecon Group Oy. Värdet på sprinklerentreprenaden uppgår till 2,9 miljoner euro.

Entreprenaderna för Västmetrons VVV och el har uppdelats i stationsspecifika entreprenader och entreprenader i metrotunneln.

Av metrotunnlarna har redan brutits närmare 65 procent, dvs. 18 300 meter. Nästa år slutförs brytningen på alla arbetsplatserna, men redan nu inleds byggentreprenaderna för stationerna och tunnlarna, där brytningen tillåter det, berättar Västmetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558
Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.

Schaktarbeten påbörjas på Torrfurstigen i Hagalund

Byggarbetena förknippade med schaktet för Västmetrons metrotunnel inleds i Hagalund, i korsningen mellan Torrfurstigen och Kastbystigen. Arbetena påbörjas vecka 28 med att träd fälls och arbetsplatsområdet inhägnas.

Byggarbetena för det egentliga schaktet påbörjas vecka 30. Arbetsfaser ovan jord är grävarbeten och marktransporter samt borrning av spränghål. Sprängningarna görs nedifrån tunneln och den uppstående sprängstenen transporteras bort förbi byggplatskontoret på Sunnanvindsvägen. Markarbetena och brytningen kommer att vara fram till våren 2013. Byggkonstruktionerna i schaktet och schaktbyggnaden ovan jord genomförs under åren 2013-2014

I metrotunneln finns på cirka 600 meters avstånd från varandra schakt som mynnar ut på markytan och är avsedda för evakuering, rökutsläpp, tryckutjämning och ventilation. I schaktets mitt finns en brandcellsindelad evakueringstrappa. Längs rutten finns det totalt 15 vertikala schakt. På markytan är de vertikala schakten placerade i offentliga gatu- eller parkområden. Schaktbyggnaderna projekteras så att de till sin form, sin konstruktion och sitt fasadmaterial smälter in väl i omgivningen.

Mer information

Markarbeten och brytning: Skanska Infra Oy/Tuomas Laamanen,
tfn 020 719 2852
Västmetrons responstelefon, må-fr kl. 9-15, tfn 050 377 3700

Bildkonstnären Seija Rissanen ställer ut konst i metrokontoret i Hagalund

Konst av bildkonstnären Seija Rissanen finns att se i metrokontoret i Hagalund under tiden 25.9-2.11.

Seija Rissanens arbetsrum finns på Björnholmen i Esbo. Resan till arbetet går varje dag förbi mynningen till Västmetrons servicetunnel.

Jag följde med stort intresse brytningen av den enorma öppningen ända från den första sprängningen. I takt med att arbetet fortskred blev öppningen mer och mer intressant, ju djupare ned i marken den försvann, berättar Seija Rissanen.

Seija Rissanen påbörjade målningen av sina akrylarbeten på Aleksis Kivi-dagen i oktober 2011 och avslutade dem på Luciadagen 13 december. På sina målningar avbildar Rissanen morgonstämningar vid tunnelöppningen.

Målningarna är mestadels fiktiva och snabbt genomförda i arbetsrummet, stämningsbilder från morgontimmar vid tunnelöppningen, längre kom jag inte, fortsätter Rissanen.

”Jag blev förtrollad av att i målningarna fånga den gråa hösten, vattnet, snön, stenens olika nyanser och framför allt hur ljuset lekte i dessa element”, beskriver Seija Rissanen hur de i metrokontoret utställda målningarna kom till.

Från sten till ljus – bildkonstnär Seija Rissanen
Utställning i Västmetrons kontor, Hagalund
Tapiotorget 3 A
Öppet må-to kl. 9-16 och fr 9-15
25.9.-2.11.

Entreprenadavtalen för VVV och el i Drumsö metrostation har undertecknats

Entreprenaderna för Västmetrons VVV och el har uppdelats i stationsspecifika entreprenader och entreprenader i metrotunneln. VVV-entreprenaden för hela tunnellinjen, från Gräsviken till Mattby, vanns av Skanska Talonrakennus Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 6,7 miljoner euro. Som VVV-entreprenör för Drumsöstationen har valts EMC Talotekniikka Oy. Värdet på entreprenaden uppgår till 3,5 miljoner euro. Elentreprenaden för Drumsöstationen gick till Quattroservices Oy och värdet för detta avtal är 2,8 miljoner euro.

Under hösten utses dessutom entreprenörerna för bygg- och husteknik för nästan alla de övriga stationerna och för hela banlinjen.

Vi fick återigen bra aktörer för el- och VVV-arbeten. Den här hösten blir brådskande med avseende på anskaffningar, eftersom brytningen avslutas nästa år och utrustningen av stationerna påbörjas direkt därefter. Nu söker vi bra och erfarna aktörer, säger Matti Kokkinen, verkställande direktör för Västmetro Ab.

Av metrotunnlarna har redan brutits närmare 60 procent, över 16 300 meter.

Brytningen framskrider nu på ett utmärkt sätt. Under augusti nådde vi ett aldrig tidigare skådat rekord genom brytning av 1,6 kilometer tunnel. Normalt skapas cirka en kilometer tunnel varje månad, berättar Matti Kokkinen, verkställande direktör för Västmetro Ab.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558
Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy vann tävlingen om Västmetrons säkraste byggarbetsplats

Västmetrons tävling Den säkraste byggarbetsplatsen har vunnits av Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Granskningsperioden varade från början av januari till slutet av juni. Tävlingen arrangeras varje halvår och i den deltar alla pågående brytningsentreprenader för Västmetron.

– Ständig uppmärksamhet fästs på arbetssäkerheten på arbetsplatsen. Det är trevligt att upptäcka att detta syns så här konkret även i tävlingsresultaten, sammanfattar arbetschef Meeri Pöllänen från Kalliorakennus-Yhtiöt Oy när hon tar emot priset.

I Västmetroprojektets tävling om den säkraste byggarbetsplatsen deltog sådana brytningsentreprenader som pågick under tävlingsperioden och varje entreprenad bedömdes enskilt utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning1. (MVR, bedömning och utveckling av säkerhetsnivån vid jord- och vattenbyggnadsplatser.) Vid bedömningen av tävlingsperioden viktades de entreprenadspecifika MVR-mätningsresultaten till 60 procent och olycksfrekvensen till 40 procent.

Tyngdpunkten under tävlingsperioden låg på MVR-mätningarna. Entreprenören genomför varje vecka en MVR-mätningsrunda, under vilken man observerar den aktuella situationen och säkerhetsnivån på arbetsplatsen. Kontrollerna varje vecka tar fram arbetsplatsens eventuella säkerhetsbrister, men ger samtidigt erkännande för saker som är i ordning.

Till arbetsplatsen överlämnades vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Västmetrons byggprojekt, en förgylld rälsskena.

Mer information:

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.

Västmetrons utredning om hur kollektivavtalen följs på byggplatserna färdigställd

Västmetron har begärt stenbrytningsentreprenören om en extra utredning angående hur avtalen iakttas på byggplatserna. För tillfället sysselsätter entreprenaderna 454 arbetstagare. Västmetron har ett avtalsförhållande till stenbrytningsentreprenören som i sin tur har avtalsförhållande till sina underentreprenörer. I underentreprenadförhållande står totalt 19 transportföretag.

I den extra utredningen uppdagades två fall av löneoklarheter från mars i år. Fallen gäller oenigheter gällande anställningsförhållandet. Enligt våra uppgifter pågår förhandlingarna mellan transportföretaget och AKT gällande båda dessa fall. Alla nuvarande underentreprenörer följer kollektivavtalet.

I underentreprenörsavtalen förutsätts att entreprenörerna bär sitt samhällsansvar och säkerställer att också underentreprenaderna sköts ansvarsfullt. Entreprenören är skyldig att se till att underentreprenörerna följer kollektivavtalen.

– I samband med varje entreprenadavtal säkerställer man att de lagenliga skyldigheterna sköts. Att skyldigheterna fullföljs kontrolleras regelbundet också då entreprenaden pågår längre. Man har beslutat höja den omedelbara sanktionen för avtalsbrott till 5 000 euro. Västmetron godkänner inte grå ekonomi på sina byggplatser, säger Matti Kokkinen, verkställande direktör för Västmetron.

Västmetron begärde en extra utredning av sina entreprenörer efter de påståenden om grå ekonomi på byggplatserna som framfördes i medierna den 24 augusti. Frågor i anknytning till samhällsansvar uppföljs som normal rutin vid de månatliga arbetsplatsmötena.

Ytterligare information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund.

Västmetrons avtal innehåller tydliga sanktioner mot grå ekonomi

Byggarbetet för Västmetron är för tillfället huvudsakligen schaktning av tunnlar som utförs av schaktningsentreprenörer som står i direkt avtalsförhållande till Västmetron. Entreprenörerna har ett avtalsförhållande med sina egna underentreprenörer. I samband med alla entreprenadsavtal säkerställs att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls. Västmetron accepterar inte grå ekonomi på sina arbetsplatser.

I entreprenadsavtalen förutsätts att entreprenörerna bär sitt samhällsansvar och säkerställer att skyldigheterna uppfylls också när det gäller underentreprenader. Med samhällsansvar avses att företaget följer lagar och förordningar och sörjer för de skyldigheter som gäller beskattning, socialskyddsavgifter och kollektivavtal. Entreprenören är skyldig att för underentreprenörernas del säkerställa att kollektivavtalet följs.

Samhällsansvarsfrågor följs upp som normal rutin i månatliga arbetsplatsmöten. Västmetron samarbetar också ständigt med skattemyndigheten och arbetarskyddsdistriktet i frågor som gäller grå ekonomi och arbetarskydd.

– Vi har bett schaktningsentreprenörerna om en extra utredning om hur avtalen följs. Vid behov tar vi i bruk sanktionerna i avtalen, om oklarheter förekommer. Det strängaste alternativet är att avtalet hävs. Grå ekonomi accepteras inte alls på Västmetrons arbetsplatser. Nu i schaktningsskedet har vi cirka 500 anställda på Helsingfors och Esbo metrobyggen, men i husbyggnadsskedet mångdubblas antalet. Övervakningsrutinerna måste fungera också när antalet anställda växer, berättar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har som uppgift att bygga västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund.

Schaktningarna halvvägs

Schaktningarna för Västmetron har kommit halvvägs. 13 919 meter eller något mer än hälften av metrotunnlarna under jord har schaktats. Västmetron består av två parallella 13,9 kilometer långa tunnlar.
Även stationshallarna i Otnäs, Kägeludden och Björkholmen har nästan schaktats. På Helsingforssidan har 83 procent av tunnlarna blivit klara och på Esbosidan 36 procent. Schaktningen fortsätter till slutet av år 2013.

– Under sommaren fortsätter arbetena normalt på arbetsplatsen för metron. Cirka en kilometer ny tunnel skapas varje månad. Under hösten börjar man bygga stationerna och år 2013 förflyttas tyngdpunkten ytterligare åt husbyggnadshållet, berättar Västmetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

På webben kan du följa hur schaktningen för Västmetron fortskrider, www.lansimetro.fi > Arbetets fortskridande (på finska)

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558

Havsvindsvägen stängs av för personbilstrafik 16.7 i Hagalund

Havsvindsvägen stängs av för personbilstrafik i Hagalunds centrum med början 16.7. Trafiken leds via Westendsgatan och Östvindsgatan som har öppnats för genomfart. Lederna för gående och cyklister påverkas inte av ändringen. Bussarna trafikerar Havsvindsvägen och bussterminalen på normalt sätt till slutet av år 2012.

Havsvindsvägen stängs av på grund av arbetena på arbetsplatsen för Västmetron i Hagalund. inom området pågår också renovering av det s.k. Sokoshuset och bygget av Tapioplatsens parkeringsanläggning. Vägen kommer att vara avstängd fram till år 2015, dvs. tills byggarbetena vid Havsvindsvägen har slutförts.

Mer information

Västmetrons responstelefon 050 377 3700 (mån-fre kl. 9-15)
Esbo teknikcentrums kundservice, tfn (09) 8162 5000
www.tapiolankeskus.fi