Harmaan talouden torjunta

Länsimetro Oy ei salli minkäänlaista harmaan talouden mukaista toimintaa, velvoitteiden laiminlyöntiä tai epäeettistä toimintaa millään työmaallaan, minkään urakoitsijan tai aliurakoitsijan toiminnassa tai omassa toiminnassaan. Tästä syystä Länsimetro Oy on tehnyt jo hankkeen alusta alkaen tiivistä yhteistyötä Aluehallintoviraston ja Verohallinnon kanssa työturvallisuuden parantamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi rakennusalalla. Työturvallisuudesta huolehtiminen ja harmaan talouden torjunta tukevat toisiaan. Työmaaturvallisuuden tavoitteet on asetettu huomattavasti tiukemmaksi Länsimetron työmailla kuin rakennusalalla yleensä Suomessa. Lue lisää työturvallisuudesta

Yhteistyössä viranomaisten kanssa

Isona rakennushankkeena Länsimetrolla oli mahdollisuus juurruttaa uusia toimintatapoja rakennusalalle yhdessä viranomaisten kanssa. Länsimetro informoi aktiivisesti työmaita muuttuneista lainsäädännöistä tai toimintatavoista liittyen työturvallisuuteen tai harmaan talouden torjuntaan. Länsimetro teki yhteistyötä Verohallinnon sekä aluehallintoviranomaisen kanssa mm. säännöllisin väliajoin pidettävin yhteistyökokouksin.

Kilpailuttaminen tehtiin huolellisesti – rakentamista valvottiin

Länsimetro Oy on kilpailuttanut Matinkylä-Kivenlahti-osuuden urakat erityisalojen hankintalain mukaisesti. Lue lisää hankinnoista. Länsimetro edellytti rakennus- ja sivu-urakkahankinnoissa, että tarjoaja täytti tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvollisuudet. Valituksi tulleet rakennus- ja sivu-urakoitsijat käyttivät urakan toteuttamiseen omia työntekijöitä ja valitsemiaan aliurakoitsijoita. Lue lisää valituista urakoitsijoista.

Rakentamisen aikana Länsimetro valvoi työmaidensa työmaaturvallisuutta sekä lakien ja säädösten noudattamista.   Urakoitsija raportoi tilaajalle eli Länsimetrolle työn etenemisestä, kustannuksista, laadusta, työturvallisuudesta ja mm. työntekijävahvuudesta. Länsimetro edellytti, että pääurakoitsijat huolehtivat työntekijöidensä lakisääteisistä vakuutuksista sekä noudattivat muitakin työntekijöihin kohdistuvia lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia. Lue lisää Länsimetron rakentamisprojektin työmaavahvuuksista ja kansalaisuuksista.

Pääurakoitsijat vastasivat, että omien sopimuskumppaneidensa, mukaan lukien aliurakoitsijoiden, tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat olivat kunnossa. Pääurakoitsijat seurasivat myös sivu-urakoitsijoiden ja heidän aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen tilannetta. Jokainen pääurakoitsija perehdytti kaikki työmaalle tulevat työntekijät. Samassa yhteydessä tarkastettiin veronumerot verottajan portaalista. Pääurakoitsija myös ylläpiti ajantasaista kulkulupaluetteloa työmaan työntekijöistä, joka lähetettiin verottajalle kuukausittain.

Tiedonkeruu ja seuranta kehittää rakennusalaa

Länsimetrolla oli harmaan talouden kitkemiseksi käytössä erilaisia palveluja. Työmaavahvuus raportoitiin kulkulupajärjestelmän kautta ja lakisääteisiä velvoitteita seurattiin eri järjestelmien kautta. Urakoitsijoiden toimintaa seurattiin tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen osalta yhteistyökumppanin seurantatyökalun avulla. Systemaattinen tiedonkeruu ja seuranta valvontatyökalujen avulla on merkittävästi parantanut viranomaisten kykyä seurata rakennusalan kehitystä harmaan talouden torjunnassa. Lue lisää viranomaisyhteistyöstä.

Lue lisää harmaan talouden torjunnasta Rakennusteollisuuden verkkosivuilta