Försenad byggstart för Västmetron på grund av besvär över detaljplanerna

Färdigställandet av Västmetron fördröjs på grund av besvär över detaljplanerna. På grund av besvären beräknas Västmetron stå klar först hösten 2014.

I Esbo har det lämnats in besvär över samtliga tre underjordiska detaljplaner för metron. Metron kan börja byggas först när besvärsprocessen har slutförts och metroplanerna har vunnit laga kraft.

– Besvären försenar byggandet av Västmetron. Den försenade byggstarten ger en merkostnad på tiotals miljoner, eftersom vi inte kan påbörja arbetet som planerat och driftsättningen flyttas fram. Esbo stad har bett att Helsingfors förvaltningsdomstol påskyndar behandlingen av ärendet med stöd av 186 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL), säger Olavi Louko, styrelseordförande för Västmetron.

Från början var det tänkt att metron skulle börja byggas i Esbo redan i år. Nu kommer byggandet att påbörjas i Gräsviken, som har en lagakraftvunnen plan. Brytningen av arbetstunnlar i Esbo kommer att kunna inledas tidigast i början av nästa år. Även här finns det en osäkerhet på grund av besvärens behandlingstider. Enligt den preliminära tidsplanen skulle metron ha stått klar för trafik i slutet av 2013.

Den underjordiska detaljplan som möjliggör byggandet av metron i Helsingfors går till stadsplaneringsnämnden i augusti. I oktober fattar Helsingfors stadsfullmäktige beslut om metroplanerna.

– Att fördröja processen genom besvär blir dyrt för samhället och skattebetalarna. Vi hoppas att förvaltningsdomstolen behandlar besvären över Västmetron i brådskande ordning för att vi snabbt ska komma igång med arbetet och kunna dra nytta av den kostnadsfördel som den rådande konjunkturen ger, säger Matti Kokkinen, vd för Västmetron.

Kostnaderna för metron beräknas uppgå till 713,6 miljoner euro. Kostnadsberäkningen har gjorts enligt den prisnivå som gällde i oktober 2007.

Närmare upplysningar:

Olavi Louko, styrelseordförande för Västmetron, tel. 0500 607 754
Matti Kokkinen, vd för Västmetron, tel. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi

Västmetron

Länsimetro Oy svarar för det tekniska genomförandet av metrolinjen Gräsviken-Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader och parkeringsplatser som betjänar trafiken längs den 13,9 kilometer långa underjordiska metrolinjen samt övriga konstruktioner och anordningar som betjänar dess verksamhet. Västmetron kommer att få sju nya stationer. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi