Lemminkäinen Infra vann Västmetrons första schaktnings- entreprenad i Gräsviken

Avtalsförhandlingarna inleddes omedelbart och målet är att underteckna avtalet i oktober.

Urvalskriteriet för entreprenaden var det lägsta priset. Entreprenaden som förhandlas med Lemminkäinen Infra är värd cirka 10 miljoner euro. Det kom fyra anbud inom utsatt tid. Anbudsbegäran skickades till sammanlagt fem aktörer inom branschen.

– Utifrån de anbud som vi fått kan man konstatera att schaktningsentreprenaden gällande Västmetrons körtunnel och spårtunnlar i Gräsviken höll sig väl inom den förutsedda prisramen. Vi fick bra anbud av aktörer som verkligen var intresserade av entreprenaden, säger verkställande direktör Matti Kokkinen.
Anbudsbegäran gäller schaktning av körtunneln och spårtunnlarna i Gräsviken från Gräsvikens metrostation till Sundholmens strand. Längden på området som ska schaktas är 800 meter. Totallängden på Västmetron är 13,9 kilometer.

Som det nu ser ut börjar byggandet i Gräsviken i november 2009. Enligt den preliminära tidtabellen blir entreprenaden färdig i maj 2011. Invånarna och aktörerna i området får information om byggarbetet innan arbetet inleds och regelbundet under hela byggtiden.

Kostnaderna för metron beräknas uppgå till 713,6 miljoner euro. Kostnadsberäkningen har gjorts enligt den prisnivå som gällde i oktober 2007.

Ytterligare information:
Olavi Louko, styrelseordförande för Länsimetro, tel. 0500 607 754
Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro, tel. 050 347 1558

Västmetron
Länsimetro Oy svarar för det tekniska genomförandet av metrolinjen Gräsviken–Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader och parkeringsplatser som betjänar trafiken längs den 13,9 kilometer långa underjordiska metrolinjen samt övriga konstruktioner och anordningar som betjänar dess verksamhet. Västmetron kommer att få sju nya stationer. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi