Schakt

Schaktbyggnaderna fungerar som nödutgångar. I metrotunnlarna finns det med cirka 600 meters mellanrum schakt för nödutgång, ventilation, rökevakuering och tryckutjämning. Schakten når upp till markytan. I mitten av schaktet finns en brandsegmenterad utrymningstrappa. De delar av schakten som ligger ovanför marknivån placeras i allmänna gatu- och parkområden.

När schaktbygget inleds spärras byggplatsen med staket. Därefter utförs grävningar och grundschaktning. Den egentliga schaktningen görs nerifrån tunneln så att sprängsten släpps ner i den underjordiska bantunneln och transporteras ut längs tunneln.

Schaktbyggnaderna är tekniska byggnader som motsvarar ett litet egnahemshus till storlek. Byggnadernas takåshöjd är ca 3 m och yta ca 100 m2.  Schaktens omgivningar kommer att anläggas enligt gårdsplanen för varje schakt. På bansträckan Gräsviken-Mattby är ytmaterialet för schakten sträckmetallnät.

I västmetrons andra fas byggs tekniska schakt för sju stationer och 2 schakt till Mossbergets depå. Schakten byggs i samband med banlinjen.