Länsimetro Oy fick tillstånd att arbeta i Gräsviken kl. 7-22

Nylands miljöcentral har godkänt Länsimetro Oy:s anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller i Gräsviken. Miljöcentralen fastslog tiden mellan kl. 7 och 22 under vardagar till huvudsaklig arbetstid för arbeten som orsakar buller.

Anmälan om arbeten i Gräsviken omfattar fastborrning av ett fäste i berget för att skydda vändspåret hos den existerande metron, utbyggnad av körtunnelns mynning samt brytningsarbeten kring körtunneln, spårtunneln och det vertikala schaktet. Arbetsfaser som orsakar buller är borrning i berget, sprängning och bergrensning dvs. avlägsnande av lösa bergblock från bergväggen.

I fråga om brytning ovanför marken får man utföra borrnings-, sprängnings- och bergrensningsarbeten mellan kl. 7-18 under vardagar (från måndag till fredag). Ifall borrnings- eller bergrensningsarbeten utförs mellan kl. 18-22, får deras bullernivå i utrymmen avsedda för boende, patienter och inkvartering uppgå till högst 40 dB. Ifall sprängningar utförs efter kl. 18, informerar man om dessa tidpunkter på de områden som påverkas av buller och vibrationer.

I den underjordiska tunneln får man göra borrnings- och bergrensningsarbeten mellan kl. 7-18 från måndag till fredag. Ifall dessa arbeten utförs mellan kl. 18-22, får deras bullernivå i utrymmen avsedda för boende, patienter och inkvartering uppgå till högst 40 dB. Sprängningar får utföras i tunneln mellan kl. 7-22 under vardagar.

Beroende på metrotrafiken kan borrning som anknyter till fästning av skyddskonstruktioner utföras endast mellan kl. 00-05. Arbetet utförs med diamantborr eller liknande metod som inte orsakar överskridning av riktvärden för bullernivån, dvs. 30 dB, i utrymmen avsedda för boende, patienter och inkvartering.

Bergsmassorna som bryts i Gräsviken transporteras till Busholmen. Transportrutten till Busholmen är Sundholmsgatan-Porkalagatan-Skeppsgossegatan-Busholmen. Sprängsten transporteras inte längs bostadsgatorna under nattetid mellan kl. 22.00-7.00.

Den av Nylands miljöcentral godkända anmälan baserar sig på statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå. Bullernivån kan förtydligas genom att jämföra den med lövens sus som är 20 dB, viskning som är 40 dB och vanlig talröst som är 60 dB.

Gräsvikens kör- och metrotunnelentreprenad planeras att pågå från november 2009 till maj 2011. Tidtabellen uppdateras efter att entreprenörerna valts. Invånarna och aktörerna i området får information om byggarbeten innan arbeten inleds och regelbundet under hela byggtiden. Länsimetro Oy följer i realtid vibrationerna vid brytning och hur brytningsarbetet framskrider samt buller, vibrationer och andra miljöeffekter som arbeten orsakar.

Ytterligare information:
Västmetrons projektingenjör Tero Palmu, tel. 046 877 432, tero.palmu@lansimetro.fi
Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen, tel. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi