Västmetron håller tidtabellen tack vare ledningsmodellen

Byggarbetet pågår för fullt på samtliga fem stationer och banlinjen till västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik. På Mossbergets depå har man redan övergått till testfasen. Tidtabellen och kostnaderna för Finlands största automations-, infrastruktur- och hustekniska projekt övervakas från projektets situationsrum. Projektet fortskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

I situationsrummet sammanställs realtidsinformation om de olika byggprojektens delområden. Här övervakar man projektets tidtabell, kostnader, risker, kvalitetsfrågor, samarbete och säkerhet.

Var och en av västmetrons moderna stationer motsvarar till storleken bygget av ett medelstort köpcenter – under marken. Projektet involverar ett stort antal olika aktörer som måste kunna hålla tidtabellerna och dra åt samma håll. Projekthelheten inkluderar bland annat byggherre, konstruktörer, maskinleverantörer, entreprenörer, sidoentreprenörer och myndigheter.

Situationsrummet får sina data från både entreprenörer och Länsimetro Oy:s byggplatsövervakare. Det viktigaste är att projektledningen inte förlitar sig på bara en enda datakälla, utan en på integrerad situationsöversikt som kombinerar flera datakällor för att skapa en komplett bild av projektet. Även datakvalitet har högsta prioritet. Alla uppgifter som behandlas och bearbetas i situationsrummet ska vara uppdaterade, korrekta och verifierade från flera källor.

”När det gäller tidsplaneringen följer vi till exempel både projektledningsentreprenörens tidtabell och sidoentreprenadernas fortskridande på varje station. Detta stöds av kostnadsövervakning baserad på flera källor samt Länsimetro Oy:s egen övervakning på byggarbetsplatserna. Dessutom följer vi arbetets fortskridande med hjälp av byggplatsbesök och dokumentation”, berättar Länsimetro Oy:s vd Ville Saksi.

Utan denna ledningsmodell skulle övervakningen av en så omfattande helhet med tidtabeller och kostnader vara en otroligt arbetskrävande uppgift. Modellen är utvecklad specifikt för ett projekt av västmetrons storlek och bygger på erfarenheter från västmetrons första fas. Syftet är att övervaka och säkerställa att varje entreprenad och projekthelhet slutförs inom utsatt tid.

”Situationsledning handlar om databaserad projektledning, ett område där vi är föregångare. Modellen hjälper oss att reagera på brister, kvalitetsavvikelser och problem med tidtabellen innan de äventyrar hela projektets målsättningar. Idén är att underlätta arbetet proaktivt och fånga upp problem i god tid”, fortsätter Saksi.

2020 är ett intensivt år för byggarbetet på avsnittet Mattby–Stensvik. Fokus för arbetet har under våren övergått från stomarbeten till ytor och interiörer, VVS- och elteknik samt installation av automationssystem. För västmetrons del är byggarbetet slutfört när samtliga fem stationer och banavsnittet på 16,5 kilometer samtidigt överlämnas till operatören år 2023.

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 18.6.2020

Styrelsen godkände förslaget om rälstransporter i samband med västmetrons överbyggnadsentreprenad. Rälsarna till avsnittet Mattby–Stensvik transporteras från Nordsjö längs den befintliga metrotunneln till Mattby för installation. Rälsavsnitten är 120 meter långa och därför är det enda sättet att transportera dem genom metrotunneln nattetid.

Styrelsen godkände förslaget om cykelparkeringar till Esbovikens station.

Styrelsen godkände ramavtalsupphandlingen av experttjänster. Upphandlingen genomfördes som offentligt inköp.

Styrelsen godkände en justering av byggtjänsternas innehåll samt pristaket för avsnittet Mattby–Stensvik.

En statusrapport över byggandet av avsnittet mellan Mattby och Stensvik samt kostnadsuppföljningen presenterades för styrelsen med hjälp av situationsrummets vyer. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

En situationsrapport över driftsättningsplaneringen för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

Nästa styrelsemöte hålls 27.8.2020.

Mer information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Björkholmens golvrenovering fortskrider som planerat

Den 1.6.2020 inleddes en renovering av golvytorna på Björkholmens metrostation. Rivningen av det gamla golvet var nästintill slutförd till midsommar och renoveringen fortskrider enligt den planerade tidtabellen. Till en del har även arbete med grundkonstruktionen utförts parallellt med rivningsarbetet. Grundarbetet fortsatte över midsommaren och kommer under de närmaste veckorna att ske växelvis med läggning av mosaikbetongplattor. Byggplatsområdet har avskärmats från metrotrafiken och påverkar inte den förbipasserande metrotrafiken. Renoveringsarbetet medför inte heller några betydande störningar för de boende i området.

Fram till midsommar hade merparten av stationens mosaikbetonggolv rivits. Arbetet fortsätter nu med grundarbeten och därefter installeras nya golvplattor.

I slutet av juni påbörjas arbetet med att lägga nya golvplattor. Plattorna levereras till Björkholmens station under denna vecka. Efter att plattorna har installerats avslutas projektet med slutförande arbeten, städning och nedmontering av byggplatsen innan stationen öppnas för passagerarna igen i augusti.

Golvrenoveringen på Björkholmens station pågår fram till 5.8.

Länsimetro Oy renoverar plattformsgolvet på Björkholmens metrostation sommaren 2020 på grund av sprickor som upptäckts i golvets mosaikbetong. Arbetet utförs av SRV Rakennus Oy. Björkholmens station är stängd medan renoveringen pågår, 1.6–5.8.2020, vilket innebär att tågen inte stannar på stationen och stationens ingång är stängd. Information om hur arbetet fortskrider kommer att läggas upp på stationens sidor.

Mer information om alternativa trafikförbindelser: hsl.fi/koivusaari2020

HRT ansvarar för informationen om alternativa trafikförbindelser. Ersättande förbindelser i området är busslinjerna 20 och 104. Mer information finns på hsl.fi/koivusaari2020 och återfinns även i Reseplaneraren.

Mer information om golvrenoveringen

Renovering av Björkholmens metrostation, byggplatsens 24/7-journummer: 044 980 4326

Projektledare Reima Liikamaa, reima.liikamaa@srv.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Spåren till västmetrons andra fas installeras i sommar

Banöverbyggnadsentreprenaden på västmetrons nya avsnitt mellan Mattby och Stensvik har inletts. Entreprenaden inkluderar ballast, kabelrännor, sliprar samt installation av tågrälsar och strömskena, varefter testkörningar med metrotåg kan inledas på det nya avsnittet nästa sommar. De första rälsarna har anlänt till Mattby och är klara för installation.

Byggarbetet pågår intensivt på västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik under 2020. Tyngdpunkten för arbetet har under våren övergått från stomarbeten till ytor och interiörer, VVS- och elteknik samt installation av automationssystem. Ett flertal entreprenader pågår på samtliga fem metrostationer och banlinjen som involverar ett allt större antal aktörer. På Mossbergets depå har man redan nått testfasen och depån kommer att stå klar i år. Totalt sett framskrider byggarbetet enligt tidsplanen och kostnadskalkylerna i projektplanen.

”Bantunnlarnas överbyggnadsentreprenad inleds med att sprida ut underballast. Bantunnlarna omfattar en sträcka på totalt 17,5 kilometer. Ballasten transporteras till tunneln med lastbilar och ett lass räcker till ett område på cirka fem meter. Under ballastskiktet i båda tunnlarna installeras isoleringsmaterial för att hindra att stomljud når fastigheterna ovanför”, berättar Juha-Matti Pakka, Västmetroprojektets övervakare för bantekniska entreprenader.

Härnäst kommer växlarna att transporteras till tunnlarna, där de testas och justeras ett flertal gånger under entreprenaden. Som en del av en tidigare entreprenad har stödmurselement installerats i västmetrons tunnlar. Deras lock fungerar som utrymningsvägar och inuti dem finns olika typer av tekniska system som ett modernt metrosystem behöver. Stödmurarnas kabelrännor installeras i samband med att ballastskiktet jämnas ut.

Därefter kan sliprarna installeras i tunnlarna. Avsnittet kommer att få totalt 27 400 sliprar som levereras från Parmas fabrik i Forssa. Ovanpå sliprarna installeras rälsar, som levereras från Spanien och svetsas ihop till 120 meter långa avsnitt på Vosslohs fabrik i Kaipiainen. Rälsarna transporteras nattetid via Nordsjöhamnen längs den befintliga metrolinjen till Mattby och vidare till det nya avsnittet. Arbetsspåret som används under arbetet finns redan i Mattby och ska inom kort börja installeras västerut.

Efter rälsinstallationen sprids makadamballast ut på ytan med en specialtillverkad ballastkärra och sprids ut mellan sliprarna.

”Efter att makadamen har jämnats ut stöds banan och svetsas för att forma ett kontinuerligt spår. Svetsningen förutsätter noggrann övervakning och dokumentering av rälstemperaturen för att säkerställa en så mjuk och jämn åkupplevelse som möjligt för de framtida metropassagerarna”, förklarar Pakka.

När spåret är klart fäster man strömskenan i var nionde sliper med en stödbåge. Strömskenan kopplas till elnätet sommaren 2021 och därefter kan provkörningarna inledas.

Målsättningen är att överlåta stationerna och banlinjen samt de tekniska systemen till operatören HST under 2023. Länsimetro Oy fortsätter därefter som ägare och utvecklare av metrosystemet.

 

Bilder på banan mellan Mattby och Stensvik innan överbyggnadsentreprenaden inleddes:

Bantunneln utan ballast, sliprar och rälsar: https://www.flickr.com/photos/lansimetro/47836508652/in/album-72157691717380110/

Förbindelsetunneln mellan de två parallella tunnlarna: https://www.flickr.com/photos/lansimetro/47836507962/

Karta: Västmetrons banlinje Gräsviken–Mattby och Mattby–Stensvik: https://www.flickr.com/photos/lansimetro/47675267201/

Bilder på överbyggnadsentreprenadens arbetsmoment i första fasens avsnitt Gräsviken–Mattby:

Kägeludden utan räls: https://www.flickr.com/photos/lansimetro/17054319838/in/album-72157665101958082/

Räls installeras i västmetrons första fas: https://www.flickr.com/photos/lansimetro/16568966245/in/album-72157665101958082/

Banan västerut från Gräsviken utan rälsar: https://www.flickr.com/photos/lansimetro/15029531393/in/album-72157648603263418

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 28.5.2020

Resultaten från Länsimetro Oy:s ramavtalsupphandling för stödtjänster till bolaget och projektledningen presenterades för styrelsen. Styrelsen gav verkställande direktören befogenhet att inleda kontraktsgenomgång med de i förslaget angivna leverantörerna i samtliga fyra delupphandlingar och att teckna ramavtal.

En situationsrapport över Mossbergets hyresavtalsfrågor presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att ge verkställande direktören befogenhet att förhandla och komma överens om uthyrning av Mossbergets depå till HST i enlighet med föreslagna principer, samt att teckna ett hyresavtal.

Konkurrensutsättningen av miljöskadeförsäkringar presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att teckna en miljöskadeförsäkring enligt förslaget.

Fördelningen av kostnaderna för baninfrastrukturen till den befintliga metrodepån i Helsingfors mellan HST och Länsimetro Oy presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att Länsimetro Oy ersätter HST för utbyggnaden av baninfrastrukturen som används av västmetron. Kostnaderna finansieras med finansieringsvederlag.

Frågorna kring myndighetsnätet VIRVE samt tillhörande operatörstjänster och basstation/överföringsteknik presenterades för styrelsen. Styrelsen beslutade att ge verkställande direktören befogenhet att förhandla om och underteckna inköpsavtal i enlighet med förslaget.

En situationsrapport över driftsättningsplaneringen presenterades för styrelsen. Planeringen fortskrider enligt tidtabellen.

En statusrapport över byggandet av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Kostnadsuppföljningen och den uppdaterade budgeten för LM2-projektet presenterades för styrelsen.

Nästa styrelsemöte hålls 18.6.2020.

Information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Golvrenoveringen på Björkholmens station börjar 1.6 – stationen är stängd 1.6–5.8.2020

Länsimetro Oy renoverar plattformsgolvet på Björkholmens metrostation sommaren 2020 på grund av sprickor som upptäckts i golvets mosaikbetong. Arbetet utförs av SRV Rakennus Oy. Björkholmens station är stängd medan renoveringen pågår, 1.6–5.8.2020, vilket innebär att tågen inte stannar på stationen och stationens ingång är stängd. Sprickorna påverkar inte stationens användning, men trots det vill Länsimetro åtgärda problemet snarast möjligt. Stationen stängs medan arbetet pågår för att få renoveringen färdig så snabbt som möjligt. På så sätt kan störningarna som orsakas begränsas till sommarsäsongen då passagerarantalet är mindre.

Arbetet börjar med byggplatsförberedelser samt rivnings- och skyddsarbeten. Rivningen tar cirka fyra veckor. Parallellt med detta utförs grundarbeten för golvkonstruktionen i fyra veckors tid. Därefter börjar man successivt installera nya golvplattor och golvmärkningar. Golvrenoveringen avslutas med slutförande arbeten, städning och nedmontering av byggplatsen innan stationen öppnas för passagerarna igen i augusti.

Arbetet utförs i tre skift dygnet runt. Renoveringen genomförs effektivt och säkert på så kort tid som möjligt utan att störa den förbipasserande metrotrafiken eller orsaka betydande störningar för de boende i området. Byggplatsområdet avskärmas från metrotrafiken och arbeten som orsakar damm utförs inne i tält. Stationens hissar och entréhall används av byggarbetarna under renoveringen. Vid exceptionella situationer, till exempel om metron stannar, kan passagerarna följa anvisningarna och ta sig upp till ytan via utrymningsvägarna på Björkholmens station.

Information om hur arbetet fortskrider kommer att läggas upp på stationens sidor på webbplatsen. Närliggande fastigheter kommer också att hållas uppdaterade om arbetets fortskridande.

Mer information om alternativa trafikförbindelser: hsl.fi/koivusaari2020

HRT ansvarar för informationen om alternativa trafikförbindelser. Ersättande förbindelser i området är busslinjerna 20 och 104. Mer information finns på hsl.fi/koivusaari2020 och återfinns även i Reseplaneraren.

Mer information om golvrenoveringen

Renovering av Björkholmens metrostation, byggplatsens 24/7-journummer: 044 980 4326

Projektledare Reima Liikamaa, reima.liikamaa@srv.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Leveranser till metrobygget körs undantagsvis via Sököstråket och Sökötorget

Varuleveranser till byggarbetsplatsen vid Sökötorgets ingång medför avvikande trafikarrangemang 1.6–7.8.2020. Arbetet med stödmuren vid Sökötorgets ingång innebär att en del av leveranserna undantagsvis kommer att transporteras till byggplatsen via Sököstråket och Sökötorget.
Gång- och cykelvägarna är öppna som vanligt under sommaren, men i samband med leverans och lossning kommer fotgängare och cyklister att omdirigeras för att garantera säker trafik och tillträde till fastigheterna längs Sökötorget.

Vi beklagar eventuella störningar för fotgängare och cyklister i samband med leveranserna.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Västmetrons stationer vann nordiskt ljuspris

Belysningen på västmetrons stationer vann pris för fjärde gången. Denna gång utsågs belysningen på stationerna till vinnare av Nordisk Lyspris, det vill säga Nordic Lighting Design Awards 2020.

Belysningen på västmetrons stationer har utsetts till den första finländska vinnaren av Nordisk Lyspris, det vill säga Nordic Lighting Design Awards 2020. Belysningshelheten för västmetrons första fas och dess åtta stationer (Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby) designades av VALOA design. Helhetsansvaret för arkitekturen innehades av arkitektbyrån CJN och stationernas arkitektur ritades av Helin & Co, ALA architects och Esa Piironen samt APRT och HKP. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy ansvarade för belysningens elkonstruktion. Elentreprenör var Are. Ljuskonstnärer som deltog projektet var Tommi Grönlund och Petteri Nisunen (Kägeludden) samt Lighting Design Collective Oy och Helin & Co (Drumsö).

Arkitektur, konst och ljus ger metrostationerna en egen identitet

Syftet med Nordic Design Awards 2020 är att framhäva de unika egenskaperna i den nordiska belysningskulturen. Priset ges till framstående ljusprojekt som utnyttjar dagsljus eller artificiell belysning och som på ett exemplariskt sätt kombinerar estetik, arkitektur, teknik, kvalitet och energi. I sin bedömning fäster juryn särskild vikt vid individuella och kreativa lösningar i sin bedömning.

-En viktig aspekt är hur man på västmetrons stationer integrerat ljus och arkitektur i en harmonisk helhet. Varje metrostation har en egen identitet som skapas av samspelet mellan arkitektur, konst och ljus. Belysningens roll är noggrant genomtänkt och resultatet är en diskret men arkitektoniskt framstående lösning som fungerar väl i passagerarnas vardag. Återkommande belysningsmotiv, en tillräcklig ljusnivå som inte bländar och belysningsarmaturernas integrering i omgivningen ger ett högklassigt intryck, berättar belysningsdesigner och CEO Roope Siiroinen från VALOA design.

Enligt juryn har man lyckats utomordentligt med att integrera belysningen i arkitekturen. Stationerna är väldigt olika men samtidigt en del av samma belysningskoncept. Varje station är unik men det finns ändå en känsla av samhörighet mellan dem. Designerna har framgångsrikt utvecklat och utnyttjat många typer av lösningar. Juryn uppskattade även användningen av ljus på vertikala ytor och bakom glas. Det gör att utrymmet känns större och hjälper människor att orientera sig.

”Priset är en stor ära för Finland och för hela teamet som designat belysningen på stationerna i Helsingfors och Esbo. Det betyder otroligt mycket för oss och känns välförtjänt efter många års hårt arbete och samarbete för att bygga upp belysningsdesignen, kommenterar Roope Siiroinen från VALOA design.

Vinnaren av Nordic Lighting Design Awards 2020 offentliggjordes onsdagen 20.5 i en livesändning på Facebook. Priset delades ut för första gången år 2000 och tävlingen ordnas vartannat år. Vinnarna i lokala tävlingar i varje land går vidare till tävlingen. Västmetrons stationer vann förstapris i innebelysningsserien i Vuoden valaistuskohde 2019 tidigare i år och utsågs därmed till Finlands bidrag i den nordiska tävlingen. Läs mer om Nordic Lighting Design Awards 2020.

Förutom Nordisk Lyspris 2020 – Nordic Lighting Design Awards har belysningen på västmetrons stationer även vunnit tre andra priser:

  • LDA Lighting Design Awards 2019: Highly Commended
  • LIT Lighting Design Awards 2019: Winner
  • Vuoden valaistuskohde 2019

Läs mer om västmetrons stationer.

Mer information:

Roope Siiroinen, belysningsdesigner och CEO, Valoa design, tfn 050 0510 904, roope.siiroinen@valoa.com

 

Satu Linkola, kommunikationsdirektör, Länsimetro Oy, tfn 046 877 3392, satu.linkola@lansimetro.fi

Hagalund

Aalto-universitetet

Kägeludden

Smygtitt på metrobygget: hissinstallation pågår på flera byggarbetsplatser

Hissar är en välbekant syn på metrostationer och spelar en viktig roll för stationernas tillgänglighet. Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik får totalt 32 hissar. Den första hissen levererades i slutet av januari till Kaitans och kommer snart att vara klar för användning. Installationsarbeten pågår för närvarande förutom i Kaitans även på stationerna Finno och Sökö. Hissarna transporteras till byggarbetsplatserna under sommaren och hösten. Installationsarbetet fortsätter fram till första halvåret 2021. Hissleverantören till västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik är KONE Hissit Oy.

På Sökö metrostation byggs exempelvis nu en hissgrupp med fyra hissar vid Sökötorgets ingång. Stationen kommer att ha totalt tio hissar: sex vid Sökötorgets ingång, två snedhissar vid Övergårdsvägens ingång och två hissar i Övergårdsvägens ända av metroplattformen, som går mellan plattformen och ett mellanplan. Vid Sökötorgets ingång finns fyra hissar bredvid varandra och vid Övergårdsvägens ingång finns förutom hissar även rulltrappor.

Hissarna utgör en av 30 sidoentreprenader längs banlinjen. Merparten av sidoentreprenaderna hänger ihop med metrons säkerhet, exempelvis reservkraftaggregat, rökgasfläktar, kameraövervakning, brandlarmsystem och nödutropssystem.

hissikuilu
Sökötorgets hisschakt före installationsarbetet påbörjades. Lyfthöjden för hissen som installeras i detta schakt är 45,2 meter. Hissen och tillhörande utrustning transporteras till schaktets nedre del via tunneln. Hissen installeras nedifrån och uppåt. 
Ihmisiä lippulaivassa, jossa on neljän hissin ryhmä hissejä.
Vid Sökötorgets ingång finns fyra hissar bredvid varandra. Illustration av hur Sökötorgets biljettentré kommer att se ut.

Tillfälliga ändringar av gång- och cykelvägarna på Sälvägen 14–19.5.2020

Tillfälliga ändringar påverkar gång- och cykelvägarna på Sälvägen 14–19.5.2020. De tillfälliga ruttändringarna beror på att dagvattenledningarna från västmetrons schakt på Sälvägen ansluts till HRM:s nät. Fotgängare och cyklister leds om till en annan rutt under tiden.

Vi beklagar eventuella olägenheter arbetet orsakar för fotgängare och cyklister.

Mer information

27/7-journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700