Schaktarbeten påbörjas på Torrfurstigen i Hagalund

Byggarbetena förknippade med schaktet för Västmetrons metrotunnel inleds i Hagalund, i korsningen mellan Torrfurstigen och Kastbystigen. Arbetena påbörjas vecka 28 med att träd fälls och arbetsplatsområdet inhägnas.

Byggarbetena för det egentliga schaktet påbörjas vecka 30. Arbetsfaser ovan jord är grävarbeten och marktransporter samt borrning av spränghål. Sprängningarna görs nedifrån tunneln och den uppstående sprängstenen transporteras bort förbi byggplatskontoret på Sunnanvindsvägen. Markarbetena och brytningen kommer att vara fram till våren 2013. Byggkonstruktionerna i schaktet och schaktbyggnaden ovan jord genomförs under åren 2013-2014

I metrotunneln finns på cirka 600 meters avstånd från varandra schakt som mynnar ut på markytan och är avsedda för evakuering, rökutsläpp, tryckutjämning och ventilation. I schaktets mitt finns en brandcellsindelad evakueringstrappa. Längs rutten finns det totalt 15 vertikala schakt. På markytan är de vertikala schakten placerade i offentliga gatu- eller parkområden. Schaktbyggnaderna projekteras så att de till sin form, sin konstruktion och sitt fasadmaterial smälter in väl i omgivningen.

Mer information

Markarbeten och brytning: Skanska Infra Oy/Tuomas Laamanen,
tfn 020 719 2852
Västmetrons responstelefon, må-fr kl. 9-15, tfn 050 377 3700