Byggarbetet framskrider – avtal om räls, sliprar och växlar har undertecknats

Hos Västmetron undertecknades fredag 20.4 avtal om räls, växlar och sliprar. Baserat på upphandlingen valdes VR Track och Parma till leverantörer.

Västmetron och VR Track undertecknade ett avtal om Västmetrons räls och växlar. Rälsleveransen innefattar 58 000 meter rälsskena. Värdet på avtalet uppgår till cirka 3,7 miljoner euro. VR Track levererar också spårväxlarna. Växelleveransen innefattar 35 olika växeltyper och bl.a. sju rälskorsningar. Värdet på växelleveransen uppgår till cirka 3 miljoner euro. Leveransen sker under åren 2013-2014.

Parma har valts till leverantör av spårsliprarna. Västmetrolinjen består av två 13,9 kilometer långa underjordstunnlar, till vilka Parma levererar 50 000 spårsliprar av betong. Värdet på avtalet uppgår till cirka 3,5 miljoner euro. Leveransen av spåsliprarna sker under åren 2013-2014. Konstruktion och tillverkning av sliprarna vid elementfabriken påbörjas omedelbart.

– Byggarbetet för Västmetron framskrider enligt tidtabellen. Anskaffningarna för det innevarande året brådskar. Inköpen av räls, växlar och sliprar gjordes nu och monteringen påbörjas redan nästa år, konstaterar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

Tunnelsprängningarna för Västmetron blir klara år 2013. De första stationsentreprenaderna inleds redan under år 2012. Därefter följer spårentreprenaden samt installation och testning av styrsystemet. Västmetron färdigställs i slutet av år 2015.

Mer information

Västmetron, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558
Västmetro Ab är ett bolag som ägs gemensamt av Esbo och Helsingfors, och har som uppgift att uppföra Västmetron mellan Gräsvik och Mattby. Bolaget grundades år 2007. Västmetrons verksamhetsställe är beläget i Hagalund i Esbo.

Räddningsövning vid schaktningsarbetsplatsen i Mattby onsdag 25.4.

Västra Nylands och Helsingfors stads räddningsverk arrangerar en räddningsövning på schaktningsarbetsplatsen för Västmetron i Mattby, på adressen Finnviksvägen 7 onsdag 25.4. kl. 13-16. I den fiktiva olyckssituationen kommer man att öva brandsläckning i tunnel.

Detta är den åttonde räddningsövningen på en arbetsplats för Västmetron. Parterna i övningen är Mattbys brytningsentreprenör Strabag Sverige AB, Västra Nylands räddningsverk och Helsingfors stads räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar.

Övningen stör inte trafiken på Finnviksvägen. Vid behov dirigeras trafiken på platsen.
Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandmästare Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk, tfn (09) 8168 4294
Informationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392

Västmetrons räddningsövning i Kägeludden i Esbo torsdag 29.3.

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på schaktningsarbetsplatsen för Västmetron i Kägeludden, på adressen Karlavägen 11 torsdag 29.3. kl. 13-16. I den fiktiva olyckssituationen har en sten fallit ned på två personer som arbetar i tunneln och dessutom har två andra personer skadats. Målsättningen med räddningsövningen är att öva räddning under tunnelförhållanden och samtidigt testa det inbördes samarbetet mellan räddningsverken, Västmetron och entreprenören.

Detta är den sjunde räddningsövningen på en arbetsplats för Västmetron. Parterna i övningen är entreprenören YIT Rakennus från Kägeludden, Helsingfors stads räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar.

Övningen stör inte trafiken på Karlavägen. Vid behov dirigeras trafiken på platsen.
Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandmästare Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk, tfn (09) 8168 4294
Informationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392

Den tredje av Västmetrons tunnlar har redan brutits

Västmetrons brytningsarbeten fortskrider med mer än en kilometer i månaden. Av den helt under jord gående Västmetrons längd, 28 kilometer, har man redan brutit mer än tio kilometer, dvs. 37 procent. På Helsingforssidan har man brutit 71 procent och på Esbosidan 23 procent.

– Man bryter nu tunneln över hela sträckan och projektet framskrider enligt tidplanen. Passagen under Drumsösundet är också nästan klar, det återstår mindre än 20 m till stranden, berättar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

Brytningen fortsätter till slutet av år 2013. De första stationsentreprenaderna inleds redan i år. Efter att stationerna har byggts följer banprojektet samt installationen och testningen av metrons styrsystem. Västmetron ska vara färdig i slutet av år 2015.

Mer information

Länsimetro, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Konsortium METRO vann igen

Konsortium METRO vann den tredje tävlingen om Västmetrons säkraste byggarbetsplats
Västmetrons tävling Den säkraste byggarbetsplatsen har vunnits för andra gången av Konsortium METRO som bildades av finska Destia och tjeckiska Metrostav a.s. Under referensperioden från början av juli till slutet av december 2011 inträffade inga olycksfall eller tillbud för TYL METRO. I tävlingen, som arrangeras varje halvår, deltar alla pågående byggentreprenader för Västmetron.

Vi är verkligen nöjda med att redan få priset för andra gången. Det visar att vi gör sakerna på rätt sätt och koncentrerar oss på det väsentliga, sammanfattar Vaclav Pavlovsky från Metrostav a.s. när han tar emot priset.

I Västmetroprojektets tävling om den säkraste byggarbetsplatsen deltog sådana schaktnings- och sprängningsarbeten som pågick under tävlingsperioden och varje byggentreprenad bedömdes enskilt utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning1. Under tävlingsperioden stod olycksfrekvensen för 60 procent av bedömningen och MVR-mätningsresultaten stod för 40 procent.

I olycksfrekvensen för Västmetrons byggprojekt ingår olycksfall som drabbat arbetstagare på byggarbetsplatsen och även personskador som åsamkats tredje part till följd av verksamheten på byggarbetsplatsen. Under tävlingsperioden skedde inga olycksfall på den byggarbetsplats som utgick med segern.
TYL METRO:s representant fick ta emot den förgyllda järnvägsskenan, det vill säga vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Västmetrons byggprojekt.

Fjärde tävlingsperioden pågår

Västmetrons tävlingar om Den säkraste byggarbetsplatsen fortsätter ett halvår åt gången. Projektets fjärde tävlingsperiod pågår som bäst och avslutas 30.06.2012. Även den första tävlingen vanns av TYL METRO och den andra av YIT Rakennus Oy.

– Syftet med tävlingen är att framhålla de principer som gäller för att bygga säkert och omsorgsfullt. Under den pågående tävlingsperioden, som avslutas i slutet av juni, kastar vi om viktningen av resultaten. Viktningen för MVR-mätningsresultaten blir 60 % och för den entreprenadspecifika olycksfallsfrekvensen 40 %. Genom detta vill vi betona hur viktiga förebyggande åtgärder är. MVR-mätarna stöder säkra arbetssätt och god ordning på arbetsplatsen, berättar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

I tävlingens jury sitter Marjo Vuola från Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral, arbetarskyddsingenjör Jukka Hietavirta från Södra Finlands regionförvaltningsverk, Västmetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen, kommunikationschef Satu Linkola och interaktionsingenjör Reijo Jokela, samt projektets säkerhetssamordnare Ulla Valtonen (planering), Aku Kallio (byggförberedelser och bygganskaffningar) samt Jorma Teelahti (byggverksamhet) från Sweco Oy.

Närmare tio kilometrar av Västmetrons spårtunnlar har redan schaktats och drygt fyra kilometer av körtunnlarna. Mer än en kilometer ny tunnel skapas varje månad.

1 MVR-mätning är en metod som fastställer säkerhetsnivån vid jord- och vattenbyggplatser utifrån observationer. Varje vecka görs en runda på byggarbetsplatsen för att samla in observationer om bland annat ordning, förvaring och trafikarrangemang samt att skyddsutrustning och skyddszoner fyller de krav som gäller för skick och antal.

Mer information

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558

Trafikarrangemangen förändras på Gyldensvägen och Karlavagnsvägen i Drumsö

Byggarbetet på Västmetron framskrider i Drumsö. Byggarbetena för entréerna till de kommande metrostationerna förändrar trafikarrangemangen på Gyldensvägen och Karlavägen. I området har flyttning av kablar och rör gjorts redan tidigare.

Gyldensvägen stängs av vid den kommande stationen (Gyldensvägen 2) den 11 januari, och därefter är genomfart mellan Drumsövägen och Tallbergsallén inte längre möjlig. Infart till fastigheterna kan fortfarande ske. Busstrafiken flyttas till Mörtnäsvägen. Leden för lättrafik längs Gyldensvägen är fortfarande i användning då den går runt arbetsplatsområdet.

Även genomfarten mellan Drumsövägen och Tallbergsallén upphör vecka 2, då trafiken stängs av i korsningen mellan Karlavägen och Kommerserådsvägen. Infart till fastigheterna kan fortfarande ske. Infart från Karlavagnsvägen till Kommerserådsvägen i riktning mot Gyldensvägen är fortfarande öppen för trafik. Lederna för lättrafik är fortfarande i användning då de går runt arbetsplatsområdet.

Till en början spärras områdena av tillfälligt och senare med Västmetrons orangefärgade arbetsplatsstängsel. På grund av arbetsplatsarrangemangen försvinner parkeringsplatser, både på Gyldensvägen och Karlavägen.

Arrangemangen pågår till senare delen av år 2013.

Vi beklagar olägenheterna som ändringarna medför.

Karta över ruttändringarna på HRT:s websida

Ytterligare information

Entreprenör Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, arbetschef Meeri Pöllänen, tfn 050 341 1970, meeri.pollanen(at)kalliorakennus.com

Västmetro (Länsimetro Oy): verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi