Byggarbetet vid schaktet på Drumsovägen fortsätter

Byggarbetet på arbetsplatsen vid schaktet i korsningen av Norrsvängen och Drumsövägen fortsätter i juni 2014. Arbetet omfattar installation av betongelement och byggandet av schaktbyggnaden ovan jord. I arbetet används tunga fordon och kranar.

I området utförs också anläggningsarbeten, såsom fyllnadsarbeten och byggnad av vattenlednings- och avloppsanslutningar.

Schaktet bedöms bli färdigt senast vid utgången av 2015. På byggarbetsplatsen utförs bullersamma arbeten på vardagar klockan 7-18. Vi strävar efter att arbeten inte behöver utföras på lördagar.

Ytterligare information

Skanska Infra Oy, Sami Saarinen tfn 050 361 2915
Västmetrons responsnummer, mån.-fre. kl. 9-15, tfn 050 377 3700