Sammandrag av styrelsemötet 27.4.2022

Styrelsen behandlande och godkände Västmetrons bokslut för år 2021 utifrån revisorns presentation och fattade beslut om att sammankalla bolagsstämman.

Styrelsen behandlade det kommande samarbetsavtalet mellan Länsimetro Oy, Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Helsingfors stads trafikverk enligt vilket Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab framöver även kommer att ansvara för drift- och underhållstjänster för västmetrons förlängning från Mattby till Stensvik. Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören att skriva under avtalet tillsammans med styrelseordföranden.

Projektledaren presenterade en situationsrapport för byggprojektet Mattby–Stensvik. Byggarbetet fortskrider enligt den tidigare meddelade tidsplanen och kostnadskalkylen. Trafiken på avsnittet uppskattas kunna inledas under 2023 när HST:s och HRT:s förberedande arbeten har slutförts. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab har inlett en ny provkörningsperiod på avsnittet Mattby–Stensvik. Den beställarstyrda driftsättningsfasen är nästan klar och förberedelser inför projektets överlåtelsebesiktningar och finansiella slutrapporter har inletts. Härnäst kommer Huvudstadsregionens Stadstrafik att påbörja arbeten enligt samarbetsavtalet på avsnittet Mattby–Stensvik. Dessutom inleder man fyllningsarbeten av servicegropen i Mattby.

Länsimetro Oy:s ekonomidirektör presenterade en kostnadsrapport för byggprojektet. Byggarbetet fortskrider i enlighet med budgeten.

Nästa styrelsemöte hålls 18.5.2022.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086