Brytningsarbeten vid Ängskulla station ovan jord

Byggandet av en stödvägg vid Ängskulla station har inletts med spontningsarbeten och i början av oktober fortsätter brytningar även i stationsområdet. Brytningsarbetet räcker uppskattningsvis till slutet av november. Syn ordnas för fastigheterna i området torsdagen den 2 oktober 2014.

Arbeten som orsakar särskilt buller utförs i ett skifte mån.- fre. kl. 7-18 och andra byggnadsarbeten eventuellt även kvällar och helger. Vi varnar med en ljudsignal för sprängningar i samband med brytningarna.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Lemminkäinen Infra Oy, tfn 020 715 0110
Västmetrons responsnummer, mån.- fre. kl. 9-15, tfn 050 377 3700

Byggandet av metron mellan Mattby och Stensvik inleds

Esbo stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 29.9.2014 ställa stadens proprieborgen för de lån med vilka Esbo finansierar sin betalningsandel i byggandet av västmetron mellan Mattby och Stensvik. Samtidigt beslöt man att Västmetro Ab svarar för byggandet.

Arbetet inleds med brytningarna av en arbetstunnel vid Finno station och en arbetstunnel vid Mossbergets depå i månadsskiftet oktober-november 2014. I Stensvik och Esboviken inleds arbetet i november och i Sökö och Kaitans i december. Det sju kilometer långa metroavsnittet mellan Mattby och Stensvik får fem nya stationer; Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk metrodepå i Mossberget.

Metron från Mattby till Stensvik blir klar tidigast 2020. Det pågående arbetet med byggandet av avsnittet från Gräsviken till Mattby blir klart i slutet av 2015 och öppnas för trafik hösten 2016.

Vi ordnar ett informationsmöte för invånarna i Sökö skola (Sökögränden 5) tisdagen den 7 oktober kl. 18.00 och i Kaitans skola (Ivisnäsvägen 1) torsdagen den 9 oktober kl. 18.00. Då informerar vi om tidtabellen för hela projektet, dess arbetsskeden och hur det framskrider. Dessutom ordnar vi vid varje station och i närheten av Mossbergets depå separata informationsmöten för invånarna när brytningarna inleds.

Webbplatsen för avsnittet Mattby-Stensvik finns tills vidare på www.lansimetronjatke.fi och kommer senare att flyttas till www.lansimetro.fi.

Ytterligare information:
Västmetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken-Mattby i slutet av 2015. Byggandet av avsnittet Mattby-Stensvik inleds hösten 2014. Avsnittet blir klart tidigast 2020.

Avtalen om de allmänna utrymmenas armaturer och låssystem undertecknades

DMX- och DALI-systemen för armaturerna och styrningen av belysningen i västmetrons allmänna lokaler levereras av Are Oy. Värdet på avtalet som undertecknades i dag är cirka 4,5 miljoner euro.

Avtalet om låssystemet slöts med Anvia Securi Oy. Entreprenaden på 2,1 miljoner euro omfattar ett elektromekaniskt låssystem med anslutningar för hela metrons gemensamma system inklusive programmering. Dessutom omfattar avtalet montering av låsen.

24.7 undertecknades ett avtal om brandtätning för västmetron. Palokatkomiehet Oy utför alla brandtätningar och hela linjens brandtätningar för västmetron. Brandtätningar monteras i genomföringarna vid brandområdets gränser. Värdet på avtalet är cirka
250 000 euro.

– Redan hälften av betongen på stationerna har gjutits. Det finns sammanlagt 1 122 byggarbetare på stationerna, i tunneln och i schakten, och arbetet framskrider i bra takt, berättar Matti Kokkinen, VD för Länsimetro Oy.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi
Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att slutföra byggandet i slutet av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.

Byggarbetena fortsätter på Björkholmens metrostation

Den pågående byggentreprenaden avseende Björkholmens metrostation genomförs av SRV Rakennus Oy. Under hösten 2014 monteras betongelement samt utförs armerings- och gjutarbeten. Monteringen av hustekniken börjar i september.

Byggarbetena utförs i regel mån-sön kl. 7-22.

Meningen är att betongarbetena utförs dagtid, men vid behov utförs massiva och komplexa betongarbeten utanför normal arbetstid.

Vecka 37-39 gjuts betong på byggarbetsplatsen undantagsvis efter kl. 22. Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Efter kl. 21 går den tunga trafiken från byggarbetsplatsen i regel via Hanaholmen. De stora fordon som inte kan köra via Hanaholmen använder Dykandsvägen. Arbetet med stommen till Björkholmens metrostation pågår till slutet av 2014, varefter den tunga trafiken till byggarbetsplatsen minskar betydligt.

På byggarbetsplatsen används tunga fordon och kranar.

Ytterligare information:

SRV Rakennus Oy, 24/7 jourtelefon 040 631 3838, Reima Liikamaa, arbetsplatschef 040 842 8368

Västmetrons responsnummer, mån–fre kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Byggarbetet vid schaktet på Torrfurstigen fortsätter

Strabag Oy fortsätter byggarbetet vid schaktet på Torrfurstigen i Hagalund hösten 2014. Arbetet omfattar installation av betongelement och byggandet av schaktbyggnaden ovan jord. Schaktet beräknas vara klart senast i början av år 2015. På byggarbetsplatsen utförs bullersamma arbeten på vardagar klockan 7-18.

I arbetet används tunga fordon och kranar.

Ytterligare information

Strabag Oy tfn 050 520 3423
Responstelefon för Västmetron, må-fr kl. 9-15, tfn 050 377 3700

Byggarbetet vid schaktet på Drumsovägen fortsätter

Byggarbetet på arbetsplatsen vid schaktet i korsningen av Norrsvängen och Drumsövägen fortsätter i juni 2014. Arbetet omfattar installation av betongelement och byggandet av schaktbyggnaden ovan jord. I arbetet används tunga fordon och kranar.

I området utförs också anläggningsarbeten, såsom fyllnadsarbeten och byggnad av vattenlednings- och avloppsanslutningar.

Schaktet bedöms bli färdigt senast vid utgången av 2015. På byggarbetsplatsen utförs bullersamma arbeten på vardagar klockan 7-18. Vi strävar efter att arbeten inte behöver utföras på lördagar.

Ytterligare information

Skanska Infra Oy, Sami Saarinen tfn 050 361 2915
Västmetrons responsnummer, mån.-fre. kl. 9-15, tfn 050 377 3700

Nya avtal undertecknades

Avtal om entreprenaderna för VVS-systemet på Ängskulla station samt om metrons fastighetsövervaknings- och passerkontrollsystem och WC-modulleveranser undertecknades.

Den sista konkurrensutsättningen av entreprenaden för husteknik vid Västmetron, dvs. VVS-entreprenaden på Ängskulla metrostation, har slutförts. Till leverantör valdes Consti Talotekniikka Oy. Entreprenadens värde är 2,7 miljoner euro. Entreprenaden omfattar alla ventilations- och rörarbeten på stationen.

Entreprenaden för Västmetrons fastighetsövervakningssystem vanns av ABB Oy Power Systems. Entreprenaden omfattar bl.a. automationssystem för fastighetsövervakningen på stationerna och längs banlinjen, fastighetsövervaknings- och TAK-systemen med anordningar och installationer samt kontrollrumsfunktioner och anslutningar till andra system. Entreprenadens värde är 9,9 miljoner euro.

Västmetrons passerkontrollsystem levereras av Anvia Securi Oy. Värdet på entreprenaden är cirka en miljon euro. Avtalet omfattar bland annat utvidgning av servern och det grafiska användargränssnittet i metrokontrollrummet i Hertonäs, programmering av passerområdena, n-ivåerna och -tiderna, passerkontrollcentralerna och anslutningen till Västmetrons låssystem.

Till leverantör av Västmetrons WC-moduler utsågs Hellman’s Production Oy:s och Tarvasjoen Teräsovi Oy:s konsortium. Konsortiet levererar 3-6 WC-moduler till var och en av de åtta stationerna. Värdet på entreprenaden är cirka en miljon euro.

Avtalet om den sista hustekniska entreprenaden har undertecknats och byggnadsarbeten pågår på varje station och längs hela banlinjen. Totalt 27 procent av betongkonstruktionerna på stationerna har gjutits och 55 procent av stödmurselementen i metrotunnlarna installerats. Ovan jord börjar byggarbetet synas i höst.

– Vi har sammanlagt 1 058 byggarbetare på stationerna, i tunneln och i schakten, berättar Matti Kokkinen, VD för Länsimetro Oy.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att slutföra byggandet i slutet av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo.

De byggnadstekniska arbetena i schaktet på byggarbetsplatsen i Tomtekulla inleds

Byggarbetet på schaktet i anslutning till Västmetrons metrotunnel i Tomtekulla fortsätter. Arbetet fortsätter med installationer av element i schaktet och med byggtekniska arbeten på schaktbyggnaden.

Elementinstallationerna i schaktet inleds i augusti och bygget av schaktbyggnaden börjar senare i höst. Arbetstiden vid elementinstallationerna och de byggtekniska arbetena är kl. 7-22 (mån-fre). Anläggningsarbetena på schaktbyggnadens gård utförs våren 2015.

Elementen till schaktet levereras till byggarbetsplatsen med långtradare, och vid installationen används lyftkran. Byggarbetsplatsen är försedd med staket.

Ytterligare information

Elementinstallation och byggarbetet på byggnaden ovan jord:
YIT / Mikko Iso-Markku 040 869 1034
YIT journummer 050 3900 766
Västmetrons övervakare Petri Salmi Sweco PM 040 707 8191
Västmetrons responsnummer mån-fre kl. 9-15, tfn 050 377 3700

Byggarbetena fortsätter med schaktarbeten nära Hagalunds station

Byggarbetena med schakten för Västmetron vid Hagalunds station fortsätter under sommaren 2014. Arbeten utförs i området Havsvindsvägen och Sunnanvindsvägen samt för det schakt som borras till parkeringshallen mellan Havsvindsvägen och Östanvindsvägen.

I schakten utförs spontningar, borrad pålning, dagbrytning samt grävning, lastning och bortkörning av jord och sprängsten. Dessutom utförs i tunneln borrnings- och sprängningsarbeten samt lastning och bortkörning av sprängsten. Arbetena inleds i juni och pågår till vintern 2015.

Arbetstider

– ovan jord vardagar 07:00-18:00 och lördagar 07:00-18:00
– i tunneln vardagar 07:00-22:00 och lördagar 07:00-22:00.

Ytterligare information

Lemminkäinen Infra Oy, byggnadsentreprenaden för Hagalunds metrostation, journummer 050 523 3373
Lemminkäinen Oy tfn 020 71 5000
Västmetrons responsnummer, mån-fre kl. 9-15, tfn 050 377 3700

Västmetron ordnar räddningsövning i Otnäs i Esbo torsdagen den 8 maj

Västra Nylands räddningsverk ordnar en räddningsövning på byggplatsen för Västmetron i Otnäs på adressen Teknikvägen 10 torsdagen den 8 maj kl. 13-16. I en fiktiv olycksfallssituation fattar en arbetsmaskin eld och en arbetare får en sjukdomsattack. Räddningsverket övar undsättning av personer och släckning av brand i en tunnel under de förhållanden som råder under byggskedet. Samtidigt får räddningsverket, Västmetron och entreprenören öva samarbete gemensamt.

Räddningsövningen är den tjugotredje som ordnas på byggplatsen för Västmetron. I övningen deltar YIT Rakennus Oy, byggnadsentreprenör för Aalto-universitetets station, Västra Nylands räddningsverk och Västmetro. Övningen varar i sin helhet cirka tre timmar.

Övningen påverkar inte trafiken i området. Trafiken dirigeras på platsen.
Allmänheten ombeds undvika att röra sig i onödan i närheten av övningsplatsen.

För mer information om övningen

Brandmästare Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk,
tfn (09) 8168 4294
Informationschef Satu Linkola, Västmetro Ab, tfn 046 877 3392