Västmetroprojektet Mattby–Stensvik underskrider budgeten med 100 miljoner euro

Passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes i december 2022.

De totala uppskattade kostnaderna för byggandet av Västmetrons andra fas, det vill säga avsnittet Mattby–Stensvik är 1 042–1 050 miljoner euro. Uppskattningen underskrider kostnadskalkylen (1 159 miljoner euro) i den uppdaterade projektplanen från år 2018 med cirka 100 miljoner euro, det vill säga med 9 %. Dessutom utgjorde finansieringskostnaderna mindre än hälften av de beräknade kostnader i projektplanen och inbesparingen reflekterar till stor del även på de framtida årliga finansieringskostnaderna för metron.

–De främsta skälen till att projektet blev klart enligt de uppställda målen var tillförlitlig kostnadsinformation erhållen från projektet Gräsviken–Mattby, strikt styrning av projekthelheten och erfarna specialister. Lägesstyrningsmodellen som tillämpades i projektet var ett viktigt verktyg för att kunna dra nytta av organisationens kompetens och data. För att uppnå kostnadsmålsättningarna måste också målen för omfattning, kvalitet och tidsplan uppnås. Framgångsrikt teamarbete bidrar alltid till framgångsrika projekt, uppskattar Länsimetro Oy:s ekonomidirektör Matias Johansson.

Projektplanen för avsnittet Mattby–Stensvik som gjordes 2012 preciserades och kompletterades år 2018 efter att Västmetrons första fas, det vill säga Gräsviken–Mattby blev klart. Passagerartrafiken på det första avsnittet, det vill säga Gräsviken–Mattby, inleddes i november 2017. Som ett resultat av den första fasen erhölls aktuell information om de tekniska kraven för byggandet av metron och de faktiska kostnaderna för att ta i bruk den andra fasen. I samband med den uppdaterade projektplanen ökade kostnadsberäkningen från 801 miljoner euro till 1 159 miljoner euro. De mest centrala orsakerna till de förändrade kostnaderna var bland annat ändringar i stationernas ytor, korrigerade byggkostnader, den modifierade bussterminalen i Esboviken, stationernas bergnät, förlängning av vändrälsen i Stensvik, installation av brandbekämpningsschakt i Finno, fastställande av beställarorganisationen och förändringar i tidtabellen.

Passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes i december 2022

I samband med den uppdaterade projektplanen preciserades även tidtabellen: målsättningen är att projektet blir klart år 2023 i stället för år 2020 enligt den ursprungliga planen. Passagerartrafiken på avsnittet Mattby–Stensvik inleddes den 3 december 2022, alltså tidigare än målsättningen. Byggentreprenaderna för stationerna och banan avslutades i maj 2022 och därefter fortsatte projektet med provkörningar fram till september.

– Genomförandet av avsnittet Mattby–Stensvik enligt de uppställda kostnads- och tidtabellsmålen var möjligt tack vare projektets effektiva arbetsmetoder, nära samarbete samt projektorganisationens gedigna kompetens och erfarenhet. Projektets organisationsschema samt arbets- och ledningsmetoder utvecklades under byggandet av den andra fasen, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Utöver det 7 km långa banavsnittet Mattby–Stensvik, 5 tågstationer och den underjordiska metrodepån omfattade projektet även bland annat byggandet av parkeringsanläggningar för anslutningstrafik i Stensvik, Kaitans och Finno. Parkeringsanläggningen för anslutningstrafik i Stensvik är klar och tas i bruk i början av april. Först efter att samtliga arbeten som hör till projektplanen står färdiga känner man till de slutliga helhetskostnaderna för avsnittet Mattby–Stensvik.

Länsimetro Oy är ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur

Fokuset för Länsimetro Oy har skiftats från byggverksamhet till förvaltning av metroinfrastruktur.  Länsimetro Oy:s uppgift är att sköta om den förvaltade metroinfrastrukturen på ett sätt som är smart ur ett livscykelperspektiv, för att metroinfrastrukturen ska fungera och vara trygg långt in i framtiden.

Huvudstadsregionens metronätverk är kollektivtrafikens ryggrad i riktningarna väster–öster. Länsimetro Oy äger nästan hälften av alla metrospårkilometrar i huvudstadsregionen: Ett banavsnitt på 21 kilometer från Gräsviken i Helsingfors till Stensvik i Esbo, 13 metrostationer, en underjordisk metrodepå och alla tillhörande tekniska system. Dessutom äger Länsimetro Oy infrastrukturen som tjänar anslutningstrafiken, som parkeringsanläggningar för anslutningstrafik och bussterminaler. Länsimetro Oy är ett aktiebolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors.

Västmetrons mest trafikerade stationer på vardagarna år 2022 var Mattby (20 700 passagerare per dag), Drumsö (16 400 passagerare per dag) och Hagalund (14 200 passagerare per dag) (upprinnelse på finska https://kaupunkiliikenne.fi/liikennointi/metrolla/metroasemien-kayttajamaarat/). År 2022 var antalet resenärer i metrotrafiken 70 miljoner passagerare.

Mer information

  • Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086, fornamn.efternamn@lansimetro.fi
  • Matias Johansson, ekonomidirektör för Länsimetro Oy, tfn 040 590 0313, fornamn.efternamn@lansimetro.fi
  • Marianne Partanen, kommunikationschef för Länsimetro Oy, tfn 043 825 9607, fornamn.efternamn@lansimetro.fi