Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 17.12.2020

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Styrelsen gav verkställande direktören fullmakt att teckna avtal om uppgifter i anslutning till driftsättningsförberedelser och driftsättning av avsnittet Mattby–Stensvik med HST. Uppgifterna inkluderar bland annat kontrollrumstjänster och provkörningar.

Styrelsen godkände Länsimetro Oy:s budgetförslag för 2021.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen. Ekonomidirektören presenterade även tidsplanen för bokslutet 2020.

Verkställande direktören presenterade Länsimetro Oy:s rekryteringar.

Nästa styrelsemöte hålls 28.1.2021.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 19.11.2020

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Styrelsen beslutade om inköp av arbetslednings- och underhållstjänster för projektet Mattby–Stensvik efter mottagandet av Mossbergets depå från Sweco PM Oy i enlighet med ramavtalet (27.10.2017).

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Kommunikationsdirektören presenterade videoserien DESIGN.TUNNE.METRO om Västmetrons stationer på avsnittet Gräsviken–Mattby. Målet är att visa upp stationernas arkitektur, design och detaljer.

Nästa styrelsemöte hålls 17.12.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Bergspräckning vid Sökötorget veckorna 1–2

Från och med 4.1.2021 utförs bergspräckning med spräckkil vid Sökötorgets ingång. Arbetet kommer att pågå i två veckor (v. 1–2). Spräckningsarbetet utförs på det blåmarkerade området på Sökövägen 14. Det tillhörande borrningsarbetet kan orsaka visst buller i området. Borrningsarbetet utförs vardagar under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs kl. 7–18. På trettondagen (6.1.2021) görs ett uppehåll i spräckningsarbetet.

Bergspräckningen utförs för att göra cykelparkeringen vid ingången mer lättillgänglig.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet medför.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Lastning av ballast på Sälvägen vardagar kl. 7–21

Ballast kommer att lastas på västmetrons byggarbetsbas på Sälvägen under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs. vardagar kl. 7–21. Lastningsområdet finns markerat med rött på kartan nedan. Lastningen fortsätter fram till slutet av mars 2021.

Lastningen hänger ihop med metrobanans överbyggnadsentreprenad som inleddes i juni 2020. Entreprenaden inkluderar förutom ballast även installation av kabelrännor, sliprar, tågrälsar och strömskena.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

Mer information 

Journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Avvikande trafikarrangemang på Störvägen från och med vecka 47

I augusti 2020 inleddes bygget av rörledningar till västmetrons schakt i Rilax med trädfällning. Från och med slutet av vecka 47 kommer arbetet med rörledningarnas dagvattenanslutningar att inledas, vilket medför avvikande trafikarrangemang på platsen som är markerad med blått på kartan. Trafikarrangemangen återgår till det normala och vägavsnittet asfalteras före slutet av december.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet medför.

Mer information

Journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Offentliga utrymmen får väcka upplevelser och fånga blickar – ny videoserie visar historien bakom västmetrons åtta stationer ur ett arkitektoniskt och konstnärligt perspektiv

På onsdag 18.11.2020 blir det tre år sedan passagerartrafiken på västmetroavsnittet Gräsviken-Mattby öppnades och åtta nya stationer togs i drift. Förutom de moderna tekniska systemen som garanterar stationernas funktionalitet och säkerhet tog den arkitektoniska planeringen ända från början även hänsyn till de olika användargrupperna, stationernas läge och belysningen. Var och en av de åtta stationerna bildar en egen unik helhet vars underjordiska gångar för en dialog med omgivningen på markytan och dess särdrag.

Länsimetro Oy och Esbo Stadsevenemang har i samarbete producerat videoserien DESIGN. TUNNE. METRO. i åtta delar som tar med tittaren på en inspirerande metroresa från Drumsö till Mattby och ger en djupare inblick i metroarkitekturen. I videofilmerna berättar journalisten Riku Rantala bland annat hur den kulturhistoriskt betydande lindallén i Otnäs beaktades i planeringen, hur det ikoniska, rivna vattentornet på Drumsö syns på metrostationen och varför stationen i Hagalund skimrar i vitt.

För användarna är metron ett alldagligt transportmedel och videoserien vill rikta blicken mot estetiken och de små, genomtänkta detaljerna på denna vardagliga estrad. Västmetrons stationer är kulturobjekt som är öppna för alla invånare.

Du kan titta på videorna DESIGN. TUNNE. METRO. med Riku Rantala som guide  (videorna bara på finska)

Stadsevenemang Esbo: www.espoo.fi/kaupunkitapahtumat 
Presentation av metrostationerna: www.lansimetro.fi/sv/stationer/

Grävarbete för rörledningar vid Rilax schakt inleds under vecka 44

Bygget av rörledningar till västmetrons schakt i Rilax inleddes med trädfällning i augusti 2020. Under vecka 44 framskrider bygget till grävarbete från schaktet mot Störvägen. Grävarbetet inom området som har märkts ut med rött på kartan kommer att fortgå till februari 2021. Rörledningarna består av två tryckavloppsledningar som ansluts till en avloppsbrunn på Störvägen.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information

Journummer till GRK Infra Oy, entreprenör för banlinjen: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 21.10.2020

Länsimetro Oy:s fastighets- och infrastrukturdirektör presenterade Q3-rapporten över västmetrons ägande samt HST:s prestationsrapport för styrelsen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning på avsnittet Gräsviken–Mattby samt relaterade service- och underhållsarbeten. Drifts- och egendomsriskerna utifrån Länsimetro Oy:s tillgångshantering presenterades för styrelsen.

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport för byggandet och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Nästa styrelsemöte hålls 19.11.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 23.9.2020

Projektledaren för avsnittet Mattby–Stensvik presenterade en statusrapport över byggandet av och kostnaderna med hjälp av situationsrummets uppföljningsvy. Byggarbetet fortskrider i enlighet med projektplanens riskbedömda tidsplan och kostnadskalkyl.

Länsimetro Oy:s tekniska direktör presenterade en lägesrapport för avsnittets driftsättningsplanering. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik samt budgetprognoser för skötsel-, förvaltnings- och finansieringsvederlagen. Byggarbetet framskrider enligt kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör presenterade företagets profil för styrelsen. Bolaget berättar öppet för alla intressenter och involverade aktörer om byggarbetet och om verksamheten på metroavsnittet som redan har öppnats för trafik. Allmänheten har en positiv bild av företaget och allt fler journalister är intresserade av hur byggarbetet fortskrider.

Nästa styrelsemöte hålls 21.10.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Metrons västligaste ingång öppnas för passagerare 1.10 i Mattby

Den 1.10 öppnas den västra ingången till Mattby metrostation för passagerare. Ingångens adress är Finnviksvägen 9. I anslutning till ingången byggs även ett hotell som kommer att stå klart senare i år. Tunnvägen utanför hotellet kommer att få 32 nya cykelparkeringsplatser som även metropassagerarna kan använda.

Den 1.10 öppnas den västra ingången till Mattby metrostation för passagerare. Ingångens adress är Finnviksvägen 9. Bild: M. Wirman.

Den nya ingången skapar en förbindelse från Finnviksvägen och Tunnvägen till metroplattformens västra ände och erbjuder samtidigt en alternativ rutt från metron till busshållplatserna längs Finnviksvägen och bussarna mot Finno. Mattby hade 2019 flest passagerare av Västmetrons stationer och den nya ingången kommer att jämna ut passagerarflödena på den tidigare öppnade rutten till bussterminalen och Iso Omena. Som Västmetrons andra ingångar är även den nya ingången tillgänglighetsanpassad.

Den nya ingången skapar en förbindelse från Finnviksvägen och Tunnvägen till metroplattformens västra ände. Bild: M. Wirman.

Ingångens arkitektur kompletterar stationens befintliga arkitektur och utseende, men har en annorlunda färgsättning än den östra ingången för att göra det lättare för passagerarna att särskilja mellan ingångarna. Vid den östra ändens rulltrappor finns bakgrundsbelyst glas som skiftar från gult till grönt och sedan blått. Den nya västra ingången använder färger från andra änden av spektrumet och går från orange till rött och violett.

Ingångens arkitektur kompletterar stationens befintliga arkitektur och utseende. Den nya västra ingången använder färger från orange till rött och violett.. Photo: M. Wirman.

De övriga byggprojekten i området har nu kommit så långt att ingången kan öppnas för passagerare. Andra pågående byggarbeten i kvarteret runt Tunnparken är en ny simhall och ett seniorboende. Området kommer även att få bostäder och seniorcentret Leva och bo vid Finnviksvägen. Metrons influensområde väntas totalt få cirka 70 000 nya invånare under de närmaste årtiondena. Våren 2019 öppnades den södra ingången till Hagalunds station på motsvarande sätt då övriga byggprojekt hade kommit tillräckligt långt.

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Bolaget ansvarar även för infrastrukturens och systemens funktion och säkerhet i metroavsnittet som öppnats för trafik samt övervakar att nödvändiga service- och underhållsarbeten utförs som planerat. HST ansvarar för service och underhåll samt för metrotrafiken.

”Som en ansvarsfull ägare vill vi kontinuerligt utveckla och förbättra passagerarupplevelsen. Vi säkerställer att vårt metroavsnitt är tekniskt modernt med digitala övervaknings- och underhållsmetoder samt ett av de säkraste i världen”, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Byggandet av den andra fasen mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Länsimetro Oy satsar även på stationernas arkitektur och visuella element.

”Vi vill bygga attraktiva stationer som blir ikoniska landmärken för sina områden. Varje station kommer att få ett konstverk som framhäver stationens visuella identitet”, säger Saksi.

Mera bilder