Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2023 on ilmestynyt

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö. Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Länsimetro Oy:ssä Länsimetro-rakennusprojektin valmistumisen jälkeen. Länsimetro toimii ainutlaatuisella tehtäväkentällä metroinfran omistamisen ja kehittämisen parissa osana pääkaupunkiseudun joukkoliikenneverkostoa. Metroinfran omistajana Länsimetro varmistaa, että länsimetron metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan.

Länsimetro omistaa länsimetron eli metroinfran Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlah-teen: 13 metroasemaa, 21 km pitkän rataosuuden ja maanalaisen metrovarikon.

Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2023 on ilmestynyt. Toimintakertomus kuvaa

  • tilinkauden aikaista toimintaa,
  • arvion tulevasta kehityksestä ja
  • arvion taloudellisesta asemasta ja tuloksesta.

Länsimetron vt. toimitusjohtaja Matias Johansson kuvaa kertomuksen toimitusjohtajan katsauksessa vuotta 2023 seuraavasti:

– Vuoden 2023 aikana terävöitimme Länsimetron suuntaa modernin ja aikaa kestävän metroinfran omistajana ja peilasimme toimintaamme erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Länsimetron ilmettä freesattiin kuvaamaan tekemisen painopisteen muutosta. Länsimetron tarvitsemaa erityisasiantuntemusta vahvistettiin muutamilla rekrytoinneilla. Länsimetro muutti kesällä uusiin toimitiloihin Keilaniemeen.

Länsimetrolla on edelleen omia rakennuttamistehtäviä. Kaupunkiympäristö kehittyy voimakkaasti metroradan varrella. Esimerkiksi Helsingissä Koivusaaren alueen kehittyessä metroaseman toisen sisäänkäynnin rakentamiseen valmistaudutaan. Lännen pääteasemalla Espoon Kivenlahdessa aseman toisen sisäänkäynnin loppuunsaattaminen odottaa ympäröivien rakennushankkeiden etenemistä. Länsimetro on myös mukana metron kapasiteettia ja luotettavuutta parantavassa hankkeessa.

Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2022 on ilmestynyt

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö. Vuonna 2022 Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen päätytyttä Länsimetro Oy:n toiminnan painopiste siirtyi entistä voimakkaammin omistamisen tehtäviin. Vuoden 2022 lopussa omistamiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät laajenivat viidelle uudelle asemalle, 7 km rataosuudelle ja maanalaisella metrovarikolle.

Länsimetro Oy:n vuoden 2022 toimintakertomus on ilmestynyt. Toimintakertomus kuvaa

  • tilikauden aikaista toimintaa,
  • arvion tulevasta kehityksestä ja
  • arvion taloudellisesta asemasta ja tuloksesta.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi kuvaa katsauksessaan:

– Länsimetron toisen vaiheen eli Matinkylä-Kivenlahtiosuuden rakentaminen valmuistui syksyllä 2022 hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Viisi vuotta matkustajaliikenteen käytössä ollut Ruoholahti-Matinkylä-osuus sai jatkoa, kun matkustajaliikenne Matinkylä-Kivenlahti-osuudella käynnistyi 3.12.2022. Projektin tehokkaat toimintatavat ja tiivis yhteistyö sekä projektiorganisaation vahva osaaminen ja kokemus mahdollistivat valmistumisen aikataulun mukaisesti.

Lue toimintakertomus vuodelta 2022.

Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2021 on ilmestynyt

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö. Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Länsimetro Oy:n vuoden 2021 toimintakertomus on ilmestynyt. Uusi toimintakertomus kuvaa

  • tilikauden aikaista toimintaa,
  • arvion tulevasta kehityksestä ja
  • arvion taloudellisesta asemasta ja tuloksesta.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi toteaa katsauksessaan vuodesta 2021:

– Ruoholahti–Matinkylä-osuus on ollut liikenteellä neljä vuotta. Matkustajien käytössä on nykyaikaista ja maailman turvallisinta metroinfraa. Kakkosvaiheen osuus Matinkylästä Kivenlahteen on rakenteilla ja rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2021 aikana rakentamisessa edettiin testausvaiheeseen projektisuunnitelman mukaisesti. Koeajot alkoivat kesäkuussa päivälleen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Edelleen käynnissä oleva koronapandemia on vaikuttanut liikenteellä olevan osuuden matkustajamääriin, mutta ei juurikaan Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisen etenemiseen. Päätoteuttajien ja projektiorganisaation ripeillä toimenpiteillä, ohjeistuksilla ja viestinnällä tartuntoja pystyttiin ennaltaehkäisemään ja koronan vaikutukset minimoimaan työmailla 2021 aikana.

Tutustu toimintakertomukseen 2021.

Länsimetro Oy:n toimintakertomus 2018 – rakentamisen tavoitteet saavutettiin

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama yhtiö. Espoon kaupungin omistusosuus on 84,4 %, Helsingin 15,6 %. Yhtiön tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetroa.

Hanke on jaettu kahteen rakennusvaiheeseen: vaihe 1 Ruoholahti – Matinkylä ja vaihe 2 Matinkylä – Kivenlahti. Omistajakaupungit ovat sopineet kustannusten kattamisesta rajalta poikki periaatteella siten, että kumpikin osakas vastaa omalla alueellaan toteutettavien investointien rahoituksesta ja niiden kunnossapidosta syntyvistä kustannuksista. Ne kustannukset, joita ei kyetä kohdentamaan edellä mainitun periaatteen mukaisesti jaetaan pääsääntöisesti maantieteellisesti kohdennettujen kustannusten suhteessa.

Ensimmäisen vaiheen rata ja asemat luovutettiin HKL:lle 3.10.2017. Länsimetro Oy omistaa käyttöönotetun metrojärjestelmän, eli asemat, radan ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät, ja vastaa tämän omaisuuden hallinnasta, arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä.

HKL vastaa Länsimetron omistamien asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta ja raportoi siitä omistajalle eli Länsimetro Oy:lle. HKL vastaa myös metroliikenteen operoinnista ja liikennöi länsimetron alueella kahdella linjalla, Vuosaaresta Matinkylään ja Mellunmäestä Tapiolaan. HKL myös omistaa liikennöintikaluston, eli metrojunat.

Ruoholahti-Matinkylä

Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle 3.10.2017 ja matkustajaliikenne Matinkylään alkoi 18.11.2017 HSL:n päätöksellä. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle hallinnoinnin ja kunnossapidon kustannuksista sekä vastaa radan ja asemien käytöstä ja näiden huolto- ja ylläpitotehtävistä Länsimetro Oy:lle. Toiminnan perustana on Länsimetron ja HKL:n välinen yhteistyösopimus, jota ohjaavat sopimus-, yhteistyö-, tekninen ja talousryhmä.

Vuoden 2018 aikana HKL ja Länsimetro ovat yhdessä kehittäneet kunnossapidon prosesseja ja vahvistanet kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan organisaatiota. Länsimetrossa toiminnasta vastaa kunnossapito-organisaatio, jonka palveluksessa on kaksi kunnossapitopäällikköä. Kunnossapitotoiminnon osalta vuonna 2018 tehtiin elinkaarimallinnus ylläpitokustannusten optimoimiseksi sekä aloitettiin toiminnan strategian laadinta.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen työt jatkuivat vuoden 2018 aikana Tapiolassa ja Matinkylässä, joissa molemmissa parannetaan metroaseman saavutettavuutta rakentamalla asemalle toinen sisäänkäynti. Sekä Tapiolassa että Matinkylässä aseman uusi sisäänkäynti liittyy tiivisti kehittyvään kaupunkiympäristöön. Tapiolassa sisäänkäynti yhdistyy kauppakeskuksen laajennukseen ja uuteen bussiterminaaliin, Matinkylässä sisäänkäynti liittyy uuteen hotellihankkeeseen ja myöhemmin myös uimahalliin.

Myös käytössä olevia asemia on parannettu. Päättyneen vuoden aikana asemille avattiin viisi uutta kioskia ja asennettiin myyntiautomaatit. Käynnissä on myös useampia kehityshankkeita, joissa parannetaan mm. asemien kulunvalvontaa, teknisiä valvontajärjestelmiä sekä tilojen tiedonsiirtojärjestelmiä.

Matinkylä-Kivenlahti

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuudella on vuoden 2018 aikana siirrytty louhinnasta rakentamiseen. Kilpailutimme rakennusurakat kuluvan vuoden aikana vaiheittain ja rakentaminen pääsi alkamaan aikataulussa viidellä asemalla ja ratalinjalla. Sammalvuoren varikon rakentamisessa on jo siirrytty taloteknisiin töihin. Aikataulutavoitteiden lisäksi myös kustannustavoitteet toteutuivat. Louhintaurakat alittivat budjetin noin 14 miljoonalla eurolla.

Myös muihin tavoitteisiin päästiin. Vuoden aikana valmistui 13 400 rakenne- ja toteutussuunnitelmaa. Rakentamisen aloittamiseen tarvittavat keskeiset rakennusluvat saatiin rakennusvalvonnalta. Sivu-urakkahankintoja kakkosvaiheella tehdään yhteensä 24 – näistä 17 kilpailutettiin vuoden aikana. Myöhemmin hankkeessa toteutettavien urakoiden kilpailutus jatkuu kesään 2019. Työturvallisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla.

Maaliskuussa 2018 Espoon kaupunki hyväksyi osuuden tarkennetun hankesuunnitelman. Hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa ilman inflaatiokorjausta ja rahoituskustannuksia. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti. Kaikki rakennusurakkahankinnat pysyivät budjetissa. Myös sivu-urakkahankinnat ovat pysyneet kokonaisuutena budjetissa, vaikkakin osa hankinnoista on ylittänyt ja osa alittanut budjetin. Suunnittelun kustannusennustetta on päivitetty.

Rakennusurakkahankinnat on saatu päätökseen hankinta-aikataulun mukaisesti, myös sivu-urakkahankinnat etenevät suunnitelman mukaan.

Rakentaminen etenee pääosin aikataulun mukaisesti. Rakennusurakoitsijoiden työt ovat käynnistyneet useissa kohteissa aikataulua hitaammin johtuen mm. resurssipuutteista tai valmistelevista töistä. Näillä viiveillä ei arvioida olevan vaikutusta kohteiden kokonaisaikatauluihin.

Yhtiön talous 2018

Länsimetro Oy:n jatkuva toiminta rahoitetaan omistajilta perittävillä vastikkeilla ja rakentamistoiminta omistajien takaamalla ulkoisella rahoituksella. Yhtiön toiminnan taloudellinen vakaus riippuu luotettavasta vastikerahoitteisen toiminnan suunnittelusta sekä rakentamistoiminnan rahoituksen ennakoinnista.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen osalta Länsimetro Oy jäi omaisuuden haltijaksi ja kattaa hankkeeseen liittyvät kunnossapito- ja lainanhoitokulunsa omistajilta kerättävillä vastikkeilla. Asemat ja radat on luovutettu HKL:n käyttöön, joka toimii metron operaattorina ja metrojärjestelmän ylläpitäjänä. Metroliikenteen operoinnista HKL saa korvauksen HSL:ltä.

Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla katetaan yhtiön jatkuva toiminta. Vuonna 2018 Länsimetro Oy keräsi hallintovastiketta 2,8 miljoonaa euroa ja hoitovastiketta 18,8 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena yhtiön tulos on tappiollinen. Tämä johtuu kahdesta syystä, ensimmäiseksi vuonna 2017 vastikkeita perittiin kuluja enemmän. Tämä pienensi päättyneen vuoden vastiketuloja, koska osa vuoden 2018 toiminnasta rahoitettiin vuodelta 2017 säästyneistä varoista.

Toiseksi yhtiön lainojen lyhennykset eivät ole vielä täysimittaisesti käynnissä. Tästä syystä vastikerahoitteiset lainanlyhennykset ovat toistaiseksi suunnitelman mukaisia poistoja pienemmät, jolloin poistojen ja rahoituserien kokonaisuus on alijäämäinen. Tämä korjaantuu lyhennysten alkaessa seuraavien vuosien aikana ja nyt syntyneet tappiot saadaan katettua.

Valtion avustus liittyen metron ensimmäisen vaiheeseen on kokonaisuudessaan maksettu. Toisen vaiheeseen valtio sitoutui maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen rakennuskustannusten kattamiseen korkeintaan 240 miljoonan tai 30 %:n osuudella. Vaiheeseen 2 liittyvät valtionosuudet vuodelta 2017 maksettiin keväällä 2018, maksettava summa oli 35,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 valtionosuus maksetaan keväällä 2019, avustuksen summa on noin 35,4 miljoonaa euroa.

Yhtiö rahoittaa investoinnit pääosin kaupunkien takaamilla lainoilla. Vaihetta 1 Ruoholahti-Matinkylä varten lainoja on vuoden 2018 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 miljoonaa euroa. Ensimmäisten lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2016.

Vaihetta 2 Matinkylä-Kivenlahti varten on vuoden 2018 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta 305 miljoonaa euroa lainoja.

Länsimetro Oy:n tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin  tarkoittamissa muodoissa.

Yhteystiedot:

Olli Isotalo, Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Ville Saksi, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja