Västmetrons sprängstart i Gräsviken

Västmetrons officiella sprängstart ägde rum tisdagen den 24 november invid den befintliga metrotunneln, under affärscentret i Gräsviken. Trafikminister Anu Vehviläinen hedrade inledningen av städerna Helsingfors och Esbos första gemensamma jätteprojekt med sin närvaro.

Esbo och Helsingfors delar på kostnaderna för Västmetron så, att vardera staden står för sin del av kostnaderna. Detta innebär att Esbos andel blir 72 procent och Helsingfors andel 28 procent av kostnaderna. Staten har förbundit sig att delta i kostnaderna för Västmetron med en andel motsvarande 30 procent av kostnaderna. Enligt den kostnadsbudget för Västmetron som uppgjorts på basis av projektplanen och som baserar sig på prisnivån i oktober 2007 uppgår kostnaderna till 714 miljoner euro.

Olavi Louko, som är styrelseordförande i Länsimetro Oy, framhöll i sitt tal metrons betydelse för regionens invånare och näringslivet.

– Människor bosätter sig och företag etablerar sig vid goda kommunikationsleder. Vi måste kunna garantera att huvudstadsregionen även framöver upplevs som en attraktiv region av både människor och företag. Västmetrons första avsnitt mellan Gräsviken och Mattby integrerar ytterligare områdena i huvudstadsregionen. Med tanke på Västmetrons framtid är det viktigt att fatta beslut om en fortsättning av metrolinjen från Mattby till Stensvik, betonade Louko.

Louko anser det beklagligt att besvärsrundan gällande metroplanen i Esbo fortgår. Hela samhället skulle gynnas av att byggnadsarbetet kom igång även på annat håll än i Gräsviken.

– Den besvärsrelaterade förseningen skjuter upp byggstarten i Esbo. Besvärens inverkan på de slutliga kostnaderna går att bedöma först i ett senare skede, men redan ett halvt års försening kan innebära en extra nota på tiotals miljoner euro för skattebetalarna. I värsta fall går vi miste om en stor del av konjunkturfördelarna på grund av tillståndsprocessen, säger Louko.

Esbo stadsfullmäktige godkände metroplanen i januari. Beslutet överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol, som i oktober förkastade besvären som ogrundade. Förvaltningsdomstolens beslut har nu överklagats till högsta förvaltningsdomstolen. Esbo stad hoppas att högsta förvaltningsdomstolen behandlar ärendet i brådskande ordning. Helsingfors stadsfullmäktige röstade om den metroplan som gäller sträckan mellan Sundholmsstranden och Björkholmen i november. Västmetrons styrelse hoppas att man i Helsingfors slipper en motsvarande besvärsprocess.

Trafikminister Anu Vehviläinen, ordförande för Helsingfors stadsfullmäktige Otto Lehtipuu och ordförande för Esbo stadsfullmäktige Jukka Mäkelä drog samtidigt i spaken och inledde därmed städernas samprojekt.

Förutom trafikministern framförde också båda städernas ledning sin hälsning i evenemanget. Esbo stads hälsning framfördes av chefen för den tekniska sektorn, styrelseordföranden för Länsimetro Oy, Olavi Louko och Helsingfors stads hälsning av stadsstyrelsens ordförande Risto Rautava.

Till sprängstarten inbjöds ledamöterna i Helsingfors och Esbo stadsfullmäktige, de tjänstemän som har deltagit i projektberedningen och framtida metroresenärer. Eleverna i klass 5 A i Lauttasaaren alakoulu representerade huvudstadsregionens skolelever och studerande. I sprängstarten deltog även andra viktiga intressentgrupper, nämligen kranskommunernas beslutsfattare samt Västmetrons planerare, byggare och konstruktörer.

Byggandet av Västmetron inleds i Gräsviken. För närvarande bygger Lemminkäinen Infra, som valts till entreprenör för projektet, en stödjepunkt vid Sundholmsgatan under Västerledsbron. Det egentliga schaktningsarbetet inleds i januari.

Då Västmetron är färdig ansluter den Drumsö och de södra delarna av Esbo till det regionala spårtrafiknätet. Antalet resenärer i Västmetron uppskattas till över 100 000 per dygn.

Ytterligare information:

Olavi Louko, styrelseordförande, Länsimetro Oy, tfn 0500 607 754
Matti Kokkinen, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 050 347 1558

Västmetron

Länsimetro Oy svarar för det tekniska genomförandet av metrolinjen Gräsviken-Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader och parkeringsplatser som betjänar trafiken längs den 13,9 kilometer långa underjordiska metrolinjen samt övriga konstruktioner och anordningar som betjänar dess verksamhet. Västmetron kommer att få sju nya stationer. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi