Schaktningsarbeten av ingången vid Sökö torg inleds

Vid Sökö metrostation byggs två ingångar. Den ena finns vid Sökö torg och den andra vid Övergårdsvägen. Arbetet med rivningen av butiksflygeln vid Sökövägen 14 som föregick schaktningen av ingången vid Sökö torg har nu slutförts.

De arbetsfaser som nu pågår är dagbrytning och lösborrning av ingången, varefter byggarbetet med schaktet fortsätter. Arbetet fortgår uppskattningsvis till slutet av året. Arbetstiderna för alla arbetsskeden ovan jord är mån.–fre. kl. 7–18. Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa är den sammanhängande.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Skanska Infra Oy, ansvarig arbetsledare Lauri Harri, lauri.harri(at)skanska.fi, byggarbetsplatsens tfn 050 560 9092
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

EIB stöder Västmetrons andra skede i Esbo

Europeiska investeringsbanken (EIB) har meddelat om sitt stöd till det andra skedet av byggnadsprojektet för Västmetron. Bankens generaldirektör Werner Hoyer undertecknade ett avtal om en första finansieringspost på 100 miljoner euro under sitt officiella besök i Finland.

”Sådana här projekt visar att fördelarna med EIB:s verksamhet syns konkret”, sade generaldirektör Werner Hoyer. ”Målet för vår verksamhet som EU:s bank är att förbättra människornas livskvalitet, och att utveckla kollektivtrafiken i städer passar riktigt bra för det ändamålet. Snabbare och bekvämare kommunikationer förenklar det dagliga livet mer än vad medborgarna ens alltid kommer att tänka på.”

”Utbyggnaden av Västmetron i Esbo är en investering inte bara i kollektivtrafiken utan också i hela den nätverksformade pendlingsregionen i södra Finland. Västmetron är en tillväxt- och utvecklingskorridor som förbättrar förbindelserna till stadens södra delar och ansluter hela området till den större Helsingforsmetropolen”, betonade Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Delutbetalningen på 100 miljoner euro utgör en del av en finansieringsram på sammanlagt 450 miljoner euro, om vars återstående del ett avtal kommer att ingås under 2017. Finansieringen av Västmetrons andra skede kompletterar det lån på 450 miljoner euro som beviljades för metrons första skede 2011.

Från vänster till höger: Matti Kokkinen, Olli Isotalo, Werner Hoyer och Jukka Mäkelä.

Västmetron förbereder sig på samprovdrift av stationer

Byggarbetet av stationerna håller på att slutföras. Samprovdriften inleds vid Aalto-universitetets station i början av september. Före det har vid stationen utförts förhandstester med vilka man säkerställer förutsättningarna att inleda samprovdriften. Vid de andra stationerna fortsätter entreprenörernas egna tester och beställarens prov på att systemen fungerar.

Den sista fasen av testningen är samprovdriften. Genom samprovdriften säkerställs metrons säkerhet och att de olika systemen fungerar tillsammans. Utöver testningen av Aalto-universitetets station testas samprovdriften vid de intilliggande stationerna och banlinjens funktion som helhet. Systemens funktion granskas i många varierande fiktiva undantagsförhållanden. Framför allt försäkrar man sig om att systemen återställs från undantagsförhållande till normalläge. Testningen pågår i flera dagar. I samprovdriften deltar leverantörerna av de olika systemen, entreprenörerna och vid behov även räddningsmyndigheterna. Situationen övervakas på plats samt på Hertonäs metroövervakningscentral, som har till uppgift att övervaka metrons funktion och trafik.

Tidpunkten för när trafiken inleds klarnar i oktober när det finns tillräcklig erfarenhet av testningarna. Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HST granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem med tillhörande signal- och detektoranordningar fungerar. Enligt dagens bedömning kommer förutsättningarna för att inleda passagerartrafik att uppfyllas senast i januari 2017. HRT beslutar om när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.

Luftcirkulationsschakten är lika höga som stadiontornet

Varje station är en omfattande helhet. På samtliga stationer har gjutits cirka 10 000 m3 betong. Stationsplattformen är 90 meter lång och 12-16 meter bred. Ungefär lika mycket utrymme finns för de tekniska systemen i både änderna av plattformen i flera våningar.

I vidstående bild finns Hagalund metrostation placerad på Olympiastadion. Luftcirkulationsschakten är ungefär lika höga som stadiontornet. Stationshallen täcker nästan hälften av stadionplanet. Åtta stationer har byggts.

 

Bildmontage: APRT Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy.

Rälslastbil krockade med parkerat provkörningståg på Björkholmens station

En rälslastbil som transporterade byggplatsmaterial till västmetrons byggnadsplats kolliderade på natten till torsdag kl. 00.30 med ett metrotåg som stod parkerat på det nordgående spåret vid Björkholmens station. Inga personskador uppstod vid olyckan. Rälslastbilen och det parkerade M300-metrotåget fick lindriga skador.

I området pågår provkörning med metrotåg i anslutning till idrifttagningen av västmetron, men vid tiden för händelsen hade provkörningarna upphört och provkörningsområdet överlåtits som arbetsplats. Efter att provkörningarna upphör transporteras byggnadsmaterial längs banan. På transporterna tillämpas gemensamt överenskomna spelregler. Orsaken till olyckan utreds.

– HST utreder orsakerna till olyckan tillsammans med Länsimetro Oy. Det är HST som sköter materialtransporterna till västmetrons byggarbetsplatser, och det är av största vikt att säkerställa säkerheten i arbetsplatsförhållanden, säger HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski.

– Olyckan påverkar inte byggnadsarbetena på västmetron. Arbetssäkerheten är viktig, så olyckan måste utredas grundligt och vi måste se till att något motsvarande inte upprepas, säger verkställande direktör Matti Kokkinen på Länsimetro Oy.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 3471558
HST, verkställande direktör Ville Lehmuskoski, tfn 040 5206710

Tidpunkten för när västmetrotrafiken inleds klarnar i oktober

Byggandet av västmetron framskrider. I omedelbar närhet av varje station, med undantag för Björkholmen, pågår även andra aktörers byggprojekt som kommer att fortsätta ännu efter det att metrotrafiken har inletts.

Testning och prov att systemen fungerar pågår. Den sista fasen går ut på samprovdrift. Genom samprovdriften säkerställs att metrons säkerhet och att de olika systemen fungerar tillsammans. Utöver testning av enskilda stationer går samprovdriften även ut på att testa de intilliggande stationernas och banlinjens funktion som helhet. Systemens funktion granskas i många varierande fiktiva undantagsförhållanden. Framför försäkrar man sig om att systemen återställs från undantagsförhållande till normalläge. Testningen pågår i flera dagar. I samprovdriften deltar leverantörerna av de olika systemen, entreprenörerna och vid behov även räddningsmyndigheterna. Situationen övervakas på plats samt på Hertonäs metroövervakningscentral, som har till uppgift att övervaka metrons funktion och trafik.

Tidpunkten för när trafiken inleds klarnar i oktober när det finns tillräcklig erfarenhet av testningarna

Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HSL granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem med tillhörande signal- och detektoranordningar fungerar. Enligt dagens bedömning kommer förutsättningarna för att inleda passagerartrafik att uppfyllas senast i januari 2017.

HSL beslutar om när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.

Västmetrobyggets framskridande i bilder

Schaktningen på schaktarbetsplatsen vid Lärarvägen inleds vecka 33

Byggandet av schaktet vid Lärarvägen fortsätter med de egentliga schaktningsarbetena. Schaktplatsområdet är under sommaren inhägnat och på området har utförts arbeten ovan jord, bland annat utjämningsschaktning. Under vecka 33 inleds grävandet av schaktet. Vi varnar med en ljudsignal för sprängningar vid schaktningen. Sprängningar utförs dagligen kl. 7.00–18.00. Schaktningen slutförs vecka 34.

De schaktmassor som uppstår körs bort efter kl. 16. Chaufförerna har uppmanats att vara särskilt försiktiga och att köra mycket långsamt.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer, Destia Oy, tfn 040 637 5377
Projektchef Esa Juhantila, Destia Oy, tfn 0400 539 302
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Arbetena ovan jord vid Finno station börjar

Lemminkäinen Infra inleder arbetena ovan jord vid Finno station. De tre byggarbetsplatserna omges med stängsel och trafiken dirigeras om.

HRM:s depåbyggnad vid ingången på Sjövägen ska rivas och även kabelflyttningsarbeten kommer att utföras på området. Schaktningsarbetena på teknikschaktet i den östra ändan inleds med borrpålningsarbeten, varefter pålningen fortsätter vid ingången vid Finnobron.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer, Lemminkäinen Infra Oy, tfn 050 421 3344
Byggarbetsplatschef Harri Vehola, tfn 040 750 8564
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Krossning av sprängsten från Sökö station och bantunnlarna

Skanska Infra börjar krossa det stenmaterial som uppstår vid brytningsarbetet för Sökö station och bantunnlarna. Krossningen sker i tunnelutrymmen under jord och börjar den första veckan i augusti.

Krossningen pågår fram till 31.12.2016. Underjordisk krossning utförs under tiden mån.–fre. kl. 7–21.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Skanska Infra Oy, tfn 050 560 9092
Arbetsledare Skanska Infra Oy, Lauri Harri, lauri.harri(at)skanska.fi
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Krossning av sprängsten från Finno station och bantunnlarna

Lemminkäinen Infra börjar krossa det stenmaterial som uppstår vid brytningsarbetet för Finno station och bantunnlarna. Krossningen sker i tunnelutrymmen under jord och börjar den första veckan i augusti

Krosset som uppstår mellanförvaras på vägavsnittet mellan Finnobron och byggplatsen.

Krossningen pågår tills brytningen upphör i januari 2018.

Arbetstiderna för krossningen och bortforslingen av krosset har fastställts av Miljöcentralen:

må–fre kl. 07-22
lö kl. 07-18
Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer Lemminkäinen Infra Oy, 0400 753 317

Byggarbetsplatschef Harri Vehola, 040 750 8564

Länsimetros responsnummer må–fre kl. 9-15, 050 377 3700

Byggandet av schaktet vid Dyningsvägen har inletts

Byggandet av schaktet vid Dyningsvägen har inletts med trädfällning och borttagning av ytlager på byggplatsområdet. Under vecka 27 är schaktarbetsplatsen inhägnad och arbete ovan jord utförs på området. Under vecka 28 inleds byggandet av stödkonstruktioner. Det blivande schaktet spontas, det vill säga schaktgropen stöttas med stödkonstruktioner av stål. Därefter fortsätter arbetena med packning och förstärkning av jorden in i augusti. Information om inledningen av dagbrytning ges senare.

På grund av etableringen av byggarbetsplatsen har några parkeringsrutor tagits ur bruk på parkeringsplatsen.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

På kartan i uppföljningstjänsten på Länsimetros webbplats anges var schaktarbetsplatsen är belägen. Via uppföljningstjänsten kan du också följa hur schaktningen framskrider.

http://seuranta.lansimetro.fi/

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer, Destia Oy, tfn 040 637 5377

Projektchef Esa Juhantila, tfn 0400 539 302

Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700