Årets mål för västmetrons andra fas har uppnåtts – schaktningsentreprenaderna underskred budgeten, byggentreprenaderna började enligt tidtabell

På västmetrons sträcka Mattby–Stensvik har arbetet under 2018 övergått från schaktning till byggande. Byggnadsentreprenaderna har konkurrensutsatts under innevarande år och byggandet började enligt tidtabell på fem stationer och på banlinjen. På Mossbergets depå har byggandet redan övergått i husteknikarbeten. Förutom tidtabellsmålen har även kostnadsmålen uppnåtts. Schaktningsentreprenaderna understeg budgeten med cirka 14 miljoner euro.

Under året övergick projektet till en ny lägesstyrningsmodell inom byggbranschen. Modellen går ut på uppföljning i ett s.k. lägesrum av hur planering, upphandling, tillstånd och genomförande när det gäller byggobjekten, dvs. stationer, banlinje och depå, framskrider samt av arbetssäkerheten och samarbetet. Information från byggplatser och olika källor bearbetas och analyseras på interaktiva skärmar. Mätning av projektets interna informationsflöde och samarbete inleddes på sommaren. För projektets informationsutbyte och utbildning skapades utbildningssystemet metroakademin. För dessa utvecklingsåtgärder belönades projektet i oktober med Projektiyhdistys ry:s pris Årets projektgärning (Vuoden projektiteko).

–       Den andra fasen framskrider nu för fullt. Man har dragit nytta av lärdomarna och erfarenheterna från den första fasen och förnyat ledningsmodellen, infört en modell för lägesstyrning och satsat på information. Upphandlingarna av byggentreprenader hölls inom budgeten. Schaktningsentreprenaderna gick bra och som helhet underskred de kostnadsberäkningen med cirka 14 miljoner euro, säger Ville Saksi, VD för Länsimetro Oy.

Även andra mål har uppnåtts. Under året slutfördes 13 400 bygg- och genomförandeplaner. De viktigaste byggloven för att få börja bygga erhölls från byggnadsövervakningen. I den andra fasen utförs sammanlagt 24 bientreprenadupphandlingar kommer att göras i den andra fasen – av dessa konkurrensutsattes 17 under året. Upphandlingen av entreprenader som genomförs senare i projektet kommer att fortsätta fram till sommaren 2019. Arbetssäkerheten bibehölls på en god nivå.

I mars 2018 godkände Esbo stad den preciserade projektplanen för sträckan. Den justerade kostnadskalkylen för hela projektet uppgår till 1 159 miljoner euro. Målet är att den sju kilometer långa sträckan, de fem stationerna och depån överlåts till operatören HST under 2023.

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi