Byggandet av Västmetron halvvägs – tunnlarna möttes på gränsen mellan städerna

Byggandet av Västmetron har kommit halvvägs. Tunnelbrytningen påbörjades 2010, både på Esbo- och Helsingforssidan. Nu är mer än 71 procent av brytningen klar, dvs. närmare 20 kilometer. De första byggentreprenaderna startar i år. Västmetron blir klar för trafik i slutet av 2015.

Att tunnlarna i de två brytningsentreprenaderna möttes firades idag i Västmetrons tunnel på gränsen mellan Esbo och Helsingfors. Stadsdirektörerna som höll tal vid evenemanget betonade Västmetrons betydelse för huvudstadsregionens kollektivtrafik och konkurrenskraft.

I Esbo kommer man enbart inom T3-området som bildas av Otnäs, Kägeludden och Hagalund att under de närmaste åren i takt med Västmetron investera
4-5 miljarder euro av privata och offentliga medel i bostäder, service, universitetscampus, verksamhetslokaler och en förtätad stadsstruktur. Idrottsparken blir ett affärscentrum med ännu större dragningskraft och Mattby stationsområde planeras bli ett betydande koncentrat av privat och offentlig service, berättar Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Mäkelä betonar att beslutet att förlänga Västmetron till Stensvik bör fattas så snabbt som möjligt.

I framtiden kommer alla fem områdescentra i Esbo att vara belägna vid metron eller stadsbanan, och de kommer att utvecklas som koncentrat för boende, service och arbetsplatser, var och en med sina särdrag, säger Mäkelä.

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen påpekade att det har redan gått 30 år sedan den första metron.

Vi står åter vid en milstolpe ur trafiksynpunkt. Även metron blir regional. Vi har redan tidigare förenat anordnandet av kollektivtrafiken i en gemensam regional kommunsammanslutning. Samtidigt utvecklas staden ännu kraftigare som en användarinriktad upplevelse, där kollektivtrafiken är en central helhet. Nya intelligenta trafiklösningar utmanar våra etablerade verksamhetsmodeller varje dag, sammanfattar Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen.

Trafikverkets tf. generaldirektör Rami Metsäpelto betonade samarbetet mellan olika parter.

Inbördes förtroende mellan aktörer och fritt tänkande möjliggör att innovationer uppstår. Ett vittomfattande samarbete intar en central roll vid planering och genomförande av servicenivåer för trafiksystem. Sådant vittomfattande samarbete har bedrivits sedan länge vid planeringen av Helsingforsregionens trafiksystem.

– Även Västmetron som håller på att byggas är ett bra exempel på det nya trafikpolitiska tänkesättet.

– Stadsplanerarna samt planerarna av markanvändning och trafik har samarbetat intimt. En metro är ett långsiktigt projekt. De verkliga fördelarna blir synliga först efter flera år, sammanfattar Trafikverkets tf. generaldirektör Rami Metsäpelto under evenemanget.

Mer information

Olavi Louko, ordförande i styrelsen för Västmetron, tfn 050 060 7754
Matti Kokkinen, verkställande direktör, Västmetro Ab, tfn 050 347 1558
Bilder från platsen där tunnlarna möts www.flickr.com/photos/lansimetro/sets/72157632072682724/

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons kontor ligger i Hagalund i Esbo.