Västmetron fyller exakt ett år – Första årsdagen för Mattby-utvidgningen

Söndagen 18.11 har det gått exakt ett år sedan metrotrafiken till Mattby inleddes. I november förra året öppnades åtta nya metrostationer då den 14 km långa sträckan mellan Gräsviken och Mattby i Esbo slutfördes. Enligt preliminära uppgifter har användningen av kollektivtrafiken bland Esboborna ökat under året.

Metron blev det viktigaste transportmedlet i södra Esbo och Drumsö när dess västligaste sträcka öppnades för passagerartrafik 18.11.2017. Busslinjerna längs Västerleden mellan Kampen i Helsingfors och Esbo ändrades till anslutningslinjer till metrostationerna 3.1.2018.

”Preliminära uppgifter om passagerarmängder tyder på att metron ökat användningen av kollektivtrafiken i Esbo”, säger Suvi Rihtniemi, VD för HRT.

Utgående från data från mobiltelefonernas basstationer ökade mängden resor på vardagar från Esbo till Helsingfors mellan december 2017 till januari 2018 med ca 11 procent och metron stod för den största tillväxten. Även biljettförsäljningssiffrorna tyder på en ökning i resor: mellan januari och oktober 2018 köpte Esboborna 7,3 procent mer biljettprodukter på resekort och med mobilapplikationer än under motsvarande period år 2017. Samtidigt har det skett en brytning i ökningen av personbilstrafiken på Västerleden.

Inledningsvis har trafiken med metron och anslutningsbussarna gått hyfsat, även om det inte varit helt problemfritt. Under rusningstid har det i metron funnits t.o.m. fler passagerare än väntat och på en del av sträckorna har restiderna till Helsingfors centrum förlängts på grund av ändringen.

I oktober införde HRT fyra busslinjer som kör i rusningstider mellan Kampen och de västra delarna av Esbo – främst för att minska belastningen på metron, men också för att påskynda restiderna innan den följande utvidgningen av metron från Mattby till Stensvik slutförs. Information om busslinjernas inverkan på metrons passagerarmängder planeras att publiceras inom kort.

Antalet passagerare för den västra delen av metron ser ut att ha stigit något under 2018. Den livligaste månaden i år har varit september, då de åtta nya stationerna hade sammanlagt i genomsnitt 56 200 påstigare under ett vardagsdygn. Det tidigare rekordet under året mättes i mars då passagerarmängden var 54 100. Den mest trafikerade stationen är fortfarande Mattby, där det i september fanns 16 400 påstigare under ett vardagsdygn.

Förutom de linjer som går till Kampen har HRT gjort även andra mindre ändringar i busstrafiken och vid behov görs flera ändringar.

”Vi håller hela tiden ett vakande öga på antalet passagerare och strävar efter att alla betjänas väl av kollektivtrafiken också i fortsättningen”, säger Tero Anttila, direktör för HRT:s avdelning för kollektivtrafikplanering.

Omstigningsförbindelserna mellan metron och bussarna i Hagalund underlättas avsevärt när bussterminalen i Hagalund, som det ser ut nu, öppnar i mars. Alla bussar som kör via Hagalund övergår sedan till att använda den nya bussterminalen som färdigställs vid Havsvindsvägen.

HST testade turtätheten och transporterade utbildare

HST trafikerar metron med 36 tåg under rusningstiden på vardagar. Efter utvidgningen av metrotrafiken inledde en av linjerna trafiken mellan Mattby och Nordsjö och den andra mellan Hagalund och Mellungsbacka. Under vardagens rusningstider har turtätheten på sträckan mellan Hagalund och Östra Centrum varit 2,5 minuter och på sträckorna Mattby-Hagalund, Östra Centrum-Mellungsbacka och Östra Centrum-Nordsjö 5 minuter.

”Trafiken på den utvidgade metrolinjen har under året stabiliserats och mängden av avgångar som av olika orsaker inte körts har minskat betydligt. I juli-oktober kördes ca 99,8 procent av metroturerna planenligt”, säger Ville Lehmuskoski, vd för HST.

För att utjämna rusningstiderna testade HST i slutet av augusti på sträckan Hagalund-Mattby en trafikeringsmodell som planerats i samarbete mellan HRT och HST och där tre av fyra metrotåg körde ända fram till Mattby. Modellen befanns vara tekniskt funktionell, men den innehåller också trafikmässiga utmaningar. Det har ännu inte fattats några beslut om införandet av denna modell.

Under året har det utbildats massor av nya metroförare för den utvidgade metrons behov.

”Under det senaste året har totalt 46 förare slutfört sin utbildning under fyra utbildningsperioder. Den femte perioden pågår som bäst”, säger Ville Lehmuskoski.

Länsimetro äger första fasens metro och bygger den andra fasen västerut

Efter att trafiken kommit igång äger Länsimetro Oy Gräsviken-Mattby-sträckan. Byggandet fortgår enligt planerna från Mattby till Stensvik. Byggnadsentreprenaderna för alla stationer i den andra fasen inleds före utgången av år 2018. Den andra fasen överlämnas till operatören under år 2023.

”Det första året har gått utan barnsjukdomar och det är vi särskilt stolta över. Länsimetro äger stationerna i först fasen och baninfrastrukturen som nu är i sin livscykels bästa skick. Vår uppgift är att vara en ansvarsfull ägare även i fortsättningen och se till att miljardegendomen är i gott skick och betjänar passagerarna på bästa möjliga sätt”, säger Ville Saksi, vd för Länsimetro Oy.

Timo Kauppila, INDAV