Svar till insändarspalt i tidning: Förlängning av metroplattformar inte ändamålsenligt

I insändarspalten i Helsingin Sanomat har föreslagits alternativa lösningar som skulle hjälpa mot trafiktoppar i metron (Hannu Valta, 16.11, Tapio Pento 27.11, Kauko Korpela 30.11). Det är väldigt viktigt att säkra hög kvalitet och tillräcklig kapacitet i metrotrafiken. Dock är det inte ändamålsenligt att förlänga plattformarna i metrons västra del eller köra med längre tåg.

Metrostationerna består inte bara av spår och mellanliggande plattformar utan de är en stor helhet med över 50 system. Fungerande räddningsarrangemang är ett viktigt utgångsläge för metron under jord. Stationerna i den västra delen av metron är dimensionerade så att då två 90 meter långa metrotåg anländer samtidigt är kapaciteten i räddningsvägar (trappor och rulltrappor) tillräcklig för att säkerställa en säker utgång. Om långa metrotåg på över 135 m skulle köra in på stationerna skulle räddningsvägarna behöva ha 50 procent större dimensioner. Detta skulle leda till stora strukturella förändringar i metrostationerna och i många avseenden nästan ombyggnad.

En utbyggnad av plattformarna och trafikering med långa tåg skulle också leda till ombyggnad av underhållsanläggningarna som är anslutna till stationerna, nya branddörrar, spårbytesplatser, växlar, skyltar mm. Dessa byggnadsarbeten skulle vara omfattande och skulle kräva uppehåll i metrotrafiken i flera år. Dessa arrangemang skulle medföra stora utmaningar och kostnader.

Dock kan servicekapaciteten och kapaciteten i metron förbättras på andra sätt. Då passagerarmängderna ökar kan metrotrafiken köras med tätare turer. HST, HRT och Västmetron Ab är på väg att inleda en utredning av den ändamålsenligaste lösningen för tätare turer. Tätare turer kan genomföras genom att utveckla systemen för passerkontroll. Automatisering av metrotrafiken är internationellt ett allmänt sätt att öka kapaciteten.

Förutom att göra metrotrafiken tätare kunde den befintliga metrolinjen som nu avslutas i Hagalund eventuellt köras längre västerut. Esbo och Helsingfors stad och HRT bedömer möjligheterna att göra detta och förbättra servicenivån genom att bygga ett nytt vändspår för metron i väst.

Inom en kortare tidsperiod är det möjligt att underlätta trängseln i metron med hjälp av lättare åtgärder, såsom ytterligare kompletterande busstrafik. I oktober inledde HRT en busslinje mellan Kampen och Esbovikens område.

Tero Anttila, direktör för kollektivtrafikavdelningen HRT

Ville Lehmuskoski, verkställande direktör HST

Ville Saksi, verkställande direktör Västmetron Ab