Situationsrummet håller hela projektet uppdaterat

I den andra fasen av Västmetron utnyttjar projektledningen ett situationsrum som producerar fortlöpande information i realtid om projektets tidsplan och kostnader. Syftet är även att förtydliga kommunikationen mellan projektets samtliga parter.  

I Västmetrons big room följs hela projektets situationsbild på digitala skärmar som uppdateras kontinuerligt. Det är fråga om ett situationsrum som använts av projektet sedan våren 2018.

“Vårt mål är att uppgifterna i situationsrummet ska vara korrekta, i realtid samt tillräckligt entydiga så att man omedelbart kan ingripa vid problemsituationer. För att stöda målen angående utfallet av budgeten och tidsplanen i Västmetrons andra fas var vi tvungna att skapa ett nytt sätt att leda projektet och å andra sidan tänka på projektstyrningen”, säger chefen för Västmetrons situationsrum Timo Heiskanen.

Framstegen för de sju delprojekten – de fem metrostationerna, depån och banlinjen – följs upp under hela byggnadsskedet allt från planering, anskaffning och tillstånd till förverkligande. Förutom tidsplanen följer man med hjälp av trafikljus även projektkostnader, risker, kvalitetsfrågor, samarbetets smidighet samt arbetssäkerhet.

“Dessa element skapar ett framgångsrikt projekt”, säger Heiskanen.

Projektledningen kan utnyttja situationsrummets data för en tidsenlig ledning och för att reagera på olika situationer.

”Projektledningen möts regelbundet i situationsrummet för att gå igenom varje delområde. Detta säkerställer en gemensam synpunkt och beslut om korrigerande åtgärder kan fattas vid behov”, säger Mattby-Stensvik-projektets projektledare Jaakko Naamanka.

Att bygga en västmetrostation motsvarar byggandet av ett stort underjordiskt affärscentrum. I ett projekt av den här storleken deltar olika aktörer som alla ska hålla samma tidtabell och arbeta för samma mål. Helheten består bl.a. av byggherren, planerare, leverantörer av utrustning, entreprenörer och myndigheter.

“Varje aktör ansvarar för sitt eget delområde och utgångspunkten för all verksamhet är att man inte avviker från tidsplanen. Mitt arbete är att göra tidsplaneringen så tydlig som möjligt för alla”, säger Heiskanen.

Ett situationsrum eller en situationsbild innebär inte enbart monitorer på väggen – de utgör även en del av verksamhetssättet, helhetsprocesserna och ledarskapskulturen.

”Syftet med situationsrummet är i första hand att förmedla situationen till de olika parterna. Vikten av kommunikation betonas i stora projekt. När man verkar mot ett gemensamt mål bör varje spelare veta hur det egna arbetet påverkar helheten. I utvecklingen av den nuvarande modellen har vi försökt att kommunicera så tydligt som möjligt utgående från det komplexa tekniska materialet”, säger Heiskanen.

Foton: Timo Kauppila, INDAV

Andra fasens entreprenad om huvuddistributionen av el vanns av konsortiet WinCo och Eurolaite

I den andra fasen av Västmetron har konkurrensutsättningen av entreprenaden för huvuddistributionen av el på Mattby-Stensvik-sträckan vunnits av konsortiet WinCo Oy och Eurolaite. Leveransens värde är 4,8 miljoner euro.

Entreprenaden för huvuddistributionen av el omfattar mellanspänningsutrustning, distributionstransformatorer med hjälpsystem och nödvändiga kabelanslutningar inklusive anordningar, material och installationer. I entreprenaden läggs mer än 50 kilometer av mellanspänningskabel som fungerar som huvudnät för eldistributionen till Mattby-Stensvik-sträckan.

”För WinCo utgör entreprenaden en viktig språngbräda för projekten i Västmetrons andra fas. Förutom ett starkt kunnande inom elektroteknik utnyttjar vi de erfarenheter man fått från arbetet i Västmetrons första fas. Entreprenaden utgör även en efterlängtad fortsättning på GRK:s redan pågående projekt i anslutning till Banlinjen och Finno station”, berättar Tero Palosaari, regionchef på WinCo.

Eurolaite levererar distributionstransformatorer och kabelutrustning för projektet samt arbetsskyddsutrustning. Eurolaite har Finlands största produktsortiment för elektrifiering av järnvägar.

Entreprenaden för huvuddistributionen av el inleds i november 2018.

”Installationen av huvuddistributionsnätet för el utgör med tanke på tidsplanen en viktig del av uppbyggandet av den andra fasen. Konsortiet har den erfarenhet och expertis som krävs för underjordsbyggande”, konstaterar Raimo Kaunismäki, teknisk direktör för Länsimetro Oy.

Västmetrons andra fas beräknas vara färdig år 2023. Under innevarande år har man gått från brytningsarbete till byggande. Projektledningsentreprenörerna för alla fem stationer och banlinjen har utsetts.  Konkurrensutsättningen av sidoentreprenader pågår och fortsätter fram till sommaren 2019. På Mossbergets depå har man redan inlett husteknikarbeten.

Byggarbetet på stationerna och banlinjen håller på fram till år 2022 och därefter inleds ibruktagningsskedet med entreprenadernas mottagning, en omfattande testningsfas samt myndighetsgodkännanden. För Länsimetros del är metron klar när den överlåts till operatören för förberedelser inför inledande av trafik.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, tfn  050 390 6670
Winco Oy, regionchef Tero Palosaari, tero.palosaari(at)winco.fi, tfn 040 658 5077
Eurolaite Oy, VD Tuomo Luukkainen, tuomo.luukkainen(at)eurolaite.fi, tfn 050 430 4665

Bygget av Finno station börjar

Byggentreprenaden för Västmetrons station i Finno inleds i oktober 2018. Entreprenaden utförs av TYL LM Finnoo (arbetskonsortiet Graniittirakennus Kallio Oy och Aki Hyrkkönen Oy).

I entreprenaden bygger man den underjordiska stationen i Finno, en servicetunnel och tunnelutrymmen för anslutande förbindelsetunnlar samt ingångar från Havsvägen och Finnobron. Dessutom bygger man ett östligt och ett västligt teknikschakt samt ett schakt avsett som släckningsväg.

Byggentreprenaden inleds med att byggarbetsplatsen etableras. Byggandet av stationen påbörjas med stomarbeten på plattformsnivå, vilket omfattar byggande av betongväggar, pelare och valv. Stamarbeten inleds nerifrån och arbetet framskrider skiktvis mot jordytan.

Medan byggarbetet pågår ökar byggplatstrafiken kring infarterna till schakten och arbetstunnlarna. I övrigt ger byggarbetena inte upphov till betydande förändringar i närmiljön.

Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, men ljudliga arbeten kan utföras såsom fastställts i bullertillståndet från Esbo stads miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 om den av arbetet orsakade bullernivån i de omgivande bostadsutrymmena uppgår till högst 35 dB

Åren 2019–2022 pågår byggfasen för Västmetrons sträcka mellan Mattby och Stensvik. I hela projektet omfattar byggfasen byggandet av fem stationer, banan och Mossbergets depå samt installation av olika system. Under åren 2022–2023 mottas entreprenaderna från entreprenörerna. Då utförs även samanvändningstester och myndighetsinspektioner. År 2023 överlämnas stationerna och banlinjen till operatören, det vill säga till HST, för att påbörja förberedelserna för igångkörning av passagerartrafiken.

Vi berättar mer om Finno byggentreprenad måndagen den 8.10.2018 kl 17.30–18.30 i Ivisnäs skola (Båtlagsgränden 4). Välkommen!

Mer information

Västmetrons responsnummer (mån–fre kl. 9–15): 050 377 3700

Kontaktperson för GRK Oy: jaakko.makela(at)grk.fi

Västmetrons verkställande direktör Ville Saksi valdes till Årets RIA-person 2018: ”Jag upplever att priset har tilldelats hela laget”

Finländska Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry har utsett Västmetrons ordförande, Ville Saksi, till Årets RIA-person 2018.

Valet baserades på Saksis kraftfulla ledning och byggherrekompetens samt en vittomfattande erfarenhet från alla delområden inom byggande. Vid valet betonades det att Saksi genom sin exemplariska ledning i ett krävande arbete har uppnått alla samarbetsparters och anställdas förtroende och uppskattning.

”Valet till Årets RIA-person var för mig en överraskning som känns bra. Jag vill dock betona att ett så här stort projekt är alltid en lagsport och inte en individuell prestation, och därför upplever jag att priset har tilldelats hela laget”, säger Saksi.

Före Västmetron arbetade Saksi som verkställande direktör för VR Track. Han har en utbildning till produktionsekonomi- och byggnadsingenjör.

För närvarande fortskrider Västmetrons sträcka Mattby-Stensvik bra enligt alla nyckelmätare.

”Brytningsentreprenaderna för metrotunnlarna är slutförda, och av bygginköpen är cirka 70 % utförda. Vi har också fått bra feedback från entreprenörerna om inköpsmodellen. Det verkar som att vi har lyckats förvärva entreprenörernas förtroende”, säger Saksi.

Utmärkelsen Årets RIA-person delas ut nästa vecka.

Ljus till tunneln – Mattby-Stensvik – alla förbindelser till markytan på sträckan har öppnats

På Västmetrons sträcka Mattby-Stensvik har man öppnat förbindelserna från alla ingångs- och teknikschakt till markytan. Måndagen den 8.10 trängde man igenom den sista schaktförbindelsen, ingången från Övergårdsvägen i Soukka.

Totalt finns det 19 olika ingångs- och teknikschakt mellan Mattby och Stensvik. Alla förbindelser mellan bantunnlarna öppnades i februari 2018.

”Ingången är nu öppnad, men vi slutför under denna vecka genom att bryta valvbågens form. Den avslutande brytningen återstår alltså. Därefter innehåller tillståndet körning av brytningsmassor samt arbetsmoment med anknytning till förstärkning, bultsättning och betonginjektering”, säger arbetschef Meeri Kaartinen från Kalliorakennus-Yhtiöt Oy som bryter ingången.

På arbetsplatserna på sträckan Mattby-Stensvik återstår, förutom Övergårdsvägen, brytning av ingången från Solmutori i Esboviken. Alla brytningsarbeten kommer att slutföras före slutet av 2018. Även i Soukka har entreprenaden påbörjats, och de sista brytnings- och byggarbetena utförs samtidigt. På de övriga arbetsplatserna har byggarbeten påbörjats i Stensvik, i Kaitans och på banlinjen, och påbörjas i Finno i oktober. I Esboviken förväntas byggentreprenaden börja i december.

Foton: J. Kivikoura

KONE levererar hissar och rulltrappor för till sträckan Mattby-Stensvik

KONE Hissit Oy har utvalts till leverantör av hissar och rulltrappor till sträckan Mattby-Stensvik. 31 hissar installeras, varav 4 snedhissar.  Priset för hissarna är 6,7 miljoner euro. KONE Hissit Oy vann också upphandlingen av rullportar. Det kommer att bli 14 grupper av rulltrappor (42 rulltrappor) på sträckan, varav de längsta i Finland kommer att bli i Finno station. För närvarande finns Finlands längsta rulltrappor i Björkholmens station. Priset för rulltrapporna är 11 miljoner euro.

Passagerarens metroresa börjar eller slutar i rulltrappor eller hissar. Användarupplevelsen förbättras när man vid planering och genomförande tar hänsyn till människors beteende i vardagen. Det ska vara säkert att förflytta sig, men också bekvämt och tillförlitligt.

”Många av de tekniska system som Västmetron kräver är inte synliga för passagerarna. Hissar och rulltrappor syns och är en viktig del av metroresan, av passagerarupplevelsen och av obehindrad förflyttning i metrostationen. KONE har internationell erfarenhet av att förflytta ett stort antal passagerare, till exempel i Kinas största städer. Där kan antalet dagliga metroanvändare vara flera miljoner, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Västmetron är en av världens säkraste metron. Hissarna är brandsektionerade, så att de också kan användas om en brand inträffar. Särskild uppmärksamhet har också fästs vid trivseln i hissar och rulltrappor, belysningen är effektiv, hissar och schakt har många element av glas, utropen är skräddarsydda och skärmen i hissen visar återstående tid till nästa stannplan.

”Det är oss ett nöje och en ära att delta i att bygga även den andra etappen av Västmetron. I detta projekt genomförs vår mission, att göra städer till bättre platser att leva på, på ett utmärkt sätt. Tack vare våra lösningar för förflyttning av personflöden och vår tjänst KONE 24/7 Connected Services för intelligent underhåll kan vi erbjuda metroresenärerna en ännu smidigare förflyttning, säger KONE Hissit Oy:s verkställande direktör Karla Lindahl.

Installationen av hissar och rulltrappor kommer att påbörjas i slutet av 2019. Målet är att bansträckan på sju kilometer, de fem stationerna och depån ska överlämnas till att användas av operatören HST under 2023.

Mer information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tel. +358 40 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

KONE Hissit Oy, verkställande direktör Karla Lindahl, tel. +358 40 720 1134 ,karla.lindahl(at)kone.com

Spårleverantör har utsetts för sträckan Mattby-Stensvik

Spåren på sträckan Mattby-Stensvik levereras av Vossloh Rail Services Finland Oy. Entreprenadens budget är 2,0 miljoner euro.

Totalt 34 kilometer räls kommer att läggas. Rälsen levereras i 120 m-längder från Kaipiainens rälssvetsningsverkstad i Kouvola. Rälsen förs till tunneln från Nordsjö och transporteras genom huvudmetron ända till andra etappen. Rälsleveransen sker nattetid så att den inte stör den trafikerade metron. Monteringen av rälsen kan påbörjas under sensommaren 2020 i samband med överbyggnadsentreprenaden.

Vossloh Rail Services Finland Oy levererade också rälsen till första etappen av Västmetron och är den största aktören i branschen i Finland.

Brytningen av banlinjen för Västmetrons andra etapp avslutades i januari 2018. Etappens banlinjeentreprenad påbörjades sommaren 2018.  I denna banlinjeentreprenad bygger Graniittirakennus Kallio 17,5 kilometer banlinje, sju schakt och 32 förbindelsetunnlar. Målet är att bansträckan på sju kilometer, de fem stationerna och depån ska överlämnas till att användas av operatören HST under 2023.

Mer information:

Länsimetro Oy, teknisk direktör Raimo Kaunismäki, raimo.kaunismaki(at)lansimetro.fi, tel.  050 390 6670

Foton: INDAV Oy

Mångsidig yrkesman inom byggande blir kontrollant för byggentreprenaden i Kaitans

Byggmästare Risto Kainulainen har börjat som kontrollant för byggarbeten i Kaitans station. Kainulainen är en återvändare i projektet, då han också deltog i Västmetrons första etapp som kontrollant för byggarbetena i Aalto-universitetets station.

”Jag återkommer gärna till projektet. Västmetron är ett mångsidigt och stort projekt, och det finns ingen annat liknande i Finland”, säger Kainulainen.

Kainulainen har sammanlagt 20 års erfarenhet inom byggbranschen – han har arbetat såväl med nybyggnationer och renoveringar som med infrabyggande.

Som byggentreprenör för Kaitans har man valt arbetskonsortiet YIT Oy/Are Oy, och byggentreprenaden påbörjas i början av oktober. Kainulainens arbetsdagar kommer att till stor del tillbringas på arbetsplatsen för Kaitans station, där han övervakar byggarbetenas kvalitet och att arbetena fortskrider enligt den avtalade tidsplanen.

”Jag är van vid att komma till arbetsplatsen i tid på morgonen. Först av allt granskar jag tillsammans med projektledningsentreprenören vad som slutfördes som avslutning på föregående dag. Utöver inspektionerna innefattar arbetsdagarna eventuell planeringsstyrning,samt olika samarbetsmöten och sammanträden som ingår i projektet”, säger Kainulainen.

Risto Kainulainen

Byggandet av Kaitans station börjar

Byggentreprenaden för Västmetrons station i Kaitans inleds i september 2018. Entreprenaden utförs av arbetskonsortiet YIT Rakennus Oy och Are Oy.

I entreprenaden bygger man en underjordisk station, en servicetunnel samt tunnelutrymmen för anslutande förbindelsetunnlar, ett skyddsrum samt Kaitansvägens ingång, Ivisnäsvägens teknikschakt och en reservering för en ingång vid Ivisnäs, för vilken man i detta skede bygger en utgångsförbindelse och ett teknikschakt.

Byggentreprenaden inleds med att byggarbetsplatsen etableras på adressen Kaitansvägen 5. Byggandet av stationen påbörjas med stomarbeten på plattformsnivå, vilket omfattar byggande av betongväggar, pelare och valv. Stamarbeten inleds nerifrån och arbetet framskrider skiktvis mot jordytan.

Medan byggarbetet pågår ökar byggplatstrafiken kring infarterna till schakten och arbetstunnlarna. I övrigt ger byggarbetena inte upphov till betydande förändringar i närmiljön.

Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, medan bullriga arbeten kan utföras enligt bullertillståndet från Esbo miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 om den av arbetet orsakade bullernivån i de omgivande bostadsutrymmena uppgår till högst 35 dB

Åren 2019–2022 pågår byggfasen för Västmetrons sträcka mellan Mattby och Stensvik. I hela projektet omfattar byggfasen byggandet av fem stationer, banan och Mossbergets depå samt installation av olika system. Under åren 2022–2023 mottas entreprenaderna från entreprenörerna. Då utförs även samanvändningstester och myndighetsinspektioner. År 2023 överlämnas stationerna och banlinjen till operatören, det vill säga till HST, för att påbörja förberedelserna för igångkörning av passagerartrafiken.

Vi berättar mer om Kaitans byggentreprenad måndagen den 24.9.2018 kl 17.30–18.30 i Ivisnäs skola (Båtlagsgränden 2). Välkommen!

Västmetrons big room är årets projektgärning

Projektiyhdistys ry (projektföreningen) ordnar årligen en tävling om årets projektgärning. I år valde föreningen två projektgärningar som vinnare: Alliansmodellen för grundrenoveringen av Sveaborgs undervattenstunnel samt Västmetro-projektets andra fasens big room -verksamhetsmodell.

I den andra fasen av byggandet av Västmetron från Mattby till Stensvik togs år 2017 i bruk big room-modellen, vilket för projektet betyder både gemensamma lokaler, ledningsmodell samt kontroll av situationsbilden. På basis av erfarenheterna från byggandets första fas flyttade man över till big room-modellen.

”Vi är tacksamma och ödmjuka för det erkännande som vi har fått. I projektet gör vi allt för att den andra fasen ska lyckas enligt målsättningarna. En aktuell situationsbild, kraftfullt ledande, snabbt beslutsfattande och effektivt informationsflöde är hörnstenarna för vårt byggande varje dag”, berättar Länsimetro Oy:s VD Ville Saksi.

I sin motivering tackar projektföreningen (projektiyhdistys) Västmetrons nya projektorganisation för andra fasen för den visdom som de visade i och med att de satte sig in i den insamlade “Lessons Learned -datan”, och modet som de visade genom att göra en betydande förändring i projektets lednings- och arbetsmodell.

”Året 2016-2017 var svårt för Västmetrons projektorganisation eftersom den första fasen försenades och fick negativ publicitet. Lyckligtvis hade projektet förmågan att fundera om verksamheten från en helt ny grund, på basis av parternas starka förtroende och vilja att verka för projektets bästa”, motiverar Jouko Kaaja från Projektiyhdistys ry (projektföreningen) valet.

I Västmetrons big room arbetar Länsimetro Oy, konsulter och andra parter som medverkar i projektet under samma tak. Egna arbetsstationer finns även reserverade för stadens representanter och HST. Big room -termen är vanlig inom byggbranschen, och syftar på ett arbetssätt där det centrala är att olika parter fungerar i samma utrymmen enligt gemensamma spelregler.

Projektets ledningssystem har förbättrats i enlighet med vad man lärt sig från första fasen och har i finska mått mätt utvecklats till en unik modell för situationsledning, dvs. situationsrum. I situationsrummet följer man med, förutom projektets tidtabell och utgifter, risker, kvalitet, samarbetets smidighet och arbetssäkerhet. Informationsflödet har förbättrats genom att skapa nya verksamhetsmodeller och kanaler för den interna kommunikationen. Informationsflödet, förtroendet och samarbetets smidighet, både i big room:et och i byggnadsprojekten, mäts också regelbundet.

Esbo stad specificerade byggandets projektplan våren 2018. Den preciserade kostnadsberäkningen för den andra fasen uppgår till 1 159 miljoner euro.  Målet är att överlåta en andel till operatören HST:s användning under 2023.

Mer information:

Jouko Kaaja, Projektiyhdistys ry (projektföreningen), tfn 0400 403 145, jouko.kaaja(at)pry.fi

Ville Saksi, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Satu Linkola, kommunikationsdirektör, Länsimetro Oy, 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro

Foton: Timo Kauppila, INDAV