Koosteet hallituksen kokouksista 24.1., 30.1., 7.3. ja 27.3.

Hallitus 24.1.2024

Kokouksen alussa hallitukselle kerrottiin valmisteilla olevista ajankohtaisia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Metka-hankkeen osana uusittavan radioverkkohankinnan tarjouskilpailun tarjousvertailu. Esityksen perusteella hallitus päätti hyväksyä seuraavat osallistumishakemuksen jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet kolme ehdokasta mukaan osallistumaan 49H22 hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen:

  • Elisa Oyj
  • Ryhmittymä MetroTrust Networks DNA & Edzcom Alliance
  • Telia Finland Oyj

Asian esitteli hankejohtaja Heikki Viika. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n kanssa, jotka ovat tehneet vastaavat hankintapäätökset.

Kivenlahden metroaseman yhteydessä on tarpeen päivittää pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen aluetta. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan Kivenlahden huoltoporrasalueen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen Espoon kaupungin kanssa vastaavin ehdoin kuin muutkin pitkäaikaiset Espoon kaupungin kanssa tehdyt maanvuokrasopimukset.

Länsimetron varavoima- ja sähköpääjakelun tilatiedot on tarpeen liittää etävalvontaan poikkeustilojen varmempaa hallintaa varten. Hallitus päätti esittelyn jälkeen hyväksyä hankesuunnitelman ja valtuuttaa toimitusjohtaja päättämään ja tilaamaan hankesuunnitelman mukaiset hankinnat.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n riskienhallinnan vuosiraportti ja kerrottiin viime kokouksessakin esillä olleesta Sammalvuoren varikkoyhtiön liiketoimintasiirron tilanteesta. Kokouksen lopuksi hallitukselle esiteltiin ajankohtaisia HR-asioita.

Hallitus varautuu pitämään ylimääräisen kokouksen 30.1. Sammalvuoren liiketoimintasiirtoon liittyen ja maaliskuun alussa asiantuntijapalveluhankinnan puitejärjestelyyn liittyen. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 27.3.2024.

Hallitus 30.1.2024

Hallitus päätti viime kokouksessa esitellyn mukaisesti Sammalvuoren liiketoimintasiirron toteutukseen liittyen mitätöidä yhtiön haltuun hankitut V sarjan osakkeet.

Hallitus 7.3.2024

Hallitukselle esiteltiin Helsingin metron liikenteenohjausjärjestelmän ja mobiiliverkon tuen asiantuntijapalvelujen hankinnan puitejärjestelyyn saadut tarjoukset ja niiden vertailu. Hankinnan enimmäisarvo kaikki 11 osa-aluetta yhteen laskettuna on 25 000 000 euroa. Asian esittelijänä toimi hankejohtaja Heikki Viika. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa, joka on tehnyt asiassa oman hankintapäätöksen.

Hallitus päätti valita esitetyn mukaisesti tarjousvertailun paremmuusjärjestyksessä esitetyt toimittajat puitesopimuskumppaneiksi 11 osahankintaan. Tarkemmat perustelut ja lista valituista toimittajista on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-kanavassa.

Hallitus 27.3.2024

Kokouksen alussa hallitukselle kerrottiin valmisteilla olevista ajankohtaisia asioita. Länsimetrolla on selvityksessä erilaisia energiatehokkuustoimia. Metkan junakulunvalvontajärjestelmän hankinnan neuvotteluvaihe alkaa ja neuvottelukierrokset käydään huhti- ja toukokuun aikana. Radioverkkohankinnan tutustumiskierrokset ovat käynnissä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro-konsernin tilintarkastuksen tilannetta. Kokouksessa oli kuultavana tilintarkastaja. Hallitus päätti hyväksyä Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen ja päätti kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen päivämäärä tarkastetaan vielä omistajakaupunkien konsernijaostokäsittelyjen aikataulun mukaan.

Hallitukselle esiteltiin ratageometriamittausten hankinta-asiaa. Mittauksilla on tarkoitus selvittää koko metrolinjan (länsimetro ja kantametro) kunto ja varautua mahdollisiin korjaustarpeisiin ajoissa. Hankinta on kilpailutettu ja tarjousten vertailu on käynnissä. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Hallitus päätti hyväksyä päätösesityksen ratageometriamittausten hankinnasta. Hallitus valtuutti vt. toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan tarjouskilpailun voittavalta toimittajalta Länsimetron osuuden ratageometriamittaushankinnat kuitenkin niin, että hankintojen kokonaiskustannus ja tilausvaltuus kolmelle mittauskerralle on enintään 600 000 euroa (alv 0%).

Hallitus käsitteli Länsimetro Oy:n henkilöstöön sovellettavan PALTAn TESin mukaisen palkantarkistuksen vuoden 2024 osalta. Hallitus päätti, että Länsimetro Oy:n työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2024 seuraavan palkanmaksukauden alusta PALTAn toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen mukaisesti.

Hallitus varautuu pitämään ylimääräisen kokouksen huhtikuun aikana vastikelaskelman käsittelyä varten. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 23.5.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy vt. toimitusjohtaja Matias Johansson, puh. 040 590 0313