Länsimetro Oy:s styrelse / beslutsammandrag 19.9.2019

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetros offentliga image för Q1–Q2 och kommunikationsaktiviteter för resten av året lades fram för styrelsen.

Nästa möte är 17.10.2019 på Finno metrostation.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

 

 

 

 

Byggandet av teknikschakt vid Övergårdsgränden har inletts

Byggandet av ett teknikschakt vid Övergårdsgränden har börjat vid västmetrons station i Sökö. Schaktet fungerar som rökevakuerings-, tryckutjämnings- och ventilationsschakt i den färdiga metron.

Byggandet av schaktet har inletts med grävning av grundplattor samt bergborrning och -bultning. Nästa steg är betongkonstruktionsarbeten och därefter utförs stålkonstruktionsarbeten inuti schaktet. Slutligen utförs takarbeten och fasadbeklädnad.

Arrangemangen på byggplatsen orsakar avstängning av den södra lättrafikleden vid Övergårdsgränden. Den ersättande rutten går längs den norra sidan vid Övergårdsgränden (se karta). Arbetet kring schaktet och trafikarrangemangen pågår fram till slutet av juli 2021.

På vardagar från måndag till fredag utförs arbeten mellan klockan 7 och 18.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

TYL YIT-ARE-journummer (24/7): 040 829 7938
Västmetrons journummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

 

Avvikande trafikarrangemang på Havsströmmens sida vid bygget av västmetron i Stensvik

Bygget av västmetron i Stensvik orsakar avvikande trafikarrangemang på Havsströmmens sida under veckorna 37–39. Arrangemangen beror på att vattenförsörjningsledningarna vid Sjuhavsleden ansluts till vattenledningarna och avloppen under Havsströmmens körbana.

Ena körfilen på Havsströmmens sida stängs på grund av arrangemangen. Det signalreglerade övergångsstället har också tagits ur bruk och ersatts av ett annat övergångsställe lite vid sidan om.

De tillfälliga trafikarrangemangen upphör senast i början av vecka 39. Därefter orsakas små störningar för trafiken när asfalten på körbanan och lättrafikleden lappas. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Esboviken vann den första Den säkraste byggarbetsplatsen-tävlingen 2019 – ”Säkerhetsarbetet tar aldrig slut”

Länsimetro Oy:s byggarbetsplats i Esboviken, där SRV är projektledningsentreprenör, vann den första tävlingen om säkraste byggarbetsplats 2019.

Tävlingen Den säkraste byggarbetsplatsen är Länsimetro Oy:s egen arbetssäkerhetstävling där vinnaren utses halvårsvis bland de pågående metrobyggena.

”Det är klart att ett sådant här erkännande känns bra. Man måste komma ihåg att tacka hela byggarbetsplatsen för vinsten”, säger Jonne Juutilainen på SRV som fungerar som arbetarskyddschef i entreprenaden i Esboviken.

Från och med början av 2019 har nya kriterier använts för tävlingen Den säkraste byggarbetsplatsen. Kriterierna beaktar resultaten från MVR- och TR-mätarna*, säkerhetsobservationer som lett till åtgärder, nära ögat-incidenter, olyckshändelser, miljöskador och skador på egendom.

”Det är en nyhet att säkerhetsobservationer har en betydande roll i tävlingen. Syftet med säkerhetsobservationer är att förebygga olycksfall. Observationerna leder också till åtgärder – säkerhetsobservationerna rapporteras via ett elektroniskt system och endast observationer som kvitterats som slutförda beaktas i tävlingen”, säger Länsimetro Oy:s säkerhetschef Susanna Laukkanen.

Esbovikens byggarbetsplats samlade tävlingens högsta poäng från MVR- och TR-indikatorerna. Esbovikens byggarbetsplats gjorde också flest säkerhetsobservationer som ledde till åtgärder, totalt 314 stycken.

”Inom hela SRV har vi som målsättning att minst 25 säkerhetsobservationer per månad ska göras på byggarbetsplatserna. Genom SRV medverkar vi också i Noll olycksfall-forumet vars målsättning är att inte ett enda olycksfall ska inträffa på byggarbetsplatsen fram till 2020”, säger Juutilainen.

”Det är glädjande att se att säkerhet också är en prioritet för projektledningen”, säger Laukkanen.

”Det finns emellertid alltid utrymme för förbättring – trots att vi vann upphör säkerhetsarbetet aldrig”, påpekar Juutilainen.

Även byggarbetsplatsen i Sökö klarade sig bra i tävlingen – under tävlingsperioden gjordes 263 säkerhetsobservationer och inga olyckor som ledde till personskador inträffade under granskningsperioden.

Den andra tävlingsperioden för 2019 pågår från juli till december.

*MVR-indikatorn beskriver säkerhetsaspekter som är i sin ordning och sådana som kräver förbättring. TR-indikatorn är en metod för att mäta säkerheten på husbyggen.

Fjärrvärmeledning byggs vid metrostationen i Stensvik: trafikarrangemang i omgivningen

Byggande av fjärrvärme inleds i Stensvik vid entrén från Stensviksvägen till den kommande metrostationen. Arbetet inleds under veckan som börjar den 23 september och beräknas vara färdigt senast i slutet av oktober.

Fjärrvärmeledningarna grävs under lättrafikleden i korsningen mellan Böljegången och Stensviksvägen. Körbanan för lätt trafik hålls öppen under arbetet genom att en körbro placeras över schaktet under arbetet.

Arbetet utförs av Fortums underleverantör som också ansvarar för trafikarrangemangen under arbetet.

Information:

Jour, Skanska Infra Oy: 050 402 3044
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 22.8.2019

Styrelsen sammanträdde den 22 augusti 2019. På mötet behandlades en statusrapport över ägandet av första fasen från Gräsviken till Mattby och en statusrapport över HST:s underhåll.  HST rapporterar enligt avtal till Länsimetro Oy om användningen av banan och stationerna på västmetroavsnittet och om service- och underhållsarbeten på dessa.

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen.  Styrelsen fick också en redogörelse för hur bygget av Esbovikens station fortskrider. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

Konsten som ska stärka stationernas identitet och attraktivitet på avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Konst i olika former blir en permanent del av stationens arkitektur på fem stationer.

Nästa möte hålls den 19 september 2019.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Västmetrocykelns sommarturné mellan stationerna – vinnaren i utlottningen är avgjord

På sommaren 2019 cyklade västmetrons kommunikationsavdelning i närheten av metrostationerna med en orange västmetrocykel, både runt stationerna som är i trafik och de som fortfarande är under uppbyggnad. Cykeln startade i mitten av juni och fortsatte rulla fram till mitten av augusti.

Syftet var att erbjuda invånarna ett tillfälle att ställa frågor om metrobygget.

”Vi vill erbjuda invånarna en möjlighet att fråga om hur bygget i andra fasen fortskrider. Det var också trevligt att cykla runt västmetrons byggplatser, våra byggplatser sträcker ju sig ända från Mattby till Stensvik”, säger Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör Satu Linkola.

”Cykeln är ett utmärkt sätt att ta sig till metron. I den andra fasen byggs fler anslutningspunkter för cyklar än för bilar”, säger Linkola.

Under cykelkampanjen kunde man delta i en utlottning genom att på västmetrons kanaler i sociala medier kommentera var man skulle vilja se västmetrocykeln eller ta en bild på cykeln och publicera den på Instagram.

Utlottningen är avgjord – vinnaren är Henrik Fröberg från Esbo.

”Det är verkligen skoj att Länsimetro Oy berättar om projektet och vad som är på gång på olika platser”, säger Fröberg.

Fröberg får en påse full av västmetroprodukter. I sin egen kommentar önskade han sig att västmetrocykeln skulle komma till Kaitans och hans önskemål uppfylldes under sommaren.

Andra deltagare i utlottningen ville att västmetrocykeln skulle komma till bl.a. Otnäs, Hagalund, Mattby och Västerkulla – fyra kommentarer ville till och med se västmetrocykeln i Åbo.

Byggandet i Sökö fortskrider i god takt – 80 procent av stationens betong har gjutits

Bygget av Sökö station startade i augusti 2018. På stationen är 80 procent av betonggjutningarna och elementinstallationerna redan utförda. Totalt gjuts nästan 10 000 m3 betong och cirka 1 800 element installeras. I juni startade de hustekniska arbetena med bl.a. installation av ventilationskanaler, vatten- och avloppsrör och sprinklerrör.

I byggentreprenaden byggs Sökö metrostation, stationens tekniska schakt, två ingångar och en servicetunnel från Sököleden till stationen. Ingången från Sökö torg kommer att ha två våningar. Fyra parallella hissar ska säkerställa att resenärerna smidigt kan ta sig direkt till plattformsnivån.  Den andra ingången vetter mot Övergårdsvägen och där sker passagen till metron med rulltrappor och en snedbanshiss. Konstnären Taneli Rautiainens konstverk ”Sfäärit” kommer att pryda stationen. Verket placeras vertikalt i stationens olika utrymmen från plattformen via hisschaktet till ingången vid Sökö torg.

Västmetrons moderna metrosystem består av 52 olika system. Automationssystemen omfattar bl.a. VVS-automation, fastighetsövervakning, matningsövervakning, kamera- och högtalarsystem och passerkontroll. VVS-systemet omfattar bl.a. pumpstationer, rökgasfläktar, stationsspecifik ventilation och övertryckssättning samt släckvattennät. Andra system i metron är exempelvis säkerhetssystem, branddörrar och system för passagerarinformation.

I år övergår man på alla stationer från betongarbeten till hustekniska installationer och samtidigt startar installationer av olika system.

”Byggandet av Sökö station fortgår enligt plan. Utöver betongarbetet pågår även bl.a. installation av kabelstegar, värme- och kylrör, vatten- och avloppsrör, brandsläckningssystem och ventilationskanaler. En målsättning är att takkonstruktionerna vid båda ingångarna ska bli klara i år”, säger västmetroprojektets Janne Tuoma som är byggchef på Sökö station.

Konsortiet YIT/ARE fungerar som projektledningsentreprenör för Sökö station.

”Byggplatsen sysselsätter för närvarande cirka 140 personer. Det utspridda byggområdet har varit en utmaning. Arbeten har utförts på många olika byggområden. Under hösten 2019 ska fjärrvärme införas som uppvärmningsmetod under byggandet. Fjärrvärme möjliggör miljövänlig och kostnadseffektiv uppvärmning medan arbetet pågår”, säger den hustekniska chefen Tomi Bergius från konsortiet YIT/ARE.

På avsnittet från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer, och på Mossberget byggs en underjordisk metrodepå.  26 sidoentreprenader pågår. Projektet leds av en integrerad projektorganisation med sakkunniga från 20 olika företag.  Efter att projektet slutförts övergår stationerna och banan, inklusive tekniska system, i Länsimetro Oy:s ägo.

Sökö station står klar 2022. Hela projektet förväntas bli klart 2023 när avsnittet mellan Mattby och Stensvik efter testning och myndighetsinspektioner överlåts till HST som trafikerar metrolinjen. Projektet fortskrider enligt tidtabell och budgeten har hållit.

Information:

Västmetroprojektet, byggchefen, Janne Tuoma, tfn 050 341 7627

janne.tuoma(at)lansimetro.fi

Konsortiet YIT/ARE, husteknisk chef Tomi Bergius, tfn 040 531 4931 tomi.bergius(at)are.fi

Illustration av Sökö station:

AR havainne laituri SOU

Länsimetro Oy:s uppdrag är att bygga en metrolinje från Gräsviken till Stensvik. På avsnittet Mattby–Stensvik byggs en 7 km lång banlinje och 5 stationer. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget. År 2017 färdigställdes en banlinje på 14 km från Gräsviken till Mattby och åtta nya stationer. Länsimetro Oy äger stationerna längs avsnittet samt själva banan inklusive tekniska system. Avsnittet överläts till operatören i oktober 2017.www.lansimetro.fi @metrorakentuu

 

 

 

 

Konst i olika former till fem nya stationer – fem olika verk som passar stationens identitet

Konst i olika former blir en permanent del av stationens arkitektur på alla andra fasens västmetrostationer. Konstens syfte är att göra stationerna mer tilldragande, trivsamma och karakteristiska. 

Konstverken representerar olika konstformer – stationerna pryds av ljus, ljud, målningar och skulpturer. Verket ska också passa in i stationens arkitektur och vara lätt att underhålla. Konsten gör stationerna mer trivsamma men har också ett praktiskt syfte i stationsplaneringen – den gör det lättare att navigera i metron och hjälper resenärerna att skilja mellan stationerna.

Konstvalen gjordes av en arbetsgrupp som består av Pilvi Kalhama på Esbo moderna konstmuseum EMMA, kulturdirektör Susanna Tommila på Esbo stads resultatenhet för kultur, stationernas huvudkonstruktörer och arkitektplanerare Arttu Suomalainen (PES-Architects), Petteri Littu och Juho Grönholm (ALA-Architects), huvudarkitekt Hannu Mikola, Västmetrons planeringschef Mikko Piitulainen, vd Ville Saksi och kommunikationsdirektör Satu Linkola. Bildkonstnären Jaakko Niemelä fungerar som konstsamordnare i projektet.

”Tio tusentals människor använder metron varje dag. Allt fler resenärer tar också metron till Esbo. Metrostationen är vårt visitkort utåt och gör vardagen trivsammare. Konst är en viktig faktor som bidrar till stationernas dragningskraft och trivsel”, säger kulturdirektör Susanna Tommila på Esbo stad.

Konstnärerna, arkitekterna och entreprenörerna samarbetar för att uppföra verken på stationerna i samband med stationsbygget. Verken finansieras genom konstreserven och projektets totalbudget. Den integrerade konsten ersätter på sina håll andra konstruktioner i stationen såsom delar på plattformsväggarna. Den beräknade kostnaden för verken uppgår till cirka 1,2 miljoner euro.

”För närvarande planeras det praktiska uppförandet av verken på stationerna. Det känns fint att få medverka i ett konstprojekt där konst är en så integrerad del av stationens uppbyggnad och arkitektur”, säger projektets konstsamordnare Jaakko Niemelä. 

Verken placeras i regel vid plattformarna där de också kan ses från metrotågen.

”Vi tyckte att det var viktigt att visa upp olika konstformer på andra fasens stationer och efterfrågade nyskapande idéer från alla konstnärer. Samtidigt representerar verken konstnärernas övriga produktion på ett intressant sätt. Det känns fint att man velat ge konst en så betydande roll i västmetrons andra fas”, säger EMMAs museichef Pilvi Kalhama.

Stationernas konstnärer och verk:  

Finno: Leena Nio; figurativt verk ”Haavekuvia” (Drömbilder)

 • Verket består av bilder i två lager på plattformsväggen.  Det övre lagret har cirka trettio olika bildkvadrater vars laserskurna öppningar visar upp de klara färgerna på den bakre glidmålningen.
 • I varje kvadrat har ett bildtema skurits ut genom laser- eller vattenskärning i aluminiumskiva, bildtemat påminner om ett tecken eller en emoji. Två skivor har ställts ovanpå varandra.
 • Detaljerna skildrar naturen vid havsstranden.
 • Verket för en dialog med de vågliknande ytformerna på den motsatta väggen och ger metroresenären en impuls till fria associationer eller drömbilder.

Kaitans: Antti Tanttu, figurativt verk ”Juurtuminen” (Rotfäste)

 • Verket skapas på plattformsväggarna genom antingen laser- eller vattenskärning, materialet är 5 mm aluminiumskiva.
 • Det grafiska verket skildrar ett nätverk av rötter som löper längs nästan hela plattformsområdet.
 • Rötterna syftar på känslan av att rota sig och finna sig tillrätta i bostadsmiljön.
 • Rotandet sker inte genast; det behövs tid, livsupplevelser och medmänniskor.

Sökö: Taneli Rautiainen, konstverket ”Sfäärit” (Sfärer)

 • Verket består av fyra olika element (sfärer) som återses vertikalt i metrostationens olika delar från plattformsområdet till biljetthallen.
 • Verket skapas med hjälp av ljus och konstruktioner av metallskivor som påminner om bergsskärningar.
 • Sfärerna skildrar bergsskärningar, molntäcken, stjärnfall och stjärnbilder.

Esboviken: Hans Rosenström, ljus- och ljudverk ”Varjot veden pinnalla” (Skuggor vid vattenytan)

 • Ljud- och ljusverket kan upplevas på plattformens mittenparti.
 • I taket vid plattformens mitt projiceras ett ljusmönster som rör sig långsamt och påminner om ett ljus som reflekteras genom vattenytan.
 • Verkets stämning är lugn och meditativ.
 • Verkets ljus och ljud ändras och byter plats och form under dagen.

Stensvik; Kalle Mustonen, skulptur ”Kulkijat” (Löparna)

 • Verket består av två humoristiska träfigurer som springer på metroplattformen.
 • Figurerna är cirka två respektive tre meter höga.
 • Stensvik är en slutstation och skulpturen är ett ikoniskt landmärke på stationen.
 • En namntävling kommer att ordnas för figurerna i Kalle Mustonens verk.

Illustrationer och beskrivningar av konsten finns på västmetrons webbplats: www.länsimetro.fi/asemat/asemataide 

Presentationsvide om konsten

Mer information:

Konstnärernas kontaktuppgifter: 

Leena Nio, tfn 050 373 8793 leena(at)leenanio.com
Antti Tanttu, tfn 0400 420 343 antti.tanttu(at)iki.fi
Taneli Rautiainen, tfn  040 765 5150 taneli.rautiainen(at)hotmail.com
Hans Rosenström, tfn 0400 543 823 hans.rosenstrom(at)gmail.com
Kalle Mustonen, tfn 040 704 0630 taneli.rautiainen(at)hotmail.com

Museichef Pilvi Kalhama, Esbo moderna konstmuseum EMMA, tfn 040 533 4070, pilvi.kalhama(at)emmamuseum.fi

Kulturdirektör Susanna Tommila, Esbo stad, tfn 043 8255074, susanna.tommila(at)espoo.fi

Bildkonstnär, västmetroprojektets konstsamordnare Jaakko Niemelä, tfn 050 598 4201, jaakko.niemela(at)nic.fi

Verkställande direktör för Länsimetro Oy Ville Saksi, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro.fi

Adekvata säkerhetsplaner för sprängningsarbetet i Stensvik som ledde till en olycka

Den 29.7 kl. 9 slungades stenar mot närliggande byggnader i samband med vatten- och avloppsarbetena i närheten av Stenvikstorgets metroingång. Stenarna krossade 13 fönster i närliggande fastigheter. Inga personskador uppstod. I närheten av ingången byggs brand- och bruksvattenledningar samt dag- och avloppsvattenledningar med tillhörande brunnar för Esbo stad. Dessutom byggs en ny fjärrvärmeledning. Trots säkerhetsåtgärder slungades stenar mot närliggande fastigheter i samband med dagbrytningen.

– Schaktningsarbetets säkerhetsplanering var adekvat. Utföraren av sprängningsarbetet hade fått en arbetsplatsintroduktion och hade den lagstadgade behörighet som uppgiften krävde, vilket kontrollerades innan arbetet inleddes. En myndighetsutredning för att reda ut orsakerna till olyckan pågår men utredningen har inte färdigställts än. Skanska bistår myndigheterna med utredningen om orsakerna till olyckan. ”Skadorna på de närliggande fastigheterna repareras naturligtvis”, säger regiondirektören Pekka Räsänen på Skanska Infra som är entreprenör på byggplatsen. ”Det är fråga om en olycka som är mycket ovanlig vid sprängningsarbeten,  säger Räsänen.

Företaget som utförde sprängningsarbetet var en av Skanskas underleverantörer.

Schaktningsarbetet förknippas med strikt ansvar. Schaktningsentreprenören ansvarar alltid för sitt eget arbete. Schaktningsarbetet styrs av statsrådets förordningar om säkerheten vid sprängnings- och schaktningsarbeten samt om säkerheten vid byggarbeten. En plan över varje sprängning utarbetas på förhand. Schaktningen utförs alltid av en person med ett giltigt kompetensbrev för laddare. Under sprängningen finns en vakt på plats som hindrar passage till området och vistelse i dess närhet. Dessutom varnar ljudsignaler om dagbrytningen. Vid dagbrytning används skyddsmattor som hindrar att stenar slungas ut. Kraften av varje sprängning registreras i en vibrationsmätare.

– Västmetron ska bli världens säkraste metro. Också säkerheten för de anställda och arbetsplatsens omgivning under byggtiden är av största betydelse för oss. Vi förutsätter att alla som arbetar på västmetrons byggplatser följer lagar och anvisningar noggrant. Vi är en av de största byggherrarna i Finland och vi vill främja arbetssäkerhetskulturen i byggbranschen, säger Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi.

Sprängningsarbetet på byggplatsen slutfördes förra veckan. Vid byggplatsen för Stensviks metrostation pågår som bäst betong- och armeringsarbeten samt hustekniska arbeten. Byggarbetet på arbetsplatsen fortskrider normalt. Schaktningsarbetet för västmetrons stationer och tunnlar avslutades 2018.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Skanska Infra Oy, regiondirektör Pekka Räsänen, tfn 040 574 6582, pekka.rasanen(at)skanska.fi