Västmetron byggs av 38 aktörer – 10 000 anställda

Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik byggs av totalt 38 olika entreprenörer och leverantörer. Alla entreprenader har konkurrensutsatts och bygget fortskrider enligt tidtabell och budget. För tillfället anställs omkring 1 200 byggarbetare och hittills har cirka 10 000 anställda deltagit i den obligatoriska utbildningen som fokuserar på byggplatssäkerhet.

På grund av arbetets omfattning har bygget av västmetrons andra fas, dvs. fem stationer, en depå och 14 kilometer banlinje delats mellan flera entreprenörer i lämpliga helheter.

”På grund av arbetets omfattning avviker metrobygget avsevärt från andra byggprojekt, där det vanligtvis finns några aktörer inom olika branscher eller en huvudansvarig entreprenör. Vi behöver många aktörer i den här helheten. Alla entreprenörer har nu konkurrensutsatts”, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Sex olika schaktningsentreprenörer i nio entreprenader schaktade ban- och servicetunnlarna, depån och stationerna under 2015–2018. Sex projektledningsentreprenader och 30 sidoentreprenader ansvarar för bygget av stationerna och banan. Sidoentreprenaderna är funktioner och system som spänner sig över hela linjen, såsom huvuddistribution av el, hissar och rulltrappor, rökgasfläktar samt spår och sliprar. Mossbergets depå byggs av ett konsortium. Ställverksentreprenaden som styr tågtrafiken utgör också en skild helhet. Cirka 20 finländska ingenjörsbyråer har deltagit i projektplaneringen.

Konkurrensutsättningen av projektledningsentreprenaderna började på våren 2018 och slutfördes på hösten 2018. Värdet på de sex projektledningsentreprenaderna varierar mellan 43 och 58 miljoner euro. Samtidigt som stations- och banlinjeentreprenaderna konkurrensutsattes inleddes även konkurrensutsättningen av 30 sidoentreprenader. Konkurrensutsättningen av sidoentreprenaderna slutfördes enligt tidtabell fram till sommaren 2019, med undantag för sidoentreprenaden för kameraövervakning, som genomfördes i samarbete med HST. Kameraleverantören valdes i december 2019. Värdet på sidoentreprenaderna uppgår totalt till över 100 miljoner euro.

Dessutom har projektledningsentreprenörerna konkurrensutsatt flera byggnadstekniska underentreprenörer och stationernas hustekniska entreprenörer.

”På det stora hela lyckades konkurrensutsättningen väl. Den valda entreprenadformen fungerade. Vi fick tillräcklig konkurrens och kompetenta aktörer för att genomföra detta krävande projekt”, säger Saksi.

Bygget av stationerna och banlinjen har nu övergått från betongstommar till ytarbeten och hustekniska arbeten samt systeminstallationer. Vid den underjordiska metrodepån i Mossberget förbereds redan driftsättningsfasen. Målsättningen är att överlåta stationerna och banlinjen samt de tekniska systemen till operatören HST under 2023.

Huvudentreprenader:

  • Finno stations byggentreprenad: Konsortiet LM Finnoo (GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy)
  • Kaitans stations byggentreprenad: Konsortiet YIT-ARE
  • Sökö stations byggentreprenad: Konsortiet YIT-ARE
  • Esbovikens stations byggentreprenad: SRV Rakennus Oy
  • Stensviks stations byggentreprenad: Skanska Infra Oy:
  • Banlinjens byggentreprenad: GRK Infra Oy:
  • Byggentreprenaden för Mossbergets depå Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy)

Alla sidoentreprenörer och aktörer som ansvarar för västmetrons planering finns på västmetrons webbplats.