Sammandrag från Länsimetro Oy:s styrelsemöte 19.12.2019

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. I samband med statusrapporten presenterades de beräknade tidtabellerna och kostnadsriskerna för bygget av avsnittet Mattby–Stensvik som sammanställts under hösten. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Styrelsen beslöt enligt förslaget om anskaffning av Länsimetro Oy:s försäkringar.

Styrelsen styrkte Länsimetro Oy:s budget för 2020 (budget för förvaltning av egendom). Esbo stads budget för 2020

Styrelsen godkände de uppdaterade Corporate Governance-anvisningarna.

Styrelsen gav vd:n fullmakt att sälja aktierna i Jousenpuiston pysäköinti Oy som Länsimetro Oy äger. Esbo stad tar över anslutningsparkeringen för Länsimetro Oy:s räkning. Länsimetro Oy:s koncernstruktur finns presenterad på webbplatsen på finska.

Nästa styrelsemöte är 22.1.2020.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Västmetron byggs av 38 aktörer – 10 000 anställda

Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik byggs av totalt 38 olika entreprenörer och leverantörer. Alla entreprenader har konkurrensutsatts och bygget fortskrider enligt tidtabell och budget. För tillfället anställs omkring 1 200 byggarbetare och hittills har cirka 10 000 anställda deltagit i den obligatoriska utbildningen som fokuserar på byggplatssäkerhet.

På grund av arbetets omfattning har bygget av västmetrons andra fas, dvs. fem stationer, en depå och 14 kilometer banlinje delats mellan flera entreprenörer i lämpliga helheter.

”På grund av arbetets omfattning avviker metrobygget avsevärt från andra byggprojekt, där det vanligtvis finns några aktörer inom olika branscher eller en huvudansvarig entreprenör. Vi behöver många aktörer i den här helheten. Alla entreprenörer har nu konkurrensutsatts”, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Sex olika schaktningsentreprenörer i nio entreprenader schaktade ban- och servicetunnlarna, depån och stationerna under 2015–2018. Sex projektledningsentreprenader och 30 sidoentreprenader ansvarar för bygget av stationerna och banan. Sidoentreprenaderna är funktioner och system som spänner sig över hela linjen, såsom huvuddistribution av el, hissar och rulltrappor, rökgasfläktar samt spår och sliprar. Mossbergets depå byggs av ett konsortium. Ställverksentreprenaden som styr tågtrafiken utgör också en skild helhet. Cirka 20 finländska ingenjörsbyråer har deltagit i projektplaneringen.

Konkurrensutsättningen av projektledningsentreprenaderna började på våren 2018 och slutfördes på hösten 2018. Värdet på de sex projektledningsentreprenaderna varierar mellan 43 och 58 miljoner euro. Samtidigt som stations- och banlinjeentreprenaderna konkurrensutsattes inleddes även konkurrensutsättningen av 30 sidoentreprenader. Konkurrensutsättningen av sidoentreprenaderna slutfördes enligt tidtabell fram till sommaren 2019, med undantag för sidoentreprenaden för kameraövervakning, som genomfördes i samarbete med HST. Kameraleverantören valdes i december 2019. Värdet på sidoentreprenaderna uppgår totalt till över 100 miljoner euro.

Dessutom har projektledningsentreprenörerna konkurrensutsatt flera byggnadstekniska underentreprenörer och stationernas hustekniska entreprenörer.

”På det stora hela lyckades konkurrensutsättningen väl. Den valda entreprenadformen fungerade. Vi fick tillräcklig konkurrens och kompetenta aktörer för att genomföra detta krävande projekt”, säger Saksi.

Bygget av stationerna och banlinjen har nu övergått från betongstommar till ytarbeten och hustekniska arbeten samt systeminstallationer. Vid den underjordiska metrodepån i Mossberget förbereds redan driftsättningsfasen. Målsättningen är att överlåta stationerna och banlinjen samt de tekniska systemen till operatören HST under 2023.

Huvudentreprenader:

  • Finno stations byggentreprenad: Konsortiet LM Finnoo (GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy)
  • Kaitans stations byggentreprenad: Konsortiet YIT-ARE
  • Sökö stations byggentreprenad: Konsortiet YIT-ARE
  • Esbovikens stations byggentreprenad: SRV Rakennus Oy
  • Stensviks stations byggentreprenad: Skanska Infra Oy:
  • Banlinjens byggentreprenad: GRK Infra Oy:
  • Byggentreprenaden för Mossbergets depå Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy)

Alla sidoentreprenörer och aktörer som ansvarar för västmetrons planering finns på västmetrons webbplats.

Byggprojekten fortsätter även på avsnittet Gräsviken–Mattby – två år sedan metron började gå till Esbo

Som ägare till västmetrons första fas fortsätter Länsimetro Oy att utveckla stationerna på avsnittet Gräsviken–Mattby. Den 18 november är det två år sedan västmetron startade. Men byggarbetet fortsätter även på västmetrons första fas, till exempel byggs en ny ingång västerifrån till stationen i Mattby.

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Avsnittet mellan Gräsviken och Mattby öppnades för trafik i november 2017. Länsimetro Oy ansvarar för infrastrukturen och säkerheten i detta avsnitt och övervakar att nödvändiga service- och underhållsarbeten utförs som planerat. HST ansvarar för service och underhåll samt för metrotrafiken.

”Som en ansvarsfull ägare vill vi kontinuerligt utveckla och förbättra passagerarupplevelsen. Målet är att vårt avsnitt av västmetron ska vara bland de säkraste i världen och att stationerna är attraktiva och ikoniska landmärken i varje område”, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Metron har bidragit till uppkomsten av en ny stadsstruktur runt stationerna i både Helsingfors och Esbo. Efter att metrotrafiken inleddes har ett stort antal andra byggprojekt fortsatt nära stationerna. Till exempel i Hagalund pågår byggarbetet fortfarande aktivt trots att metrotrafiken redan är i gång. Ett tecken på investeringarnas omfattning är bland annat att Lähi-Tapiola satsat cirka 0,5 miljarder euro på byggnationer nära Hagalunds station. Investeringen i västmetrons första fas uppgår till cirka 1,2 miljarder euro. Andra exempel är campusområdet vid Aalto-universitets station som aldrig skulle ha blivit verklighet utan metrobeslutet samt utbyggnaden av ett köpcenter och Esbo stads servicetorg i anslutning till stationen i Mattby. Kägelvikens område utvecklas i snabb takt runt metron och den kommande Spårjokern. På Helsingforssidan utvecklas även en ny stadsdel i närheten av Björkholmens metrostation.

Den södra ingången till Hagalunds station öppnades våren 2019 och den västra ingången i Mattby kommer att öppnas i slutet av 2020. Ingången ligger i Tunnparkens område väster om shoppingcentret Iso Omena.

Dessutom ska Länsimetro Oy även öppna en ny ingång till Idrottsparkens station efter önskemål från passagerarna. En ingång som ursprungligen var planerad enbart för räddningsverket ska nu öppnas för passagerarna efter att de förändringar som krävs av myndigheterna genomförts under vintern.

I Mattby installerades skjutdörrar vid bussterminalen våren 2019 för att öka trivseln i köpcentret.

Byggandet av den andra fasen mellan Mattby och Stensvik fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit. Länsimetro Oy satsar även på arkitektur och visuell profil för andra fasens stationer. Varje station kommer att få ett konstverk som framhäver stationens visuella utformning.

Mer information:
Länsimetro Oy, vd Ville Saksi, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Finnoo asemalaituri, alustava havainne

Länsimetron tuleva Finnoon asema, jonka asemalaiturilla taiteilija Leena Nion teos ”Haavekuvia.” Teos käy vuoropuhelua vastakkaisen seinän aaltoilevien pinnanmuotojen kanssa.ksityiskohdat ovat merenrannan luonnosta ja sen halutaan kestävän useita katselukertoja. Metromatkustajalle teos luo kimmokkeen vapaaseen assosiaatioon tai haaveiluun

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 21.11.2019

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen. Personaländringarna i byggprojektet och inom Länsimetro Oy presenterades för styrelsen.

En uppföljning av ekonomin presenterades för styrelsen. Styrelsen gav ekonomidirektören befogenhet att konkurrensutsätta och ingå avtal om finansiering på högst 100 miljoner euro som ett eller flera lån. Konkurrensutsättningen genomförs i samarbete med Esbo stad.

En plan över anslutningsparkeringarna för andra fasens avsnitt Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen.

Verkställande direktören presenterade en kapacitetsutredning som utarbetats av specialister på HST, HRT, Länsimetro Oy och Esbo stad. Länsimetro Oy:s principer för ansvarsfull kommunikation och ägarrapportering presenterades för styrelsen.

Nästa möte hålls 19.12.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Formsättning och isoleringsarbeten vid ingångarna till Stensviks station 4–15.11

Formsättnings- och isoleringsarbeten utförs i rulltrappsschaktet vid ingångarna till Västmetrons station i Stensvik 4–15 november. Arbeten som orsakar buller utförs under normal arbetstid från måndag till fredag mellan klockan 7 och 18. Tysta arbeten utförs också på kvällar och nätter.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

 

 

 

 

Västmetrons säkerhetssystem testas under nätterna mån–tis och tis–ons den 4–6 november i Mattby och Ängskulla

Ett befolkningsskyddsrum byggs som bäst i servicetunneln vid metrostationen i Mattby. Bygget av befolkningsskyddsrummet inbegriper ett driftsättningstest där västmetrons säkerhetssystem testas under ett brandlarm. Brandlarmet startar bl.a. rökgasfläktarna. Testningen kan inte utföras medan metrotrafik pågår och utförs därför nattetid mellan kl. 00 och 04 när det är uppehåll i metrotrafiken. Testerna görs på nätterna måndag–tisdag och tisdag–onsdag den 4–6 november. Testerna påverkar inte metrotrafiken.

Västmetron omfattar 50 tekniska system, varav en betydande del är avsedda för olika exceptionella situationer.  Genom testerna i samband med bygget av befolkningsskyddsrummet säkerställs systemens funktion i intilliggande utrymmen, dvs. stationerna i Mattby och Ängskulla samt schaktet i Distby. Läs mer om västmetrons säkerhet.

Adresser där testningen sker:
Mattby metrostation, Finnviksvägen 1, 02230 Esbo
Distby schakt, Finnviksvägen 15, 02230 Esbo
Ängskulla metrostation, Ängsgatan 2, 02200 Esbo

I samband med testerna kan rökgasfläktarna orsaka buller som hörs i närliggande fastigheter. Vi beklagar eventuella störningar.

Information:
Janne Ilkanheimo, husteknisk specialist, Projekt Västmetron, tfn 0400 896 672,
janne.ilkanheimo(at)lansimetro.fi

Sammandrag av styrelsemötet 17.10.2019

En uppföljning av HST:s förvaltnings- och underhållsarbeten på västmetrons avsnitt mellan Gräsviken och Mattby presenterades för styrelsen. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten. På mötet behandlades en risköversikt för ägandet och driftsättningen i första fasen från Gräsviken till Mattby.

Styrelsen godkände en uppdatering av samarbetsavtalet mellan HST och Länsimetro Oy. Samarbetsavtalet gäller metrosystemet, -banan och -stationerna på avsnittet mellan Gräsviken och Mattby som Länsimetro Oy äger. Det uppdaterade samarbetsavtalet ersätter det tidigare samarbetsavtalet från 3.2.2017 jämte bilagor. Avtalet träder i kraft 1.1.2020 och gäller fram tills dess att metrotrafiken på avsnittet mellan Mattby och Stensvik inleds.

De viktigaste ändringarna i avtalet berör förbättringar i kostnadernas transparens och målinriktad budgetering. Tydliga mätare har fastställts för HST:s viktigaste resultatområden och avtalets kostnadsstruktur har förenklats för att förbättra uppföljningen av HST:s service- och underhållsarbeten.

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen i projektplanen. Personaländringarna i byggprojektet presenterades för styrelsen.

Nästa möte hålls 21.11.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Stensviks station integreras i den allt tätare staden – bygget framskrider enligt planerna

Byggandet av västmetrostationen i Stensvik framskrider helt enligt tidsschemat och kostnadskalkylen. Till omfattningen motsvarar byggarean ett medelstort köpcentrum. Totalt gjuts omkring 10 000 kubikmeter betong i projektet.

Utöver monteringen av betongelement och gjutningen av betong på platsen pågår just nu arbetet med stammarna för värme, vatten och kyla, installationen av brandposter, sprinkler och släckvatten, installationen av brandspjäll och stammar för ventilationen, montering av kabelhyllor och armaturer samt kabeldragning. Även installationen av de massiva rökgasfläktarna har kommit igång.

Byggandet av Stensviks station påbörjades i juni 2018. Entreprenaden omfattar Stensviks metrostation, en servicetunnel och ingångar från Stensviksvägen och Stenvikstorget.

”Målet är att konstruktionerna ovan jord ska vara täta före årsskiftet så att arbetet kan fortgå under vintern oavsett väderleken. Vi har ett nära samarbete med Esbo stad för att bebygga området. Staden växer och utvecklas i närheten av metron”, säger Janne Nordström, byggchef för Stensviks station inom västmetroprojektet.

Skanska är projektledningsentreprenör för Stensviks station. För närvarande medverkar cirka 140 anställda i projektet. De anställda kommer inte bara från Finland utan från 12 olika länder, bland annat Estland, Spanien, Ryssland, Lettland, Litauen och Kosovo. Omkring hälften av de anställda är finländare.

”Logistiskt sett är metrostationer krävande objekt, då lejonparten av byggandet sker under jord. Vi använder oss av byggnadsinformationsmodellering och prefabricerade konstruktionsdelar utöver de konstruktioner som gjuts på platsen. Det snabbar upp tidsschemat”, berättar arbetsledare Petri Mälkiä från Skanska Infra Oy.

I och med att metron byggs ut inleds även annat byggarbete i området. Vid Stensviksvägens ingång, den västligaste, byggs Stensviks metrocentrum där den nya servicen i området förläggs. När trafiken inleds kommer Stensviksvägens ingång ändå inte att vara tillgänglig på grund av det övriga byggandet i området. Ingången tas i bruk när Stensviks metrocentrum i sinom tid slår upp dörrarna med all sin service. Ett liknande arrangemang har också tillgripits vid stationerna i Hagalund och Mattby i den första byggfasen. I Hagalund togs den södra ingången i bruk på våren 2019 och i Mattby bygger Länsimetro Oy just nu en västlig ingång, som tas i bruk under 2020 då hotellet vid Tunnparken och det övriga byggandet står klart.

Stensviks station förses med skulpturen ”Kulkijat” (Löparna) av konstnären Kalle Mustonen. Den blir ett ikoniskt landmärke för stationen. Verket består av två figurer i trä, två och tre meter höga, och blir en kontrast till det vita på Stensviks station och i området. Senare utlyses en namntävling för figurerna.

För närvarande har Stensvik cirka 8 000 invånare. Antalet invånare förväntas öka till cirka 25 000 fram till 2050. Stensviks station står klar 2022.

På avsnittet från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och därtill tillkommer en blivande underjordisk metrodepå i Mossberget.

Mer information:

Västmetroprojektet, byggchef Janne Nordström, tfn 046 877 3872

janne.nordstrom(at)lansimetro.fi

Skanska Infra Oy, arbetsledare Petri Mälkiä, tfn 050 370 47 28 petri.malkia(at)skanska.fi

Länsimetro Oy, kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 8773392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

 

 

 

Ljud- och ljuskonstverket till Esbovikens station testades på Björkholmens station – ”Försöket var lovande”, säger konstnären

Bildkonstnär Hans Rosenström ska utforma ett ljus- och ljudkonstverk till Esbovikens metrostation och har redan testat belysningen och ljudet för verket på Björkholmens station. Rosenström ville speciellt testa hur ljuset kommer till uttryck på den framsprängda bergytan.

”Tidigare har jag testat ljusprojicering på Teaterhögskolans raka tak, men det är något helt annat att få testa det på naturlig bergyta”, säger Rosenström.

Testet gjordes på natten, och Rosenström provade bland annat vilken ljusstyrka verket kräver och på vilken höjd strålkastarna ska placeras för att åstadkomma det önskade slutresultatet. Det färdiga verket återger skuggor på en vattenyta och har hämtat inspirationen från den simhallsliknande arkitekturen på Esbovikens station.

”Till exempel infallsvinkeln har inverkan på slutresultatet. Försöket var lovande, och nu vet jag i vilken riktning jag ska föra verket vidare. Det blir nya test framöver, innan det färdiga verket sätts upp på stationen, men det här testet visade att idén fungerar”, säger Rosenström.

Verket inbegriper också ljud – Rosenström samarbetar med sångare, och det färdiga verket kommer att ha riktat ljud som resande bara kan höra på en viss plats på perrongen. Därutöver använder han sig av några vanliga högtalare, som vid behov kan bredda på ljudet.

”Vid försöket i Björkholmen ville jag också ta reda på hur mycket det ekar i hallen, och ljudet var överraskande klart. Verket har inte i något skede något högt ljud, utan resultatet ska vara ett tilltagande och avtagande ljudlandskap. Det är viktigt att hitta en intressant balans mellan ljud, tystnad och rum”, berättar Rosenström.

Den inspelning som han gör tillsammans med sångarna ska vara lång och den ska programmeras att börja vid olika tidpunkt varje dag, så att till exempel passagerare i rusningen klockan åtta inte alltid hör samma sekvens.

”Det slutliga verket byggs upp med ljus och ljud på perrongen i Esbovikens station först när den står klar, men testerna gav konkreta svar för utformningen, och jag kommer också att omforma verket utifrån dem”, säger Rosenström.

 

Hans Rosenström
Hans Rosenström/ALA Architects

Västmetrons andra fas framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen

Byggandet av västmetrons andra fas från Mattby till Stensvik framskrider som planerat. I mars 2018 justerade Esbo stad den andra fasens projektplan från 2012. Den justerade kostnadskalkylen för projektet är 1 159 miljoner euro. Målet är att avsnittet på sju kilometer med fem stationer och en depå ska överlåtas till HST, operatören för metrotrafiken, under 2023.

Just nu pågår sex byggentreprenader: fem stationsentreprenader och en byggentreprenad för hela bansträckan. Hustekniska arbeten pågår redan vid Mossbergets depå, som blir klar 2020. Byggentreprenaderna håller på att övergå från betongarbeten och elementinstallationer till hustekniska arbeten och systeminstallationer.

Byggentreprenaderna genomförs i form av så kallade projektledningsentreprenader, där omfattningen motsvarar ett medelstort köpcentrum. Därtill har projektledningsentreprenaderna 26 underlydande sidoentreprenader med en omfattning som varierar mellan 1 och drygt 10 miljoner euro.

Den integrerade projektorganisation som låter bygga västmetron flyttade på våren 2017 in i gemensamma lokaler i Olars i Esbo. Under ett och samma tak samlades projektets viktigaste aktörer och en förstärkt organisation: myndighetsparter, planering, byggande, ekonomi, kvalitetsledning och riskhantering samt företrädare för metrooperatören HST, räddningsverket och Esbo stad.

När projektorganisationen för den andra fasen samlades gav man under vd Ville Saksis ledning noggrant akt på de erfarenheter som man fått under den första fasen.

– Västmetron är även med europeiska mått ett verkligt stort projekt, som förenar byggande av infrastruktur, husbyggnad och kompetens inom husteknik och automation. Vi har som mål att bygga ett metrosystem enligt projektplanen, som utan tvivel borgar för ett av världens säkraste system. För oss är det av yttersta vikt att berätta öppet om hur arbetet framskrider, konstaterar Länsimetro Oy:s vd Ville Saksi.

Avsnittet får fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå för operatören HST.

Mer information:

Länsimetro Oy, vd Ville Saksi, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Savunpoistopuhallin