Hankintamenettely

Länsimetro Oy noudattaa hankinnoissaan erityisalojen hankintalakia. Sen mukaan Länsimetro kilpailuttaa hankinnat, jotka ylittävät EU:n kynnysarvot:

1) 418 000 euroa tavaroita ja palveluja koskevissa hankinnoissa; ja

2) 5 225 000 euroa rakennusurakoita koskevissa hankinnoissa.

Euroopan yhteisöjen komissio tarkistaa kynnysarvot kahden vuoden välein erityisalojen hankintadirektiivin 68 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja julkaisee tarkistetut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kerromme sivustollamme kaikki hankintoihin liittyvät

tietopyynnöt
hankintailmoitukset
jälki-ilmoitukset

Sivuiltamme on linkki HILMAan, jossa Länsimetron tietopyynnöt, hankintailmoitukset ja jälki-ilmoitukset julkaistaan. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.