Förebyggande av grå ekonomi

All form av grå ekonomi eller fusk med förpliktelser är absolut förbjudet på västmetrons byggplatser. Därför har Länsimetro Oy sedan projektet började haft ett nära samarbete med Regionförvaltningsverket och Skatteförvaltningen för att förbättra säkerheten och förebygga grå ekonomi i byggbranschen. En säker arbetsmiljö och bekämpning av grå ekonomi går hand i hand. Säkerhetsmålen på västmetrons byggarbetsplatser är betydligt striktare än i den finska byggbranschen över lag. Läs mer om arbetssäkerhet.

Myndighetssamarbete

Länsimetro Oy har tack vare byggprojektets omfattning möjlighet att etablera nya tillvägagångssätt inom byggbranschen tillsammans med myndigheterna. Vi informerar aktivt alla byggplatser om förändringar i lagstiftningen eller rutinerna förknippade med arbetssäkerhet eller förebyggande av grå ekonomi. Dessutom samarbetar vi med Skatteförvaltningen och Regionförvaltningsverket, bland annat genom regelbundna samarbetsmöten.

Välplanerade upphandlingar och övervakning av byggarbetet

Länsimetro Oy har skött konkurrensutsättningen av alla entreprenader i enlighet med lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster. Läs mer om upphandlingar. Länsimetro Oy kräver att alla företag som lämnar offert om bygg- eller sidoentreprenader uppfyller skyldigheterna enligt beställaransvarslagen (1233/2006). Valda entreprenörer ska genomföra entreprenaden med egna anställda och utvalda underentreprenörer. Läs mer om valda entreprenörer.

Under byggfasen övervakar Länsimetro Oy säkerheten på byggarbetsplatserna samt att lagar och förordningar iakttas. Entreprenörerna rapporterar till bolaget om arbetets fortskridande, kostnader, kvalitet, säkerhet och bl.a. personalantal. Länsimetro Oy förutsätter att entreprenörerna tecknar lagstadgade försäkringar åt sina anställda samt i övrigt följer arbetstagarrelaterade lagar och förordningar samt kollektivavtal. Läs mer om byggprojektens personalantal och nationaliteter.

Huvudentreprenörerna ansvarar för att deras egna avtalspartner, inklusive underentreprenörer, har alla dokument som beställaransvarslagen förutsätter. Huvudentreprenörerna ansvarar även för att kontrollera dokumentationen för sidoentreprenörerna och deras underentreprenörer. Varje huvudentreprenör ser till att alla som jobbar på byggarbetsplatsen har fått inskolning och kontrollerar samtidigt deras skattenummer från Skatteförvaltningens portal. Huvudentreprenören upprätthåller även en ständigt uppdaterad förteckning över passersedlar som skickas till Skatteförvaltningen månatligen.

Datainsamling och uppföljning utvecklar byggbranschen

Länsimetro Oy utnyttjar ett antal tjänster för att förebygga grå ekonomi. Personalstyrkan på byggplatserna rapporteras via systemet med passersedlar och de lagstadgade skyldigheterna följs upp med olika system. Vad gäller dokument som krävs i beställarsanvarslagen övervakas entreprenörernas verksamhet med ett uppföljningsverktyg som tillhandahålls av en extern partner. Systematisk datainsamling och uppföljning med hjälp av verktygen har avsevärt förbättrat myndigheternas möjligheter att övervaka byggbranschen och förebygga grå ekonomi. Läs mer om myndighetssamarbetet.

Läs mer om förebyggande av grå ekonomi på Byggnadsindustrin RT:s webbplats (på finska).