Säkerhet

Världens säkraste metro

Utgångspunkten för västmetrons planering är resenärernas säkerhet i alla situationer. Stationerna får öppna och enhetliga plattformsområden och särskild vikt fästs vid belysningen. I de allmänna utrymmena undviks långa underjordiska gångar och undanskymda områden. I händelse av en utrymningssituation kan passagerarna även använda stationernas hissar.

Säkerheten på byggplatserna är i toppklass och ett särskilt fokusområde. Läs mer om säkerheten på västmetrons byggplatser. 

Beredskap för nödsituationer

Västmetron omfattar 52 tekniska system, varav en betydande del är avsedda för olika typer av exceptionella situationer. Säkerheten övervakas och hanteras med automatiska brandlarm- och släckningssystem. Rökspridning på stationerna och i tunnlarna förebyggs med brandsektioner samt övertrycks- och rökbekämpningssystem. Säkerheten övervakas med kameror. Tågtrafiken övervakas i realtid från ett kontrollrum som använder övervakningskameror för effektiv och säker hantering av nödsituationer.

Utgångspunkten är att tåget alltid körs till den närmaste stationen om något oväntat inträffar. Om detta inte är möjligt kommer passagerarna att ledas i säkerhet med anvisningar från högtalarsystemet. Tåget är den viktigaste platsen för högtalarutrop eftersom det är där informationen bäst når passagerarna.

Säker tunnel

Bergstunnlar är både ekonomiska och säkra. Västmetrons underjordiska tunnelsystem består av två separata tunnlar indelade i brandsektioner. Bredden på varje tunnel är sex meter. Metrotunnlarna schaktas på en bergstekniskt fördelaktig plats och nivå. Avståndet mellan tunnlarna varierar från 13 till 17 meter. Vid vändrälsarna kan avståndet som mest vara 50 meter.

Om en oväntad situation inträffar kan passagerarna ta sig ut ur tunneln längs ett gångplan antingen via förbindelsetunnlarnas brandslussar till den andra tunneln eller direkt ut genom utrymningsschakten. Förbindelsetunnlar finns med cirka 150–170 meters mellanrum. Utrymningsschakt finns med 600 meters mellanrum. Tunnlarna kantas av gångplan och förses med pilar som visar vägen ut med 25 meters mellanrum. Tunnlarna har nödbelysning.

Läs mer om passagerarsäkerhet vid nödsituationer i Länsimetro-tidningen