Harmaan talouden torjunta

Länsimetro Oy ei salli minkäänlaista harmaan talouden mukaista toimintaa, velvoitteiden laiminlyöntiä tai epäeettistä toimintaa millään työmaallaan, minkään urakoitsijan tai aliurakoitsijan toiminnassa tai omassa toiminnassaan. Tästä syystä Länsimetro Oy on tehnyt jo hankkeen alusta alkaen tiivistä yhteistyötä Aluehallintoviraston ja Verohallinnon kanssa työturvallisuuden parantamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi rakennusalalla. Työturvallisuudesta huolehtiminen ja harmaan talouden torjunta tukevat toisiaan. Työmaaturvallisuuden tavoitteet on asetettu huomattavasti tiukemmaksi Länsimetron työmailla kuin rakennusalalla yleensä Suomessa. Lue lisää työturvallisuudesta

Yhteistyössä viranomaisten kanssa

Isona rakennushankkeena Länsimetrolla on mahdollisuus juurruttaa uusia toimintatapoja rakennusalalle yhdessä viranomaisten kanssa. Länsimetro informoi aktiivisesti työmaita muuttuneesta lainsäädännöistä tai toimintatavoista liittyen työturvallisuuteen tai harmaan talouden torjuntaan. Länsimetro tekee yhteistyötä Verohallinnon sekä aluehallintoviranomaisen kanssa mm. säännöllisin väliajoin pidettävin yhteistyökokouksin.

Kilpailuttaminen tehdään huolellisesti – rakentamista valvotaan

Länsimetro Oy on kilpailuttanut Matinkylä-Kivenlahti-osuuden urakat erityisalojen hankintalain mukaisesti. Lue lisää hankinnoista. Länsimetro edellyttää rakennus- ja sivu-urakkahankinnoissa, että tarjoaja täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset velvollisuudet. Valituksi tulleet rakennus- ja sivu-urakoitsijat käyttävät urakan toteuttamiseen omia työntekijöitä ja valitsemiaan aliurakoitsijoita. Lue lisää valituista urakoitsijoista.

Rakentamisen aikana Länsimetro valvoo työmaidensa työmaaturvallisuutta sekä lakien ja säädösten noudattamista.   Urakoitsija raportoi tilaajalle eli Länsimetrolle työn etenemisestä, kustannuksista, laadusta, työturvallisuudesta ja mm. työntekijävahvuudesta. Länsimetro edellyttää, että pääurakoitsijat huolehtivat työntekijöidensä lakisääteisistä vakuutuksista sekä noudattavat muitakin työntekijöihin kohdistuvia lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia. Lue lisää Länsimetron rakentamisprojektin työmaavahvuuksista ja kansalaisuuksista.

Pääurakoitsijat vastaavat, että omien sopimuskumppaneidensa, mukaan lukien aliurakoitsijoiden, tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat ovat kunnossa. Pääurakoitsijat seuraavat myös sivu-urakoitsijoiden ja heidän aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen tilannetta. Jokainen pääurakoitsija perehdyttää kaikki työmaalle tulevat työntekijät. Samassa yhteydessä tarkastetaan veronumerot verottajan portaalista. Pääurakoitsija myös ylläpitää ajantasaista kulkulupaluetteloa työmaan työntekijöistä, joka lähetetään verottajalle kuukausittain.

Tiedonkeruu ja seuranta kehittää rakennusalaa

Länsimetrolla on harmaan talouden kitkemiseksi käytössä erilaisia palveluja. Työmaavahvuus raportoidaan kulkulupajärjestelmän kautta ja lakisääteisiä velvoitteita seurataan eri järjestelmien kautta. Urakoitsijoiden toimintaa seurataan tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen osalta yhteistyökumppanin seurantatyökalun avulla. Systemaattinen tiedonkeruu ja seuranta valvontatyökalujen avulla on merkittävästi parantanut viranomaisten kykyä seurata rakennusalan kehitystä harmaan talouden torjunnassa. Lue lisää viranomaisyhteistyöstä.

Lue lisää harmaan talouden torjunnasta Rakennusteollisuuden verkkosivuilta