Västmetrons avtal innehåller tydliga sanktioner mot grå ekonomi

Byggarbetet för Västmetron är för tillfället huvudsakligen schaktning av tunnlar som utförs av schaktningsentreprenörer som står i direkt avtalsförhållande till Västmetron. Entreprenörerna har ett avtalsförhållande med sina egna underentreprenörer. I samband med alla entreprenadsavtal säkerställs att de lagstadgade skyldigheterna uppfylls. Västmetron accepterar inte grå ekonomi på sina arbetsplatser.

I entreprenadsavtalen förutsätts att entreprenörerna bär sitt samhällsansvar och säkerställer att skyldigheterna uppfylls också när det gäller underentreprenader. Med samhällsansvar avses att företaget följer lagar och förordningar och sörjer för de skyldigheter som gäller beskattning, socialskyddsavgifter och kollektivavtal. Entreprenören är skyldig att för underentreprenörernas del säkerställa att kollektivavtalet följs.

Samhällsansvarsfrågor följs upp som normal rutin i månatliga arbetsplatsmöten. Västmetron samarbetar också ständigt med skattemyndigheten och arbetarskyddsdistriktet i frågor som gäller grå ekonomi och arbetarskydd.

– Vi har bett schaktningsentreprenörerna om en extra utredning om hur avtalen följs. Vid behov tar vi i bruk sanktionerna i avtalen, om oklarheter förekommer. Det strängaste alternativet är att avtalet hävs. Grå ekonomi accepteras inte alls på Västmetrons arbetsplatser. Nu i schaktningsskedet har vi cirka 500 anställda på Helsingfors och Esbo metrobyggen, men i husbyggnadsskedet mångdubblas antalet. Övervakningsrutinerna måste fungera också när antalet anställda växer, berättar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

Mer information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har som uppgift att bygga västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund.