Västmetrons utredning om hur kollektivavtalen följs på byggplatserna färdigställd

Västmetron har begärt stenbrytningsentreprenören om en extra utredning angående hur avtalen iakttas på byggplatserna. För tillfället sysselsätter entreprenaderna 454 arbetstagare. Västmetron har ett avtalsförhållande till stenbrytningsentreprenören som i sin tur har avtalsförhållande till sina underentreprenörer. I underentreprenadförhållande står totalt 19 transportföretag.

I den extra utredningen uppdagades två fall av löneoklarheter från mars i år. Fallen gäller oenigheter gällande anställningsförhållandet. Enligt våra uppgifter pågår förhandlingarna mellan transportföretaget och AKT gällande båda dessa fall. Alla nuvarande underentreprenörer följer kollektivavtalet.

I underentreprenörsavtalen förutsätts att entreprenörerna bär sitt samhällsansvar och säkerställer att också underentreprenaderna sköts ansvarsfullt. Entreprenören är skyldig att se till att underentreprenörerna följer kollektivavtalen.

– I samband med varje entreprenadavtal säkerställer man att de lagenliga skyldigheterna sköts. Att skyldigheterna fullföljs kontrolleras regelbundet också då entreprenaden pågår längre. Man har beslutat höja den omedelbara sanktionen för avtalsbrott till 5 000 euro. Västmetron godkänner inte grå ekonomi på sina byggplatser, säger Matti Kokkinen, verkställande direktör för Västmetron.

Västmetron begärde en extra utredning av sina entreprenörer efter de påståenden om grå ekonomi på byggplatserna som framfördes i medierna den 24 augusti. Frågor i anknytning till samhällsansvar uppföljs som normal rutin vid de månatliga arbetsplatsmötena.

Ytterligare information

Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund.