Västmetrons totala kostnader 1 186 miljoner euro – verkställande direktören byts

Prognosen för de totala kostnaderna för västmetroprojektet stiger till 1 186 euro. Bolaget Länsimetro Oy behöver en höjning av lånegarantin på sammanlagt 104 miljoner euro av Esbo och Helsingfors städer. Bolagets styrelse har i dag dessutom beslutat att utnämna byggnadsingenjör Ville Saksi till ny verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Kostnaderna för bygget stiger från 1 088 miljoner euro till 1 154 miljoner euro. Den indexjusterade budgeten för bygget i enlighet med projektplanens (2008) omfattning är 849 miljoner euro (projektplan 714 miljoner euro + indexjustering 135 miljoner euro). Kostnadsprognosen har höjts bland annat på grund av att enhetsmängderna har ökat och byggnadsarbetet pågått längre än uppskattat. I den nya prognosen har därtill beaktats bl.a. behovet av reservdelar och fastighetstjänster som behövs innan trafiken kommer igång. Projektets byggnadsentreprenader har genomförts som s.k. entreprenad till enhetspris under 2013–2016. Bland annat på grund av myndighetsföreskrifter syns de ändringar som skett i omfattningen av byggande som en ökning av byggentreprenadernas enhetsmängder. De slutliga kostnaderna blir inte kända förrän byggprojektet är klart.

De främsta orsakerna till ökningen av kostnaderna i förhållande till projektplanen har varit att schaktningsentreprenaderna varit svårare än väntat, att det skett förändringar i byggnadsbestämmelserna och att utrymmesbehovet ökat, medräknat teknikutrymmen, rökventilation och genomförande av tillgänglighet vid stationernas båda ingångar.

De totala kostnaderna för projektet uppgår till 1 186 miljoner euro. I de totala kostnaderna har en projektreservering på 32 miljoner euro beaktats. Statens bidrag utgör 249 miljoner euro.

I samband med västmetroprojektet byggs också Ängskulla station, Mattby terminal och Mattby stations västliga ingång genom särskilt beslut av Esbo stadsfullmäktige. Kostnadsprognosen för dessa är sammanlagt 80 miljoner euro.

I och med den stigande kostnadsberäkningen måste en tilläggsgaranti för projektet ansökas i både Esbo och Helsingfors. Behovet av tilläggsfinansiering kommer att behandlas av fullmäktige i de båda städerna. I tilläggsfinansieringen har man försökt beakta alla eventuella utgifter för slutförandet av bygget innan trafiken kör igång.

Bolagets styrelse har den 14 november beslutat att byggnadsingenjör Ville Saksi utnämns till ny verkställande direktör för Länsimetro Oy. Han tillträder sin post omedelbart. Ville Saksi har tidigare verkat som verkställande direktör för VR Track Oy.

Tidtabellen för när västmetron öppnar blir klar när samprovdriften av tre stationer avslutas i månadsskiftet november-december. Samprovdriften av Aalto-universitetets station är klar. Samprovdriften av Hagalunds och Kägeluddens stationer håller på att inledas. Efter det fortsätter samprovdrifterna på Björkholmen och Drumsö och i Idrottsparken, Ängskulla och Mattby.